16.06.2017

4 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Stan nieczynny nauczyciela po nowemu


„Nauczyciel w stanie nieczynnym ma pierwszeństwo do zatrudnienia. Czy jest tu mowa o zatrudnieniu tylko na czas trwania stanu nieczynnego czyli na okres 6 miesięcy? Co się dzieje potem? Dyrektor rozwiązuje umowę z tym nauczycielem i zatrudnia kogoś nowego? (Konkretny przykład: jestem w stanie nieczynnym z dniem 1.9.2017, znajduje zatrudnienie w nowej szkole, po przepracowaniu 6 miesięcy (czyli 1 marca 2018) stosunek pracy ze mną jest rozwiązany? Czy dyrektor może mnie zatrudnić z dniem 2 marca 2018, co się dzieje ze mną po ustaniu okresu nieczynnego?”

Takie pytanie zostało zadane przez Ciebie. Jednocześnie to pytanie jest bardzo inspirujące, albowiem obserwujemy dosyć zdecydowane zmiany w przechodzeniu przez nauczycieli w tan nieczynny. 

Niestety zmiany te przewidują mniej korzystne zasady funkcjonowania nauczyciela w czasie przebywania w stanie nieczynnym.

Dotychczas nauczyciel przechodząc w stan nieczynny, zachowywał prawo do pozostawania przez pół roku zatrudnienia, zachowując prawo do wynagrodzenia zasadniczego. Po upływie tego okresu stosunek pracy nauczyciela wygasał z mocy prawa. Co ważne, prawo do wynagrodzenia pracownik zachowywał również wówczas, gdy podjął pracę w innej placówce. Miał szansę otrzymywać podwójne wynagrodzenie.

W sytuacji, gdy w szkole pojawiły się możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć to pierwszeństwo podjęcia pracy przysługiwało temu, który pozostawał w stanie nieczynnym. Dyrektor szkoły ma bowiem obowiązek przywrócenia do pracy, w pierwszej kolejności, nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcia stosunku pracy z dniem odmowy.

Jeżeli są możliwości pracy w pełnym wymiarze etatu to dochodzi do przywrócenia nauczyciela do pracy i kontynuacji stosunku pracy również po tym sześciomiesięcznym okresie stanu nieczynnego.

Z kolei, w przypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Oznacza to, że jeśli są jakiekolwiek godziny do obsadzenia, nauczyciel zamiast przebywać w stanie nieczynnym może podjąć pracę, lecz na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. W tym wypadku nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu stanu nieczynnego – wynagrodzenie zasadnicze, jak i wynagrodzenie należne z tytułu wykonywania pracy.

Od 1 września 2017 roku, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów, dowolny stosunek pracy w dowolnej szkole oznacza koniec stanu nieczynnego.

Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym, bądź z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole. 

W przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w tej samej szkole w okresie pozostawania w stanie nieczynnym, z dniem podjęcia pracy, ustaje stan nieczynny.

Oczywiście, jeśli stan nieczynny ustanie po okresie sześciomiesięcznym nie ma przeszkód, aby dyrektor szkoły zatrudnił nauczyciela na pozostały okres do końca roku szkolnego. Nie ma jednak takiego obowiązku, chyba że zajdą okoliczności przewidziane powyżej.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marek Październik 3, 2017 o 11:04

Witam
Czy będąc w stanie nieczynnym można rozwiązać umowę o pracę przed zakończeniem stanu nieczynnego.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Październik 19, 2017 o 12:08

Dzień dobry, co do zasady nie, albowiem korzystanie ze stanu nieczynnego następuje po zakończeniu ruchu służbowego. Chyba, że jest możliwość rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Wówczas można rozwiązać umowę o pracę w każdym momencie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Berni Marzec 22, 2018 o 22:30

Dzień dobry.
Czy przechodząc w stan nieczynny z dniem 1 września b.r. nauczyciel otrzymuje z początkiem tego miesiąca wysokość 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego czy wynagrodzenie to wypłacane jest regularnie co miesiąc ?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk Kwiecień 20, 2018 o 23:53

Dobry wieczór, otrzymuje wynagrodzenie co miesiąc, do czasu zakończenia stanu nieczynnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: