25.08.2016

3 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Dyżury nauczycieli w czasie przerw

Kiedy jeszcze pracowałam w szkole, zarzewiem konfliktów była kwestia rozdziału ilości dyżurów nauczycieli w czasie przerw. Nauczyciele zastanawiali się, czy właściwie muszą dyżurować, czy dyrektor może ukarać pracownika za brak jego obecności w czasie przerwy w miejscu przez dyrektora wyznaczonym, w końcu jak się ma dyżurowanie nauczyciela na każdej przerwie do należnego jemu czasu odpoczynku.

Sprawy związane z zachowaniem w szkole bezpieczeństwa i dyżurami reguluje ustawa o systemie oświaty (art. 39 ust. 1), stanowiąca m.in., iż dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Właśnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wyznacza się dyżury nauczycieli podczas przerw.

Pełnienie dyżuru w czasie przerwy międzylekcyjnej jest więc takim samym obowiązkiem nauczyciela, jak prowadzenie zajęć dydaktycznych, co wynika z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Jest to czynność wynikająca z zadań statutowych szkoły. Wewnętrzne regulacje muszą jednak być zgodne z przywołanym rozporządzeniem i zostać umieszczone w statucie szkoły. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela (§ 14 ust. 1 rozporządzenia).

Brak wykonywania obowiązku, jakim jest dyżurowanie w czasie przerw może być kwalifikowane jako naruszenie obowiązków, porządku i dyscypliny pracy. Gdy będzie to działanie notoryczne nauczyciel może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, jak w przypadku uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczycielskim (art. 75 ust. 1 Karta Nauczyciela). Kara dyscyplinarna nie jest wymierzana przez dyrektora szkoły, ale przez komisję dyscyplinarną.

Opracowując harmonogram poszczególnych dyżurów dyrektor powinien wziąć pod uwagę warunki przybycia nauczyciela na dyżur. Sprawą oczywistą jest, że nauczyciel nie rozpocznie dyżuru punktualnie, jeśli po zakończonej lekcji będzie musiał przybyć na niego maszerując przez pół szkoły, czekać na uczniów, zanim po lekcji wf-u się ubiorą, czy po lekcji biologii posprzątają pomoce laboratoryjne. Tacy nauczyciele powinni mieć przydzielone do dyżurowania takie miejsca, aby mogli ten dyżur pełnić w sposób optymalny.

 Czy jednak nauczyciel ma prawo do własnej przerwy, choćby na zjedzenie śniadania?

Tak! art. 134 Kodeksu pracy, stanowiący o 15-minutowej przerwie w pracy, wliczanej do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, ma zastosowanie również do nauczycieli. Kwestia ta nie została uregulowana w Karcie Nauczyciela, stąd należy sięgnąć do Kodeksu pracy (art. 91 c KN). Dyżury nauczycieli sprawowane są w ramach czasu pracy nauczyciela, wynikającego z art. 42 ust. 2 KN.

O dokładnej organizacji dyżurów i częstotliwości ich pełnienia przez poszczególnych nauczycieli decyduje dyrektor szkoły. Harmonogram dyżurów dla każdego z nauczycieli musi uwzględniać 15 minutową przerwę w pracy nauczycieli, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

Dodatkowo w każdej placówce winien funkcjonować regulamin przydzielania i realizowania dyżurów, aby było to dokonywane w sposób jak najbardziej przejrzysty i równy wobec wszystkich nauczycieli. 

995663_599979666689612_133788438_n

21.08.2016

1 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Już połowa wakacji za nami, więc warto przyjrzeć się organizacji roku szkolnego na rok 2016/2017. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie  dokładny kalendarz najważniejszych wydarzeń zbliżającego się roku szkolnego. I tak:

1 września – czwartek – idziemy do szkoły 🙂 ja wracam z urlopu 🙂

23.12.-31.12.2016 r. – zimowa przerwa świąteczna – pamiętaj nie ma obowiązku organizacji dyżurów, a jak już to powinny być płatne dla nauczycieli;

1.01.2017 r. – wypada niestety w niedzielę, a to oznacza, że tylko placówki nieszkolne będą miały wolne 2.01 🙁

16.01.2017-26.02.2017 r. – ferie zimowe, z podziałem na poszczególne województwa – pełna lista na stronie MEN;

13.04-18.04.2017 r. – ferie wiosenne – również nie ma obowiązku organizacji dyżurów nauczycieli dla dzieci;

28.04.2017 r. – koniec roku szkolnego w klasach ostatnich szkół ponadgimnazjalnych;

30.06.2017 r. – koniec roku szkolnego dla wszystkich – ma być przesunięty na 23.06.2017 r.

I od 01.07.2017 – 31.08.2017 r. – znowu wakacje 🙂

Zobacz jak ten rok szybko zleci 🙂

3534_lecacy_orzel

Taka fraza trafiła do mnie 🙂 „Jak napisać porozumienie stron z Karty Nauczyciela?” Rozumiem, że chodzi tutaj o podstawę prawną i treść rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, jak sama nazwa wskazuje, jest formą umowy, w której strony umawiają się na pewne warunki, pod którymi umowa się rozwiąże. Mogą one być ustalone dowolnie, jednak obie strony muszą się na nie zgodzić. 

W przypadku przechodzenia nauczyciela na emeryturę z Karty, czyli w myśl art. 88 KN, rozwiązanie umowy o pracę musi nastąpić z inicjatywy nauczyciela (lub w związku z art. 20 KN), tak więc to nauczyciel powinien wystąpić z inicjatywą porozumienia.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 4 KN rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i przez mianowanie może nastąpić za porozumieniem stron. W świadectwie pracy wpisujemy jako podstawę prawną – art. 23 ust. 4 KN, a w przypadku gdy jest to związane z przejściem na emeryturę dopisujemy słownie, że na wniosek nauczyciela.  Jest to bardzo ważna kwestia, podlegająca kontroli ZUS-u i może prowadzić do odmowy przyznania prawa do emerytury.

Treść porozumienia stron może być dowolna, najczęściej brzmi to tak : „Uprzejmie proszę o rozwiązanie umowy o pracę/stosunku pracy zawartego przez mianowanie z dnia ……. (wpisujemy datę z umowy), z dniem ……………. (określamy, czy z dniem 31.08., czy inną datą, bo to również możemy określić), na mocy porozumienia stron. Niniejsza prośba związana jest z zamiarem przejścia na emeryturę w myśl art. 88 Karty Nauczyciela (lub z innej przyczyny, którą warto wskazać, aby wykazać potrzebę takiego rozwiązania umowy). Proszę o wystawienie i doręczenie mi świadectwa pracy do dnia ……. (również ma to związek z nabywaniem praw do emerytury), celem przedłożenia go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję za uwzględnienie mojej prośby. Podpis nauczyciela.”

We wniosku o rozwiązanie umowy w trybie porozumienia stron możemy prosić jeszcze o uwzględnienie innych ważnych dla nas spraw, np. wydanie naszej polisy, książeczki zdrowia, druków niezbędnych do złożenia w różnych instytucjach.

Porozumienie stron musi podpisać dyrektor lub pracownik, jeśli inicjatywa wyszła od dyrektora. Obie strony muszą się zgodzić na zaproponowane warunki i czytelnie to stwierdzić. 

Przeanalizuj jednak, czy jest to najlepsza dla Ciebie z form rozwiązania umowy, albowiem nie zawsze jest.

Pozdrawiam Cię z zimnego Gdańska 🙂 trwa Jarmark Dominikański – warto przyjechać 🙂

2012-08-30_pano_gdansk_sm2

Jedna z czytelniczek zadała mi pytanie, „czy lekarz w gabinecie prywatnym może wystawić orzeczenie do urlopu na poratowanie zdrowia? Pieczątka  jest z gabinetu prywatnego, ale lekarz pracuje również w szpitalu”.

Zdarza się, że nauczyciele przedstawiają skierowania na urlop dla poratowania zdrowia od jakiegokolwiek lekarza. Warto więc przyjrzeć się prawidłowości takiego skierowania.

Jak wiadomo, art. 73 Karty Nauczyciela reguluje, że urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Od orzeczenia lekarskiego, przysługuje dyrektorowi odwołanie do organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 oraz w trybie określonym w tych przepisach. Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Karta Nauczyciela nie reguluje jaki lekarz winien wystawić skierowanie na urlop dla poratowania zdrowia. Odpowiednią regulację zawiera jednak rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia z dnia 27 października 2005 r. (Dz.U.nr 233,poz.1991). Wynika z niego, że owo orzeczenie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, który orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej „urlopem”, na podstawie:
1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
2) wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.”

Na podstawie przywołanych przepisów widać, że skierowanie może wystawić jedynie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub taki, u którego nauczyciel korzysta z pomocy medycznej w ramach ubezpieczenia społecznego (na tzw. NFZ).

Konsekwencje mogą być poważne, bowiem dyrektorowi przysługuje prawo odwołania nauczyciela z urlopu, który został udzielony na podstawie skierowania wystawionego przez nieupoważnionego lekarza.
405223_358631520881797_1705294835_n

Nie tak dawno poznałam Lisofce : Olę, Sandrę, Fluffy i Czarusia 🙂

13731438_1138288969556747_161267514178904978_n

To 4 lisy uratowane z pseudo-hodowli lisów na futra 🙁 można o nich poczytać więcej na ich stronie , gdzie codziennie opisywane są lisofcowe przygody przez ich opiekunkę Monikę, nazywaną Jełopą 🙂 To codzienna dawka śmiechu, łez i innych doznań.

Mi jest dzisiaj szczególnie miło, bo po wysłaniu paczki z przysmakami i środkami czystości otrzymałam specjalne podziękowania. 

Odkąd je poznałam stwierdziłam, że moja decyzja, że nie noszę futer jest słuszna. Zresztą nigdy ich nie lubiłam, a na modne „lisy” patrzyłam z przerażeniem 🙁

Dlaczego o tym piszę na tym blogu ? 

Bo prawnik nie tylko prawem żyje, a czasem pasją i chęcią pomagania. Jak już wiecie, cenię ludzi, którzy z pasją wykonują swoje zawodowe czynności. I taką właśnie Osobą jest opiekunka Lisofców – pani Monika. Za to składam jej ogromne podziękowania 🙂 zwłaszcza po ostatniej tragedii, jaka Ją spotkała –  po śmierci Sandry (lisa).

Chciałabym, aby choć jedna osoba czytająca mojego bloga również polubiła Lisofce, aby zwrócić uwagę na krzywdę, jaka dzieje się za futrem, które ubiera się w najlepsze. Chcę Wam pokazać, że to piękne, wolne i niestety dzikie stworzenia, ale jakże ciekawe 🙂 

Może uda się w końcu Jełopę namówić do napisania książki o Lisofcach 🙂 na pewno dam Wam wówczas znać 🙂

Dlatego zachęcam Polubcie Lisofce 🙂 a jak Ktoś będzie chciał sprawić Lisofcom radość, jak ja, można przesłać smakołyki na adres:

Schronisko dla Zwierząt

Korabiewice 11

Puszcza Mariańska 

13681095_1143970292321948_4214577723829189909_n

Oto  Fluffy 🙂

Zdjęcia pochodzą z profilu Lisofców na FB i mam nadzieję, że się nie obrażą 🙂 Pozdrawiam „Paka dla Bezdomniaka” 🙂