15.03.2018

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Opieka nad uczniami na basenie

Czy możliwe jest sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi na basenie i jadącymi na ten basen przez każdego nauczyciela? 

Takie pytanie zadały mi Panie klientki szukające pomocy prawnej, ponieważ przez cały rok szkolny one i siostry zakonne sprawują opiekę nad uczniami jadącymi na basen i tam przebywającymi.

Zaczęłam szukać odpowiedzi i okazało się, że nie jest to możliwe. No, ale jak to – pytały. To dlaczego skoro pracujemy w świetlicy zawsze my jesteśmy z tymi dziećmi wysyłane. No to, po kolei.

Otóż, jak wynika z art. 8 ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997 r., nr 57, poz. 258 z późn. zm.) w zajęciach prowadzonych między innymi na pływalniach w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia w wodzie nie może przypadać więcej niż 15 uczestników. 

To oznacza, że powinien zostać przeprowadzony jasny i precyzyjny podział na te dzieci, które będą pozostawać pod ścisłą opieką i stałym nadzorem poszczególnego opiekuna. To dziecko pod tego opiekuna, to dziecko pod tamtego. Ma być precyzyjnie.

Nadmienić należy, iż system zabezpieczenia ratowniczego nie zwalnia opiekunów wycieczek szkolnych od sprawowania ustawicznego nadzoru nad powierzonymi im w opiekę małoletnimi uczniami. Z przepisu art. 34 ust. 4 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) wynika wprost, że kąpiącym się Uczestnikom wycieczki powinno się zapewnić nie tylko stały nadzór Ratownika lub Ratowników, ale równocześnie ustawiczny nadzór Opiekuna lub Opiekunów ze strony szkoły (interpretacja KO).

Zatem Opiekunem grupy Uczniów na basenie może być każdy Nauczyciel, który ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska Nauczyciela w danym typie szkoły. Grupa, która liczy na basenie więcej niż 15 Uczniów, musi mieć odpowiednio większą liczbę Opiekunów.

Z uczniami w wodzie winien jednak ćwiczyć jedynie nauczyciel wychowania fizycznego, jeśli zajęcia dotyczą umiejętności koniecznych do realizacji podstawy programowej.

Jeśli jednak zajęcia są zajęciami pozalekcyjnymi organizowanymi przez szkołę, to uczniowie mogą przebywać pod opieką opiekuna ze szkoły nie będącego nauczycielem wychowania fizycznego.

Wydaje się jednak zasadnym takie organizowanie zajęć na basenie, aby opiekę nad uczniami od momentu wyjścia ze szkoły i powrotu do niej po zakończonych zajęciach sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego, a nauczyciele inni stanowili jedynie personel pomocniczy. Bynajmniej nie powinno się to odbywać na zasadzie godzin karcianych.

Oczywiście Dyrektor ma dążyć do przyjęcia takich rozwiązań organizacyjnych, aby jakość organizowanych i prowadzonych zajęć przez szkołę była jak najwyższa. Rozporządzenie o kwalifikacjach Nauczycieli nie odnosi się wprost do kwalifikacji Opiekunów, którzy stanowią opiekę nad Uczniami w czasie zajęć na basenie.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz.358 ze zm.) – uznane za uchylone, ale standardy, które określa stosuje się w praktyce;
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm.).
 • http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/853250,nauczyciele-nie-opiekuja-sie-uczniami-na-basenie.html

Pamiętajmy jednak zawsze, że mamy pod swoją opieką dzieci i jesteśmy zobowiązani do otoczenia ich jak najlepszą troską i opieką.

26.01.2018

9 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Praca nauczyciela w ferie

Witajcie. Ponownie post zainspirowany Waszym komentarzem. Co ciekawe, bardzo aktualny, bo w niektórych województwach właśnie trwają ferie, bądź za chwilę się zaczną. 

Oto treść komentarza: „Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie zbliżających się ferii zimowych (ferie rozpoczynają się w poniedziałek). Pracuję w szkole, gdzie przewidziane są ferie. Na tablicy w pokoju nauczycielskim wisi rozpiska, z której wynika, że w pierwszym tygodniu ferii mam być przez jeden dzień w szkole na zajęciach z dziećmi – oczywiście nieodpłatnie. Czy to zgodne z Ustawą Karta Nauczyciela? Proszę o odpowiedź.”

Zgodnie z art. 64 Karty Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Nauczyciel, w czasie trwania ferii może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania następujących czynności: przeprowadzania egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego oraz opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Czynności te nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

Na podstawie przywołanego przepisu widać, że dyrektor nie może zobowiązać nauczyciela do bezpłatnej opieki nad dziećmi w czasie ferii. Takie polecenie służbowe jest niezgodne z przepisami, albowiem w czasie ferii zimowych nauczyciel korzysta z urlopu (według Karty Nauczyciela).

Jeśli ma to być forma dyżuru to nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie jak za czas dyżuru – według przepisów Kodeksu pracy bądź wynagrodzenie jak za odwołanie pracownika z urlopu (zwrot kosztów).

Szczerze powiem, że nie wiem co się ostatnio dzieje z interpretacją przepisów, skąd dyrektorzy biorą jakieś dziwne pomysły, zmieniając to, co dotychczas było dobre i pozytywne. Wiem jednak, że jak nauczyciele będą na wszystko sobie pozwalać to nim się obejrzymy Karta Nauczyciela zostanie zlikwidowana, a nauczyciele będą pracować prawie za darmo po 40 godzin dydaktycznych tygodniowo…

P.s. K2 zimą – taka piękna a taka groźna. Śledzicie przebieg polskiej wyprawy?

 

 

25.01.2018

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Urlop dla poratowania zdrowia – rozporządzenie

Dzień dobry 🙂 

Pisałam ostatnio o urlopie dla poratowania zdrowia po nowelizacji przepisów. O tym, jak można uzyskać urlop na tzw. nowych zasadach.

W dniu wczorajszym Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat o ukazaniu się rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Rozporządzenie to zostało wydane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

Jego pełna treść znajduje się tutaj.

Weszło ono w życie z dniem 24 stycznia 2018 roku. 

Rozporządzenie określa zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, któremu jest obowiązany poddać się nauczyciel, wzór skierowania na badanie lekarskie, w celu stwierdzenia potrzeby udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia oraz wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

***

Tak po kolei będzie wyglądać procedura udzielania urlopu:

 1. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, nauczyciel chcąc przejść na urlop dla poratowania zdrowia składa u dyrektora wniosek o udzielenie takiego urlopu.
 2. Dyrektor zobligowany jest do wystawienia skierowania do lekarza Medycyny Pracy celem wydania orzeczenia o potrzebie skorzystania z urlopu – wzór skierowania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
 3. Nauczyciel zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni wraz z dokumentacją medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia oraz dowodem tożsamości.
 4. Lekarz medycyny pracy weryfikuje tożsamość nauczyciela oraz przeprowadza badanie podmiotowe oraz przedmiotowe z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia nauczyciela, oceny układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu mowy. W czasie badania uwzględnia się pracę wykonywaną przez nauczyciela i ewentualną konieczność powstrzymania się od wykonywania pracy z uwagi na stan zdrowia nauczyciela.
 5. Lekarz medycyny pracy, gdy uzna to za niezbędne może skierować nauczyciela na dodatkowe badania bądź konsultacje specjalistyczne.
 6. Lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia – wzór orzeczenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

W najbliższych dniach, jak znajdę chwilę oddechu napiszę Wam o hicie, który wczoraj dostałam od Klientki, związanym właśnie z urlopami nauczycieli.

Pozdrawiam 🙂

 

 

24.01.2018

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Dyżury nauczyciela bibliotekarza

Ten wpis to efekt prośby jednej z Czytelniczek dotyczący dyżurów na przerwach pracy nauczyciela bibliotekarza.

„Jako bibliotekarz szkolny najwięcej pracy z udostępnianiem książek mam w czasie przerw. Tymczasem przydzielono mi prawie wszystkie duże przerwy na dyżury. W innych szkołach bibliotekarze nie mają dyżurów, czy moja sytuacja jest prawidłowa?”

Odpowiedź na Pani pytanie jest negatywna. Co do zasady nauczyciel bibliotekarz nie powinien mieć dyżurów w czasie przerw, bowiem to wówczas uczniowie mają prawo z tej biblioteki  korzystać.

Takie uzasadnienie wynika wprost z przepisów – art. 42 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).

Należy też zaznaczyć, że pensum nauczyciela bibliotekarza to 30 godzin – po 60 minut każda. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli – bibliotekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wynosi 30 godzin. Szczegółowe ustalenie godzin, które stanowią obowiązkowy czas pracy bibliotekarza możliwe jest na podstawie planu pracy szkoły, który ustalany jest corocznie przez dyrektora szkoły.

Godzina pracy nauczyciela – bibliotekarza jako nie będącego nauczycielem przedmiotowcem wynosi 60 minut i w czasie przerw realizuje on swoje pensum. Dlatego też nauczyciele przedmiotów pełnią dyżury w czasie przerw i realizują 45 minutową godzinę lekcyjną.

Podsumowując, co do zasady z uwagi na czas, w którym otwarta jest biblioteka i konieczność umożliwienia korzystania w tym czasie z biblioteki przez uczniów, nauczyciel bibliotekarz nie powinien pełnić dyżurów w czasie przerw pomiędzy lekcjami.

22.01.2018

6 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Szkolenia dla nauczycieli/rad pedagogicznych

Dzień dobry 🙂

dopadła mnie szarówka i za oknem i w duszy …

Mam jednak pewien pomysł i chciałabym poznać Wasze zdanie.

Co roku prowadzę szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych organizowane przez różne zewnętrzne firmy, które po prostu mnie wynajmują.

Marzy mi się jednak takie szkolenie tylko dla Was zorganizowane od początku do końca przeze mnie i dla Was.

Poproszę więc Was o sugestie, czy to dobry pomysł i czy byłoby zainteresowanie oraz o tematykę, jaka by Was interesowała.

Myślałam o szkoleniu z zakresu Karty Nauczyciela – tak, aby każdy uczestnik poznał w końcu swoje prawa i mógł zadać tyle pytań ile chce.

A może webinar bądź szkolenie on-line?

Planuję również w lutym wydać dla Was e-booka – o czym miałby być? 

Zróbmy coś wspólnie i razem podążajmy zieloną drogą 🙂