14.10.2019

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

W tym dniu, w którym wyrażamy wdzięczność Nauczycielom:

Życzę Wam przede wszystkim spełnienia w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Życzę Wam zdrowia i spełnienia planów (nie lekcyjnych), ale tych życiowych.

Życzę Wam wspaniałych Uczniów.

Życzę Wam wspaniałych Rodziców Uczniów.

Życzę Wam troski o samych Siebie i wzajemnej.

Życzę Wam miłości zamiast nienawiści.

Życzę Wam tego, co jest Wam najbardziej potrzebne do szczęścia.

Karolina Sikorska-Bednarczyk

 

Pamiętajcie, że dzisiejszy dzień jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, co oznacza, że możecie dobrowolnie iść z dziećmi do kina 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

Sen z powiek spędza młodym nauczycielom jedna ze zmian w Karcie Nauczyciela, obowiązująca od 01.09.2019 roku (ściślej od 31.08.2019 r.). 

Chodzi o dodatek na staż dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole, czyli dawny zasiłek na zagospodarowanie. 

Kto otrzyma świadczenie?

Świadczenie przysługuje nauczycielowi, który z dniem 01.09.2019 roku rozpoczyna staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Będzie nim nauczyciel, który zawarł umowę na co najmniej 1/2 etatu. 

Świadczenie wypłacane jest z urzędu, a więc nie musisz składać żadnego wniosku do dyrektora szkoły. Z urzędu powinieneś otrzymać je do 30.09. danego roku szkolnego. 

Ważne jest to, że nie będzie ono wliczane do średniego wynagrodzenia nauczyciela – stanowi dodatek. 

Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo 

Wątpliwości budzi również kwestia, czy świadczenie otrzyma nauczyciel zatrudniony na zastępstwo. 

Otrzyma go także nauczyciel zatrudniony na zastępstwo, pod warunkiem, że będzie realizował staż tj. nie złoży wniosku o nie stosowanie wobec niego przepisów o awansie zawodowym.  Dodatkowym warunkiem jest to, że musi być zatrudniony na co najmniej 1/2 etatu oraz do końca roku szkolnego (celem dokończenia awansu i przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego). 

Kiedy nie otrzymasz świadczenia?

Nie otrzymasz go wówczas, gdy zostało już Tobie wcześniej wypłacone, a Ty na przykład robisz staż uzupełniający. 

Nie otrzymasz go także wtedy, gdy rozpocząłeś staż przed 1 września 2019 roku. Sprawdź więc, kiedy podpisałeś umowę o pracę. Jednakże, w sytuacji, gdy dany nauczyciel rozpoczął swoją pracę przed dniem 1 września 2019 r., ale nie rozpoczął stażu z uwagi na różne sytuacje, a rozpocznie go już po wejściu w życiu obowiązujących przepisów – świadczenie przysługuje.

Wysokość świadczenia

Świadczenie jest jednorazowe i wynosi 1000 zł. Można je otrzymać tylko jeden raz w toku całego zatrudnienia. 

Jeśli masz kilka miejsc pracy, musisz określić, które z nich będzie Twoim podstawowym miejscem pracy, albowiem to tam otrzymasz świadczenie. 

Różnica pomiędzy świadczeniem a zasiłkiem na zagospodarowanie

Zasiłek na zagospodarowanie był świadczeniem, które obowiązywało w ustawie Karta Nauczyciela do 01.09.2018 roku. 

Nauczyciel, który podejmował swoją pierwszą pracę w szkole miał prawo do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie (na zakup pomocy naukowych, na urządzenie się, itp), w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. 

Zasiłek ten należało odpracować w szkole, w której się go otrzymało, czyli nie można było rozwiązać stosunku pracy w szkole przez 2 lata po jego otrzymaniu. Jeśli tak się stało, należało go zwrócić. 

Wątpliwości budziła kwestia pierwszej pracy w szkole. 

Ja sama, ja zaczynałam pracę w szkole – w 2000 roku (szmat czasu 🙂 ) nie otrzymałam go, albowiem w wakacje pracowałam jako wychowawca na kolonii i na 2 tygodnie została ze mną zawarta umowa o pracę. Uznano więc, że mi zasiłek nie przysługuje. 

Był on wyższy, aniżeli obecne świadczenie na start, bo wynosił 2 pensje, a nie jak teraz 1000 zł. 

 

Pamiętaj!

Świadczenie na start to nie zasiłek na zagospodarowanie! 

Ważne jednak, że jakiekolwiek świadczenie jest. Albowiem koszty rozpoczęcia pracy bywają bardzo wysokie. 

Dostałeś takie świadczenie?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

06.08.2019

1 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Stan nieczynny i co dalej?

„Dzień dobry, dyrektor złożył mi propozycję ograniczenia zatrudnienia, na którą się nie zgodziłem. Złożył mi wówczas propozycję przejścia w stan nieczynny, którą przyjąłem. Do końca maja nie otrzymałem jednak wypowiedzenia stosunku pracy. Czy po ustaniu stanu nieczynnego mogę wystąpić do Sądu Pracy o przywrócenie do pracy?” 

To jeden z komentarzy, jakie pojawiają się na blogu, kiedy prosicie o udzielenie pomocy prawnej.

Obecnie coraz bliżej do końca wakacji, a tym samym do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Część z nauczycieli odeszła w stan nieczynny.

Stan nieczynny, czyli ?

w stan zatrudnienia, bez świadczenia pracy, trwający przez okres sześciu miesięcy. 

Zgodnie z art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Co oznacza, że złożone nauczycielowi wypowiedzenie traci swą moc prawną z chwilą złożenia przez nauczyciela wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

Nie zapominaj, że w stan nieczynny do tego roku, można było przejść w odwróconej procedurze, wynikającej z art. 225 ustawy wprowadzającej przepisy Prawo Oświatowe. Pisałam o tym wcześniej.

Stan nieczynny rozpoczyna się z dniem 1 września i kończy się z ostatnim dniem lutego kolejnego roku kalendarzowego, po upływie 6 miesięcy. Z upływem tego okresu stosunek pracy nauczyciela wygasa i to niezależnie od woli stron stosunku pracy. Ponadto nie wymaga żadnego więcej dokumentu. Jedynie wystawienia świadectwa pracy. 

Ważne jest to, że w sprawie przeniesienia w stan nieczynny nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy, dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę, w tym przepisu art. 45 KP. Przeniesienie w stan nieczynny jest czynnością zmieniającą stosunek pracy nauczyciela mianowanego, która dla swej skuteczności prawnej nie wymaga wypowiedzenia (wyr. SN z 17.11.1998 r., I PKN 438/98, Legalis).

Gwarancja zatrudnienia?

Może się jednak okazać, że na skutek rekrutacji, czy zmian personalnych, sytuacja w Twojej placówce ulegnie zmianie i znajdą się godziny, które dałyby Tobie możliwość kontynuowania stosunku pracy.

Zgodnie z art. 20 ust. 7 KN, dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

Nauczyciel powinien obserwować zmiany organizacyjne i uczestniczyć w każdej radzie pedagogicznej, zebraniu, aby znać możliwości organizacyjne pozwalające mu powrócić do pracy 🙂 Wprawdzie nauczyciel nie może zmusić dyrektora do takiego zorganizowania arkusza, aby zapewnić mu pracę. To jednak te możliwości mogą pojawić się naturalnie.

Pamiętaj! Musisz wrócić do pracy, kiedy znajdą się możliwości pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Nie daj się jednak zwieść, kiedy dyrektor oświadczy, że jest tylko 17/18 z 18/18.

Co dalej?

Nauczycielowi, który pozostawał w stanie nieczynnym przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy lub nakazanie powtórnego zatrudnienia – po wygaśnięciu stosunku pracy.

Po kolei…

We wrześniu, kiedy teoretycznie zakończy się Twój stosunek pracy (po 31.08) może się nagle okazać, że z planu lekcji wynika możliwość zatrudnienia Ciebie na dotychczasowym stanowisku. Co możesz zrobić?

Skierować niezwłocznie do dyrektora pismo z żądaniem przywrócenia Ciebie do pracy. Jednakże nie jest to obowiązek. To dyrektor ma obowiązek przywrócić Ciebie do pracy. Powinien wykazać się aktywnością w tym zakresie. Jednak taka jest moja sugestia. A na wypadek odmowy zwróć się do sądu pracy.

Uwaga na termin. Nie zrażaj się, że sądownie może być trudniej. Pierwsza trudność wyniknie z niedochowania terminu. Bowiem, jak wiesz z pouczenia na rozwiązaniu stosunku pracy, termin na wniesienie odwołania do Sądu pracy wynosi 21 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia. Wypada to wcześniej niż na koniec sierpnia 🙂

Dlatego chcąc odwoływać się do sądu pracy powinieneś, jednocześnie wnieść o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. W piśmie tym również wskazać okoliczności, co się zmieniło i dlaczego nie mogłeś wnieść sprawy w terminie. Sądy w związku ze stanem nieczynnym, najczęściej, przywracają pracownikowi termin.

To powództwo wymaga jednak skutecznego uchylenia się od skutków prawnych wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

Trzeba też uważać, aby dobrze oznaczyć żądanie. Musi być to powództwo o przywrócenie do pracy w związku z bezskutecznym wypowiedzeniem stosunku pracy, wywołanym złożeniem pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

Ale co, gdy stosunek pracy wygasł?

Jak wskazałam powyżej, stosunek pracy nauczyciela, po upływie 6 miesięcy w stanie nieczynnym, wygasa.

Jednak również wtedy nie jest tak, że nic nie możesz zrobić. Przeciwnie. Możesz skierować od razu do sądu pracy powództwo o przywrócenie do pracy z tytułu niezgodnego z prawem wygaśnięcia nauczycielskiego stosunku pracy. Takie roszczenie ma inną podstawę prawną  – art. 56 § 1 w związku z art. 67 k.p. i art. 264 § 2 k.p. w związku z art. 91c ustawy z 1982 r. – Karta Nauczyciela. Opiera się również na innych okolicznościach faktycznych. 

Chodzi o to, że dopiero po pół roku dowiadujesz się, że były możliwości zatrudnienia Ciebie, a dyrektor na Twoje miejsce zatrudnił inną osobę. Albo, kiedy ze zmian do arkusza wynika dopiero, że godziny dla Ciebie zostały ukryte.

W razie wygaśnięcia stosunku pracy termin na wniesienie powództwa do sądu wynosi 14-dni. Termin ten liczymy od ostatniego dnia lutego. Podstawę prawną tego żądania stanowi art. 264 § 2 k.p. w związku z art. 91c ustawy z 1982 r. – Karta Nauczyciela. Tylko wtedy możliwe jest poddanie sądowej kontroli okoliczności i przyczyn wygaśnięcia nauczycielskiego stosunku pracy.

Jak widzisz, nawet wtedy, gdy przeszedłeś w stan nieczynny i stosunek pracy wygasł, możesz sądownie zweryfikować poprawność działania dyrektora.

Dlatego zawsze mam dylemat, czy doradzać wzięcie odprawy czy przejście w stan nieczynny. A Ty co wybierasz?

zdjęcie: internet

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

Tak, teraz jest najlepszy moment, aby zadbać o siebie, swoich bliskich i stać się osobą asertywną. Ale asertywną nie tylko w znaczeniu mówienia „nie”, acz w kontekście ochrony siebie i swojego zdrowia.

Już dzisiaj, 12 czerwca 2019 r. o godz. 19:30 odbędzie się bezpłatna konferencja online pt. Asertywność w pracy i w biznesie. W jej trakcie poznasz sprawdzone metody rozmów, które pozwolą Ci natychmiast zacząć pracę nad swoją asertywnością.

Zapisz się już teraz na bezpłatną konferencję online – https://bit.ly/2MGgGhI

Tylko zapisane na listę osoby dostaną dodatkowo notatki wizualne z tej konferencji!

Jak wiesz, ja uwielbiam szkolenia Kamili Rowińskiej i jej metod. Jedną z nich – gwarantujących sukces i poprawę pewności siebie jest ćwiczenie asertywności. Bowiem asertywność podnosi pewność siebie i pozwala chronić siebie i swoje zdrowie. Jak zapewne wiesz, osoba asertywna wie, gdzie i kiedy udać się po pomoc. Wie również, że może sobie poradzić w każdej sytuacji. 
Dodatkowo zyska plusa w postępowaniu sądowym.

Weź udział w wydarzeniu na żywo, bo oprócz mnóstwa praktycznych porad i wskazówek będzie również niespodzianka! A przecież każdy z nas lubi niespodzianki 🙂

Nie ma sensu po raz kolejny odwlekać zmiany na dobre w swoim życiu. To najwyższy czas aby:

👉 zacząć żyć w zgodzie ze swoimi wartościami,

👉 twardo wyznaczać granice,

👉 budować poczucie własnej wartości,

👉 przeżyć SWOJE ŻYCIE pod swojemu, a nie PO CUDZEMU!

Teraz jest ten moment. Lepszy może się nie zdarzyć. Więc zapisz się {link}

Polecam! Karolina Sikorska-Bednarczyk

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

21.05.2019

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Bezpieczeństwo w szkole

W związku ze strasznymi wydarzeniami w Warszawie, kiedy uczeń zabił ucznia Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązuje do podjęcia działań zamierzających do faktycznego zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom. 

Nakazuje się przeprowadzenie zebrań rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami uczniów oraz godzin wychowawczych z uczniami.

Ze swej strony mogę pomóc w ten sposób, że:

  1. mogę przyjechać do Ciebie do szkoły przeprowadzić radę pedagogiczną czy spotkanie z rodzicami – zapytaj o ofertę lub zadzwoń, aby umówić termin szkolenia. 
  2. przygotować bezpłatny ebook do pobrania o bezpieczeństwie w szkole, który po pobraniu ze strony będziesz mógł przekazać dyrektorowi, pokazać rodzicom czy przeczytać uczniom;
  3. porozmawiać z Tobą o bezpieczeństwie w szkole na FB czy tutaj;
  4. opublikować w najbliższych dniach teksty dotyczące tego tematu.

Już zabieram się do pracy, bo czas na realizację tego zadania jest do końca maja 2019 roku. Więc do zobaczenia/usłyszenia.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl