Jak pewno wiesz, pracuję ze swoim Mężem, który jest adwokatem – głównie karnistą. Dlatego w pewnym momencie, kiedy zaczęłam się zajmować prawem oświatowym nie mógł znaleźć dla siebie w nim miejsca. Ale ustawodawca przyszedł nam z pomocą i dla Męża znalazło się postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli.

Procedura karania nauczyciela dyscyplinarnie, mimo że uregulowana jest w przepisach Karty Nauczyciela – rozdział 10 (art. 75 do 85 z), przebiega ściśle według przepisów Kodeksu postępowania karnego.

Nie będę więc ukrywać, że mój Mąż spełnia się tam idealnie i jest niesamowicie skuteczny 🙂 wszystkie dotychczasowe sprawy, a od czasu zmiany przepisów – od 1.09.2016 roku było och około 25 – zakończyły się pełnym sukcesem. 

I tak było również dzisiaj 🙂

Swego czasu w Gdańsku zrobiło się głośno o sprawie związanej z wyłudzeniami subwencji oświatowej w szkołach przyszpitalnych. Zostało wszczęte postępowanie karne prowadzone pod nadzorem prokuratury, a nauczyciele (rzekomo za nie odpowiedzialni) zostali zwolnieni z pracy, bądź postawieni przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli. Dodatkowo nauczyciele zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków, zgodnie z treścią art. 85t KN. Zdarzenia, o które nauczyciele zostali oskarżeni miały polegać na wpisywaniu do dzienników lekcyjnych większej ilości dzieci, aniżeli faktycznie przebywająca na oddziałach, co wpływało na przekazywanie przez organ prowadzący większej ilości funduszy.

Więcej o tej sprawie możesz przeczytać tutaj.

Rzecznik Dyscyplinarny, który pełni funkcję prokuratora, do końca wnosiła o rozwiązanie z nauczycielem umowy o pracę, ewentualnie o wymierzenie kary nagany. W pierwszej kolejności wszczyna się postępowanie wyjaśniające, prowadzone typowo przez Rzecznika i to on decyduje o tym, czy sprawę skierować do rozpoznania przez Komisję dyscyplinarną. Nauczyciel w postępowaniu przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli może korzystać z obrońcy. 

Jedna z Pań nauczycielek wybrała naszą Kancelarię do swojej obrony i dzisiaj świętowała sukces 🙂 Na skutek zgłoszonych wniosków dowodowych przez adw. Rafała Bednarczyka oraz m.in. mowy końcowej Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli uznała nauczyciela za niewinnego zarzucanego mu czynu, a tym samym po uprawomocnieniu się orzeczenia nauczyciel może wrócić do pracy.

Brawo my 🙂 

 

 

27.05.2018

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Jak wykonać wyrok ustalający stosunek pracy?

Witaj po długiej przerwie!

Gdzie byłam, jak mnie nie było? Otóż częściowo w pracy, a częściowo w tourne po Polsce. Nawiązałam bowiem współpracę z firmą szkoleniową EURA – Europejskie Centrum Szkoleń (przy okazji polecam!) i przemierzam Polskę szkoląc grupy związane z oświatą. Ostatnio były to szkolenia z „Subwencji Oświatowej dla uczniów niepełnosprawnych„, związane z nowelizacją ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Pomiędzy pracą zawodową jest też projekt osobisty i on też wymagał naszego zaangażowania i skupienia. Ale o tym, kiedy indziej 🙂

Z kolei po powrocie trzeba było zrealizować zobowiązania i pomóc tym, którzy zdecydowali się na moją pomoc. Stąd w międzyczasie wygraliśmy kilka spraw, m.in. o ustalenie istnienia stosunku pracy. A ponieważ jesteśmy w okresie ruchu służbowego to wracamy do tematu zatrudniania i zwalniania nauczycieli.

Dziękuję jednak, że Ty pamiętasz o mnie! 🙂 

Ale teraz już do rzeczy :).

Sprawa o ustalenie istnienia stosunku pracy

W okresie ruchu służbowego zawsze wraca temat prawidłowego zatrudnienia nauczycieli. Główny problem to forma nawiązania stosunku pracy z nauczycielem kontraktowym – czy umowa o pracę na czas określony czy nieokreślony. Jak już wiesz, według przepisów, powinna być to umowa o pracę na czas nieokreślony. Pisałam o tym tutaj, tutaj i tutaj. Większość spraw prowadzonych w przedmiocie ustalenia stosunku pracy nauczyciela kontraktowego kończy się pomyślnie, czyli uznaniem, że nauczyciel był zatrudniony błędnie, a więc jego stosunek pracy nigdy nie ustał, a tym samym powinien wrócić do pracy w danej szkole.

Sprawy te toczą się przed Sądem Rejonowym, Wydziałem Pracy – najczęściej i są sprawami raczej szybkimi i opartymi głównie na analizie dokumentów. Sąd analizuje wnioski dowodowe, które zostały przez nas wskazane w pozwie i ocenia je. Wyrok wydany przez Sąd brzmi – Sąd (…) ustala, iż stosunek pracy nauczyciela (…) jest zawarty na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony od dnia (…). Od takiego wyroku przysługuje apelacja, jednak tym się nie będziemy zajmować.

Pracownik, jeśli już nie pracuje w danej szkole, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku powinien zostać dopuszczony do pracy. I niby proste, a tu zaczynają się schody.

Dopuszczenie a nie przywrócenie

Nauczyciel ma zostać dopuszczony do pracy na zajmowanym dotychczas stanowisku, a nie przywrócony do pracy. Oznacza to, ze ma pracować w takim samym wymiarze etatu, jak wcześniej, na tym samym stanowisku i w oparciu o te same badania okresowe (chyba, że w międzyczasie mu się skończyły). Za czas pracy oraz pozostawania bez pracy powinien otrzymać wynagrodzenie.

Przy czym nie otrzymuje wynagrodzenia, jak przy przywróceniu do pracy – za 2 miesiące, a za cały okres pozostawania bez pracy!

Wynagrodzenie jak za przestój (art. 81 K.p.).

Dyrektorzy podnoszą, iż nauczyciel, który nie był dopuszczony do pracy – z uwagi na błędne zatrudnienie – nie pracował, a wynagrodzenie przysługuje jedynie za pracę wykonaną (art. 84 i 85 K.p.). I po części mają rację. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, chyba że pracownik był gotowy do wykonywania pracy, a doznał – z winy pracodawcy zwłoki w wykonywaniu pracy. Na marginesie dodam, iż jeśli przestój powstał z winy pracownika wynagrodzenie nie przysługuje.

W sytuacji, gdy przestój powstał z przyczyn dotyczących pracodawcy, wynagrodzenie przysługuje w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. Wynagrodzenie za przestój nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną pracę, np. zamiast pracy w oddziale nauczyciela w świetlicy (taki wniosek można złożyć już na etapie pozwu) i wówczas pracownik otrzyma pełne wynagrodzenie.

Wykonanie wyroku

Mamy wyrok prawomocny, więc czas stawić się do pracy. Zgłaszasz się do pracodawcy z oczekiwaniem dopuszczenia do pracy i prośbą o wskazanie planu zajęć i prac, jakie masz wykonywać. Pracodawca dopuszcza Cię do pracy i nalicza należne wynagrodzenie. Za okres bez pracy powinieneś otrzymać wynagrodzenie jednorazowo wraz z odsetkami, a bieżące zgodnie z planem wynagrodzeń. Tak byłoby idealnie. W końcu, zgodnie z zasadami państwa demokratycznego wyroki Sądów należy wykonywać.

Brak wykonania wyroku

Może się zdarzyć jednak tak, że pracodawca odmówi dopuszczenia Cię do pracy. Nie przygotuje dla Ciebie miejsca pracy, jak i nie wypłaci należnego wynagrodzenia. Oznacza to, że sprzeciwia się wyrokowi i należy podjąć inne środki.

Musisz zbierać dowody, że robiłeś wszystko, aby pracodawca do pracy Cię dopuścił. Na pewno jest to przychodzenie codzienne do pracy i oczekiwanie na przydział zajęć. Powinieneś składać oświadczenia na piśmie, że jesteś gotowy podjąć zatrudnienie natychmiast. Kiedy zostaniesz wysłany na przykład na zastępstwo powinieneś na nie iść. Potwierdziłeś bowiem swoją gotowość do pracy. Co jeśli to nie wystarczy?

Wówczas, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (Karta Nauczyciela tego nie reguluje, więc sięgamy do K.p.), występuje przeciwko prawom pracownika i przysługuje Tobie prawo rozwiązania z takim pracodawcą stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie art. 55[1] K.p.). Występując na drogę sądową o zaległe wynagrodzenie możesz również dodać żądanie zapłaty odszkodowania za rozwiązanie umowy. I szukać innego zatrudnienia.

Pozdrawiam ze słonecznego Gdańska i idę się pakować, bo znowu w świat jadę 🙂 

01.04.2018

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, która właściwie już dzisiaj, życzę Państwu cudownego czasu. Spędzonego wśród bliskich, przyjaciół i rodziny. 

Mocy Miłości Wielkiego Czwartku;

Wiary Wielkiego Piątku; Nadziei Wielkiej Soboty i Radości Wielkiej Niedzieli! 

Przeżyjcie te Święta tak, jak Wam się marzy od dawna z chwilą zadumy tylko dla Siebie i dla Niego …

Dosłownie takie pytanie zastałam dzisiaj w wyszukiwarce, skąd poszukujący został odesłany do mojego bloga. Ponadto w dniu dzisiejszym udzielałam w tym zakresie pomocy prawnej.

No więc właśnie, co zrobić wówczas, gdy pracownik nie może z powodu ograniczeń zdrowotnych wykonywać już pracy na danym stanowisku, a pracownik bądź pracodawca nie chcą podjąć inicjatywy rozwiązującej umowę o pracę.

Otóż, w przypadku nauczycieli Karta Nauczyciela – w art. 23 przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę z powodu utraty przez pracownika zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Zgodnie z nim stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie orzeczenia przez lekarza prowadzącego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.

Z tytułu rozwiązania stosunku pracy w tym trybie nauczycielowi przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pobieranego w czasie trwania stosunku pracy – za każdy pełny  rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 1a, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

O wydanie orzeczenia o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pracownik może to uczynić wówczas, gdy praca jaką wykonuje zagraża jego zdrowiu lub życiu i na przykład wiąże się z jakimiś specyficznymi obciążeniami, np. pracownik nie może pracować na wysokościach, a jest do tego przymuszany przez przełożonych. Może to nastąpić również wówczas, gdy pracownik w danej placówce doświadcza mobbingu bądź innych niepożądanych działań czy zachowań.

Motywem pracodawcy może być sytuacja, w której pracownik zachowuje się niestabilnie emocjonalnie, obraża uczniów i zachowuje się w sposób budzący podejrzenia choroby psychicznej, bądź wówczas, gdy nie jest w stanie wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Nauczyciel, kiedy otrzyma skierowanie od pracodawcy na takie badanie, ma obowiązek się na nie stawić. Dwukrotna odmowa poddania się badaniom lekarskim jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o pracę (z nauczycielem mianowanym).

I tutaj bardzo ważna uwaga dla pracodawcy. Przed rozwiązaniem umowy o pracę z nauczycielem na skutek wydania orzeczenia lekarskiego o utracie zdolności do pracy, powinna nastąpić konsultacja ze związkami zawodowymi, o ile pracownik jest ich członkiem. Mimo, że kwestia ta nie jest uregulowana w przepisach Karty Nauczyciela to zastosowanie w tej sytuacji będzie miał Kodeks pracy i jego przepisy dotyczące rozwiązywania stosunku pracy w trybie natychmiastowym (art. 52 i 53 K.p.).

Drugą przesłanką, na którą należy zwrócić uwagę jest to, czy nauczyciel przed wydaniem orzeczenia przebywał na zwolnieniach lekarskich, czy urlopach dla poratowania zdrowia bądź przejawiał zachowania sugerujące utratę zdolności do pracy. Zanim, bowiem, pracodawca zwolni pracownika w oparciu o tę podstawę powinien się upewnić, czy wystąpiła niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy stwierdzona orzeczeniem lekarskim, a nie na podstawie samego orzeczenia lekarskiego o istnieniu takiej niezdolności. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 marca 2015 r. (II PK 120/14) nie jest wyłączona sądowa kontrola prawidłowości orzeczenia o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, które jest ostateczne według § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społeczne z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.).

Dlatego zanim się zwolnisz albo zechcesz zwolnić pracownika skorzystaj z pomocy prawnej. Może się bowiem okazać, że nie wszystko jest takie proste, jak się wydawało 🙂 Może się również okazać, że korzystniejsze jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron niż przegranie sprawy w sądzie pracy.

16.03.2018

5 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Dodatek za pracę w trudnych warunkach …

„Jestem zatrudniona na pełnym etacie w szkole specjalnej. Mój staż pracy wynosi 30 lat. Po powrocie do pracy z urlopu dla poratowania zdrowia nie otrzymałam dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy. Księgowa pracodawcy uznała, że dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy po zakończeniu urlopu na okres wakacji nie przysługuje. Pracownik nie miał bowiem w tym czasie określonych warunków pracy,  a tym samym nie miał ustalonej wysokości dodatku, jaki by mu przysługiwał. Warunek ten, zdaniem księgowej jest zmienny w zależności od tego, z jakimi orzeczeniami dzieci powierzone są mu do nauczania w danym roku szkolnym. I skoro nauczyciel nie pracował w czasie urlopu dla poratowania zdrowia, to dodatek mu nie przysługuje. Czy to prawidłowe?”

W pierwszej kolejności należałoby ustalić dlaczego ten dodatek nie został wypłacony i co w tym temacie ma do powiedzenia pracodawca. Sugeruję skierować do pracodawcy pismo o treści: „Uprzejmie proszę o wyjaśnienie i podanie postawy prawnej braku wypłaty dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy za miesiące czerwiec i lipiec, tj. po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia”. Po otrzymaniu odpowiedzi od pracodawcy – w zależności od jej treści będziemy działać dalej.

Tymczasem powstaje pytanie, co to jest ten dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy.

Zgodnie z art. 34 Karty Nauczyciela, nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. Szczegółowe informacje na jego temat są zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 416).

Za pracę w trudnych warunkach rozporządzenie uznaje prowadzenie przez nauczycieli: 1) praktycznej nauki zawodu szkół górniczych – zajęć praktycznych pod ziemią; 2) praktycznej nauki zawodu szkół leśnych – zajęć w lesie; 3) praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych – zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa; 4) praktycznej nauki zawodu szkół medycznych – zajęć w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeznaczonych dla: noworodków, dzieci do lat trzech, dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w żłobkach; 5) praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach specjalnych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 6) zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy; 7) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim; 8) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych, a także indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego; 9) zajęć dydaktycznych w szkołach przy zakładach karnych; 10) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych; 11) zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych, z wyjątkiem lektorów języka obcego; 12) zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program matury międzynarodowej z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym; 13) zajęć dydaktycznych w szkołach w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 14) zajęć wychowawczych, korekcyjno-terapeutycznych oraz badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 15) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach); 16) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 17) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; 18) badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz mediacji między nieletnim sprawcą a pokrzywdzonym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; 19) badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych.

Natomiast za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych rozporządzenie uznaje prowadzenie przez nauczycieli zajęć w trudnych warunkach: 1) wymienionych wyżej w pkt 4-16 z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 ze zm.), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16. roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.); 2) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; 3) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne z tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę; 4) z nieletnimi przebywającymi w zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym, dla wielokrotnych uciekinierów, z zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami osobowości, uzależnionymi od środków odurzających lub psychotropowych, nosicielami wirusa HIV oraz przebywającymi w schroniskach interwencyjnych.

Przedstawiony katalog prac w trudnych warunkach i prac w warunkach uciążliwych ma charakter zamknięty, co oznacza, że organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego nie ma uprawnień do jego rozszerzenia, lecz jedynie określenia wysokości dodatku w odniesieniu do konkretnych warunków wymienionych w rozporządzeniu (zob. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 25 marca 2010 r., NK.II.BSZ2.0911-5/10-1, Lexis.pl nr 2455363).

Analogicznie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 czerwca 2011 r. (I OSK 323/2011, Lexis.pl nr 2553510), w którym stwierdził, że prawo do dodatków z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach wynika z ustawy, przy czym zostaje skonkretyzowane przez sporządzenie wykazu tych prac na podstawie art. 34 ust. 2 KN. Do kompetencji wykonywanej na mocy art. 30 ust. 6 pkt 1 KN należą jedynie kwestie o charakterze technicznym, porządkowym, a więc określenie wysokości tych dodatków i szczegółowe warunki ich przyznawania.

Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się również do charakteru dodatku, wskazując, że prawo nauczyciela do dodatku do wynagrodzenia dotyczy zarówno sytuacji, gdy pracuje on w warunkach trudnych, jak i w warunkach uciążliwych. Pojęcia te nie są pojęciami tożsamymi ani też nie można przyjąć, iż praca w warunkach trudnych automatycznie wyklucza pracę w warunkach uciążliwych. Z przepisów Karty Nauczyciela nie wynika, by była dopuszczalna możliwość wypłacania nauczycielowi tylko jednego dodatku do wynagrodzenia, jeśli pracowałby on w warunkach zarówno trudnych, jak i uciążliwych, a ograniczenie uprawnienia tylko do jednego dodatku jest de facto pozbawieniem prawa do tego dodatku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 14 czerwca 2006 r. (IV SA/Wr 696/2005, Lexis.pl nr 2113920) potwierdził obligatoryjny charakter dodatku jako elementu wynagrodzenia, wskazując, że nauczycielowi ustawowo należy się dodatek za każdą godzinę przepracowaną w warunkach uciążliwych. „Wynagrodzenie przysługuje za wykonaną pracę oraz od dnia nawiązania stosunku pracy i jakiekolwiek uregulowania uszczuplające prawo pracownika do wynagrodzenia musi mieć wyraźne upoważnienie ustawowe. Wobec tego Rada Gminy  (pracodawca) nie ma […] prawa uzależniać przyznania dodatku za trudne lub uciążliwe warunki pracy od realizacji przez nauczyciela w tychże warunkach całego obowiązującego wymiaru godzin”.

Analizowana ustawa nie wprowadza także przepisu, który stwierdzałby, że wspomniane dodatki należą się nauczycielowi tylko wtedy, gdy swoje obowiązki zawodowe wykonuje w ramach obowiązującego wymiaru godzin pracy […]. Wręcz przeciwnie, ustawa ta […] pozwala na realizowanie przez nauczyciela zajęć wychowawczych w trudnych lub uciążliwych warunkach, również w trakcie godzin ponadwymiarowych i zgodnie z art. 35 ust. 3 ww. ustawy, za takie godziny, jak i za godziny doraźnych zastępstw przysługuje mu wynagrodzenie według stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy”.

Podsumowując: fakt, iż pracownik w danym okresie nie prowadził bezpośrednio zajęć z uczniami, z powodu przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, nie uzasadnia pozbawienia nauczyciela prawa do tego dodatku. Przeciwnie, dodatek ten należy się jak najbardziej i powinien być wypłacony za zaległe miesiące.

Nadmienić należy, że dodatek ten przysługuje również nauczycielowi, który prowadzi zajęcia w grupach łączonych (wyrokiem SN z dnia 5 lipca 1995 r., I PRN 30/95, OSNP 1996, nr 3, poz. 46, „nauczyciel szkoły podstawowej prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w grupach międzyklasowych ma prawo do dodatku z tytułu prowadzenia zajęć w klasach łączonych (§ 14 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli – M.P. Nr 10, poz. 80 z późn. zm.) oraz nauczycielom poradni psychologiczno-pedagogicznych (uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 24 września 1998 r., III ZP 6/98, OSNP 1998, nr 24, poz. 704, rozstrzygnęła, że nauczyciele ci mieli prawo do dodatku za pracę w trudnych warunkach w okresie od dnia 1 kwietnia 1993 r. do dnia 31 marca 1997 r.).

Jeśli pracodawca pozbawił pracownika dodatku za pracę w warunkach ciężkich bądź trudnych przysługuje mu prawo wyrównania należnego mu wynagrodzenia aż za trzy lata wstecz. Oczywiście wraz z odsetkami.

Czasami może być potrzebne postępowanie sądowe, acz takie, które jest wygrane, to czysta przyjemność 🙂  

Na obrazku Balos 🙂 na Krecie 🙂 byliśmy tam w maju zeszłego roku 🙂 w tym lecimy … hmmm muszę ustalić dokąd 🙂 acz bardzo mi już potrzeba słonka!