30.10.2022

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Dni wolne nauczycieli – jak to z nimi jest?

Na prowadzonej przeze mnie grupie na Facebooku – Nauczycielu-poznaj swoje prawa, jedna z Pań nauczycielek zadała pytanie.

Dni wolne nauczycieli - jak to z nimi jest

„Proszę o poradę, nakreślę sytuację. Dostałam polecenie (ustne) by przyjść na galę 11.11, którą organizuje gmina. Uczniowie mojej szkoły mają wtedy występ. Odmówiłam, mówiąc, że jest to dzień wolny od pracy i tak zamierzam go spędzić. Pani dyrektor w zamian kazała mi się wstawić do pracy w pustej szkole – 31.10, który jest dniem dyrektorskim i żaden rodzic nie zgłosił potrzeby opieki nad dzieckiem. Będę sama, bez dzieci. Za karę. Kiedy zapytałam, czy to polecenie jest dla wszystkich nauczycieli, czy tylko ja mam się stawić, p. dyrektor napisała wiadomość do całego grona pedagogicznego z informacją: jak kogoś nie będzie na gali 11.11 to ma być w szkole w dniu dyrektorskim. Jak ktoś zamierza być na gali, to ma wolne (odbiera dzień wolny). I tutaj garść pytań na koniec:

 1. Czy polecenie pojęcia na galę powinnam dostać na piśmie?
 2. Czy to wszystko jest zgodne z prawem? Dla mnie to lekko zachodzi mobbingiem, ale gdzieś rozsądek mi podpowiada, że to jednak w ramach prawa
 3. Czy nauczyciel naprawdę ma obowiązek być w szkole, gdy nie ma w niej dzieci?”

Pod postem rozgorzała gorąca dyskusja, nawet mi się dostało, że wprowadzam nauczycieli w błąd. Stąd wracam do tematu dni wolnych i wyjaśniam jak jest. Poniżej również odpowiedzi na pytania Pani nauczycielki.

Czytaj dalej >>>

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół  

 1. Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół w Polsce

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
(7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły – publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły
(np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy uregulowane jest na poziomie ustawowym. Prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski
(np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych albo uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) nie ma znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły i możliwych form wspomagania nauki.

 1. Wsparcie nauki uczniów przybyłych z zagranicy

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą:

 • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze minimum
  2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony;
 • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, gdzie proces nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów
 • nauka trwa rok z możliwością przedłużenia do dwóch lat. Zajęcia realizowane są w grupach do 15 uczniów w wymiarze minimum od
  20 do 26 godzin tygodniowo (w zależności od roku nauki i typu szkoły). W ramach ww. godzin uczniowie realizują naukę języka polskiego oraz treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości;
 • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela – osoba zatrudniona
  w charakterze pomocy nauczyciela nie musi posiadać kwalifikacji pedagogicznych;
 • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Decyzje o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Ponadto, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju pochodzenia albo stowarzyszenia kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować
w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły podstawowej i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia ucznia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły,
a pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i  terapeuci pedagogiczni.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów oraz może być prowadzona we współpracy
z innymi podmiotami, m.in.: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Warunki współpracy szkoły z ww. podmiotami uzgadnia dyrektor szkoły.

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną można objąć również rodziców uczniów. Pomoc tą organizuje dyrektor.

 1. Finansowanie dodatkowych zajęć dla osób przybywających za granicą

Ze względu na realizację przez szkoły dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz organizowania nauki w formie oddziałów przygotowawczych, dla organów prowadzących szkoły naliczane są dodatkowe środki z subwencji oświatowej zależne od liczby uczniów szkół objętych pomocą wskazanych w Systemie Informacji Oświatowej.

 1. Wsparcie szkół w prowadzeniu zajęć dla osób przybyłych z zagranicy
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz regionalne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzą szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego oraz pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym (https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/)
 • Na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (https://zpe.gov.pl/) oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (https://www.orpeg.pl/bezplatne-materialy-dydaktyczne/) opublikowane są nieodpłatne materiały edukacyjne na pracy z uczniem przybywającym
  z zagranicy. Ponadto planowane jest przygotowanie kolejnych materiałów
  w ramach środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

25.02.2022

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Sklep i wiedza dla nauczyciela

Jak wiecie od kilku lat dzielę się z Wami swoją wiedzą na tym blogu.

Od roku jednak idę krok dalej 🙂 na Facebooku działa grupa dla nauczycieli,. Oprócz mojej wiedzy dochodzi do wymiany doświadczeń i wiedzy Waszej. To bardzo cenne! Bo najlepiej uczymy się na wzorcach. 

Możesz dołączyć do społeczności –  – jest nas już ponad 4800 osób 🙂

Dziękuję Wam za to! 

Dodatkowo na stronie internetowej www.adwokatbednarczyk.pl działa sklep, w którym są różne produkty. Głównie te, które pozwalają poszerzać swoją wiedzę. Jak wiedzę to i kompetencje! Jak wiedza i kompetencje to pewność siebie!

www.adwokatbednarczyk.pl/sklep

Znasz moją misję?

Moją misją jest przywrócenie godności zawodowi nauczyciela! Chcę zrobić wszystko, by nauczyciele przestali się bać! Chcę, by znali swoje prawa i przepisy prawa!

Wiedza buduje pewność siebie!

Asertywność pomaga przetrwać nawet największe burze!

A godność, nawet na kolanach, pozwala iść na przód!

Idziesz ze mną? 

 

Źródło: internet

21.02.2022

2 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Nauczyciel świadomy swoich praw

W piątek miałam okazję poznać wspaniałą Panią nauczycielkę! Wspaniałą nie tylko dlatego, że jest dobra merytorycznie. Nie tylko wspaniałą z tego względu, że czy jest uwielbiana przez dzieci.

Wspaniałą, bo świadomą swoich praw! Świadomą tego, że prawo jest po to, aby z niego korzystać. Jak i tego, że są prawnicy do których można się zwrócić. Jak również tego, że dyrektor nie jest nieomylny. A jedyne, czym może pogrozić to zabraniem 3 godzin nadgodzin, czy odebraniem dodatku motywacyjnego.

Stan faktyczny

Pani Jola zwróciła się do mnie z pytaniem, czy dyrektor może nie przyznać jej nagrody. Nagrody, która zgodnie z regulaminem jej się należy. Ponadto, mimo wielu osiągnięć nie otrzymała tej nagrody, jako jedyna z zespołu przedmiotowego. Zwróciła się do dyrektora z wnioskiem o wyjaśnienie tej kwestii. Dyrektor napisał jej, że to on decyduje o tym, komu nagrodę przyznać. Decyduje też o jej wysokości, a regulamin może być stosowany przez niego wybiórczo! (sic!) No niech bym dorwała w swoje ręce takiego dyrektora!

Pani Jola ponownie skierowała pismo do dyrektora. Podniosła wiele słusznych argumentów, na które dyrektor zareagował wściekłością.

Pani Jola jednak nie odpuściła. Pisała dalej. No i zadzwoniła do mnie 🙂

Nagroda 

W budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Ich wysokość to co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Z tego funduszu wypłacana jest m.in. nagroda dyrektora szkoły. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ustalają organy prowadzące szkoły (art. 49 Karty Nauczyciela).

Nagrody dla nauczycieli przyznawane są za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanym przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

Nagroda dyrektora szkoły ma charakter uznaniowy. 

Nagroda dyrektora szkoły jest jednym z innych świadczeń ze stosunku pracy, wchodzących w skład wynagrodzenia nauczycieli. Stanowi o tym art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela. Jeżeli więc nauczyciel spełnia przesłanki otrzymania nagrody określone przez organ prowadzący, to dyrektor może mu ją przyznać.

Art. 30 ust. 6 pkt 3 Karty Nauczyciela natomiast stwierdza, iż organ prowadzący szkołę określa dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w cytowanym art. 30 ust. 1 pkt 4, czyli również nagród.

Organ prowadzący ustala zatem kryteria i tryb przyznawania nagród, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, przy czym obowiązuje zasada, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku (art. 49 ust. 2).

Na podstawie ogólnych kryteriów organu prowadzącego w szkołach powstają szczegółowe regulaminy przyznawania nagród dyrektora szkoły pracownikom pedagogicznym. Regulamin taki, podobnie jak każdy funkcjonujący w szkole, winien być uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli (art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela). Nauczyciele natomiast winni zostać z jego treścią zapoznani, podobnie jak z innymi regulaminami, które ich dotyczą.

Szczegółowe kryteria przyznawania nagród?

Nagroda może być przyznawana nauczycielowi, który:

w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 • osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone sukcesami uczniów w olimpiadach,
 • wdraża nowatorskie metody nauczania,
 • dzieli się wiedzą z innymi nauczycielami,
 • posiada publikacje z pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • prowadzi umiejętną działalność wychowawczą,
 • wzorowo organizuje uroczystości szkolne;

w zakresie pracy opiekuńczej:

 • zapewnia pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej,
 • prowadzi działania dotyczące zwalczania przejawów patologii,
 • organizuje współpracę z różnymi organizacjami, np. stowarzyszeniami, policją, radą osiedla, wykłady, prelekcje dla rodziców;
 • angażuje rodziców w życie szkoły,

w zakresie innej działalności statutowej szkoły:

 • troszczy się o polepszenie bazy dydaktycznej szkoły,
 • pozyskuje sponsorów,
 • prowadzi otwarte lekcje dla innych nauczycieli,
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • bierze udział w doskonaleniu zawodowym,
 • terminowo i z zaangażowaniem wykonuje polecenia dyrekcji.

Karta Nauczyciela dość ogólnikowo traktuje kwestię nagród dyrektora szkoły, koncentrując się na środkach finansowych oraz ogólnych zaleceniach odnoszących się do organu prowadzącego szkołę. A zatem szczegółowe kryteria leżą w gestii dyrekcji szkoły, tak jak sam fakt przyznawania nagród. Nie jest to jednak wymóg obligatoryjny. Nagroda dyrektora bowiem, jak nazwa wskazuje, jest nagrodą dyrektora szkoły, czyli uznaniową.

No i w czym rzecz?

Niby nie mogę zmusić dyrektora szkoły do przyznania nagrody nauczycielowi. Czy p. Jola ma więc odpuścić?

Ja nigdy nie odpuszczam! 

Po rozmowie z Panią Jolą ustaliłam co możemy zrobić, jaką przyjąć drogę postępowania. Pani Jola zaś stwierdziła, że uzgodni z mężem, czy taki sposób jest do przyjęcia i co robimy.

Rozbawiło mnie pytanie Pani Joli, czy nie uznaję jej za pieniaczkę i czy ma choć trochę racji?

Odpowiedziałam, że ma i cieszy mnie to, że do mnie zadzwoniła. Bo nawet, jak nie uda się wywalczyć nagrody to walczyła. To, wie gdzie i czego szukać. To wie, że nic jej nie grozi – najwyżej straci 300 zł. Ale wygra swoją godność!

Pani Joli nie zależało na nagrodzie, jako takiej. Zależało jej na tym, aby dyrektor wyjaśnił jej, dlaczego to ona jej nie dostała. Dostali ją inni, bardziej zaufani nauczyciele dyrektora.

I to jest właśnie wspaniały nauczyciel! to nauczyciel, który jest godny wychowywać młodzież. Bo ma swoją godność. Zna swoje prawa i umie z nich korzystać. A przede wszystkim się nie boi. 

Miłego dnia Kochani!

 

07.02.2022

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Nauka zdalna – rozporządzenie

Minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w sprawie nauki zdalnej. Od 27 stycznia do 27 lutego przechodzą na nią uczniowie z klas V-VIII szkół podstawowych i wszyscy uczniowie ze szkół ponadpodstawowych. Pozostali mają uczyć się stacjonarnie. – To nie ma sensu – twierdzą nauczyciele.

– Obserwując dane epidemiologiczne musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej w szkołach. Rośnie liczba chorych na koronawirusa. I to jest powód, dla którego musimy ograniczać naukę stacjonarną – zapowiedział wczoraj minister edukacji Przemysław Czarnek. Dziś podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Przez miesiąc edukacja zdalna będzie dotyczyć jednak wyłącznie uczniów mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim, którzy w poniedziałek kończą swoje ferie. Pozostali uczniowie będą łączyć naukę zdalną z zimowym wypoczynkiem.

Wiadomo już, że do 27 lutego zamknięte będą również szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne, czyli m.in. szkoły muzyczne I i II stopnia. Zajęć stacjonarnych nie będzie również w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasach V-VIII i liceach ogólnokształcących.

Kto będzie mógł uczyć się stacjonarnie?

Nauka zdalna nie dotyczy przedszkolaków, dzieci z zerówek oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych.

Dyrektorzy szkół i nauczyciele zastanawiają się, jak sprawnie zorganizować edukację przy takim podziale. W klasach czwartych uczą zwykle ci sami nauczyciele, co w starszych rocznikach. Wielu będzie musiało prowadzić lekcje dla starszych uczniów ze szkoły. A to, jak zauważa Janusz Aftyka, założyciel Ogólnopolskiego Forum Oświatowego Nauczycieli i Dyrektorów może być bardzo trudne: – Obawiam się, że technicznie szkoły tego nie wytrzymają. Nadal w wielu szkołach internet pozostawia wiele do życzenia – zauważa Aftyka.

Na swoim Forum przeprowadził ankietę, w której zapytał: “Czy Twoim zdaniem organizacja pracy od jutra na klasy 1-4 i 5-8 jest słuszna?”. Do tej pory wzięło w niej udział kilkaset osób. Ponad 360 odpowiedziało, że nie jest to dobry pomysł. Kolejne 100 nie widzi w tym podziale żadnego sensu. Jedynie 24 osoby uznały to za dobre rozwiązanie.

Co jeszcze znalazło się w rozporządzeniu?

 • Zgodnie z podpisanym dziś rozporządzeniem w szkołach podstawowych specjalnych (klasy V-VIII), a także w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej zajęcia, będą mogły być prowadzone stacjonarnie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie dyrektor.
 • Na dotychczasowych zasadach będą pracowały młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem.
 • W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.
 • Bursy i internaty będą działały na dotychczasowych zasadach.
 • Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty czy maturalnego. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.
 • Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty lub maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.
 • Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia te będą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.
 • Możliwe jest również odbywanie praktyk zawodowych stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowana została również możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formule wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).
 • Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
 • Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
 • Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 27 stycznia 2022 roku i nie były prowadzone zdalnie (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia, aż do czasu ich zakończenia. Natomiast turnusy, które rozpoczęły się w okresie od 27 stycznia do 27 lutego br., mogą być nadal prowadzone zdalnie.
 • W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego – dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 – dyrektor będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.
 • W klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.
 • Za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki uczniowie mogą brać udział w trybie stacjonarnym w konkursach, olimpiadach i turniejach.