30.08.2017

6 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Bajka o osiołku – dzisiejsza inspiracja :)

Dzisiejsza moja inspiracja 🙂

Było to daleko stąd, na pewnej farmie. Któregoś dnia osioł farmera wpadł do głębokiej studni. Zwierzę ryczało żałośnie godzinami, podczas gdy farmer zastanawiał się, co zrobić. W końcu farmer zdecydował: zwierzę było stare, a studnię i tak trzeba było zasypać. Nie warto było wyciągać z niej osła. Zwołał wszystkich swoich sąsiadów do pomocy. Wzięli łopaty i zaczęli zasypywać studnię śmieciami i ziemią.

Z początku osioł zorientował się, co się dzieje i zaczął ryczeć przerażony. Nagle, ku zdumieniu wszystkich, osioł uspokoił się. Kilka łopat później farmer zajrzał do studni. Zdumiał się tym, co zobaczył. Za każdym razem, gdy kolejna porcja śmieci spadała na ośli grzbiet, zwierzę robiło coś niesamowitego. Otrząsało się i wspinało ku górze. W miarę, jak sąsiedzi farmera sypali śmieci i ziemię na zwierzę, ono otrzepywało się i wspinało coraz wyżej.

Niebawem wszyscy ze zdumieniem zobaczyli, jak osioł przeskakuje krawędź studni i szczęśliwy oddala się truchtem!

Życie będzie zasypywać cię śmieciami, każdym rodzajem brudów.

Sposób, aby wydostać się z dołka, to otrząsnąć się i zrobić krok w górę. Każdy z naszych kłopotów to jeden stopień ku wolności…

źródło: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1646806105393321&set=gm.322036164934223&type=3

Taki wniosek płynie z dzisiejszej wygranej sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy 🙂

Nasza Klientka pracowała od 2013 roku w pozwanej szkole na stanowisku nauczyciela wspomagającego. Miała stopień awansu nauczyciela kontraktowego i wiele dodatkowych uprawnień. Pracowała w pełnym wymiarze etatu, a czasem nawet z godzinami ponadwymiarowymi.

Corocznie jednak dyrekcja szkoły zatrudniała ją na czas określony, sugerując istniejące potrzeby organizacyjne, które uniemożliwiały zatrudnienie nauczyciela „na stałe”. Nie były one jednak jasne do uchwycenia.

W 2016 roku nauczycielka dowiedziała się z dnia na dzień, iż od 01 września nie będzie dla niej pracy, mimo że dzieci potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pomocy nauczyciela wspomagającego było coraz więcej.

Zapadła decyzja o skierowaniu sprawy do Sądu.

Dyrektor szkoły nie była w stanie uzasadnić, jakie to istniejące (pamiętaj! – muszą istnieć w chwili zatrudniania Ciebie, a nie w dalekiej przyszłości) potrzeby organizacyjne miały miejsce, które uniemożliwiały otrzymanie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wyrok jest nieprawomocny, ale już możemy się cieszyć. Sąd bowiem uznał, że nie ma znaczenia, że nauczyciel jest nauczycielem wspomagającym, a nie wiodącym. Ważne są jego kwalifikacje i stopień awansu zawodowego, zgodnie z którym powinien być zatrudniony.

Sprawdzaj poprawność swojego zatrudnienia, może nie jest za późno na uratowanie Twojego stanowiska pracy. A dzisiejszy wyrok potwierdza, że warto  🙂

16.06.2017

2 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Stan nieczynny nauczyciela po nowemu


„Nauczyciel w stanie nieczynnym ma pierwszeństwo do zatrudnienia. Czy jest tu mowa o zatrudnieniu tylko na czas trwania stanu nieczynnego czyli na okres 6 miesięcy? Co się dzieje potem? Dyrektor rozwiązuje umowę z tym nauczycielem i zatrudnia kogoś nowego? (Konkretny przykład: jestem w stanie nieczynnym z dniem 1.9.2017, znajduje zatrudnienie w nowej szkole, po przepracowaniu 6 miesięcy (czyli 1 marca 2018) stosunek pracy ze mną jest rozwiązany? Czy dyrektor może mnie zatrudnić z dniem 2 marca 2018, co się dzieje ze mną po ustaniu okresu nieczynnego?”

Takie pytanie zostało zadane przez Ciebie. Jednocześnie to pytanie jest bardzo inspirujące, albowiem obserwujemy dosyć zdecydowane zmiany w przechodzeniu przez nauczycieli w tan nieczynny. 

Niestety zmiany te przewidują mniej korzystne zasady funkcjonowania nauczyciela w czasie przebywania w stanie nieczynnym.

Dotychczas nauczyciel przechodząc w stan nieczynny, zachowywał prawo do pozostawania przez pół roku zatrudnienia, zachowując prawo do wynagrodzenia zasadniczego. Po upływie tego okresu stosunek pracy nauczyciela wygasał z mocy prawa. Co ważne, prawo do wynagrodzenia pracownik zachowywał również wówczas, gdy podjął pracę w innej placówce. Miał szansę otrzymywać podwójne wynagrodzenie.

W sytuacji, gdy w szkole pojawiły się możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć to pierwszeństwo podjęcia pracy przysługiwało temu, który pozostawał w stanie nieczynnym. Dyrektor szkoły ma bowiem obowiązek przywrócenia do pracy, w pierwszej kolejności, nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcia stosunku pracy z dniem odmowy.

Jeżeli są możliwości pracy w pełnym wymiarze etatu to dochodzi do przywrócenia nauczyciela do pracy i kontynuacji stosunku pracy również po tym sześciomiesięcznym okresie stanu nieczynnego.

Z kolei, w przypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Oznacza to, że jeśli są jakiekolwiek godziny do obsadzenia, nauczyciel zamiast przebywać w stanie nieczynnym może podjąć pracę, lecz na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. W tym wypadku nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu stanu nieczynnego – wynagrodzenie zasadnicze, jak i wynagrodzenie należne z tytułu wykonywania pracy.

Od 1 września 2017 roku, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów, dowolny stosunek pracy w dowolnej szkole oznacza koniec stanu nieczynnego.

Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym, bądź z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole. 

W przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w tej samej szkole w okresie pozostawania w stanie nieczynnym, z dniem podjęcia pracy, ustaje stan nieczynny.

Oczywiście, jeśli stan nieczynny ustanie po okresie sześciomiesięcznym nie ma przeszkód, aby dyrektor szkoły zatrudnił nauczyciela na pozostały okres do końca roku szkolnego. Nie ma jednak takiego obowiązku, chyba że zajdą okoliczności przewidziane powyżej.


„Witam, czy mogłaby Pani napisać coś o zasiłku na zagospodarowanie. Bo słyszałam, że przysługuje nauczycielowi jeśli praca w szkole jest jego pierwszą pracą w życiu. Czyli nieważne czy pracował przed podjęciem pracy w szkole i że to zależy tylko od dobrej woli dyrektora lub samorządu i że przy odmowie można powoływać się na wyrok sądu z dnia 20 grudnia 1983 r. (sygn. akt III PZP 41/83 opublikowana w OSNC 1984/6/87) będącą zasadą prawną. Czy to prawda?”

Zgodnie z art. 61 Karty Nauczyciela, nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego
w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek, złożony w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczyciela.

Wyjaśniając, nauczyciel, który swoją pierwszą pracę zawodową – po ukończeniu studiów – podjął
w szkole, może się starać o ten zasiłek. Zasiłek ten przyznaje się na wniosek nauczyciela.

Jego wypłata jest obowiązkowa, o ile nauczyciel spełnia przesłanki do jego uzyskania i nie zależy od dobrej woli dyrektora lub samorządu. 

Dobra wola organu prowadzącego bądź dyrektora ma znaczenie wówczas, kiedy nauczyciel uzyskał zasiłek na zagospodarowanie i nagle okaże się, że nie był on jemu należny. Zasiłek bowiem podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Ja sama nie otrzymałam zasiłku na zagospodarowanie, kiedy zaczęłam pracę w szkole. Mimo, że od razu po studiach podjęłam pracę w szkole – w liceum ogólnokształcącym, które sama ukończyłam. Przekazując w szkole świadectwa pracy okazało się, że w czasie studiów pracowałam jako wychowawca na koloniach a podstawą mojego zatrudnienia była umowa o pracę.

Obecnie się to zmieniło i to na korzyść nauczyciela. Jeśli pracowałaś w czasie studiów – nawet na umowę o pracę – przysługuje Tobie prawo do tego zasiłku. 

Jeśli natomiast dyrektor szkoły odmawia Tobie prawa do zasiłku można się faktycznie powołać na przywołany wyrok, a właściwie uchwałę. Uchwała Sądu Najwyższego staje się bowiem zasadą prawa, którą należy stosować wprost.

Skoro odmówiono Tobie zasiłku na zagospodarowanie – nie poddawaj się. Warto wykorzystać wszystkie możliwości sprawdzenia swojej sytuacji.

 

Jeszcze nie doszło do zmiany przepisów w zakresie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Mogą wejść od września. Jeszcze jest czas, aby skorzystać ze starych przepisów.

Formalnymi warunkami ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia są:

  • zatrudnienie – czyli pozostawanie w stosunku pracy – nie ma możliwości, aby urlop dla poratowania zdrowia został udzielony nauczycielowi, z którym już rozwiązano stosunek pracy – na dzień złożenia wniosku o taki urlop;
  • zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć;
  • zatrudnienie na czas nieokreślony;
  • przepracowanie co najmniej siedmiu lat w szkole – taki wymóg jest konieczny przy staraniu się o pierwszy urlop dla poratowania zdrowia; przy ubieganiu się o kolejne urlopy warunek ten nie jest badany;
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu;
  • prawo do urlopu i sprawdzenie czy łączny wymiar urlopu zdrowotnego nie przekroczył trzech lat i czy od ostatniego urlopu nie minął rok pracy, jak i czy nauczyciel nie nabył już uprawnień emerytalnych;
  • orzeczenie wystawione przez uprawnionego lekarza.

Nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia, na okres nie dłuższy niż do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny po rozpoczęciu urlopu dla poratowania zdrowia jest sprzeczne z celem tego urlopu i uzasadnia żądanie uznania przeniesienia za bezskuteczne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1999 r., I PKN 156/99).

Do siedmioletniego okresu zatrudnienia wliczane są:

  • okresy pracy w szkole, czyli – wg KN – przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, a także ich zespołach;
  • okresy zatrudnienia w w niepełnym wymiarze czasu pracy – wymagane zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu konieczne jest na chwilę złożenia wniosku;
  • okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej nić sześć miesięcy – urlop wypoczynkowy jest okresem zatrudnienia. Jeżeli łączny czas niezdolności do pracy i urlopu innego niż wypoczynkowy przekracza sześć miesięcy, do okresu pracy wymaganego dla uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia wliczone będzie tylko sześć miesięcy. Pozostały czas nieobecności w pracy nie podlega wliczeniu.

O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela – czyli to lekarz specjalista lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – tj. pierwszego kontaktu – wybrany przez nauczyciela na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jeśli w wyniku przeprowadzonego badania lekarz stwierdzi, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia określonego leczenia – wydaje orzeczenie – na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia – w którym stwierdza, że ze względy na stan zdrowia nauczyciela zachodzi potrzeba udzielenia temu nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

W orzeczeniu lekarz wskazuje też okres, na który potrzeba udzielić urlopu dla poratowania zdrowia. Jeśli zaś stan zdrowia nauczyciela nie uzasadnia, według lekarza, konieczności udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia – lekarz stwierdza to w orzeczeniu. Orzeczenie wystawiane jest w trzech egzemplarzach – 1 dla nauczyciela, 1 dla dyrektora, 1 zostaje w dokumentacji medycznej.

Dyrektor ma obowiązek udzielić urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi w stosunku do którego zostało wydane orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia i nauczyciel ten spełnia pozostałe przesłanki dotyczące stażu pracy oraz warunków zatrudnienia.

Dyrektor może jednak zakwestionować orzeczenie wydane w przedmiocie potrzeby udzielenia nauczycielowi tego urlopu poprzez wniesienie odwołania od takiego orzeczenia. Orzeczenie wydane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy jest wiążące również dla dyrektora. WOMP orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego, wyników dodatkowych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, kopii orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Aby tego uniknąć warto przed rozmową z lekarzem wystąpić do dyrektora szkoły z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przesłanek do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop jednorazowo nie może przekroczyć roku – a w czasie całego zatrudnienia – trzech lat. O kolejny urlop nauczyciel może się ubiegać nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego.

Kwestią dyskusyjną jest sprawa rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem w okresie, kiedy pozostaje na urlopie dla poratowania zdrowia. Urlop ten jest czasem usprawiedliwionej nieobecności, o której mowa w art. 41 K.p. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem przepis ten nie chroni nauczyciela przed zwolnieniem z powodu zmian organizacyjnych określonych w art. 20 KN. O tym pisałam ostatnio.

Jeśli chcesz iść na urlop dla poratowania zdrowia to najkorzystniej będzie zrobić to obecnie. Nowe przepisy mogą wejść w życie od 01.09.2017 roku, ale nie obejmą tych nauczycieli, którzy prawo do urlopu nabyli przed tym okresem.

Życzę Tobie zdrowia 🙂 o tym również za chwilę napiszę 🙂