21.05.2019

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Bezpieczeństwo w szkole

W związku ze strasznymi wydarzeniami w Warszawie, kiedy uczeń zabił ucznia Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązuje do podjęcia działań zamierzających do faktycznego zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom. 

Nakazuje się przeprowadzenie zebrań rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami uczniów oraz godzin wychowawczych z uczniami.

Ze swej strony mogę pomóc w ten sposób, że:

  1. mogę przyjechać do Ciebie do szkoły przeprowadzić radę pedagogiczną czy spotkanie z rodzicami – zapytaj o ofertę lub zadzwoń, aby umówić termin szkolenia. 
  2. przygotować bezpłatny ebook do pobrania o bezpieczeństwie w szkole, który po pobraniu ze strony będziesz mógł przekazać dyrektorowi, pokazać rodzicom czy przeczytać uczniom;
  3. porozmawiać z Tobą o bezpieczeństwie w szkole na FB czy tutaj;
  4. opublikować w najbliższych dniach teksty dotyczące tego tematu.

Już zabieram się do pracy, bo czas na realizację tego zadania jest do końca maja 2019 roku. Więc do zobaczenia/usłyszenia.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

Drodzy Nauczyciele,

Dostajemy ostatnio od Was pytania, czy można rozłożyć potrącenie na raty, a jeżeli tak to jak napisać odpowiedni wniosek.

Przede wszystkim, chciałabym wskazać, że zgodnie z prawem dyrektor placówki, bez Waszej zgody, ma prawo potrącić (odliczyć) Wam wynagrodzenie za czas strajku tylko przy najbliższej wypłacie.

Rozłożenie takiego potrącenia (odliczenia) na raty, jak też dokonanie go w terminie późniejszym jest możliwe tylko i wyłącznie za Waszą zgodą wyrażoną na piśmie.

W związku z powyższym publikujemy przykładowy wniosek o rozłożenie takiego odliczenia na raty.

Zgodnie z obietnicą – trochę się nam czas przesunął, bo ciągle coś się dzieje, załączam wnioski o rozłożenie kwoty wynagrodzenia za czas strajku na raty – jednak taki wniosek, który pozwoli Państwu zabezpieczyć swoje wynagrodzenie. Podziękowania za przygotowanie wniosków należą się Pani Małgorzacie Sikorskiej 🙂

Kolejnym dokumentem jest wzór porozumienia pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

Pobierajcie, dzielcie się i podpisujcie 🙂 Zabezpieczcie swoje wynagrodzenie!!!

Trzymam kciuki – sprawdzę pobieralność 🙂 

wniosek-raty

porozumienie

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

Strajk zawieszony, jednak emocje z nim związane nie cichną. Teraz żyjemy kwestią potrąceń wynagrodzenia za czas strajku, czy jest możliwe, konieczne i jak tą sprawę rozwiązać, aby móc zapłacić rachunki w maju ..

Potrącenia

Niestety, kwestia potrącenia wynagrodzenia, zwłaszcza u nauczycieli – wg KN, nie została uregulowana odpowiednimi przepisami, w związku z czym pojawia się tutaj pole do interpretacji prawnych. Przywoływany art. 87 K.p. zawiera regulacje odnoszące się do nieobecności nauczyciela w pracy, a nie odstąpienia przez niego od obowiązku świadczenia pracy!

Razem z Panią Małgorzatą Sikorską, podzielamy pogląd przedstawiony przez ZNP w Opinia_prawna_potracenie_za_strajak, zgodnie z którym „Potrąceniu powinno podlegać wynagrodzenie za faktycznie niewypracowane z powodu strajku godziny w danym dniu, ponieważ tylko w tym zakresie występuje bezpośrednia relacja między strajkiem, polegającym na powstrzymywaniu się od pracy, a pracą która w dniu strajku miała być wykonana. (…)”

Biorąc pod uwagę powyższe, a także dokonując analizy całej opinii ZNP, naszym zdaniem należy uznać, że potrącone powinno zostać wynagrodzenie za konkretne nieprzepracowane godziny w danym dniu, tj. przykładowo jeżeli w danym dniu miała Pani w planie 5 godzin „przy tablicy” to właśnie te 5, a nie 8 godzin powinno zostać potracone.

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że przedmiotowa opinia została wydana w związku ze strajkiem, który trwał dużo krócej niż obecny i nie odnosi się do obecnego stanu faktycznego (co nie musi oznaczać, że przedstawione w niej tezy nie znajdują zastosowania również w przypadku tego strajku).

W naszej opinii za przyjęciem tezy przedstawionej w powyższej opinii świadczy również to, że zgodnie z art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela „Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 40 godzin na tydzień”, zaś art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela wskazuje na konkretną ilość godzin w tygodniu nauczyciela w ramach tzw. pensum. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nigdzie nie zostało wskazane, ile godzin dziennie (jak np. wskazane przez Panią 8 nauczyciel powinien wypracować. (w tym zakresie nie należy stosować odwołania do Kodeksu Pracy).

Co więcej, jak już zaznaczyłyśmy, art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela wskazuje, że tygodniowy czas pracy danego nauczyciela nie powinien przekraczać 40 godzin tygodniowo, nie zaś, że wynosi 40 godzin tygodniowo. Nigdzie w Karcie Nauczyciela nie zostało zapisane, aby nauczyciel miał do wypracowania 8 godzin dziennie czy nawet 40 godzin tygodniowo. W związku z powyższym, przyjmowanie do obliczeń potrącenia (odliczenia) zasady, iż dzień pracy nauczyciela wynosi 8 godzin dziennie, i dokonanie takiego potrącenia, może być nieusprawiedliwione, a wręcz stanowić nadużycie prawa.

Z drugiej jednak strony zwracam uwagę na fakt, że istnieją również przeciwne opinie w tym zakresie. Przykładowo na stronie https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/…/1-w-jaki…/11111 zostało wskazane, iż „Następnie otrzymaną kwotę wynagrodzenia za jedną godzinę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy (8 godzin, gdy strajk trwał cały dzień i nauczyciel zatrudniony na pełny etat nie świadczył pracy)”.

Na marginesie chciałabym jedynie wskazać, że wg przedstawionej wyżej opinii ZNP nie powinno dochodzić również do potrącenia wynagrodzenia z tytułu dodatku funkcyjnego („Z tytułu udziału w strajku nauczyciel nie powinien tracić prawa do dodatku funkcyjnego – ponieważ realizacja zadań funkcyjnych nie jest limitowana wypracowaniem określonego pensum pracy, tylko zadaniowo. Zatem zadania związane ze sprawowanie funkcji kierowniczej mogą być zrealizowane w innym czasie, niezwiązanym z pracą przypadającą podczas trwania strajku.”) i motywacyjnego.

Tym nie mniej, przedstawione zagadnienie jest zagadnieniem bardzo złożonym i nieuregulowanym w prawie w sposób dostateczny. W związku z czym trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi w powyższym temacie. Wiele może również zależeć od posiadanych dokumentów związanych z wypłatą wynagrodzenia.

Być może kwestia ta powinna zostać wyjaśniona przez niezależny i niezawisły Sąd, a w razie konieczności służymy pomocą także w zakresie skierowania sprawy do sądu. Może pozew zbiorowy?

Poniżej załączam wzór porozumienia, jakie można podpisać pomiędzy Dyrektorem a Związkami Zawodowymi! Pokażcie siłę!!!

porozumienie

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

Czy samorządy mogą w ogóle przyznać pieniądze na wynagrodzenie dla nauczycieli w czasie strajku? I czy dyrektor może Ci to wynagrodzenie w ogóle wypłacić? Czy w ogóle masz na nie szanse, zwłaszcza teraz, kiedy doszło do „zawieszenia” strajku, ale nie jego zakończenia, a żadne postulaty nie zostały jeszcze zrealizowane?

Szukamy odpowiedzi 🙂 

Coraz większymi krokami zbliża się dzień, kiedy nauczyciele mają mieć wypłacone najbliższe wynagrodzenie. Sami nauczyciele, dyrektorzy, ale także samorządy jednostek terytorialnych stoją teraz przed koniecznością podjęcia decyzji, czy takie pieniądze mogą zostać wypłacone.

Dzisiaj, razem z Małgorzatą Sikorską, postanowiłyśmy przyjrzeć się temu, czy samorządy jednostek terytorialnych mogą w ogóle pozwolić na to, aby nauczycielowi zostało wypłacone wynagrodzenie za czas strajku. Przecież RIO Kraków a także Krajowa Administracja Skarbowa twierdziły, że jest to niemożliwe….. Tylko czy oby na pewno ? 🙂

Zajmiemy się też tym, czy dyrekcja danej placówki może takie wynagrodzenie wypłacić nauczycielowi (a właściwie to czy może nie dojść do potrącenia) czyli czy masz szanse na pensję w zwykłej wysokości 🙂

Jak już wiesz (o czym pisałyśmy tutaj i tutaj), przepisy nie zabraniają wypłaty nauczycielowi wynagrodzenia za czas strajku. Słynny już art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie daje prawa do tego, aby nauczyciel otrzymał wynagrodzenie za czas strajku, ale też tego nie zakazuje. Możliwe jest podpisanie porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi, a dyrekcją danej placówki, na mocy którego wynagrodzenie takie zostanie nauczycielowi wypłacone.

W jednym z poprzednich wpisów pisałyśmy, że można tak zrobić w sytuacji kiedy związki zawodowe stwierdzą, że będzie to warunek zakończenia strajku. Jest to prawdą ale czy tylko wtedy ?

Otóż nie !

Porozumienie ze związkiem zawodowym 

Porozumienie na mocy którego otrzymasz wynagrodzenie za czas strajku, może zostać podpisane również i teraz.

Muszą być tylko spełnione trzy warunki.

  1. Pieniądze te powinny być przeznaczone na oświatę, iść do danej szkoły. Warunek spełniony – przecież „pójdą” właśnie na oświatę i do danej szkoły 🙂
  2. Pieniądze, które dostałbyś tytułem wynagrodzenia, nie mogą zostać zabrane z innych celów. Warunek spełniony – te pieniądze były przeznaczone na Twoje wynagrodzenie.
  3. Musi być jakaś podstawa prawna aby Ci je wypłacić. Warunek spełniony. Częściowo jest a częściowo może być – wystarczy, że podpiszesz odpowiednie porozumienie.

Rozwijamy temat 

Ad. 1 – Pieniądze przeznaczone są na oświatę i idą do danej szkoły.

Musisz wiedzieć, że Twoje wynagrodzenie w dużej części „bierze się” z tzw. subwencji oświatowej, jaką dostają jednostki samorządu terytorialnego od rządu. Należy tu jednak wskazać, że jednostki te  nie są konkretnie związane instrukcjami rządu na jakie poszczególne, jednostkowe cele wydadzą te pieniądze. 

Samorządy są związane tym, że dane pieniądze mają zostać wydane na oświatę i do jakich placówek mają trafić. Reguluje to odpowiednie rozporządzenie. Takiego podziału dokonuje odpowiedni minister.

I tutaj wszystko się zgadza – pieniądze „pójdą” przecież do oświaty i to do konkretnej szkoły 🙂 Warunek spełniony.

Zwróć również uwagę, że taki podział  środków dokonywany jest na kolejny rok – a więc jeżeli chodzi o rok 2019, to został on dokonany już w 2018 – na długo przed strajkiem 🙂

  1. Pieniądze nie mogły być przeznaczone na inne cele

Najistotniejsze jest to, że wójt/burmistrz/prezydent miasta (ani też dyrektor danej placówki) nie może doprowadzić do sytuacji, w której zabrakłoby pieniędzy na bieżące wykonywanie zadań. Nie może więc np. stwierdzić, że „podaruje” Tobie pieniądze, jeżeli przez to zabrakłoby ich na realizację innych zadań.

Ale moment, moment… 🙂 Przecież powiedzieliśmy sobie, że te pieniądze, które dostałbyś tytułem wynagrodzenia za czas strajku samorząd terytorialny dostał już w tamtym roku. Te pieniądze na Twoje wynagrodzenie są więc w budżecie i nie trzeba ich znikąd zabierać, żeby dać je Tobie – na nic więc nie zabraknie 🙂

Jak wiesz, w jednym z ostatnich wpisów pisałyśmy, że RIO Kraków mówiąc o „złamaniu dyscypliny finansowej” może mówić o niegospodarności – i że niegospodarność to takie wydatkowanie pieniędzy, która powoduje szkodę jednostce samorządu terytorialnego.

Ale chwila, chwila – jaką szkodę ? 🙂

Jeżeli te pieniądze i tak były w budżecie przeznaczonym na Twoją wypłatę, to znikąd tych pieniędzy nie trzeba zabierać – a więc nie ma też żadnej szkody !!!

Istotne jest bowiem to, aby samorząd terytorialny (czy też dyrektor) nie musiał tych pieniędzy zabierać z innych źródeł, na które zostały przeznaczone – ale tutaj przecież nie musi 🙂 One i tak zasadniczo były przeznaczone na Twoją wypłatę (jeszcze w zeszłym roku kiedy dochodziło do podziału tych pieniędzy) a podpisanie porozumienia, na mocy którego je dostaniesz, nie jest zakazane 🙂

Nie trzeba tych pieniędzy „zabierać” z innych źródeł. Nie dojdzie do niegospodarności, czy też złamania przepisów dyscypliny finansowej w inny sposób, nie dojdzie do wyrządzenia szkody bowiem te pieniądze nie były przeznaczone na inne cele a więc i te inne cele również mogą zostać zrealizowane, pomimo tego, że wynagrodzenie za czas strajku zostanie Ci wypłacone 🙂

Prawdą jest również, że jeżeli wysokość danej subwencji (czyli tego co dał rząd konkretnym samorządom) jest wyższa od tej jaka jest należna, to tą nadwyżkę trzeba rządowi oddać.

Ale !!! Skoro zostanie podpisane porozumienie, na mocy którego dostaniesz wynagrodzenie za czas strajku (co przecież nie jest zakazane) to ta część subwencji, jakie przypadnie na Twoje najbliższe wynagrodzenie będzie należna – no przecież „umówiłeś się” z dyrektorem, że Ci zapłaci 🙂 A dyrektor mógł to zrobić 🙂 Czyli takie wynagrodzenie możesz dostać. Jest Ci należne.

Warunek nr 2 jest więc spełniony. Niegospodarności nie ma 😉

  1. Podstawa prawna do wypłacenia Ci pieniędzy

Jest, w końcu jeszcze kwestia art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Mówi on o tym, że jeżeli coś ma zostać wydatkowane z tzw. środków publicznych, to zasadniczo musi na to pozwalać ustawa lub uchwała budżetowa lub plan finansowy.

Hm, i co tu teraz z tym zrobić ? 😉 Pozwala, nie pozwala, jest jakaś podstawa w tych przepisach, żebyś w ogóle mógł dostać wynagrodzenie za czas strajku ?

Otóż jest !

 W odpowiednich przepisach jest bowiem wskazane, że pieniądze te muszą zostać wydane na oświatę – a przecież właśnie będą bo czymże innym, niż sferą oświaty, jest wynagrodzenie dla Ciebie, nauczycielu ? 🙂

Jednocześnie o tym, jak dokładnie te pieniądze zostaną wydane, decyduje samorząd terytorialny a nie rząd – a więc rząd nie może powiedzieć, że nie wolno Ci dostać pieniędzy na podstawie odpowiedniego porozumienia. Wolno 🙂

Jak więc widzisz, samorząd spokojnie może stwierdzić, że wynagrodzenie za czas strajku może zostać Ci wypłacone – i rząd mu tego nie zabroni 🙂 Wszystkie konieczne wymagania, do tego, aby samorząd terytorialne mógł uznać, że może wypłacić Ci te pieniądze są spełnione.

A dyrektor?

Przejdźmy więc teraz do kwestii dyrekcji – czy dyrektor to tak właściwie może wypłacić Ci wynagrodzenie za czas strajku ??

O tym, że art. 23 ust. 2 tego nie zabrania już wiesz. O tym, że konieczne jest podpisanie odpowiedniego porozumienia także.

Istotne jest jednak również to, że dyrektor nie może tych pieniędzy zabrać, jeżeli były przeznaczone na inne cele – no ale przecież właśnie nie były !! Były one przeznaczone na Twoje wynagrodzenie – nie ma więc złamania dyscypliny finansów publicznych, niegospodarności.

Jednocześnie to dyrektor decyduje (jeżeli te pieniądze ma od samorządu terytorialnego) czy może Ci je wypłacić. Nikt mu tego nie zabroni 🙂

Jak wyjaśniłyśmy wyżej, nie musi się on obawiać, że się narazi na zarzut niegospodarności.

Podsumowując, wynagrodzenie za okres strajku może zostać Ci wypłacone – wystarczy tylko podpisać odpowiednie porozumienie 🙂

A więc do dzieła 🙂

Takie porozumienie podpisały pielęgniarki ze swoimi pracodawcami.

Artykuł sporządzony przy wykorzystaniu ekspertyzy prawnej przygotowanej przez dr hab Dawid Sześciło, mgr Bartosza Wilka z Fundacji Batorego [link].

A tutaj druga opinia, zgodna z naszym stanowiskiem.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

20.04.2019

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Życzenia Wielkanocne

Moi Drodzy,

na Ten czas Wielkiej Nocy życzę Wam Spokoju i Radości. 

Radości z Tego, że Życie zwycięża Śmierć,

Radości z Tego, że Nadzieja umiera ostatnia, a Miłość jest silniejsza niż wszelka nienawiść. 

Radości z Tego, że wartości są siłą, mimo że czasem trzeba o nie walczyć. 

Radości z Tego, że jesteście Razem i być Razem potraficie. 

Radości z Tego, że Chrystus Zmartwychwstał.

Wiary w to, że to, co robicie jest dobre i ma sens. 

Życzę Wam Zdrowych, Pogodnych i Rodzinnych Świąt Wielkanocnych i Chwili dla Siebie. Chwili z dala od komputera, tableta i telefonu. Rodzinnych spacerów i aby Wielkanocny Zajączek przyniósł to, czego brakuje 🙂 

Zdjęcie: internet

Acha, i pilnujcie swoich koszyczków 🙂

Na zdjęciu Cota Zuzia – zdjęcie Magdalena Cylc-Sosińska 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl