21.02.2017

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Czarny marsz a dyskryminacja

W piątek, 10 lutego pierwsza z 10-ciu nauczycielek, które brały udział w tzw. czarnym marszu, została uniewinniona od zarzutu dyscyplinarnego. Pisały o tym prawie wszystkie gazety i serwisy internetowe: tvn24, wirtualna polska, wprost, polityka, jak i wiele innych. Temat wzbudził wiele wątpliwości i pewno, gdyby nie media społecznościowe, skończyłaby się zupełnie inaczej.

Przypomnę, że dziesiątka nauczycielek ze szkoły specjalnej w Zabrzu poparła Czarny Protest i założyły do szkoły czarne stroje. Zrobiły sobie wspólne zdjęcie, które pojawiło się w mediach społecznościowych (na facebooku). Okazało się jednak, że „podpadły” tym swojemu koledze z pokoju nauczycielskiego, który zawiadomił Kuratorium Oświaty, a te wojewodę żądając wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Postawiony zarzut dotyczył „publicznego manifestowania swoich poglądów związanych z poparciem dla zorganizowanego w tym dniu na terenie całego kraju protestu dotyczącego zmian przepisów w zakresie prawa do aborcji”.

Rzecznik dyscyplinarny uznał nauczycielki za winne i sprawa trafiła pod obrady Komisji dyscyplinarnej – o postępowaniu przed Komisjami napiszę wkrótce w całym cyklu temu poświęconym. Rzecznik dyscyplinarny wnioskował za udzieleniem nauczycielkom kary nagany z ostrzeżeniem (to najłagodniejsza z kar).

W postępowaniu dyscyplinarnym nauczyciel może zostać skazany, w trybie art. 75 i nast. Karty Nauczyciela, od nagany, przez zwolnienie z pracy i zakaz pracy w zawodzie nauczyciela, po wydalenie z zawodu nauczyciela.

Tymczasem nauczycielki nie manifestowały swoich poglądów, nie opowiadały się za bądź przeciwko aborcji. Ubrały jedynie czarne stroje. Przed komisją dyscyplinarną natomiast można odpowiadać za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o którym mowa w art. 6 Karty Nauczyciela. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

Trudno przyjąć, aby pracownice uchybiły godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 KN. Prawo do wyrażania swoich poglądów, a nie tylko do ich posiadania, jest prawem konstytucyjnym każdego obywatela i jako takie podlega ochronie.

Zgodnie z art. 18 [3a-3d] naruszenie prawa do wyrażania swoich poglądów i poniesienie z tego tytułu konsekwencji jest dyskryminacją ze względu na przekonania (w tym polityczne). Pracownik, wobec którego pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

W międzyczasie już druga z nauczycielek została uniewinniona od zarzutów przez Komisję dyscyplinarną.

17.02.2017

2 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Międzynarodowy Dzień Kota :)

Wszystkim Kotom i ich Właścicielom (sama nim zostałam) z okazji Międzynarodowego Dnia Kota życzę smacznej rybki, wesołych figli oraz spokoju 🙂

Życzę Wam również satysfakcji z dobrze wykonanej pracy – oczywiście prawidłowo sprawdzonej i odpoczynku do góry brzuchem 🙂

Oto jest Tosia, która czuwa nad naszą pracą 🙂

Sprawdza, czy pisma są dobrze napisane 🙂 

A po dobrze wykonanej pracy odpoczywa do góry brzuchem 🙂 

Pracuje razem z nami i czasami umila czas naszym Klientom 🙂 sprawdza wszystkie akta, czyta pisma i słucha rozmów 🙂

Prawdziwy ADWOKOT 🙂 

A do kota podobno można porównać Mężczyznę 🙂 – muszę spróbować 🙂

Miłego wieczoru Kochani 🙂 

 

Drogi Czytelniku, pytasz czy można zwolnić pracownika/nauczyciela na urlopie zdrowotnym. Wbrew pozorom jest to bardzo ważny problem.

Urlop dla poratowania zdrowia, potocznie zwany urlopem zdrowotnym, przysługuje pracownikowi, który uzyskał orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia takiego urlopu. To lekarz podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego decyduje, czy stan zdrowia pracownika uzasadnia udzielenie urlopu czy nie.

Jest również czasem usprawiedliwionej nieobecności, o której mowa jest w art. 41 Kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W świetle tego przepisu, nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia korzysta z ochrony przed zwolnieniem. I niby wszystko powinno być jasne.

Okazuje się jednak, że urlop dla poratowania zdrowia nie chroni pracownika przed rozwiązaniem z nim stosunku pracy, jeśli rozwiązanie to nastąpiło z przyczyn organizacyjnych – w trybie art. 20 KN. Ale po kolei.

Uchwała Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2006 r. (sygn. I PZP 4/06), stając się zasadą prawa, o wyższej mocy niż wyrok sądowy, dokładnie określiła, jakiego nauczyciela, biorąc pod uwagę jego stopień awansu zawodowego, można zwolnić. Odnosi się ona tylko do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i wskazuje, że nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania można wręczyć wypowiedzenie podczas urlopu. Wyłącza ona stosowanie art. 41 K.p. do stosunków pracy zawartych przez mianowanie (czyli nauczyciel mianowany, dyplomowany).

I tak:

 • nauczycielowi, niezależnie od stopnia awansu zawodowego, zatrudnionemu na umowę o pracę, zgodnie z art. 41 kodeksu pracy nie można wypowiedzieć stosunku pracy w czasie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności, np. spowodowanej zwolnieniem lekarskim lub urlopem dla poratowania zdrowia; ale
 • nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania można wręczyć rozwiązanie umowy o pracę w czasie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności, np. spowodowanej zwolnieniem lekarskim lub urlopem dla poratowania zdrowia, gdyż nie chroni go art. 41 kodeksu pracy.

Odpowiadając na pytanie wprost, można lub nie, w zależności od jego stopnia awansu zawodowego.

10.02.2017

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Do kiedy wypłacana jest trzynasta pensja?

Nastał luty, więc oczekujesz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tzw. 13-stki).

Powinieneś/powinnaś otrzymać ją do końca lutego, jednak czasami wypłata może się przedłużyć do połowy marca.

Pracownik, w tym i nauczyciel nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

A co jeśli nie przepracowałeś całego roku?

Nabędziesz prawo do trzynastej pensji, ale jej wysokość ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Tak więc otrzymasz wynagrodzenie, jeśli jesteś zatrudniona/y od 1 września do 28 lutego, jednak będzie ono proporcjonalnie niższe.

Tego warunku nie musisz spełnić, gdy korzystasz z urlopu dla poratowania zdrowia, jak i podjąłeś się zatrudnienia w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. 

Zanim jednak wypłacisz trzynastkę lub jej nie otrzymasz sprawdź indywidualnie, czy ona faktycznie Tobie przysługuje czy nie.

Źródło zdjęcia. 

 

Witaj w zimowy, śnieżny i mroźny wieczór. W Gdańsku nastała prawdziwa zima. Fajnie, lubię, tylko brak czasu na ulepienie bałwana 🙁

W związku z reformą oświaty nauczyciele poszukują dróg rozwiązań dla siebie; co zrobić, aby nie utracić pracy. Jednym z wyjść jest przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Pisałam już o nim na blogu. Może jeszcze muszę do tego tematu wrócić? Daj mi znać.

Jak pewno wiesz, przechodząc na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, do czasu nabycia uprawnień do emerytury nie możesz podjąć zatrudnienia w placówkach oświatowych. Pytacie jednak, czy w niepublicznych również i co właściwie się stanie, gdy podejmiesz taką pracę.

Otóż, wówczas, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych prawo do tego świadczenia ulegnie zawieszeniu. Przywołany artykuł zawiera zamknięty katalog sytuacji, w których prawo do świadczenia ulega zawieszeniu bądź zmniejszeniu jego wysokości. W przypadkach tych ustawodawca odwołuje się do ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz do Karty Nauczyciela.

Przypomnę Tobie, że prawo do świadczenia ulega zawieszeniu, gdy podejmiesz pracę w:

 1. publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy o systemie oświaty;
 2. zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 3. publicznych kolegiach pracowników służb społecznych;
 4. publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP;
 5. przedszkolach publicznych, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;
 6. przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
 7. urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, CKE oraz OKE, organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych (dotyczy stanowisk, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne);
 8. Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych;
 9. innych jednostkach pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników praktycznej nauki zawodu.

Pozdrawiam ciepło i daj znać, o czym mam Tobie napisać?