Od kilku dni nie ustają informacje o pandemii koronawirusa.

Wczoraj, podczas konferencji Ministrów odpowiedzialnych za najważniejsze sektory państwowe, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił, że od dnia 16 marca 2020 roku do 27 marca 2020 r. zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych zostają zawieszone. W dniach 12-13 marca w szkołach i przedszkolach mają odbywać się jedynie zajęcia opiekuńcze.

Zamknięte są Uczelnie wyższe, zamknięte są miejsca kultury.

Uprawnienia rodziców

Zalecenia Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej obejmują pozostawienie dzieci i młodzieży w domach, a z kolei dla rodziców zostających ze swoimi dziećmi, przewidziany został dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

Przysługuje on przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Uprawnienie to przysługuje zgodnie z obowiązującą od 8 marca tzw. specustawą czyli ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej.

Ważne jest to, że zasiłek ten przysługuje tylko wówczas, kiedy pracownik podejmie się sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. 

Kto jest uprawniony?

Zasiłek ten przysługuje jednemu z rodziców, którzy wychowują dziecko/dzieci poniżej 8 roku życia. Rodzic musi też posiadać ubezpieczenie chorobowe.

Oznacza to, że dotyczy to tych rodziców, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, a jeśli jest przedsiębiorcą zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Starsze dziecko a zasiłek?

Ale co jeśli posiadasz starsze dziecko?

Nie martw się! wówczas również masz prawo do zasiłku opiekuńczego, jednak z innej podstawy prawnej. Zasiłek ten wynosi wówczas 60 dni rocznie.

Luka prawna, która wdarła się jednak do specustawy określa, że dziecko to musi wymagać Twojej stałej opieki, np w związku z chorobą.

Podstawę stanowi ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (ustawa zasiłkowa).

Jeśli więc zawieszasz aktywność zawodową z powodu zamknięcia przedszkoli, a masz dziecko od 0 do 14 roku życia możesz wystąpić o zasiłek.

Jak uzyskać świadczenie?

Po pierwsze musisz złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy/zleceniodawcy bądź bezpośrednio do ZUS, że zamierzasz skorzystać z owego zasiłku.

Wzór takiego oświadczenia znajduje się bezpośrednio na stronie ZUS.

Zwolnienie od pracy możesz uzyskać do 25 marca br.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

W kolejnym wpisie o uprawnieniach nauczycieli. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

21.12.2019

1 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Zimowa przerwa świąteczna – informacja MEN

Tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej może …. – jak Cię kocham nie powiem, no bo nie wypowiem …. – tak śpiewało Stare Dobre Małżeństwo 🙂

A tak śpiewam ja, kiedy okazuje się, że miałam rację 🙂

Miałam rację 🙂

Ministerstwo zmienia swoje stanowisko odnośnie pracy nauczycieli w czasie zimowej przerwy świątecznej.

Informujemy, że zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Tutaj link.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

Dzisiaj na szybko, konkretnie i treściwie :

NIE!

to odpowiedź na pytanie postawione w tytule.

 

I na tym de facto powinnam skończyć, bo jak bumerang wraca pytanie na ten temat. Zważ jednak, że piszę o tym co roku, więc mogłeś już kilka razy o tym czytać.

Było o tym tutaj, na świeżo o burzy ministerialnej.

Było tutaj, o przerwie wielkanocnej, kiedy moja Mama musiała pracować w okresie okołoświątecznym.

I dalej to stanowisko podtrzymuję. Poza tym uważam, że gdyby miałoby być inaczej, zostałoby to zmienione nowym rozporządzeniem. A stan prawny nadal został taki sam.

Euforia 🙂

 

Dzisiaj jednak doznałam euforii – Pan Krzysztof Lisowski – jeden ze specjalistów Prawa Oświatowego w Polsce, autor komentarzy do ustaw oświatowych podziela moje stanowisko.

Okres pomiędzy Świętami a Nowym Rokiem, jak i w Okresie Wielkanocnym nie jest czasem ferii dla nauczyciela, ale JEST TO OKRES NIEWYKONYWANIA PRACY, KTÓRY UPRAWNIA NAUCZYCIELA DO WYNAGRODZENIA. 

Ależ się cieszę 🙂

Mam nadzieję, że w końcu wróci w tym zakresie normalność i ten czas zostanie uznany za czas ustawowej przerwy od pracy szkoły.

A więcej na ten temat opowiem na FB na naszym FB – Kancelaria Adwokacka Rafała Bednarczyka, na grupie Już wiesz Dyrektorze?! i Już wiesz Nauczycielu?! 

Poznajmy się tam bliżej 🙂

A poniżej załączyłam opinie do pobrania:

lisowski-krzysztof-praca-nauczycieli-w-okresie

opinia prawna nauczyciele w przerwie świątecznej

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

Z tego tematu częściej szkolę, niż o nim piszę. Jednak może kogoś zainteresuje, albo komuś będzie potrzebny?!

Pracodawca, który przyucza młodocianego pracownika (pomiędzy 15 a 18 rokiem życia) do pracy w konkretnym zawodzie, ma prawo otrzymać dofinansowanie. A właściwie zwrot wydatków, jakie poniósł, w związku z kształceniem pracownika.

Podstawa prawna

Od 1.09.2019 roku zmieniła się treść przepisu dotyczącego zatrudniania młodocianych, czyli art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe.

No to, co się zmieniło?

  1. Młodociany może zdawać jeden z dwóch egzaminów. Wiąże się to ponadto z wyborem pracodawcy.

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy, który jest rzemieślnikiem – młodociany zdaje egzamin czeladniczy (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Egzamin ten przeprowadza Izba Rzemieślnicza.

Rzemieślnikiem jest pracodawca, który wykonuje działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Są nim również mogą być również osoby fizyczne – wspólnicy Spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku muszą oni posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego – kształci młodocianego, który następnie zdaje egzamin w Izbie Rzemieślniczej.

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy. Egzamin ten przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Pracodawca, nie jest rzemieślnikiem w przypadku, kiedy zatrudnia osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. Ostatecznie młodociany zdaje egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

***

Pracodawca, aby otrzymał dofinansowanie, musi nie tylko przyuczyć młodocianego do wykonywania określonej pracy, ale i przypilnować, aby młodociany zdał egzamin. I to przed właściwą Komisją Egzaminacyjną.

Moja fryzjerka, zatrudniająca młodocianą, niejednokrotnie opowiadała, jak musi uczennicę zawozić na egzamin, ale jeszcze wcześniej budzić ją, aby w ogóle chciała na ten egzamin się udać. Niektórzy zaś pracodawcy nawet płacą młodocianemu, aby ten do egzaminu w ogóle zechciał podejść. 

Zdanie egzaminu jest zaś warunkiem koniecznym, aby pracodawca mógł w ogóle złożyć wniosek o dofinansowanie. Musi to również zrobić w odpowiednim terminie – 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu. Termin ten nie podlega przywróceniu, więc trzeba go bardzo pilnować.

Kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

2. Usystematyzowanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zmiana ta weszła w życie 1 września 2019 roku. 

 

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu muszą posiadać:

  1. ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, i zatwierdzony przez kuratora oświaty,
  2. może to być też ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie do najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub
  3. ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
  4. w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
  5. przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
  6. kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Dodatkowo, obok uprawnień pedagogicznych, muszą oni posiadać ponadto:

  1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać (uznaje Kuratorium) i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

c) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz

d) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

e) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

f) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

Może również posiadać dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

Ewentualnie tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Podwyższone dofinansowanie

 

3. Prognoza zawodów – wysokość dofinansowania do 10.000 zł 

 

Prognoza zawodów będzie obowiązywała w przypadku umów o pracę zawartych pomiędzy młodocianym a pracodawcą od 1 września 2019 roku.

Opracowanie prognozy ma na celu dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Chodzi o wyrównanie potrzeb na rynku pracy i kształcenie młodocianych w tych zawodach, których brakuje na danym rynku pracy, np w woj. pomorskim brakuje kominiarzy.

Wnioski, jakie złożą pracodawcy, po zakończeniu kształcenia młodocianego (po 36 miesiącach), będą dofinansowane do kwoty 10 000 zł. Jednakże jedynie dla tych zawodów, które znalazły się w prognozie opracowanej przez Ministra Edukacji Narodowej, na dany rok, w którym została zawarta umowa z młodocianym.

 

Akty prawne

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),

2) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, ze zmianami) – zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 644)

4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644) – zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 391)

5) obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

22.10.2019

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Dlaczego dodatek motywacyjny jest obowiązkowy?

Do napisania tego wpisu zainspirował mnie wpis koleżanki Macenas z grupy web.lex radcy prawny Agata Kicińska. Mecenas Agata prowadzi bloga dla pracodawców – www.prawodlapracodawcy.pl  . 

Tak się złożyło, że napisała artykuł o premii uznaniowej, który zatytułowała przewrotnie – Smoki, elfy i … premia uznaniowa. 

Premia a dodatek motywacyjny

No, ale zapytasz – co to ma wspólnego z dodatkiem motywacyjnym.

Otóż, kiedy w 2015 roku napisałam artykuł o przyznawaniu dodatku motywacyjnego spłynęła na mnie fala hejtu. Zarzucono mi niekompetencje, niedouczenie, i wiele wiele innych. Potem z pomocą – dla potwierdzenia mojego stanowiska – przyszły Sądy i to m.in. w Gdańsku. Sąd uznał, że skoro obowiązuje regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego to nie może on pełnić funkcji uznaniowej. Skoro jest regulaminowy, to jeśli pracownik spełnia przesłanki do jego otrzymania, ma dostać i cześć.

Jednakże nie przekonało to środowiska nauczycielskiego i nadal spotykam się z miejscami, gdzie tego dodatku się nie przyznaje. Ba, czasem przyznaje się np. 1 zł!

No i teraz Mecenas potwierdza moje stanowisko. I choć mówi tutaj o premii kodeksowej, to jednak charakter tego świadczenia jest taki sam.

Pojęcie premii uznaniowej

I tak, Mecenas Kicińska twierdzi, że nie ma takiego pojęcia, jak premia uznaniowa.

Fakt – Kodeks pracy takiego pojęcia nie reguluje. Mówi jedynie o premii regulaminowej (składniki wynagrodzenia może pracodawca określić w regulaminie pracy czy regulaminie wynagradzania).

Jeśli jednak, pracodawca wpisze w swój regulamin premię. A nadto określi warunki, jakie trzeba spełnić, aby je otrzymać, oznacza to premię, o wypłatę której pracownik ma roszczenie. A skoro ma roszczenie, to znaczy, że jest jemu należna – po spełnieniu zapisanych warunków z regulaminu.

Premia nie może być uznaniowa – pisze Mec. Kicińska. Co więcej, jeżeli premia ma pozwolić na zwiększenie motywacji pracownika (a taką przecież funkcję pełni dodatek motywacyjny), to należy wskazać co należy zrobić, aby ją dostać. Powinny zostać ustalone kryteria. Są w regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego? Są!

Nagroda a premia 

Natomiast jeżeli pracodawca chce docenić pracownika, powinien wprowadzić nagrody. Nie musi jednak tego czynić w comiesięcznym wynagrodzeniu. Wówczas może je przyznawać według własnego uznania.

Jak stanowi Kodeks pracy w art. 105 

„Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie ich wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.” 

Jak widać z przywołanego przepisu, to pracodawca decyduje, jakie zasługi poczyniłeś dla zakładu pracy, jak i w jakiej wysokości możesz otrzymać nagrodę.

Ale wróćmy do naszego dodatku! jako premii. 

Stanowisko, zgodne z moim i Mec. Kicińskiej zajął również Sąd 🙂 i to nawet Najwyższy 🙂 

Zobacz na wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie (sygn. akt III APa 9/18), w którym Sąd stwierdził, że:

O charakterze premii należnej pracownikowi nie decyduje następcza ocena przedstawiciela pracodawcy czy przesłuchanych w sprawie świadków, ale źródła prawa pracy mające zastosowanie w przypadku konkretnego pracownika oraz faktyczne zasady związane z przyznawaniem premii w określonym podmiocie. Nagroda (nazywana również premią uznaniową) jest natomiast świadczeniem całkowicie uzależnionym od swobodnego uznania pracodawcy. Kryterium pozwalającym na rozróżnienie obu wymienionych składników wynagrodzenia jest to, czy pracodawca wskazał w obowiązujących u niego zasadach wynagradzania lub w umowie z pracownikiem skonkretyzowane przesłanki nabycia prawa do premii.

Zresztą Sąd Najwyższy również miał w tym temacie coś do powiedzenia i w swoim postanowieniu (sygn. akt II PK 333/17) powiedział, że:

Jeżeli regulamin wynagradzania pracowników określa „konkretne i sprawdzalne” warunki premiowania, to pracownik, który spełnił te warunki ma prawo do premii przewidzianej w tym regulaminie.

Regulamin a dodatek

Dlatego też, jeśli jest określone w regulaminie, w jakich przypadkach należy się Tobie dodatek motywacyjny, w jakiej wysokości możesz go otrzymać, kiedy nie będzie on Tobie przysługiwać, to śmiało możesz występować do pracodawcy z roszczeniem o jego przyznanie. Jeśli jest zapisane w regulaminie, czyli w akcie prawa wewnętrznego, to zostało ustalone, jako należne. 

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule – dlaczego dodatek motywacyjny jest obowiązkowy? 

BO JEST PREMIĄ REGULAMINOWĄ! 

Wiem, że znowu usłyszę – nie ma pieniędzy, co za teorie i ceregiele?! Jednak zawsze będę walczyć o dobro nauczycieli (także o dyrektorów), a także wtedy, kiedy chodzi o ich godne wynagrodzenie i godne życie!

Bo dobry nauczyciel, to dobrze prosperujący – również finansowo nauczyciel.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl