12.09.2015

189 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Dodatek motywacyjny – jak go przyznawać?

Baranina w piekarniku na jutro – mamy grecki obiad z Rodzinką, to i czas na pisanie 🙂 Mąż chrapie – Ktoś zna jakiś sposób? 🙁

Opowiem Tobie dzisiaj o dodatku motywacyjnym. Bowiem początek roku to także okres, w którym jest on przyznawany na podstawie zeszłorocznych osiągnięć nauczyciela.

Wynagrodzenie nauczycieli, zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za wysługę lat (stażowego), motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków określonych w art. 54 KN. Szczegółowe regulacje dotyczące dodatku motywacyjnego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku (Dz.U. 2014.416.jt). w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

I tak, zgodnie z jego treścią do warunków ogólnych przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą: osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania; zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN; szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem; realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

Organ prowadzący szkołę lub placówkę, będący jednostką samorządu terytorialnego (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa) określa, w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki przyznawania dodatków (…) w taki sposób, aby średnie wynagrodzenie nauczycieli składające się ze składników, o którym mowa w art. 30 ust. 1 KN, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN.

Regulamin ten, winien zostać uzgodniony ze związkami zawodowymi, co jednoznacznie podkreśliła nowela Karty Nauczyciela z dnia 15.07.2004 roku, wprowadzając art. 30 KN ust. 6a stwierdzający, że regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Powyższe uregulowanie wskazuje na to, iż ujednolicono przepisy dotyczące przyznawania dodatków motywacyjnych. Bowiem to organ prowadzący placówkę edukacyjną tworzy regulamin przyznawania tegoż dodatku, a nie każdy pracodawca. W efekcie wszystkie placówki podlegające pod konkretny organ prowadzący powinny stosować ten sam regulamin w sprawie wynagradzania nauczycieli. Nie ma więc podstaw prawnych, jak i konieczności tworzenia dodatkowych regulaminów w poszczególnych placówkach. Zwłaszcza takich, które byłyby sprzeczne z tym uchwalonym przez organ prowadzący. Regulamin mniej korzystny niż uchwalony przez organ, czy wręcz z nim sprzeczny może zostać uznany za nieważny, a tym samym otworzona zostałaby droga do sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Jednocześnie wymaga podkreślenia, iż przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest obligatoryjne. Stanowi on obowiązkowy element wynagrodzenia nauczyciela (na co wskazuje zwrot z przepisów „składa się”). Przy czym nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w szkole może być on przyznany dopiero po 6 miesiącach pracy. I tutaj uwaga – zaczynającemu po raz pierwszy pracę w szkole. Wydaje się słusznym pogląd, że przy przejściu z jednej placówki do drugiej nauczyciel winien zachować dotychczasową wysokość dodatku motywacyjnego.

Przykładowo, w Gdańsku Regulamin w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk, został uchwalony uchwałą nr XXXV/1014/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23.04.2009 roku. Zgodnie z § 9 tegoż dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy (zasadniczo na semestry). Przyznaje go dyrektor szkoły, a dla dyrektora Prezydent Miasta. Dodatek motywacyjny jest dla danej placówki proporcjonalny do jej udziału w funduszu płac na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.

Wysokość dodatku motywacyjnego za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jakość świadczonej pracy, podejmowanie dodatkowych zadań, wysoką ocenę pracy, zaangażowanie w realizację czynności i zajęć karcianych, ustala się do 30% osobistego zaszeregowania zasadniczego dla nauczycieli i wicedyrektorów, do 40% zaś dla dyrektorów szkół.

Podstawą przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie przynajmniej jednej z poniższych przesłanek:uzyskanie udokumentowanych osiągnięć edukacyjnych uczniów ocenianych z uwzględnieniem ich możliwości i warunków pracy nauczyciela;

 1. osiągnięcia uczniów w konkursach, turniejach, olimpiadach oraz innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
 2. skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów
  i wychowanków;
 3. skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
 4. aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów i wychowanków potrzebujących opieki z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami, osobami świadczącymi pomoc socjalną;
 5. inicjowanie i organizowanie uroczystości związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek;
 6. opieka nad samorządem uczniowskim, samorządem wychowanków i innymi    organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole i placówce;
 7. osiągnięcia z uczniami i wychowankami mającymi problemy w nauce;
 8. skuteczne kierowanie rozwojem wychowanka i ucznia szczególnie uzdolnionego;
 9. stałe doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji;
 10. realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększając udział i rolę szkoły i placówki w środowisku lokalnym i promocja szkoły;
 11. udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach o ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów oraz udział w komisjach maturalnych;
 12. wzbogacanie własnego warsztatu pracy, dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych;
 13. aktywny udział w pracach komisji przedmiotowych.

Otrzymanie przez nauczyciela dodatku motywacyjnego jest obligatoryjne, a od decyzji dyrektora zależy jednak jego wysokość. Przy czym nie może wynosić 0%, bowiem wystarczy by nauczyciel spełniał jedną z powyższych przesłanek, aby dodatek otrzymać.

Co ważne, przepisy nie wymagają, by nauczyciel przedstawiał druk samooceny. Wymóg ten dotyczy jedynie dyrektorów szkół. To do obowiązków dyrektora, bowiem, należy ocena pracy nauczyciela i posiadanie przez niego wiedzy na temat osiągnięć nauczycieli podejmowanych na terenie danej szkoły.

Reasumując – nie ma obowiązku, jak i podstaw prawnych do tworzenia odrębnych regulaminów przyznawania dodatku motywacyjnego. Podstawą ku temu jest regulamin uchwalony przez organ prowadzący. Wysokość dodatku ustala dyrektor szkoły, a jego otrzymanie jest uprawnieniem nauczyciela – obowiązkiem pracodawcy zaś jego przyznanie. Nauczyciel nie musi składać druku samooceny. Należy pamiętać, że o przyznaniu dodatku i jego wysokości dyrektor ma obowiązek poinformować nauczyciela na piśmie w każdym 6 miesięcznym okresie jego przyznania. Informacja ta, choć tego przepisy wyraźnie nie wymagają może zawierać uzasadnienie, a jej kopia z potwierdzeniem otrzymania informacji powinna znajdować się w aktach osobowych pracownika.

Dzwoni minutnik 🙂 biegnę do baraniny 🙂 Miłego weekendu 🙂 

{ 189 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

El.a Wrzesień 13, 2015 o 18:29

Przepraszam, jeśli piszę w złym temacie, ale przejrzałam wpisy z ostatniego roku i nie znalazłam takiego tematu. Od roku pracuję w innej szkole i zasady wynagradzania tutaj są inne niż w poprzednich szkołach.
Jestem nauczycielem dyplomowany. W tym roku szkolnym przyznano mi 22 godziny. 12 mam z młodszymi klasami, 10 z naturalnymi. Więc w maju i czerwcu będe pracować mniej niż 18. Dydaktyczne, bo będę przdzielana do różnych komisji. Więc od września nie będą mi wypłacać wypracowanych nadgodzin, bo w maju i czerwać płacą mi za etat.
Czy muszę się zgadzać na takie rozliczenie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Wrzesień 24, 2015 o 14:37

Witam, tak uśrednianie wynagrodzenia jest bardzo powszechną formą rozliczeń w szkołach. Pozdrawiam

Odpowiedz

El.a Październik 1, 2015 o 07:25

Uśrednianie, to dla mnie wypłacanie średniej z nadgodzin. 22×8=176 + 2×10=20 razem 196 godzin/ 10 miesięcy, to daje średnią 19,6 godziny. Więc w teorii 2 godziny nadgodzin na tydzień. (Jest to pewnie wyliczenie uproszczone, bo nie biorę pod uwagę ferii czy świąt). Tymczasem ja nie dostaję NIC.
I drugie pytanie: co by mi pracodawca „uśredniał” gdybym miała tylko etat?
Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 2, 2015 o 13:39

Proszę się zwrócić do pracodawcy z prośbą o wyjaśnienie zasad – w oparciu o jaką podstawę prawną jest wypłacane Pani wynagrodzenie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Wojtek Rudzki - spolkacywilna.info Wrzesień 18, 2015 o 17:07

Na chrapanie pomagają stopery do uszu 🙂

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Wrzesień 24, 2015 o 14:37

Dziękuję za kontakt. Ten sposób już znam :o) pozdrawiam ;o)

Odpowiedz

TOJA Listopad 3, 2015 o 21:38

Czy za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy-np. 5 dni na zwolnieniu lekarskim potrąca się dodatek motywacyjny? W regulaminie wynagradzania nauczycieli nie ma takiego zapisu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Listopad 11, 2015 o 21:23

Witam, absolutnie nie. Dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia, wchodzącym w skład podstawy ustalania wysokości zasiłku chorobowego. Stąd też nie można go wyłączyć z tej podstawy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

TOJA Styczeń 28, 2016 o 17:44

Dziękuję, pozdrawiam:-)

Odpowiedz

Basia Luty 8, 2017 o 17:55

Witam, przebywałam w listopadzie i grudniu 18 dni na zwolnieniu lekarskim (po zabiegu w klinice), od 1 stycznia nie mam przyznanego dodatku motywacyjnego. Pani Kadrowa uzasadniła, że to z powodu mojegoL-4. Obecnie drugi miesiąc mój dodatek motywacyjny wynosi ) zł. Koleżanka, która była też na zwolnieniu i też nie dostała motywacyjnego,powiedziała że mamy taki zapis w regulaminie, że nauczyciel przebywający na zwolnieniu powyżej 5 dni nie ma przyznanego motywacyjnego. Jak Pani to widzi w świetle przepisów. Czy jest możliwość powołać się na jakieś zapisy? Dziękuję.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 8, 2017 o 21:37

Dobry wieczór, taki zapis jest pozbawiony podstawy prawnej, a więc tym samym nie powinien funkcjonować. Proszę zwrócić również uwagę, że przepisy mówią o regulaminie organu prowadzącego, a nie szkoły. Proszę więc zwrócić uwagę na tamten regulamin. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Basia Luty 10, 2017 o 19:51

Dziękuję,
rozmawiałam z wicedyrektorem że szkolny regulamin jest niezgodny z regulaminem organu prowadzącego – mówiąc wprost – wzruszyła ramionami i powiedziała, że od kwietnia będę miała … czekam na dalszy rozwój sytuacji, mam zamiar zwrócić się też do związku, których przedstawiciel zresztą podpisuje te dokumenty.

Basia Luty 10, 2017 o 19:57

Chciałam jeszcze dodać, że oprócz tego że nie otrzymałam „za karę za L4” motywacyjnego, to również zabrano mi nadgodziny za pracę w niedzielę. pracuję w systemie zaocznym i zajęcia dydaktyczne prowadzę w sob i niedz oraz 1 dzień na tygodniu, ale wszelkie inne prace wykonuję na tygodniu, nie mam określonego „dnia wolnego”,według dyrekcji, która powołuje się na różne zapisy znane tylko dyrekcji chyba – pracujemy w systemie zaocznym w weekendy i nie świadczymy pracy w święta czyli praca w niedzielę, nie jest pracą w święta. Związki uważają, że wszystko jest OK, SIP też. Jak tu walczyć o swoje. Pozdrawiam.

Dawid Listopad 4, 2015 o 12:32

Witam. Z pani interpretacji wynika, że wystarczy by nauczyciel, strzelam wychowawca rozwiązał problem jednego ze swoich wychowanków, już zasłużył na dodatek motywacyjny (a jako wychowawca oczywiście dostaje dodatek wychowawcy).
Nie uważa Pani, że tworzą się małe patologie? W mojej gminie właśnie został przyjęty nowy regulamin wykrzyczany i „wywalczony” przez wspaniałomyślne związki. Propozycja Gminy od 1% do 35% związki „wywalczyły” od 3% do 20%… Czyli mam rozumieć, że mimo zapisu w regulaminie, że dyrektor może przyznać dodatek (bo według Pani nie może a musi), to właśnie muszę przyznać min 3 % dodatek motywacyjny praktycznie każdemu nauczycielowi.
Na język ciśnie mi się tylko jedno zdanie; Czy się stoi czy się leży 3% się należy…

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Listopad 11, 2015 o 21:27

Witam, nie ukrywam, że bardzo mnie zaniepokoiła Pana wypowiedź. Dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia i należy się tak samo, jak wynagrodzenie. Jest formą regulaminowej premii. Czy uważa Pan, że nauczyciele naprawdę tak niewiele robią, aby krzyczeć o 1% dodatku? Mnie osobiście cieszy, że są takie aktywne związki, które wywalczyły wyższe dodatki motywacyjne. Bo najlepiej jest dołożyć nauczycielom dodatkowych godzin, dodatkowych obowiązków, a pieniądze obniżyć. Niech nauczyciele pracują za darmo w święta, weekendy, nocki i jeszcze najlepiej za darmo. Wtedy wszyscy, a najbardziej organy prowadzące byłyby szczęśliwe. Więc, konkludując – dodatek motywacyjny należy się za pracę, więc jeśli takowa jest wykonywana to ma być on przyznany.

Odpowiedz

Dawid Listopad 12, 2015 o 09:10

Pani Karolino chyba dłużej podyskutujemy 🙂 jeśli ma Pani ochotę oczywiście :).
Uważam, że dodatek motywacyjny należy się tym nauczycielom, którzy wykonują więcej czynności niż tylko obowiązkowo narzucone. Nie może być tak, że pani, która wychodzi ze szkoły „równo z dzwonkiem” i nigdy nie ma czasu żeby zrobić coś dla dzieciaków czy szkoły miała dodatek motywacyjny. Bo za co ma go mieć? Za to, że prowadzi lekcje, uczestniczy w radach pedagogicznych, sprawdza sprawdziany i przygotowuje uczniów do egzaminów? Przecież to są czynności, wynikające z obowiązków nauczyciela. Uważam, że nawet 1% dla takiego nauczyciela to za dużo.
Tym bardziej przy założeniu, że każdemu się należy min 3 % to nagle się okazuje, że w budżecie nie ma pieniędzy by nauczycielom, którzy np.; wykonują prace dodatkowe nie wiem powiedzmy prowadzą teatr szkolny i poświęcają swoje soboty i mnóstwo czasu na próby, dać dodatek wysokości np 20% czy więcej.
I na koniec niestety gorzka prawda… niestety duża część nauczycieli nie daje od siebie nic poza to co jest konieczne.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Listopad 12, 2015 o 09:27

Panie Dawidzie, bardzo chętnie 🙂 dyskusje są potrzebne i konstruktywne 🙂 Oczywiście, ma Pan rację. Bo ja również myślę o tych, co robią. Stąd wysokość dodatku jest wskazywana kwotowo lub procentowo i waha się od 1 do 20%. Nadto te przesłanki, które musi spełniać nauczyciel to nie są takie podstawowe obowiązki – mimo wszystko są one trochę ponad. I jeśli nauczyciel nie spełnia choćby jednej z nich to pewno tego dodatku nie dostanie. Jednak nie może być tak – przykład Mojej Mamy, która sobie przez kilka lat wypruwała \”przysłowiowe\” części ciała, a miała 0 % dodatku lub 1%. Piszę raczej w kierunku równości, aby było to jasno i sprawiedliwie przyznawane i aby podnieść świadomość nauczycieli, jakie mają w związku z tym uprawnienia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Mea Październik 18, 2017 o 22:38

Jeśli ktoś nie ma rodziny i w domu nic nie musi robić, to niech chodzi do pracy w soboty. Ale to jego sprawa. Niech nikt nie wymaga, aby nauczyciele pracowali za darmo w soboty. Zapłacą, to pójdą. Same nawiedzone nauczycielki są sobie winne. Robią ponad siły, a potem płaczą, że nikt tego nie docenił. Naiwne siłaczki.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 19, 2017 o 11:36

Dosyć brutalne stanowisko 🙁 uważam jednak, że wszystko wynika z niewiedzy prawnej, a przecież Karta Nauczyciela wprost mówi o zapłacie za pracę w dni wolne od pracy. Nie można dać sobie wmówić wszystkiego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dawid Listopad 12, 2015 o 12:51

No czyli nasze stanowisko jest zbliżone 🙂 bo ja piszę w imieniu tych własnie, którzy sobie wypruwają żyły dla uczniów i powinni mieć dodatek taki, który da im naprawdę poczucie, że to „premia” za dodatkową pracę.
Co do sprawiedliwości to nie widzę innej możliwości, oczywiście zawsze będzie ktoś niezadowolony, ale jako dyrektor mam cywilną odwagę każdemu w cztery oczy powiedzieć dlaczego tak a nie inaczej. Chciałbym mieć możliwość nagrodzenia tych lepszych, bardziej pracowitych nauczycieli. Wkurza mnie natomiast roszczeniowość własnie tych słabo pracujących, którzy czepiają się wspomnianych 3 % i występują z żądaniem „dyrektorze daj bo na się należy min 3%”.
Rozumie Pani, że budżet na dodatki jest taki a nie inny i w sytuacji gdzie muszę dać np 10 x 3% nauczycielom słabym nagle jest sytuacja, że brakuje mi by tym zasługującym dać po 20 czy 30 % i to jest sytuacja chora, promująca moim zdaniem nauczycieli krzykaczy i nierobów… niestety 🙁

Odpowiedz

TOJA Listopad 12, 2015 o 18:28

Zastanawiam się nad interpretacją zapisu regulaminowego w przytoczonym wyżej regulaminie. Zapis mówiący od 3% do 20% musi być ściśle związany z podstawą naliczania. Może to być np. 3% wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Nie oznacza, że każdy nauczyciel musi dostać 3%, a ci najlepsi np. 20%. W praktyce wygląda to tak, że osoby z długim zwolnieniem, powracający z urlopu zdrowotnego nie dostają dodatku wcale. Ich „działkę” rozdziela się pomiędzy lepiej pracujących, lepiej donoszących, przyjaciół dyrekcji. W każdym regulaminie wynagradzania zawarte są warunki przyznawania dodatku motywacyjnego.

Odpowiedz

Dawid Listopad 13, 2015 o 09:21

Tak w każdym regulaminie są zawarte zasady przydzielania, ale w opinia niektórych prawników mówi, że dodatek motywacyjny to OBOWIĄZKOWA część składowa wynagrodzenia (część prawników twierdzi, że to dodatek a więc coś co się albo dodaje albo nie). Jeśli więc interpretujemy, że obowiązkowo musimy dać dodatek motywacyjny (oczywiście poza sytuacjami długotrwałych zwolnień) to jest tak jak napisałem wyżej: regulamin mówiący o dolnym progu powoduje, że jak już ktoś dostaje to własnie to minimum (3 ,4 ,5 czy ile jest ustalone %). Dochodzi wtedy do sytuacji, że nie ma praktycznej możliwości nagrodzenia dobrze pracującego nauczyciela wysokim dodatkiem bo w puli budżetu brakuje na to środków.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Listopad 15, 2015 o 11:47

Dziękuję Państwu za tą żywą dyskusję 🙂 zawsze istnieją możliwości nagrodzenia dobrze pracującego nauczyciela 🙂 bo dodatek ma też swoją górną wysokość. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna Listopad 25, 2015 o 18:54

Witam Panią, Pani Karolino.
Nie wypełniam tzw. „samochwałki” od kilku lat. Otrzymuję O% dodatku motywacyjnego. Wg tego, co czytam i wnioskuję z Pani wypowiedzi na piśmie, nie muszę sama siebie oceniać, by dodatek motywacyjny otrzymać. Czy mogę uświadomić to dyrekcji w mojej szkole? Czy pomimo tego, dyrekcja może nalegać na pisanie samooceny?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 8, 2015 o 16:16

Witam Panią, proszę zapoznać się z moją opinią o dodatku motywacyjnym. Nie może Pani otrzymywać go 0% albowiem takiej stawki nie przewiduje rozporządzenie o dodatkowym wynagradzaniu pracowników. Dyrektor szkoły nie może nalegać na pisanie samooceny, gdyż tego nie przewidują akty prawne – chyba, że wynika to z uchwały organu prowadzącego wprowadzającej regulamin wynagradzania nauczycieli.

Odpowiedz

Ewa Sta. Listopad 26, 2015 o 11:50

Dzień dobry, piszę w temacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli tzw. trzynastki. Mam problem z interpretacją ART. 2, ust. 3. pkt 1. Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Mianowicie, czy nauczyciel zatrudniony jedynie do nauczania indywidualnego na okres od 16 X 15 – 29 IV 16 może być traktowany jako nauczyciel, który nawiązał stosunek pracy w trakcie roku kalendarzowego zgodnie z organizacją pracy szkoły (czyli było potrzebne naucz. indyw. więc zatrudniło się nauczyciela) czy stwierdzenie – zgodnie z organizacją pracy szkoły tyczy się jedynie organizacji roku szkolnego czyli czasu od 1.09.15 – 31.08. Czyli gdyby był zatrudniony od 1.09 to miałby prawo do trzynastki a jeśli jest zatrudniony po 1 września to tego prawa nie nabywa? Czy opieka nad dzieckiem i urlop okolicznościowy to dni odliczane od trzynastki tak jak urlop bezpłatny? Przepraszam, że zamieszczam wpis pod dodatkami motywacyjnymi, ale tak mnie przekierował temat – Wynagrodzenia nauczycieli.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 8, 2015 o 16:14

Szanowna Pani, dziękuję za Pani komentarz. Na takie pytania jednak odpowiadam jedynie w formie odpłatnej porady prawnej. Pozdrawiam i zapraszam 🙂

Odpowiedz

Gabi Grudzień 13, 2015 o 12:42

Witam,
bardzo ciekawa strona, dziękuję za jej prowadzenie. Dzięki temu nauczyciele wreszcie będą mieli dostęp do PRAWDZIWYCH porad prawnych i zaczną walczyć o swoje prawa, bo nagminnie są one łamane w szkołach.
Mnie ciekawi tematyka art. 42 KN dotycząca godzin karcianych – realizacji na tych 2 godzinach zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.
Rodzaje zajęć, które mogą być realizowane w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) Karty Nauczyciela.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, godziny do dyspozycji dyrektora, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) Karty Nauczyciela, to zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Zajęcia te powinny zatem wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności
np. zespół wyrównawczy

nie ma mowy o usprawnianiu i korygowaniu zaburzonych deficytów rozwojowych, to przeprowadza terapeuta na zajęciach specjalistycznych – jakimi są zajęcia korekcyjno- kompensacyjne),

rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań, a także poprzez sprawowanie nad nimi opieki, zależnie od potrzeb. Wspomagając się tymi godzinami szkoła podstawowa i gimnazjum może również wzbogacić ofertę świetlicy. Podjęcie decyzji w kwestii, jakie zajęcia będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) Karty Nauczyciela, należy do kompetencji dyrektora szkoły. Godzin tych nie można jednakże przeznaczyć na zajęcia obowiązkowe, opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkoły, doraźne zastępstwa oraz nauczanie indywidualne.
Podstawa prawna:
* § 2 ust. 5a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.)

Czy zna Pani podstawę prawną stanowiącą , żę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne powinny być prowadzone w takiej formie? ( są to zajęcia specjalistyczne, nauczyciel musiał ukończyć dodatkową specjalizację za własne pieniądze, a teraz ma uczyć za darmo.Dla porównania dodam, że w tej samej szkole logopedia, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna jest płatna, a nie z godzin karcianych). Czy nie następuje tutaj nadużywanie i nadinterpretowanie przepisu ? Przecież gminy dostają pieniądze na pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Godziny karciane przestają obowiązywać od września, na szczęście.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 13, 2015 o 13:25

Witam serdecznie, dziękuję bardzo za słowa uznania i za tak obszerny Komentarz. Zgadzam się z tym, że godziny karciane nie są realizowane zgodnie z założeniami ustawodawcy. Bowiem zaczęto likwidować świetlice, etaty pedagoga, bo wszystko można zrobić z godzin karcianych. A to błąd. Bowiem godziny te miały być na rozwój pasji, zainteresowań, poszerzanie umiejętności. Stały się zaś czasem realizowania zajęć kompensacyjno-korekcyjnych, zajęć wyrównawczych, itp. Bierze się to stąd, że nauczyciele (niektórzy) utracili swoje pasje, które mieli wtenczas przekazywać uczniom, a najłatwiej jest robić to co zwykle. Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne powinny być realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, finansowanej ze środków publicznych, a nie w formie bezpłatnej.
Tak, zgadzam się, że na szczęście przestają obowiązywać od września. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Gabi Grudzień 13, 2015 o 15:18

Pani Karolino!
Czy mam jakieś szanse w Sądzie, aby mieć taki sam dodatek motywacyjny jak moje koleżanki
( mają po 12%, 15%- najwyższy). Wykonuję w szkole takie same zadania jak koleżanki, ode mnie wymaga się nawet więcej.
Pięć lat temu nie podpisałam Pani Dyrektor opinii na temat jej pracy, gdy ponownie starała się o przedłużenie kadencji na stanowisku dyrektora. Nie podpisałam, gdyż jest tu „prywatny zakład pracy”. Wówczas zostałam ukarana i miałam przez rok 0%. W kolejnych latach 1%, 2% przez dwa lata, a teraz mam 3%. Byłam już w Sądzie Pracy starałam się o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, oddalono powództwo, gdyż Pani Mecenas nie podała przesłanki z jakiego tytułu jestem dyskryminowana. Nie składałam apelacji, gdyż pozew był źle napisany i nie miałam żadnych szans. Co jeszcze mogę zrobić odnośnie dodatku motywacyjnego, bo mnie się wydaje, że już nic.
Jestem do wykonywania prac, ciągłego kontrolowania i szukania igły w stogu siana. Nagrody dyrektora od lat dostają co roku te same osoby. Organ prowadzący szkołę nie reaguje.

Odpowiedz

Ewa Styczeń 22, 2016 o 14:10

Witam .Chcę zapytać czy można przyznawać dodatek motywacyjny do np. 21.01.2015 i następnie od 23.0.2.2016 i jak liczyć wtedy takie części? dzieląc na dni robocze czy moze przysługuje za cały miesiąc bez potrąceń?Dziękuję

Odpowiedz

Dorota Styczeń 28, 2016 o 20:51

Witam! Ja również nie otrzymuję dodatku motywacyjnego „za karę”, bo w ubiegłym roku szkolnym rodzice dwóch przedszkolaków z mojej grupy poskarżyli się dyrektorce, że krzyczę na ich dzieci. Najpierw dyrektorka dała mi do podpisania pismo, że daje mi naganę z ostrzeżeniem – na moje odwołanie, że nie było komisji dyscyplinarnej, zmieniła zapis na notatkę służbową. Od września nie dostaję dodatku, w przedszkolu jest przydzielany od IX-II i od III-VIII. Przy L4 jest też potrącany. Gubię się w przepisach. Czy są one dowolnie interpretowane? Oprócz „krzyczenia” na dzieci mam wiele osiągnięć: innowacje pedagogiczne zgłoszone w kuratorium, opracowywanie cykliczne gazetki przedszkolnej, akcje ekologiczne, liczne wycieczki dydaktyczne dla dzieci, festyny, itd. Co mam robić? Pozwalać tak się „mobbingować”? Pozdrawiam – Dorota

Odpowiedz

Dorota Styczeń 28, 2016 o 21:11

Witam! Ja również nie otrzymuję dodatku motywacyjnego „za karę”, bo w ubiegłym roku szkolnym rodzice dwóch przedszkolaków z mojej grupy poskarżyli się dyrektorce, że krzyczę na ich dzieci. Najpierw dyrektorka dała mi do podpisania pismo, że daje mi naganę z ostrzeżeniem – na moje odwołanie, że nie było komisji dyscyplinarnej, zmieniła zapis na notatkę służbową. Od września nie dostaję dodatku, w przedszkolu jest przydzielany od IX-II i od III-VIII. Przy L4 jest też potrącany. Gubię się w przepisach. Czy są one dowolnie interpretowane? Oprócz „krzyczenia” na dzieci mam wiele osiągnięć: innowacje pedagogiczne zgłoszone w kuratorium, opracowywanie cykliczne gazetki przedszkolnej, akcje ekologiczne, liczne wycieczki dydaktyczne dla dzieci, festyny, itd. Co mam robić? Pozwalać tak się „mobbingować”? Pozdrawiam – Dorota P.S. Otrzymałam informację, że taki wpis już był – nie pisałam wczesniej, teraz znalazłam ten blog

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 8, 2016 o 21:52

Witam, nie znam takiego pojęcia jak brak dodatku motywacyjnego za karę. Proszę zwrócić się do dyrekcji z wyjaśnieniem, dlaczego go Pani nie otrzymuje i na jakiej podstawie. I na pewno nie warto dać się „mobbingować”. Ale to już zupełnie inna historia 🙂 Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dorota Luty 14, 2016 o 21:30

Witam! Pytałam, oczywiście, że pytałam, otrzymałam odpowiedź, że w związku z uchybieniem godności nauczyciela (krzyczenie na dwójkę dzieci) i sporządzoną notatką służbową nie należy mi się motywacyjny. Dodam tylko, że jestem nauczycielem dyplomowanym z 27 stażem pracy przy tablicy, a w ogóle pracuję 35 lat. Myślę o skorzystaniu z „kompensacyjnego” dla nauczycieli, bo jestem już załamana, ale żal mi trochę zostawiać dzieciaki. Stres powoduje też, że nieco szwankuje mi zdrowie. Pozdrawiam Dorota

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 17, 2016 o 23:18

Pani Doroto, złożyć pismo do Dyrekcji i zażądać, aby konkretnie Pani wskazano podstawę prawną dla której pozbawiono Panią dodatku motywacyjnego. Ciekawe, co wówczas Pani dyrektor odpisze. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ilona Luty 14, 2016 o 11:59

Ja z kolei usłyszałam od prawnika, że organ prowadzący w moim przypadku jest to Rada Gminy ma obowiązek uchwalić regulamin przyznawania dodatku, określić szczegółowe warunki jego przyznawania i wysokość stawki. Ponieważ otrzymuję najniższy dodatek, w tym roku tj 2015 odmówiłam podpisania angażu i zwróciłam się do dyrektora z zapytaniem, dlaczego? Odpowiedzi nie usłyszałam. Zwróciłam się do Rady Gminy z prośbą o uchylenie decyzji dyrektora i dostosowania regulaminu do obowiązującego prawa. \mija dwa miesiące i cisza….. Dyrektor na pisma przekazane mu osobiście nie odpowiada. Proszę mi powiedzieć, gdzie w tym kraju i do kogo się zwrócić aby móc się dowiedzieć ,kto ma rację, jak zmusić instytucje, które dysponują publicznymi pieniędzmi by czyniły to zgodnie z prawem

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 17, 2016 o 23:20

Szanowna Pani, proszę zastosować odpowiedz jak wyżej – złożyć pismo do Dyrekcji z żądaniem wyjaśnienia wysokości dodatku motywacyjnego. Prawnik, z którym Pani rozmawiała ma rację – to rada Gminy uchwala regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego i winien on być jednakowy dla wszystkich szkół w gminie. Pismo należy kierować do Dyrektora, a te do wiadomości organu prowadzącego i Rady Gminy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dorota Luty 26, 2016 o 09:40

Szanowna Pani! Napisałam pismo i …zawahałam się. Nie przedstawię go pani dyrektor, bo obawiam się, że moja sytuacja jeszcze się pogorszy. Co prawda, nie może mi już zabrać żadnych pieniędzy (bo motywacyjnego nie mam nadal – na II półrocze także nie otrzymałam), ale nie chcę pracować w jeszcze większym stresie. Po prostu boję się. Gdy widzę panią dyrektor na korytarzu lub kątem oka rejestruję, jak cichaczem zagląda do sali, to włos mi się jeży na głowie. Ostatnio zwróciła mi uwagę, że nie powiedziałam jej „dzień dobry”. Nie wiedząc, co piszę, czepia się, że robię notatki. No cóż, zacisnę zęby i spróbuję przetrzymać. Dziękuję za porady. Pozdrawiam Dorota

Odpowiedz

Taja Luty 26, 2016 o 10:14

Pani Doroto,
jesli to pocieszenie…takich patologicznych sytuacji jak u Pani jest w polskich szkołach tysiące! To cały czas ( niestety) pokłosie układów jakie w szkołach przy tzw konkursach na dyrektora występują . Złozyłam już projekt zupełnie nowego wyłaniania dyrektorów szkół, mam nadzieję, że do czerwca zostanie zatwierdzony. Jest on tak skonstruowany, że żaden wolny strzelec „z taczki” kolegów nawet do niego nie przystąpi z powodu profesjonalych umiejętności, któych temu towarzystwu brak. To pierwsza i jedyna droga do poprawy poziomu szkoły polskiej.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 26, 2016 o 12:35

Zgadzam się 🙂 a osobiście chętnie zapoznam się z projektem wyłaniania dyrektorów szkół 🙂 jeśli mogę, to poproszę o jego przesłanie 🙂

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 26, 2016 o 12:37

Pani Doroto, czy ta ucieczka coś da? złożenie pisma nic nie kosztuje, a zdobędzie Pani nową wiedzę i doświadczenie. Tak będzie ciągle poczucie porażki. Ja bym je złożyła 🙂 nic Pani nie traci, a zyskać może Pani wiele 🙂 Pozdrawiam i życzę powodzenia 🙂

Odpowiedz

Taja Luty 26, 2016 o 17:01

Ocywiście, że można. Upubliczniać nie wiem czy mogę, póki ustawa została przyjęta prez Ministra. 12 marca będziemy ją omawiać. Na priv mogę podesłać.
Gdyby nasz Szefowa bloga zainicjowała temat dobrych zmian. Mam ogrom spraw:-)
Pozdrawiam.
Ewa

Odpowiedz

Karolina Luty 26, 2016 o 17:05

To poproszę na maila 🙂 a temat dobrych zmian oczywiście możemy zainicjować, jeśli to o mnie chodzi 🙂 Pozdrawiam 🙂 Karolina

Odpowiedz

Taja Marzec 6, 2016 o 09:31

Dzień dobry,
właśnie wróciłam z Warszawy, gdzie m.in. przedstwaiłam w Ministerstwie dobre zmiany w edukacji. Jestem po wielku spotkaniach z różnymi kręgami osób zainteresowanych oświatą ( samorządowcy, pracownicy naukowi, nauczyciele, rodzice).
Im więcej osób będzie zaanażowanych, tym lepiej dla nas:-)

Pozdrawiam, zostawiam adres

ewazet4@gmail.com

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 7, 2016 o 18:23

Bardzo dziękuję za wiadomość 🙂 działamy na rzecz dobrej zmiany w edukacji ? 🙂 zapraszamy wszystkich do komentowania i zgłaszania swoich uwag, a potem przekażemy je Pani Ewie 🙂 piszę post o dobrej zmianie 🙂 do usłyszenia 🙂

Odpowiedz

Joanna Marzec 6, 2016 o 23:44

Szanowna Pani Mecenas! Przede wszystkim wielkie dzięki ,że prowadzi Pani blog dla nauczycieli,którzy nie czują się docenieni.Ja również po 26 latach pracy nie otrzymałam dodatku mot po raz drugi.Jestem n-lem j.angielskiego i wychowawcą najlepszej w szkole klasy. Uczestniczę w każdym projekcie szkolnym tłumaczę setki scenariuszy na j.angielski wystawiam bajki ,przedstawienia teatralne i za to nic….nagrode dyrektora dostalam 8 lat temu .Od kilku dni walczę z myślami co zrobić????u nas jest obowiązek pisania kart samooceny ale na pewno nikt tego nie czyta bo dodatek dostały osoby które nie miały sie czy chwalić!
koleżanki ,które potrafią głośno krzyczen ale niekoniecznie na temat. Co mi Pani radzi czy złożyc pismo na sekretariat i poprosić o pisemne uzasadnienie decyzji o nieprzyznaniu dodatku mot .Obawiam sie ze msciwy dyrektor może zanizyc mi etat od nowego roku ,gdyż godzin brakuje…..Pozdrawiam czekam na odpowiedz

Odpowiedz

Joanna Marzec 6, 2016 o 23:56

Szanowna Pani Mecenas! Przede wszystkim wielkie dzięki ,że prowadzi Pani blog dla nauczycieli,którzy nie czują się docenieni.Ja również po 26 latach pracy nie otrzymałam dodatku mot po raz drugi.Jestem n-lem j.angielskiego i wychowawcą najlepszej w szkole klasy. Uczestniczę w każdym projekcie szkolnym tłumaczę setki scenariuszy na j.angielski wystawiam bajki ,przedstawienia teatralne i za to nic….nagrode dyrektora dostalam 8 lat temu .Od kilku dni walczę z myślami co zrobić????u nas jest obowiązek pisania kart samooceny ale na pewno nikt tego nie czyta bo dodatek dostały osoby które nie miały sie czy chwalić!
koleżanki ,które potrafią głośno krzyczen ale niekoniecznie na temat. Co mi Pani radzi czy złożyc pismo na sekretariat i poprosić o pisemne uzasadnienie decyzji o nieprzyznaniu dodatku mot .Obawiam sie ze msciwy dyrektor może zanizyc mi etat od nowego roku ,gdyż godzin brakuje…..Bardzo prosze poinformować mnie czy zachowanie dyrekcji może podchodzić pod mobbing?Pozdrawiam czekam na odpowiedz

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 7, 2016 o 18:20

Szanowna Pani Joanno, dziękuję za słowa uznania. Bezwzględnie proszę wystąpić do dyrekcji z wnioskiem o uzasadnienie decyzji o odmowie przyznania dodatku motywacyjnego. Nawet mściwy dyrektor nie może Pani obniżyć etaty, bowiem obniżenie etatu może nastąpić jedynie za zgodą nauczyciela. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Lilia Marzec 8, 2016 o 22:35

Droga Koleżanko. Radzę Tobie, abyś przestała tyrać za innych. Któregoś razu powiedz NIE. Przecież i tak nie dostajesz dodatku motywacyjnego. Ograniczenie etatu? Ktoś, kto robi tak wiele, nie powinien czuć się zagrożony. Czy to mobbing? Jeszcze nie, a z pewnością jest to dyskryminacja. Robisz więcej niż inni, a jesteś gorzej wynagradzana. To Ty będziesz musiała udowodnić, że dyrektor stosuje wobec Ciebie mobbing. Z dyskryminowania Ciebie, to dyrekcja będzie musiała się tłumaczyć.

Odpowiedz

Dorota Marzec 9, 2016 o 10:04

Witam! Jestem pełna uznania dla Joanny, ja się schowałam, jak żółw i nie drążę sprawy mojego dodatku, choć Pani Mecenas tak mi radziła. Bo…boję się, że to pogorszy i tak ciężką atmosferę w mojej sytuacji. I chociaż naprawdę działam (ostatnio dyrektorka kazała mi przeprowadzić zajęcia otwarte dla rodziców nie w mojej grupie, tylko na zastępstwo!!!), tworzę innowacje zgłaszane w kuratorium, opracowuję scenariusze festynów dla rodziców, prowadzę zajęcia otwarte dla rodziców (w żadnej grupie, tylko w mojej są takie zajęcia, nawet moja zmienniczka nie prowadzi) i dla nauczycielek na ścieżce awansu, teraz opracowałam następny projekt dla dzieci, szukam kontaktów ze „sławnymi ludźmi”, organizuję wycieczki….to wszystko nazywa się nic! Żal jest żalem, trudno, życie idzie dalej, choć stres mnie niszczy. Pozdrawiam Dorota

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 11, 2016 o 22:39

Witam, jak Ktoś chowa głowę w piasek inną część ciała wystawia do bicia 🙂 można mówić, pisać, prosić i co ? Decyzję zostawiam Pani 🙂 Pozdrawiam

Odpowiedz

Beata Marzec 9, 2016 o 10:27

A co jeśli pani dyr nie dała dodatku „za karę” ?? mimo dużego zaangażowania pracę placówki (za karę znaczy masz swoje zdanie niezgodne z poglądami dyr)

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 11, 2016 o 22:29

Nie ma czegoś takiego, jak odebranie dodatku motywacyjnego za „karę”. Proszę się zwrócić na piśmie o wyjaśnienie dlaczego jest taka sytuacja w Pani sprawie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Basia Marzec 9, 2016 o 11:04

dziekuje:)

Odpowiedz

Ilona Marzec 10, 2016 o 16:07

Dzień dobry!
Piszę ponownie, proszę mi wyjaśnić jak to w tym naszym kraju jest? Dyrektor podejmuje decyzje np. w sprawie dodatku motywacyjnego i nie musi sporządzić w przypadku konfliktu nawet uzasadnienia. Kim on jest ?Do tej pory sadziłam,że to urzędnik, który dysponuje publicznymi środkami. Najgorsza rzeczą jak może jeszcze spotkać nauczycieli, to danie jst prawa kształtowania naszych wynagrodzeń. Wiadomo, kto dostanie wysokie w mojej gminie przedszkolanki, pani od kultury fizycznej ( żona i córki wójta) oprócz tego pan ze świetlicy i ich wierni.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 11, 2016 o 22:18

Dobry wieczór, ależ oczywiście, że musi sporządzić uzasadnienie, jednak na wniosek nauczyciela. A nauczyciel ma prawo się takiego uzasadnienia domagać. Ponadto jak się pracownik nie zgadza z wysokością dodatku może wystąpić z powództwem do sądu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Sonia Marzec 15, 2016 o 12:26

Uwaga, ten artykuł zawiera podstawowy błąd. Dodatek motywacyjny nie jest obligatoryjny i może wynosić zero procent, co oznacza,że nie został nam przyznany. W naszym krakowskim regulaminie jest wyraźnie napisane że dodatek może być przyznany. Spotkałam też wiele wypowiedzi prawników z zakresu prawa oświatowego, którzy podkreślają, że jeśli nauczyciel nie spełnia wytycznych które ustalają organa prowadzące w tym zakresie, wówczas dodatku nie otrzymuje.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 17, 2016 o 11:19

Szanowna Pani, proszę nie pisać, że zawiera podstawowy błąd, bo tak jest u Pani. Proszę poczytać ustawę, która mówi, że „wynagrodzenie nauczyciela składa się z ….., dodatku motywacyjnego”, co oznacza, że JEŚLI SPEŁNIA WYTYCZNE określone w regulaminie musi dostać dodatek motywacyjny! Może zostać nieprzyznany jedynie wtedy, gdy nauczyciel nie spełnia przesłanek do jego otrzymania.

Odpowiedz

mat Marzec 18, 2016 o 13:23

Z powyższego artykułu wynika, że aby otrzymać dodatek motywacyjny, nie trzeba przygotowywać dodatkowych dokumentów z informacją o podejmowanych działaniach i efektach pracy. W mojej szkole oprócz samooceny co pół roku, należy też oddać dokument informujący co się zrobiło wg kryteriów narzuconych w uchwale organu prowadzącego dotyczacej przyznawania dodatku dla nauczycieli. Ja z takim pismem nie wystepuję, więc dodatku nie mam. To żenujące, aby żebrać o dodatek.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 21, 2016 o 15:16

Szanowna Pani, tak z ustawy wynika, że nauczyciel nie musi składać tych tzw. „samochwałek”. Jednocześnie brak takiego zestawienia nie może być podstawą braku przyznania i wypłacania dodatku motywacyjnego. Proszę wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o wyjaśnienie dlaczego go Pani nie otrzymuje. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Toja Marzec 22, 2016 o 17:41

Pomysłowość kadry kierowniczej w szkołach nie zna granic. Samochwałki, protokoły z każdego działania-apel, konkurs (z rozpisaniem osób odpowiedzialnych za dekoracje, ustawienie krzeseł itp.). Zastanawiam się, gdzie podziało się zaufanie do nauczyciela-człowieka wykształconego, z podyplomówkami, kursami, warsztatami. Sprowadzenie wszelkiej inicjatywy nauczycieli do tony papierów sprawia, że coraz częściej nic nie chce się robić. Do tego jeszcze spisywanie „zasłóg wszelkich” dla 1 lub 3% dodatku motywacyjnego. Są jednak w szkole tacy, którzy nic nie muszą pisać, a i tak swoje 10 czy 20 % dostaną.

Odpowiedz

no name Marzec 24, 2016 o 13:08

Dzień dobry. Proszę o informacje. Od września 2015 r pracuję w kolejnym przedszkolu w poprzednim robiłam awans na nauczyciela kontraktowego od samego początku miałam przyznany dodatek motywacyjny, gdy zostałam zatrudniona w kolejnej placówce na umowę na czas określony dyrekcja poinformowała mnie, że nie może mi dać dodatku bo musi minąć 6 miesięcy. Od stycznia przyznała dodatek najniższy a teraz go odebrała tłumacząc,że nie spełniam warunków – nie mam oceny nauczyciela w jej placówce i mam umowę na czas określony. Dołączam rozporządzenie rady miejskiej – Pani dyrektor tłumaczy , że musimy spełniać wszystkie 4 punkty żeby dostać w/w dodatek.

Dodatek motywacyjny

§ 4

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie wyróżniającej lub dobrej oceny pracy nauczyciela;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
c) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Kwiecień 8, 2016 o 17:56

Szanowna Pani, ja nie mam możliwości odpowiedzenia na to pytanie. Proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania dodatku motywacyjnego obowiązującego na terenie Państwa gminy, a jeśli nie będzie tam informacji proszę wystąpić z pytaniem do pracodawcy. W sprawach indywidualnych porady prawne są płatne, stąd jeśli jest Pani zainteresowana uzyskaniem takiej porady proszę o kontakt. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Toja Kwiecień 8, 2016 o 21:38

Dyrektorka z Pani przedszkola to przykład dyrektora, który nie myśli samodzielnie. Czy jest Pani w stanie spełnić warunek: 1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp. oraz 4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
b) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły?
Wkleiłam to, co było w regulaminie. Zrobiłam dokładnie to, co dyrekcja. Szkoda, że Pani Dyrektor nie potrafi dostrzec rzeczywistej pracy nauczyciela.

Odpowiedz

Ewa Kwiecień 3, 2016 o 22:10

W mojej szkole dodatek motywacyjny otrzymują tylko wybrani nauczyciele, im bardziej wybrani tym otrzymują wyzszy motywacyjny. Ja otrzymuję bardzo rzadko, w tym roku szkolnym otrzymali wszyscy tylko nie ja! W ubiegłym roku szkolnym poważnie chorowałam, od końca marca do końca sierpnia miałam zwolnienie lekarskie, teraz w roku szkolnym muszę wykorzystywać urlop, są miesiące, że mam tydzień urlopu, a są miesiące, że cały pracuję. Czy urlop ten może być przyczyną nie przyznania mi dodatku motywacyjnego ??
Proszę o odpowiedź 🙂 Dodam, że w szkole pracuję 29 lat.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Kwiecień 8, 2016 o 17:54

Szanowna Pani, ja nie mam możliwości odpowiedzenia na to pytanie. Proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania dodatku motywacyjnego obowiązującego na terenie Państwa gminy, a jeśli nie będzie tam informacji proszę wystąpić z pytaniem do pracodawcy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Toja Kwiecień 8, 2016 o 21:31

W Regulaminie wynagradzania nauczycieli są warunki przyznania dodatku motywacyjnego. W czasie wykorzystywania urlopu uzupełniającego (za zwolnienie lekarskie), nie może Pani spełnić tych warunków-stąd brak dodatku.

Odpowiedz

Milena Kwiecień 8, 2016 o 15:47

Pracuję w mojej szkole już 9 lat. Dodatek motywacyjny przestałam otrzymywać po przejściu na urlop macierzyński. Jednak po powrocie do pracy dodatek nie został mi przyznany z powrotem. Dowiedziałam się, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej „Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi po przepracowaniu w danej szkole co najmniej 6 miesięcy”. Minęło już 9 miesięcy od powrotu z urlopu macierzyńskiego, a ja w dalszym ciągu nie otrzymuję tego dodatku. Zastanawiam się nad zwrotem „co najmniej”, tzn. że np. przez 5 lat mogę nie mieć przyznanego dodatku motywacyjnego?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Kwiecień 8, 2016 o 17:52

Dzień dobry, proszę się zwrócić do swojego pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji dlaczego nie otrzymuje Pani takiego dodatku?Dyrektor na wniosek pracownika musi takiej informacji udzielić. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Toja Kwiecień 8, 2016 o 21:27

Na przyznanie lub nie dodatku motywacyjnego wpływa np. ilość zwolnień lekarskich. Może brałaś zwolnienia na maleństwo? Maleństwu i mamie życzę zdrówka.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Kwiecień 8, 2016 o 21:49

Pamiętajmy o jednym – regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego ustala organ prowadzący i nie może być on sprzeczny z przepisami prawa. a tutaj widzę coś nie halo 🙂

Odpowiedz

Toja Kwiecień 9, 2016 o 22:56

Pani Karolino, nie wiem gdzie widzi Pani „coś nie halo”. Czy w tym, że Milena nie dostaje dodatku, czy w tym, że coś jest sprzeczne z przepisami prawa, czy w tym, że dyrektor zabiera jednym, aby dać innym. Szuka różnych sposobów, np. zwolnienia lekarskie pracownika (na dziecko) znacząco obniżają kwotę dodatku lub są powodem, aby go nie przyznać. Niestety dzieje się to wewnątrz, w szkole i rzadko pracownik wyraża swoje niezadowolenie lub docieka, dlaczego dodatku nie dostał…i tak to się kręci.

Odpowiedz

Marta Kwiecień 12, 2016 o 11:39

Dzień dobry,
a co jeśli od 22 lipca jestem na macierzyńskim na rok na 80% pensji, ale drugi miesiąc dostaję pensję niższą o ok. 300 zł. Z paska wynika, że został mi odebrany dodatek motywacyjny. Trochę się w tym pogubiłam, bo do tej pory byłam przekonana, że na zwolnieniach lekarskich, czy urlopie macierzyńskim żadne dodatki nie mogą zostać odebrane, a pensja jest taka sama. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam. Marta

Dodam, że zasiłek nie wypłaca mi Zus, tylko pracodawca. Pracują w Przedszkolu państwowym, na umowie na czas nieokreślony.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Kwiecień 23, 2016 o 13:07

Szanowna Pani, proszę się zwrócić z prośbą o wyjaśnienie do swego pracodawcy. Zasiłek macierzyński jest wypłacany na podstawie wcześniejszych naliczeń i faktycznie na nim nie mogą być zmieniane warunki zatrudnienia. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

marta Kwiecień 27, 2016 o 00:44

Dzień dobry, dostałam odpowiedz, że na urlopie rodzicielskim nie należy mi się dodatek motywacyjny, ponieważ musi on zostać dany osobie, która jest za mnie na zastepstwie. Dodam, że urlop rodzicielski zaczął mi się w styczniu i jeszcze przez dwa msc dostawałam dodatek. Czy powinnam napisać pismo do gminy z wyjaśnieniem? Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Toja Kwiecień 23, 2016 o 22:52

Polecam artykuł ze strony: https://www.experto24.pl/oswiata/place-i-finanse/dodatek-motywacyjny-dla-nauczycielki-w-ciazy.html#.VxvfFHpvXdQ. Proszę złożyć wniosek do księgowości o zwrot, niezgodnego z kodeksem pracy, potrącenia (z podaniem okresu, w którym potrącenie nastąpiło). O swoje interesy trzeba dbać.

Odpowiedz

Karolina Kwiecień 24, 2016 o 09:53

Dziękuję Toja za odnośnik. Jest tak faktycznie, że w czasie zwolnienia lekarskiego w związku z ciążą, jak i w późniejszym okresie zasiłku macierzyńskiego nie można pozbawić pracownicy żadnych składników wynagrodzenia. Choć w tej sprawie mam jedną wątpliwość-w jaki sposób pracownica ten fakt zauważyła, skoro zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, a wynagrodzenie pracodawca jak pracownica jest w pracy. To w jaki sposób ją tego dodatku pozbawiono?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Toja Kwiecień 24, 2016 o 20:49

Z tego co się orientuję, w szkole zatrudniającej co najmniej 21 osób, to pracodawca wypłaca zasiłki macierzyńskie, to znaczy, że fizycznie z konta pracodawcy przelewane są te pieniądze do pracownika. Skoro z konta pracodawcy, to do nauczycielki trafia kwitek z informacją, ile poszło na jej konto ( na kwitku poszczególne składniki-w tym dodatek motywacyjny lub jego brak).

Odpowiedz

marta Kwiecień 27, 2016 o 00:48

Tak na kwitku jest brak motywacyjnego. Moja dyrektorka powiedziała mi, że na urlopie rodzicielskim nie należy mi się motywacyjny i musi go dać osobie, która jest za mnie na zastepstwie. Nie wiem już czy mam walczyć czy odpuścić. I czy mam się zgłosić z ta sprawa do wydziału oświaty w gminie czy do dzielnicowego biura finansów oświaty czy do burmistrza?

marta Kwiecień 27, 2016 o 00:50

Zasiłek wypłaca mi pracodawca i zauważyłam brak na pasku, a następnie dostałam potwierdzenie od dyrektorka.

Odpowiedz

Ola Wrzesień 9, 2016 o 21:26

Witam
nie wiem czy temat jeszcze aktualny, ale ja dokładnie o to samo walczyłam, piałam pismo do ZUS o uzasadnienie, Dodatek motywacyjny przydzielony jest na konkretny czas, zazwyczaj na 6 miesięcy. jak się „skończy” to nikt go na nowo nie daje więc nie jest liczony do wynagrodzenia. Podobnie jest z dodatkiem za wychowawstwo. takie uzasadnienie dostałam z ZUSu

gosia Kwiecień 20, 2016 o 16:37

czyli jak przychodzi nowy nauczyciel to nie może od razu dostać dodatku motywacyjnego tylko dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy , tak? dopytuje bo znam przypadek gdzie nowy nauczyciel dostał ten własnie dodatek. rozpoczał prace we wrzesniu natomiast w grudniu otrzymał dodatek motywacyjny z wyrównaniem od wrzesnia. sprawiedliwe?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Kwiecień 23, 2016 o 10:16

Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi dopiero po 6 miesiącach od zatrudnienia. Chyba, że jest to nauczyciel, który przyjdzie do szkoły z innej szkoły. Wówczas musi mieć taki sam dodatek, jak w poprzednim miejscu zatrudnienia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Bogna Kwiecień 22, 2016 o 07:22

Witam.
Mam pytanie o angaż, czyli informację m.in. o dodatku motywacyjnym. Miałam 4% na czas 6 m-cy, po tym terminie pojawiło się 3% bez żadnej informacji. Wyliczyłam sobie sama z „paska” z informacjami o wypłacie. Czy dyrektor musi poinformować mnie w takiej sytuacji? jesli tak to na jakiej podstawie prawnej mogę żądać angażu? Pozdrawiam, Bogna.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Kwiecień 23, 2016 o 10:11

Dzień dobry, zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela i rozporządzenia o wynagrodzeniu nauczycieli o wysokości dodatku motywacyjnego nauczyciel powinien zostać poinformowany każdorazowo na piśmie (znaczy, kiedy został przyznany, bądź zmieniona została jego wysokość). Taka informacja powinna również znaleźć się w aktach osobowych pracownika. Dlatego warto podejść do pracodawcy bądź do działu kadr i poprosić o udostępnienie informacji na temat wysokości Pani dodatku motywacyjnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dorota Kwiecień 23, 2016 o 22:13

Witam! Ja znowu zapytam o to, czy jeżeli nauczyciel otrzymywał dodatek motywacyjny, a teraz (od września do dnia dzisiejszego) go nie otrzymuje, to też powinien otrzymać informację na piśmie? Pozdrawiam Dorota

Odpowiedz

Toja Kwiecień 23, 2016 o 22:56

Teoretycznie powinien dostać, ale w praktyce na ogół nie dostaje. Wszystko zależy od dyrektora. Na kwitku z pensją wyraźnie widać, czy dodatek jest, czy go nie ma.

Odpowiedz

Karolina Kwiecień 24, 2016 o 09:44

Taka informacja powinna być przekazana bezwzględnie i znajdować się w aktach osobowych pracownika, a na jego wniosek dyrektor ma obowiązek uzasadnić swoją decyzję.
Wiem, że życie pisze różne scenariusze 🙂
Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

jerzy Październik 13, 2016 o 11:29

A w jakim terminie powinien odpowiedzieć dyrektor na wniosek nauczyciela ?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 20, 2016 o 22:58

W terminie niezwłocznym, w sprawach zawiłych do 60 dni.

Grażyna Kwiecień 27, 2016 o 14:03

Witam!
Dyrektor obniżył mi dodatek motywacyjny o 50 procent fakt ten uzasadniając tym, że byłam na dwóch zwolnieniach lekarskich z tytułu opieki nad chorym 4 letnim dzieckiem. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Maj 4, 2016 o 13:47

Dzień dobry, proszę wystąpić do dyrektora z pismem wyjaśniającym podstawy obniżenia dodatku motywacyjnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Basia Maj 3, 2016 o 08:38

Witam Panią serdecznie!
Ja jestem nauczycielem kontraktowym (w tym roku mam mianowanie)
W mojej szkole otrzymuje najniższy dodatek motywacyjny z całego grona. Mimo, że moi uczniowie zdobywają wysokie miejsca w konkursach. Ponadto nigdy ale to absolutnie nigdy nie dostaję zastępstw. Dochodzi do tego, że mam „okienko” i mogłabym pójść na lekcje a tu przychodzi nauczyciel inny i ma to zastępstwo. Czy to może podchodzić pod „mobbing”?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Maj 4, 2016 o 11:15

Szanowna Pani, nie to nie ma nic wspólnego z mobbingiem. Może natomiast być traktowane jako dyskryminacja. Proszę wystąpić do pracodawcy z pytaniem o przyczynę takiego różnicowania. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Beata Czerwiec 10, 2016 o 10:45

I OSK 203/13 – Wyrok NSA- mówi zupełnie co innego

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Czerwiec 28, 2016 o 00:16

Wyroki Sądów Administracyjnych wydawane są w sprawach konkretnie-indywidualnych i nie są wiążące w innych sprawach.

Odpowiedz

Justyna Lipiec 13, 2016 o 21:20

Szanowana Pani,
od 1.09 wybieram się na urlop dla poratowania zdrowia.
Zgodnie z prawem nie będę podczas tego urlopu dostawała dodatku motywacyjnego – a dostawałam dość wysoki z racji osiągnięć w pracy i pełnienia funkcji wicedyrektora szkoły.
Jakbym pracowała dalej, to nowy dodatek od września byłby za „zasługi” w minionym semestrze…

Czy po powrocie z urlopu dostanę dodatek motywacyjny? Nie będzie mnie przez rok, ale teraz nie dostanę dodatku po wakacjach za pracę już wykonaną…

dziękuję

J.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Lipiec 15, 2016 o 11:29

Dzień dobry, może Pani go nie otrzymywać. Z uwagi na to, że przez rok Pani nie świadczyła pracy, czyli będzie Pani zaczynała od niejako zera. W zależności od uchwały organu prowadzącego może pracodawca zastosować korzystniejsze warunki i uznać, że skoro Pani go wypracowała, a przebywała na urlopie to On Pani przysługuje w takiej wysokości, jaką miała Pani wcześniej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Małgorzta Lipiec 27, 2016 o 10:39

Szanowna Pani,

Z wielkim zainteresowaniem, przeczytałam informacje na temat dodatku motywacyjnego i proponowanych zmianach w konkursach na dyrektorów szkół zamieszczonych na Pani blogu.
Dziękuję w tym miejscu Pani, za uświadamianie tak wielu pokrzywdzonych nauczycieli naszych szkół, które koniecznie należy reformować.
Ze swojej strony mam uwagę , aby w projekcie ustawy o konkursach na dyrektorów szkół uwzględnić zmiany w ocenie pracy zawodowej nauczycieli ubiegających się o takie stanowisko.
Spotkałam się bowiem z sytuacjami, że dyrektor szkoły w obawie przed konkurencją wydaje nauczycielowi zaniżoną ocenę pracy zawodowej lub nie daje jej w ustalonym terminie.
Zdaje sobie sprawę, że od takiej oceny można odwołać się do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny, ale jest to biurokracja i odwlekanie sprawy spornej.
Uważam, że tego rodzaju wymagania należy zmienić lub pominąć. Na stanowisko bowiem dyrektora szkoły według obowiązujących przepisów może starać się osoba zajmująca stanowisko kierownicze spoza szkoły bez wymaganej oceny.

Pozdrawiam i dziękuję za komentarz

Odpowiedz

Mona Sierpień 25, 2016 o 22:44

W mojej szkole o przyznawaniu dodatków motywacyjnych i ich wysokości decyduje dyrektor. Powstał też szkolny regulamin, w którym cała procedura została opisana. Dodatki są przyznawane na pół roku. Jeśli w tym czasie n-l przebywał na L4 dłużej niż 4 tygodnie, to choćby przez resztę czasu pracował jak szalony, w kolejnym półroczu – za karę (tak to przedstawia szef) – dodatku nie dostanie. Dodam, że żaden z pracowników nigdy nie przebywał na lewym L4. Owszem chorujemy, bo chorują uczniowie i chorzy przychodzą na zajęcia. Zarażamy się od nich. Za to jesteśmy karani. Czy takie zapisy mogą funkcjonować?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Wrzesień 3, 2016 o 15:00

Szanowna Pani, regulamin przyznawania dodatków powinien zostać ustalony przez organ prowadzący, nie dyrektora. Proszę sprawdzić, czy w gminie, do której należy szkoła takowy funkcjonuje. Nie ma podstaw, aby za czas nieobecności nauczyciela odbierać dodatek motywacyjny. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra Wrzesień 1, 2016 o 16:04

Dzień dobry.
Czy mogłaby mi Pani pomóc w pewnej kwestii. Mianowicie od połowy kwietnia 2016 przebywam na zwolnieniu lekarskim płatnym 100%, bo jestem w ciąży. Ale od czerwca 2016 mam wypłacane mniejsze wynagrodzenie, bo jak się dowiedziałam w kadrach nie należy mi się dodatek za wychowawstwo i motywacyjny i w tym momencie mam obniżoną podstawę wypłacanego zasiłku. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem? Bo wydawało mi się, że na zwolnieniu lekarskim dostaję średnią pensję z ostatnich 12 miesięcy wliczając w to wszystkie dodatki, nadgodziny, trzynastki itp. Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Wrzesień 3, 2016 o 15:04

Szanowna Pani, proszę się zwrócić do dyrekcji z pismem o wyjaśnienie przyczyn, dla których obniżono Pani zasiłek chorobowy. Podstawą do obliczenia jego wysokości jest wynagrodzenie pełne pracownika z ostatnich 12 miesięcy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

malgosis Wrzesień 3, 2016 o 23:12

witam czy po urlopie zdrowotnym rocznym nalezy sie dodatek motywacyjny jak nie to kiedy mozna go przyznac ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Wrzesień 5, 2016 o 15:27

Dzień dobry, dopiero po pół roku. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Hanna Styczeń 19, 2017 o 21:52

Dzień Dobry,
Odchodziłam na urlop zdrowotny zmęczona, a raczej wymęczona pracą. Miałam znaczące dokonania – kilku laureatów, którym poświęciłam dużo czasu, wycieczki, spektakl, projekt edukacyjny to najważniejsze, nie licząc wychowawstwa, godzin karcianych itp. Po powrocie z urlopu sądziłam, że nie zapomniano o moich dokonaniach, ale spotkało mnie wielkie rozczarowanie, a nawet upokorzenie. „Przecież Pani w okresie poprzedzającym, czyli na urlopie, nie miała żadnych osiągnięć, więc nie mogę przyznać pani dodatku!” Czy jest to sprawiedliwe. Wydaje mi się, że jest coś nie tak z tą interpretacją prawną. Przecież tylko nauczyciel podejmujący po raz pierwszy pracę w szkole musi czekać pół roku. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Hanna Luty 7, 2017 o 18:38

Dzień dobry, Dlaczego dopiero po pół roku należy się dodatek motywacyjny jeśli powróciło się z urlopu zdrowotnego? Przecież nie jestem nauczycielem, który podjął dopiero co pracę, ale nauczycielem z wieloletnim stażem. Na urlop zdrowotny poszłam po egzaminie na dyplomowanego – byłam zmęczona, a nawet wymęczona pracą, przygotowaniami uczniów do konkursów przedmiotowych i tematycznych [na koncie mam kilkunastu laureatów ], wycieczkami, biwakami, przedstawieniami i projektem, którym szczyci się szkoła itp. Na zdrowotnym nie mam prawa do motywacyjnego, ale dlaczego nie mam prawa do dodatku po powrocie z urlopu. Przecież nie zaczynam od zera! W okresie poprzedzającym urlop miałam znaczące osiągnięcia! Ale ten okres przepadł, ” bo nie mogłam udowodnić, co zrobiłam dla szkoły w okresie urlopu” – to słowa dyrektora. Uważam takie postępowanie dyrekcji za niesprawiedliwe, nieuczciwe – wynika ono z nadinterpretacji prawa, bo tak jest wygodniej, bo …. trzeba dać coś np. tym, którzy sporządzają sprawozdania za dyrektorów. Co sądzi Pani o moim interpretacji. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 8, 2017 o 21:40

Dobry wieczór, sądzę to, że jest to niedozwolona interpretacja dyrektora 🙂 można to zmienić 🙂 Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agnieszka Wrzesień 12, 2016 o 12:37

Witam serdecznie,
bardzo proszę o fachową odpowiedź-czy należy mi się dodatek motywacyjny będąc od 6września na zwolnieniu z tytułu ciąży? zwolnienie jest narazie do 30 wrzesnia, ale bedzie kontynuacja do porodu czyli do stycznia.
Bardzo proszę o odpowiedź. Z góry bardzo dziękuję.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 20, 2016 o 23:43

Szanowna Pani, Pani wpis w komentarzu wymaga już wiedzy specjalistycznej. Takie informacje nie są udzielane na blogu- w komentarzach, gdyż nie służy on udzielaniu porad prawnych, a przybliżeniu tematyki prawa pracy-prawa oświatowego zwykłym ludziom. W związku z czym, chętnie Pani odpowiem już podczas indywidualnej porady prawnej. Zapraszam i pozdrawiam.

Odpowiedz

ilona Wrzesień 13, 2016 o 14:18

Witam i proszę o odpowiedź, czy muszę podpisać ( jak co roku informację o swoim wynagrodzeniu). Ostatnio nie podpisałam bo nie zgadzam się z wysokością dodatku motywacyjnego. Czy mogę napisać, adnotację, ze nie akceptuję wysokości przyznanego dodatku i proszę o uzasadnienie decyzji dyrektora.

Odpowiedz

Natalia Wrzesień 13, 2016 o 22:08

Dzień dobry Pani Karolino.bardzo się cieszę że w końcu trafiłam tutaj, gdzie mogę konkretnie dowiedzieć się co jest zgodne z przepisami. Mam pytanie. Czy jeżeli mam podpisaną umowę na pół etatu na czas nieokreslony( obiecano mi cały etat, o tym że go nie będę miała dowiedziałam się w dniu 2 września…) Pani w sekretariacie powiadomiła mnie iż to nie ważne że podpisze umowę na pół etatu bo jeśli w przyszłym roku okaże się że będę miała cały etat to zmienia zapis umowy. Czy to jest prawda i czy po takim zapisie później mam zagwarantowane już cały etat jeśli to umowa na czas nieokreślony? I odwrotnie czy jeśli mam pół etatu na czas nieokreślony mogę np nie przyjąć więcej godzin od przyszłego roku a niżeli 9? W szkole jest tylko jeden nauczyciel muzyki i wszystkie rytmiki w klasach zerówki i muzykę w 4-6 przydzielaja mnie. Innymi słowy gdybym chciała zostać przy połowie etatu mogę nie przyjąć większej ilości godzin, czy nie mam wyjścia. Z góry bardo dziękuję za pomoc i odpowiedź
Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Styczeń 16, 2017 o 22:23

Szanowna Pani, skoro ma Pani pół etatu i umowę na czas nieokreślony to wnioskuję, że jest Pani nauczycielem mianowanym. Nie ma gwarancji, że w kolejnym roku będzie miała Pani cały etat i odwrotnie. Może Pani nie przyjąć większej ilości godzin. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agnieszka Wrzesień 16, 2016 o 20:07

Bardzo proszę o odpowiedź na moją poprzednią wiadomość z dnia 12 września, PILNE.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Wrzesień 21, 2016 o 15:36

A gdzie ta odpowiedź była? Przepraszam, ale jeśli oczekuje Pani udzielenia porady prawnej w komentarzu to informuję, iż nie udzielam w tej formie porad prawnych.

Odpowiedz

hippo Wrzesień 18, 2016 o 20:25

A jesli jednak ma sie po 20 latach pracy 0% dodatku motywacyjnego??? Wlasnie mi sie cos takiego chyba zdarzylo. Wprost mnie dyrektor nie powiadomil o tym,ale osoba wyliczajaca nam wynagrodzenie w szkole – tak powiedziala odpowiadajac na moje pytanie czemu z groszowej pensji w sierpniu, we wrzesniu ujeto mi jeszcze troche….

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Wrzesień 21, 2016 o 15:33

To proszę się zwrócić do dyrekcji o wyjaśnienie przyczyn takiego stanu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta Wrzesień 21, 2016 o 00:42

Mam pytanie- gdzie dokladnie jest napisane, ze po nieobecności w pracy, dodatek motywacyjny przyznawany jest po przepracowaniu pol roku?
Szukam w KN i w uchwale Rady Miasta odnosnie dodatkow i nie widze?
Moja sytuacja-po ciazy i macierzynskim wrocilam do pracy 02.05.16 od razu wykorzystujac zalegly urlop. Potem byly wakacje, teraz mam juz 5. miesiąc bez dodatku motywacyjnego. Czyli powinnam go otrzymac od 2 listopada br. Zamierzam z tym faktem udac sie do dyrekcji, bo nasz dyr to swiezak i wie niewiele ale o kase walczy, nam co i rusz odbierajac…Dodam tylko, ze od momentu przejscia na urlop moje wynagrodzenie zmalalo o 500zl…az nie chce mi się o tym myslec, niepojęte to dla mnie. Rozumiem brak dodatku za wychowawstwo, powiedzmy rozumiem brak motywacyjnego(ale nie do konca) ale reszty nijak sie nie mogę doliczyc…
Z gory dziękuję za odpowiedź:)

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Styczeń 16, 2017 o 22:20

Szanowna Pani, działanie dyrektora jest nieprawne. Proszę zwrócić się do dyrekcji o wyjaśnienie, ewentualnie skorzystać z porady prawnej w zakładce kontakt. Niezbędne może być sporządzenie opinii prawnej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna Wrzesień 24, 2016 o 12:05

Dzień dobry,
Pani Karolino, proszę mi powiedzieć, czy dyrektor ma prawo zabrać nauczycielowi dodatek motywacyjny z początkiem nowego roku szkolnego za to, że w ciągu ubiegłego roku szkolnego nauczyciel ten przebywał 35 dni na zwolnieniu lekarskim L-4? Czy długość zwolnienia lekarskiego ma wpływ na odebranie motywacyjnego? Bo wg dyrektora nauczycielowi, który przebywa w ciągu roku szkolnego na zwolnieniu do 1 miesiąca należy się motywacyjny od nowego roku szkolnego, a powyżej miesiąca już nie.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 20, 2016 o 23:36

Dzień dobry, nie ma znaczenia fakt przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna Październik 2, 2016 o 13:53

Szanowana Pani czy w sytuacji kiedy w regulaminie przyznawania nagród i dodatków organu prowadzącego jest zapis:
” § 8. 1. Nauczycielom, niezależnie od stopnia awansu zawodowego oraz sposobu nawiązania
stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny, zwany dalej dodatkiem. ”
jest sens pytać o przyczynę nieotrzymania dodatku motywacyjnego? jeżeli dobrze rozumiem, dyrektor może ale nie musi . I tak jak większość koleżanek i kolegów tu piszących od 13 lat pracy nigdy nie otrzymałam ani dodatku ani nagrody (rozpoczynam staż na nauczyciela dyplomowanego, jestem aktywnym egzaminatorem, zawsze mam wychowawstwo itp. ) ..
Dziękuję z góry za odpowiedź

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 20, 2016 o 23:16

Szanowna Pani, w takiej sytuacji jest to fakultatywne, jednak stoi w sprzeczności w obowiązującymi przepisami. Dodatek motywacyjny jest obligatoryjnym składnikiem wynagradzania i ma być przyznawany, jeśli nauczyciel spełnia przesłanki określone w obowiązujących przepisach. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marcin Październik 21, 2016 o 22:01

Witam,
Mam pytanie do dodatku motywacyjnego i dodatkowych zajęć.
1) Czy dodatek motywacyjny zależy od stażu pracy i mojego zasadniczego pensum, czy może od tego ile się robi dodatkowo? Bo z tego co czytam, jest to średnie pensum nauczycieli w danej gminie i nie ma to nic wspólnego z moją pensją.
2) Czy dyrekcja może zmusić mnie do darmowych godzin (2-3h w tygodniu) jako koło promujące naszą szkołę dla ludzi z zewnątrz naszej szkoły (w tym przypadku dla gimnazjalistów). Dodam, że już prowadzę koło dla moich uczniów.

Żeby bardziej rozjaśnić mój problem opiszę całą sytuację. Aktualnie pracuję w technikum i zawodówce. Mam w tym semestrze 26 godzin w tygodniu, ale po uśrednieniu na rok mam 22h. Daje mi to 2056 złoty brutto, do tego dostałem dodatek motywacyjny 117 złoty. Cała moja pensja nie przekracza 1600 złotych na rękę. Do teraz traktowałem szkołę jako hobby za które nie można wyżyć. Resztę pieniędzy musiałem dorobić ze szkoleń dla korporacji itp.
W szkole przez ostatnie 4 lata robiłem różne projekty promujące szkołę. Od promocyjnej gry dzięki której można zwiedzać naszą placówkę wirtualnie tu jest link do filmu, a w opisie można pobrać tę grę:
https://www.youtube.com/watch?v=QCLSjbalkrM&index=13&list=PLZQKTfr7_vvQUMGqJtPgkrhLRZjOQMTtd
Poprzez projekty na targi edukacyjne (inteligentna szkoła itp):
https://www.youtube.com/watch?v=Iy7tAugnjuM&list=PLZQKTfr7_vvQUMGqJtPgkrhLRZjOQMTtd&index=9
Do tego tworzę darmowe kursy z elektroniki i programowania (dla wszystkich internautów):
https://www.youtube.com/watch?v=1_z_WJRKHAI&list=PLZQKTfr7_vvRfyFuxuVbj3hGok2l7toAy&index=3
tworze z uczniami także nowe sprzęty elektroniczne potrzebne do szkoły, takie jak tablica z wynikami itp. Przez te 4 lata dostawałem te marne 117 zł brutto motywacyjnego, cały czas słysząc, że nie można dać mi więcej.

Dziś oznajmiono mi, że czas pracy nauczyciela jest 40h w tygodniu i mam jeszcze robić za darmo koło dla ludzi z gimnazjów, którzy mogą być w przyszłości uczniami naszej szkoły. Dodam, że już prowadzę koło 3h w tygodniu dla uczniów z mojej szkoły, prowadzę stronę szkoły i robię kursy wideo. Czas mojej pracy przekracza grubo ponad te 40h.
Mój problem jest taki, że zacząłem szukać innej stałej pracy i w najbliższym czasie dam wypowiedzenie, bo za 1600 zł nie da się wyżyć. Pracy w szkole już nie mogę traktować jako hobby, bo zajmuje mi za dużo czasu, a mam za mały dochód. Dyrekcja mówi, że nie może dać więcej pieniędzy w motywacyjnym, bo jest to zależne od mojej pensji i muszę robić staż na nauczyciela mianowanego, żeby mogli mi podnieść dodatek.
Nie wiem czy w ten sposób chcą się mnie pozbyć, bo wiem więcej niż inni, czy rzeczywiście tak jest.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Aldona Październik 31, 2016 o 18:11

Szanowna Pani Mecenas, czytając bloga, zastosowałam się do Pani odpowiedzi udzielanych nauczycielom w związku z dodatkiem motywacyjnym i wystąpiłam z pismem do Dyrektora o wyjaśnienie i podanie podstawy prawnej nie przyznania mi dodatku motywacyjnego mimo, że zrealizowałam warunki jego przyznania, czego potwierdzeniem jest m. in. Karta Oceny Pracy z VI”16 r. Dyrektor odpisał, że „nie zostałam pozbawiona tego dodatku, lecz nie został on mi przyznany a to zmienia postać rzeczy. Pracodawca nie ma obowiązku przyznania go każdemu pracownikowi, nie otrzymałam dodatku w wysokości 0 %, lecz nie został on mi przyznany i w związku z powyższym nie jest on składnikiem wynagrodzenia i nie należy tak samo go traktować jak wynagrodzenie. Stwierdzenie, iż obowiązkiem pracodawcy jest jego przyznanie – jest niezgodne z prawdą” .
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa Listopad 6, 2016 o 13:27

Szanowna Pani Karolino bardzo się cieszę, że jest ktoś taki jak Pani, kto może wyjaśnić nam nauczycielom pewne kwestie związane z naszą pracą. Jest to szczególnie ważne w czasach, kiedy w wielu szkołach prawa mają tylko dyrektorzy i wójtowie gmin. W mniejszych miejscowościach tworzą się z tego układy nie do przeskoczenia, nauczyciele nie mają dostępu i nie są informowani o przepisach, szczególnie tych, które mogłyby zadziałać na i korzyść. W temacie dodatku motywacyjnego mam pytanie: Czy wysokość dodatku motywacyjnego może być zmieniana ustalana co miesiąc na podstawie tzw. samochwałek ? Czy może wynosić jedną złotówkę jak to praktykuje nasza nowa p. dyrektor w stosunku do osób, których nie lubi.
Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Styczeń 16, 2017 o 21:04

Witam, dziękuję za słowa uznania. Gdyby jeszcze doba miała więcej godzin… Nie może być tak, że dodatek jest zmieniony co miesiąc. Po pierwsze musi istnieć regulamin przyznawania tego dodatku opracowany przez organ prowadzący i przyznawany jest raz na semestr. Może mieć jednak różną wysokość. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna Listopad 10, 2016 o 19:43

Witam,
Czy można wymagać od dyrektora ujawnienia listy osób, które otrzymują nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Dnia Nauczyciela)? Nie zależy mi na kwotach, ale nazwiskach. Niestety z tego co słyszę są to zawsze te same osoby, które nie wyróżniają się swoją pracą. Czy można żądać aby takie listy były jawne? Podobnie z listą osob, które mają dodatek motywacyjny większy niż 5%.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 27, 2016 o 04:22

Szanowna Pani, listy nagrodzonych nauczycieli powinny być jawne, dodatku motywacyjnego niestety nie, gdyż jest to składnik wynagrodzenia, a te z reguły są tajne. Może się Pani zwrócić do dyrektora z wnioskiem o przekazanie takiej informacji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Rafał Listopad 15, 2016 o 07:40

Po zmianie dyrektora w szkole drastycznie zmniejszono mi dodatek motywacyjny z 220 do 100 zł brutto. Czy takie działanie może być uzasadnione? Czy i w jaki sposób mogę dochodzić praw do podniesienia stawki dodatku motywacyjnego? Dodam, że zarówno w zeszłym roku, jak i w poprzednich latach miałem podobne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, podnosiłem swoje kwalifikacje i podobnie działałem na rzecz szkoły. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 27, 2016 o 04:09

Szanowny Panie, proszę się zwrócić z pytaniem do pracodawcy. Ma Pan takie prawo, a dyrektor ma obowiązek udzielić odpowiedzi na owo pytanie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jolanta Kwiecień 5, 2017 o 00:07

Czy nauczycielowi oddelegowanemu do pracy w związkach zawodowych dyrektor przyznaje dodatek motywacyjny?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Czerwiec 10, 2017 o 00:51

Witam, w takiej sytuacji dyrektor może odmówić, albowiem nauczyciel nie wykonuje czynności określonych w rozporządzeniu.

Odpowiedz

Beata Listopad 20, 2016 o 21:20

Witam
W związku z podjęciem przeze mnie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu głębokim(prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) zostałam pozbawiona dodatku motywacyjnego i w związku z tym także nagród dyrektorskich. Trwa to już 4 lata. Na moje pytanie dyrekcja odpowiada, że to ona ustala komu ten dodatek przyznać a komu nie i w ten sposób ciągle otrzymują go te same osoby, nie chciałabym dochodzić swoich spraw przed sądem bo i tak moja sytuacja w tej szkole robi się coraz bardziej nieciekawa, ale może ktos jeszcze jest w takiej sytuacji i podpowiedział by mi jakieś rozwiązanie?
I drugi problem, mimo likwidacji tzw godzin karcianych w dalszym ciągu zmuszana jestem prowadzic specjalistyczne zajęcia terapii dysleksji za darmo, tak więc dla społeczeństwa darmowe 2 godz zostały zlikwidowane ale zmuszono nas do pracy więcej niż 2 godz w ramach 40 godz dnia pracy. To taka moja dygresja. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 27, 2016 o 04:04

Szanowna Pani, polecam dopytać dyrektor szkoły o przyczynę braku dodatku motywacyjnego.
Jeśli chodzi o godziny karciane to nie ma obowiązku ich prowadzenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Beata Listopad 20, 2016 o 21:22

Przepraszam, wkradła się pomyłka oczywiście chodzi o 40 godz tydzień pracy,

Odpowiedz

Justyna Listopad 20, 2016 o 22:08

Dzień dobry
Ja mam do Pani pytanie, jaka jest minimalna wysokość dodatku motywacyjnego?
Niestety zawsze otrzymuję niski dodatek w wysokości około 3%. W ostatnim okresie otrzymałam zaledwie 1%, pomimo dodatkowych działań w szkole.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 27, 2016 o 04:03

Dzień dobry, minimalna wysokość to 1%. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra Listopad 27, 2016 o 13:33

Z przyjemnością przeczytałam Pai artykuł, choć był napisany już dawno. Sprawdziłam, że wszystkie akty prawne są zaktualizowane, ale interesujące mnie artykuły i przytaczane przez Panią nadal obowiązują. Od kilku tygodni toczę spór z moim dyrektorem o przywrócenie mi dodatku motywacyjnego, który odebrał mi z braku pieniędzy. Nadmienię , że pozostali pracownicy dodatek motywacyjny mają, a moja placówka oświatowa jest instytucją państwową. Ta rada podtrzymała mnie na duchu, i pokazała, że moje roszczenie nie jest pozbawione sensu, tym bardziej, że jestem nauczycielem z wieloma osiągnięciami na wielu płaszczyznach zawodowych.
PS. 🙂 co do chrapania. Jeśli nie ma podstaw chorobowych to trzeba polubić. Wytłumaczyłam sobie, że gdyby mi go zabrakło to bym się nie wyspała. Pozdrawiam. Ola

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 27, 2016 o 03:48

Szanowna Pani Aleksandro, nie ma podstawy prawnej do odebrania dodatku motywacyjnego, a na pewno nie może nim być „brak pieniędzy”. Proszę walczyć.
Odnośnie chrapania to sypiam w zatyczkach i jest w miarę ok 🙂 Dziękuję za radę, wysypiam się lepiej bez chrapania za uchem 🙂 Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra Styczeń 2, 2017 o 17:37

Jestem już po rozmowach z dyrektorem również rozmawiałam z prawnikiem PIP, otrzymałam dwa pisma, w których dyrektor nadal uzasadnia odebranie mi motywacyjnego brakiem pieniędzy. By iść dalej czyli dochodzić swoich praw w sądzie pracy, potrzebuję pomocy prawnika. Czy ma Pani jakiś pomysł?

Odpowiedz

Romek Listopad 29, 2016 o 23:03

Witam Pani Karolino. W zeszłym roku zmieniłem miejsce pracy z jednej szkoły na drugą. W nowej szkole dowiedziałem się w sekretariacie, że nie przysługuje mi dodatek motywacyjny przez pierwsze 6 miesięcy. W poprzednim miejscu pracy taki dodatek otrzymywałem do samego końca. W świetle informacji jakie wyczytałem na Pani blogu wnioskuję, że powinienem otrzymywać taki dodatek od pierwszego miesiąca w wysokości tego z pracy w zeszłej szkole. Czy w związku z tym mogę ubiegać się w jakikolwiek sposób o wyrównanie dodatku motywacyjnego za okres 6 miesięcy zeszłego roku szkolnego? Czy może jest już za późno na odzyskanie tych pieniędzy… Z góry dziękuję za odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 27, 2016 o 03:22

Szanowny Panie, wszystko zależy od tego, w jaki sposób doszło do zmiany zatrudnienia. Dopiero, kiedy uzyskałabym taką informację mogłabym odpowiedzieć na Pana pytanie. Na ewentualne odzyskanie pieniędzy są trzy lata – tyle bowiem wynosi okres przedawnienia roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Romek Grudzień 29, 2016 o 11:19

Pracę zmieniłem, ponieważ w poprzedniej szkole zabrakło dla mnie godzin i dostałem wypowiedzenie z dwumiesięczną odprawą. (dopiero po zwolnieniu podczas wakacji zrobiłem mianowanie). W nowej szkole złożyłem podanie i od września zeszłego roku podjąłem pracę. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magda Listopad 30, 2016 o 12:51

Witam. Widzę, iz temat dodatku motywacyjnego jest bardzo emocjonującym tematem. Niestety ja też od pół roku emocjonuję się nim. Po 25 latach pracy w szkole średniej, wieloletnich wychowawstwach, pracach w samorządzie, w komisjach egzaminacyjnych, rokrocznie jako przewodnicząca, przygotowująca młodzież do matury ze świetnymi wynikami….w czerwcu nie otrzymałam dodatku motywacyjnego na najbliższy rok, albo pół roku…nawet nie wiem, bo tylko sekretarka z uśmiechem na twarzy oznajmiła, że dodatku nie mam. Nie dostałam na to żadnego papierka. Niestety nie jestem jedyna w szkole, która znalazła się w takiej sytuacji. Choć ogólnie większość milczy na ten temat, bo wstydzą się do tego przyznać.
Jak wyjaśnić tą sytuację? Dodam, że dyrektor uważa się za Boga i nikt nie ma odwagi pytać, dyskutować, negocjować, wyjaśniać. Żyjemy w ciągłym lęku, stresie, niepewności… Polska rzeczywistość

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 27, 2016 o 03:20

Szanowna Pani, bezwzględnie proszę zwrócić się do dyrekcji z pytaniem o podstawę braku przyznania Pani dodatku, jak również braku informacji w tym temacie. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi informacji, jaką wysokość dodatku pracownik otrzyma i jaka jest tego podstawa prawna. Nie zgadzam się z pojęciem, że taka jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że nauczyciele, mimo, że są jedną z bardziej wykształconych grup zawodowych kompletnie nie walczą o swoje prawa, jak i wolą żyć w nieświadomości, niż wydać kilka złotych na poradę prawną. Dopóki tak będzie, będzie można z nauczycielami zrobić przysłowiowe „wszystko”. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Inka Listopad 30, 2016 o 19:43

Witam,

ja pracuję w szkole podstawowej od września 2015 roku, czyli już ponad rok. Zaczynałam pracę tak samo z koleżanką, która ma w tej chwili od września 2016 10 % przyznane, ja niestety nie mam nic. Pracujemy tak samo, nawet powiedziałabym , że w tym roku dostałam o wiele więcej obowiązków od koleżanki. Na jakiej podstawie nasza pani dyrektor przydziela dodatek? Przykre to jest,a le niestety tak funkcjonują nasze placówki 🙁

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 27, 2016 o 03:11

Szanowna Pani, proszę o to zapytać panią dyrektor. Ma Pani takie prawo. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Mirosław Grudzień 10, 2016 o 18:17

Szanowna Pani . Jak mamy rozumieć postanowienie Pani Dyrektor, która oświadczyła nam, że stopniowo będzie odstępowała od przyznawania dodatku motywacyjnego. Do tej pory dodatek ten otrzymywały osoby wybrane przez Panią Dyrektor na podstawie samooceny (samochwałki).

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 27, 2016 o 02:56

Szanowny Panie, takie działanie Pani dyrektor byłoby niezgodne z przepisami prawa. Warto to uświadomić Pani dyrektor. Nie ma również obowiązku wypełniania arkuszy samooceny. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Grudzień 11, 2016 o 21:50

Dobry wieczór. Mam pytanie odnośnie dodatku motywacyjnego. Możliwe, że przeoczyłam gdzieś już te informację. Czy Pani Dyrektor może wstrzymać wypłacanie dodatku motywacyjnego? W mojej placówce nie jest on wypłacany od września. Tłumaczy, że zostanie on wypłacony w grudniu lu styczniu. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 27, 2016 o 02:46

Dobry wieczór, absolutnie nie może zostać wstrzymane wypłacanie dodatku motywacyjnego. Ma on charakter świadczenia okresowego i skoro został przyznany to ma być wypłacany w okresach miesięcznych (przez pół roku). Jeśli jest wypłacany inaczej musi to zostać uzasadnione i wypłacone wyrównanie wraz z odsetkami. Jeśli się go nie otrzymuje można wystąpić do sądu bądź o mediację z pracodawcą. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna Grudzień 16, 2016 o 22:37

Witam!

Wiec z tego co dobrze wnioskuje, to nauczyciel jesli spelni jeden z wymienionych warunków, musi dostac „jakis” dodatek motywacyjny? I nie ważne jest czy jest nauczycielem stażystą czy nie?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 27, 2016 o 02:16

Szanowna Pani, tak, nauczyciel winien otrzymywać dodatek motywacyjny, jeśli spełnia przesłanki określone w ustawie bądź uchwale organu prowadzącego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Matylda Styczeń 14, 2017 o 22:40

Witam Pani Karolino. Jestem nauczycielem w przedszkolu z 9 letnim stażem pracy. Niebawem startuję w konkursie na dyrektora placówki, w której pracuję. Po lekturze wpisu nt. Dodatku motywacyjnego podjęłam decyzje o zmianach w koncepcji zgłaszanej do konkursu. Jednak mam jeszcze obawy… Zawsze byłam ambitna i chciałam pracować pełną parą mam wprowadzałam innowację pedagogiczną, kilka dużych projektów międzynarodowych kilka wygranych grantów …. I zawsze bolał mnie fakt, że mój dodatek motywacyjny jest taki sam, jak koleżanek, które przekonane są, że motywacyjny dodatek należy im się bo długo pracują. Dyrekcja dzieliła nas dodatkiem po równo , bo tak sprawiedliwie …. Ale dla kogo???? Nagrody również wg listy w ustalonej kolejności.
Powielu latach „sprawiedliwego” naliczania staję przed wyborem: Czy mogę czy dam radę???? Jezeli wygram ten konkurs czy podołam wprowadzić zmiany??? Czym przekonać nauczycieli dla których te zmiany będą na gorsze? Proszę o słowo wsparcia, czy pozostać przy starym zwyczaju czy narażać się koleżankom i wprowadzić nowe zasady???

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Styczeń 16, 2017 o 20:20

Witam Pani Matyldo, nie wiem co Pani poradzić. Zmiany są konieczne, acz bardzo bolesne. To Pani zna swoje środowisko koleżeńskie i organ prowadzący. Choć może jak będą znali przyczynę zmian i będzie ona dla nich jasna i czytelna to łatwiej ją zaakceptują. Trzymam kciuki za wybór na stanowisko, jak i wprowadzanie zmian. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magda Styczeń 31, 2017 o 12:11

Droga Pani Matyldo. Na Pani miejscu zastanowiłabym się dwa razy zanim zaproponuje Pani zmiany w sposobie rozdzielania dodatku motywacyjnego. Ja będąc dyrektorem zmieniłam kilkunastoletnią regułę przyznawania dodatku motywacyjnego po równo niezależnie od wymiaru etatu i przydzielałam go różnicując jego wysokość. Niestety grupa nauczycieli uznała to za mobbing z mojej strony, a nie chęć sprawiedliwego nagradzania za pracę (omijam fakt, że dysponowałam śmiesznie małą pulą pieniędzy). Z drugiej strony właśnie ci nauczyciele uznali, że wprowadzenie kodów do kopiarki dla nauczycieli, czy zapisanie zaleceń poobserwacyjnych (np. brak realizacji wszystkich założonych celów lekcji, itp) to też mobbing ze strony dyrektora szkoły. Widząc jednak jasne strony dnia codziennego powinnam się cieszyć, że ci nauczyciele nie uznali za mobbing wprowadzenia dyżurów międzylekcyjnych, a tylko kontrole tych dyżurów (jeden raz w roku szkolnym o czym informowałam na tablicy w pokoju nauczycielskim).
Powodzenia i pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Luty 9, 2017 o 13:30

Czy nauczyciel powracający z urlopu macierzyńskiego ma zawieszony ten dodatek (do przepracowania 6 miesięcy) czy powinien go dostać po powrocie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 11, 2017 o 10:02

Powinien go otrzymać. Jest odpowiedni przepis Kodeksu pracy o tym świadczący. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jan Luty 20, 2017 o 19:07

Witam.
Szanowna Pani Karolino. Z przytoczonych przez Panią odpowiedzi dotyczących wypłacania dodatku motywacyjnego wynika, że powinien go otrzymać każdy na-l spełniający przesłanki jego otrzymania określone w ustawie bądź uchwale (regulaminie) organu prowadzącego; że dyrektor decyduje o jego wysokości ( ustalonej regulaminem), a nie jest władny przesądzać o jego otrzymaniu ( a kto zatem decyduje o spełnieniu przesłanek przez danego na-la?). I tu jest pełna zgoda! Ale co w sytuacji gdy organ prowadzący w regulaminie z góry zakłada, że nie wszyscy na-le mogą ten dodatek otrzymać ? (bo np. przeznacza na wypłatę dodatku 2% wynagrodzenia zasadniczego w danej placówce a minimalny dodatek dla konkretnego na-la nie może być niższy niż 3%). Co w sytuacji, gdy jednym z punktów uchwały jest zapis, że dodatek motywacyjny jest uznaniowy?; co gdy przez okres 6 miesięcy w placówce nikt nie otrzymuje dodatku motywacyjnego? Na wątpliwości na-li dyrektor odpowiada, że wszystko jest zgodne z prawem i regulaminem, że regulamin był konsultowany z radcą prawnym. Co my na-le w takiej sytuacji możemy zrobić???
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta Marzec 1, 2017 o 20:02

Witam! Czy nauczyciel może dostać dodatek motywacyjny minusowy. Od roku mamy w szkole nowego dyrektora, który przyznaje dodatki motywacyjne od 300 zł do 1 zł. Ja w tym miesiącu dostałam 0,80 gr. Ponieważ co miesiąc składamy samochwałki. Moje koleżanki w tym miesiącu dostały minusowe dodatki minusowe typu: – 1 zł lub – 1,79. Czy dyrektor może tak przyznawać dodatki?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 1, 2017 o 21:07

Dobry wieczór, absolutnie jest to sprzeczne z prawem. Proszę poczytać na blogu o dodatkach motywacyjnych. W razie konieczności zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta Marzec 2, 2017 o 14:50

Witam Pani Karolino!
Dziękuję za tak szybką odpowiedź. Z Pani blogu dowiedziałam się, że minimalny dodatek motywacyjny wynosi 1%. Niestety w naszej szkole od września prowadzona jest praktyka minimalnych lub minusowych wypłat dodatku motywacyjnego. Według mnie samo słowo dodatek mówi, że powinno się otrzymywać daną kwotę, a nie zabierać. Nie możemy wojować z gminą, ponieważ gmina w 100% stoi za dyrektorem. Co mamy robić? Do lokalnego kuratorium nie możemy się zgłosić, bo dyrekcja ma tam swoje „układy”. Jesteśmy bezsilni. Do kogo mamy się zwrócić?

Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 27, 2017 o 23:28

Szanowna Pani, jestem w ciężkim szoku. Proszę o kontakt na adres mailowy i przesłanie mi decyzji i tym minusowym dodatku motywacyjnym. Wówczas będę mogła pomyśleć, co z tym faktem zrobić. Mam pewien plan 🙂 Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta Marzec 29, 2017 o 21:11

Witam Pani Karolino!
Jesteśmy wdzięczni za zainteresowanie naszą sprawą. Ja miałam dodatki w kwocie 1 zł. ale moje koleżanki i koledzy minusowe kwoty, jak tylko dostanę od nich materiały to skontaktuję się z panią. Na jakiego e-mail’a mam pani wysłać decyzje?
Pozdrawiam. Cieszę się, że jest ktoś kogo wzrusza ludzka krzywda. DZIĘKUJĘ

Lilia Marzec 2, 2017 o 16:10

Głupota niektórych dyrektorów nie zna granic. Jeden bardziej pomysłowy od drugiego. Proszę zapoznać się z regulaminem wynagradzania nauczycieli, który powinien być udostępniony w każdej placówce. W regulaminie jest informacja o tym, na jakie okresy przyznaje się dodatek motywacyjny. Najczęściej przyznaje się 2 razy w roku. Można co kwartał, ale co miesiąc, to już radosna twórczość dyrektora. Ciekawe, co dyrektor robi z pieniędzmi zabranymi nauczycielom. Dokłada „swoim”? Jeśli dyrektor łamie przepisy, to zgłosić sprawę do gminy.

Odpowiedz

Joanna Marzec 23, 2017 o 08:50

Dzień dobry
Jestem nauczycielem stażysta i mi na samym początku powiedziano, że nie otrzymam przez cały rok dodatku motywacyjnego, bo stażysta nie dostaje. Czy tak moze byc?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 27, 2017 o 23:07

Dobry wieczór, dodatek motywacyjny przysługuje po przepracowaniu sześciu miesięcy w szkole. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agata Marzec 26, 2017 o 22:32

Witam Panią!
Czy jest możliwe, aby poprowadziła Pani moją sprawę w sądzie w Częstochowie?
Dotyczy dyskryminacji. Proszę o odpowiedź na maila.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 27, 2017 o 23:06

Witam, oczywiście, że tak. Prowadzimy sprawy w całej Polsce. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Nauczyciel Marzec 29, 2017 o 11:22

Zastanawia mnie jedno: dlaczego dodatek Motywacyjny ma sie przyznany za Cos. Powinien byc przyznawany poczatkowo kazdemu „czy sie stoi czy sie lezy” jak napissl kiedys jeden z komentujacych. Ma on dac Motywacje, jak sama nazwa wskazuje. Po np.roku mozna zweryfikowac, czy nauczyciel zostal zmotywowany do dzialan. Dlaczego interpretowany jest, rowniez tutaj w komentarzach jako dodatek Wynagradzajacy?

Odpowiedz

xxx Kwiecień 6, 2017 o 09:35

U nas w szkole też były problemy z tym dodatkiem motywacyjnym zaczęło się o kary różne potem wyszło z rozporządzenia że nie mogą tak zrobić i była afera teraz na szczęście wszystko jest w porządku.

Odpowiedz

Arkadiusz Kwiecień 28, 2017 o 09:03

Dziękuję za naprawdę przydatne informacje, wiele osób nie wie jak to powinno działać i tutaj mają wszystko dokładnie opisane. Jeśli ktoś będzie miał jakieś niejasności to będę im wysyłał link do tego wpisu bo jest naprawdę przydatny. Pozdrawiam!

Odpowiedz

Agnieszka Czerwiec 1, 2017 o 12:30

Dzień dobry

czy dodatek motywacyjny i dodatek za wychowawstwo wypłaca się z góry w pełnej wysokości, nawet w przypadku gdy umowa konczy sie np .10 ? czy możę tak jak wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy proporcjonalnie do okresu przepracowanego ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Czerwiec 9, 2017 o 11:59

Dzień dobry, dodatek motywacyjny i za wychowawstwo są składnikami wynagrodzenia, stąd wypłacane są za taki sam okres jak wynagrodzenie zasadnicze. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ola Sierpień 2, 2017 o 21:08

Dobry wieczór,
Jako jedyna nie dostałam dodatku motywacyjnego, chociaż dostał go nauczyciwl, na którego wpłynęła skarga rodziców oraz taki, który był na zwolnieniu lekarskim przez 4 miesiące w roku szkolnym. Czy dyrektor mogę tak postąpić?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Sierpień 23, 2017 o 11:38

Szanowna Pani, w takiej sytuacji zalecam sięgnąć do regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego i zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wyjaśnienie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Małgorzata Wrzesień 19, 2017 o 09:40

Dzień dobry.
Po 15 latach pracy w szkole w tym roku zmienił mi się dyrektor w naszej placówce i na start obniżył mi dodatek motywacyjny. Argument – jak mnie poobserwuje i się wykażę to mi podwyższy. Czy to normalne działanie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 19, 2017 o 12:35

Dzień dobry, nie, nie jest to normalne działanie, gdyż dodatek motywacyjny przysługuje za przepracowany okres. Najczęściej jest to poprzedni semestr. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jarek Październik 6, 2017 o 16:18

Witam, czy dodatek motywacyjny podlega ochronie danych ( wysokość dla poszczególnych nauczycieli?). Czy jest jakiś przepis mówiący o tym , że dyrekcja powinna przedstawić dlaczego poszczególni nauczyciele mają taki a nie inny dodatek?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź.
Jarek

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 19, 2017 o 12:05

Szanowny Panie, co do zasady informacja o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia jest objęta ochroną prawną i może podlegać utajnieniu. Z racji tego, że dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia dyrekcja może odmówić podania informacji o wysokości dodatku otrzymywanego przez poszczególnych nauczycieli. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna Październik 13, 2017 o 22:14

Zastanawia mnie czy zwrot „składa się” jest faktycznie dowodem na to, że dodatek musi być przyznany. Czy to nie nadinterpretacja? W KN jest napisane, Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.
No i np. jest tu mowa o nagrodach, a przecież nie każdy nauczyciel co roku otrzymuje nagrodę. Ja odkąd pracuje miałam dodatek motywacyjny, ale odkąd wróciłam do pracy po urlopie rodzicielskim, to owego dodatku już mi nie przyznano. Chętnie poszłabym do dyrekcji z konkretnymi przepisami mówiącymi o tym, że dodatek mi się należy, ale na innych portalach czytam znowu, że przepisy są tak ogólne, że dodatek przyznaje się uznaniowo. Do tego moja pani dyrektor na radzie ustaliła sobie kryteria przyznawania dodatku. W moim mniemaniu większość z nich spełniam, ale jestem tylko nauczycielem wspomagającym. I jak tu mieć motywację do pracy jak jest się traktowanym jak niższa kategoria.

Odpowiedz

Kaja Październik 18, 2017 o 22:12

Czytam o dodatkch po raz setny i nadal nie mam pewności, co do mojej sytuacji. Większość ciąży nie mogłam pracować i byłam na zwolnieniu lekarskim. W tym okresie został mi odebrany dodatek za wychowawstwo oraz obniżony dodatek motywacyjny. Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim, dowiedziałam się od księgowej, że dodatek motywacyjny został mi odebrany ( już trakcie trwania urlopu macierzyńskiego) i z tego tytułu dostaję niższe wynagrodzenie/zasiłek podczas urlopu(pomniejszone o motywacyjny). Czy tak może być? Czy nie powinnam dostawać na macierzyńskim średniej z 12 miesięcy sprzed zwolnienia?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 19, 2017 o 11:37

Dzień dobry, wynagrodzenie powinno być wypłacane na podstawie średniej z ostatnich 12 miesięcy przed korzystaniem ze zwolnienia lekarskiego. Proponuje napisać pismo do pracodawcy z wnioskiem o podanie podstawy prawnej i wyjaśnienie sprawy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magdalena Grudzień 8, 2017 o 21:33

Witam serdecznie, chciałabym się poradzić w mojej sprawie dodatku motywacyjnego, czy mogłabym się dowiedzieć ile kosztuje porada?:)

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Grudzień 19, 2017 o 18:22

Witam Panią, cena porady prawnej jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy – od 100 zł. Co do zasady wyceniana jest indywidualnie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Luty 11, 2017 o 10:05

Droga Pani Basiu, trzeba poznać właściwe podstawy prawne i wtedy walczyć o swoje włącznie z sądem. Pozdrawiam. Karolina

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Marzec 30, 2017 o 01:35

Witam serdecznie, poproszę na adres kancelariabatna@wp.pl. Pozdrawiam serdecznie. Karolina

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: