29.12.2017

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Urlop dla poratowania zdrowia od 01.01.2018 r. – trudniej?

Kończy się rok, a z nim zasady dotyczące między innymi urlopów dla poratowania zdrowia. Za chwilę mam Klientkę, która jeszcze pragnie skorzystać z urlopu na tzw. „starych zasadach”. Postanowiłam więc przyjrzeć się zmianom w Karcie Nauczyciela dotyczącym urlopu.

Trochę dziwi mnie wprowadzenie zmian do Karty Nauczyciela ustawą z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Ale widocznie chodziło o to, aby nie było protestów Związków Zawodowych, które pojawiają się zazwyczaj, kiedy chce się zmienić Kartę. Ministerstwo Edukacji uzasadniało wprowadzenie tych zmian nadużywaniem swoich uprawnień przez nauczycieli w tym zakresie. Co ciekawe, urlopy dla poratowania zdrowia finansowane są ze środków samorządów, a nie resortowych. Podkreślają oni, że koszty wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, jak i zastępstwa nauczycieli w tym czasie wynosiły ponad 700 mln zł.

Najważniejszą zmianą dotyczącą urlopów dla poratowania zdrowia będzie to, że orzeczenie o potrzebie skorzystania z urlopu będzie wydawał lekarz medycyny pracy. Do 31 grudnia mógł być to lekarz ubezpieczenia społecznego, czyli taki który zajmował się nauczycielem i znał jego historię zdrowotną.

Dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia – co znaczy, że jeśli nauczyciel posiada uprawnienia do urlopu i orzeczenie lekarskie to dyrektor nie może mu odmówić przejścia na ten urlop, w konkretnie określonych przypadkach. Obecnie nie było takiego wymogu – jeśli lekarz ubezpieczenia społecznego uznał, że jest taka konieczność to wydawał orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop dla poratowania zdrowia ma być udzielony:

  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia;
  • choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
  • choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub
  • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową – w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Okres udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nie może przekroczyć jednorazowo roku. 

Z urlopu będzie mógł skorzystać nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.  Obecnie nauczyciel musiał pracować przez całe 7 lat w pełnym wymiarze zatrudnienia. Zmianę tą oceniam korzystnie, albowiem daje szanse na skorzystanie z urlopu również tym nauczycielom, którzy pracowali na niepełny etat. Dotychczas było to niemożliwe.

Przerwa w pracy pozbawia urlopu, jednak według nowych przepisów tylko ta, która trwa powyżej trzech miesięcy. Karta Nauczyciela określa (art. 73 ust. 1a), że z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać nauczyciel, który podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

 

W praktyce oznacza to, że urlop dla poratowania zdrowia otrzyma nauczyciel, który:
– pracował co najmniej 7 lat bez przerwy przekraczającej trzy miesiące;
– przez cały ten czas pracował w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć;
– bezpośrednio przed wystąpieniem o urlop pracował w pełnym wymiarze godzin.

Zmianą jest to, że na badanie w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia kieruje nauczyciela dyrektor (i za to płaci). W praktyce wygląda to tak, że nauczyciel chcąc skorzystać z urlopu składa pisemny wniosek do dyrektora, który dopiero wówczas skieruje go na badania do lekarza medycyny pracy.

Ustawa określa również, iż nauczyciel będzie musiał się zgłosić do specjalisty w ciągu 30 dni od wystawienia skierowania. 

Lekarz dokonawszy oceny, że nauczyciel spełnia przesłanki do otrzymania urlopu, wyda orzeczenie, w którym określi czas potrzebny na przeprowadzenie leczenia. Orzeczenie wydawane będzie w trzech egzemplarzach – dla dyrektora szkoły, dla nauczyciela (do dokumentacji medycznej) i dla lekarza.

Szczegółowe regulacje, w tym wzór skierowania wystawianego przez dyrektora, określi rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (obecnie na etapie konsultacji społecznych).

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawi natomiast lekarz rodzinny, musi ono zostać potwierdzone przez wojewódzki oddział NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela.

Dla mojej Klientki korzystniej byłoby przejść na urlop dla poratowania zdrowia na tzw. „starych zasadach”. Dlatego też szukałyśmy rozwiązania, jak z nich skorzystać i mam nadzieję, że się nam udało. Wyszła od nas zadowolona i ma jeszcze 3 dni na poszukanie lekarza, który wyda jej odpowiednie orzeczenie 🙂

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: