12.09.2015

233 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Dodatek motywacyjny – jak go przyznawa膰?

Baranina w piekarniku na jutro – mamy grecki obiad z Rodzink膮, to i czas na pisanie 馃檪 M膮偶 chrapie – Kto艣 zna jaki艣 spos贸b? 馃檨

Opowiem Tobie dzisiaj聽o dodatku motywacyjnym. Bowiem pocz膮tek roku to tak偶e okres, w kt贸rym jest on przyznawany na podstawie zesz艂orocznych osi膮gni臋膰 nauczyciela.

Wynagrodzenie nauczycieli, zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, z zastrze偶eniem art. 32, sk艂ada si臋 z wynagrodzenia zasadniczego, dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat (sta偶owego), motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz nagr贸d i innych 艣wiadcze艅 wynikaj膮cych ze stosunku pracy, z wy艂膮czeniem 艣wiadcze艅 z zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych i dodatk贸w okre艣lonych w art. 54 KN. Szczeg贸艂owe regulacje dotycz膮ce dodatku motywacyjnego zosta艂y okre艣lone w rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku (Dz.U. 2014.416.jt). w sprawie wysoko艣ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, og贸lnych warunk贸w przyznawania dodatk贸w do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prac臋 w dniu wolnym od pracy.

I tak, zgodnie z jego tre艣ci膮 do warunk贸w og贸lnych przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego nale偶膮: osi膮gni臋cia w realizowanym procesie dydaktycznym, osi膮gni臋cia wychowawczo-opieku艅cze, wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkuj膮cych efektami w procesie kszta艂cenia i wychowania; zaanga偶owanie w realizacj臋 czynno艣ci i zaj臋膰, o kt贸rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN; szczeg贸lnie efektywne wype艂nianie zada艅 i obowi膮zk贸w zwi膮zanych z powierzonym stanowiskiem; realizowanie w szkole zada艅 edukacyjnych, wynikaj膮cych z przyj臋tych przez organ prowadz膮cy priorytet贸w w realizowanej lokalnej polityce o艣wiatowej.

Organ prowadz膮cy szko艂臋 lub plac贸wk臋, b臋d膮cy jednostk膮 samorz膮du terytorialnego (rada gminy, rada powiatu, sejmik wojew贸dztwa) okre艣la, w drodze regulaminu wysoko艣膰 stawek dodatk贸w: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a tak偶e szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w (鈥) w taki spos贸b, aby 艣rednie wynagrodzenie nauczycieli sk艂adaj膮ce si臋 ze sk艂adnik贸w, o kt贸rym mowa w art. 30 ust. 1 KN, odpowiada艂y na obszarze dzia艂ania danej jednostki samorz膮du terytorialnego co najmniej 艣rednim wynagrodzeniom nauczycieli, o kt贸rych mowa w art. 30 ust. 3 KN.

Regulamin ten, winien zosta膰 uzgodniony ze zwi膮zkami zawodowymi, co jednoznacznie podkre艣li艂a nowela Karty Nauczyciela z dnia 15.07.2004 roku, wprowadzaj膮c art. 30 KN ust. 6a stwierdzaj膮cy, 偶e regulamin podlega uzgodnieniu ze zwi膮zkami zawodowymi zrzeszaj膮cymi nauczycieli.

Powy偶sze uregulowanie wskazuje na to, i偶 ujednolicono przepisy dotycz膮ce przyznawania dodatk贸w motywacyjnych. Bowiem to organ prowadz膮cy plac贸wk臋 edukacyjn膮 tworzy regulamin przyznawania tego偶 dodatku, a nie ka偶dy pracodawca. W efekcie wszystkie plac贸wki podlegaj膮ce pod konkretny organ prowadz膮cy powinny stosowa膰 ten sam regulamin w sprawie wynagradzania nauczycieli. Nie ma wi臋c podstaw prawnych, jak i konieczno艣ci tworzenia dodatkowych regulamin贸w w poszczeg贸lnych plac贸wkach. Zw艂aszcza takich, kt贸re by艂yby sprzeczne z tym uchwalonym przez organ prowadz膮cy. Regulamin mniej korzystny ni偶 uchwalony przez organ, czy wr臋cz z nim sprzeczny mo偶e zosta膰 uznany za niewa偶ny, a tym samym otworzona zosta艂aby droga do sporu pomi臋dzy pracownikiem a pracodawc膮.

Jednocze艣nie wymaga podkre艣lenia, i偶 przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest obligatoryjne. Stanowi on obowi膮zkowy element wynagrodzenia nauczyciela (na co wskazuje zwrot z przepis贸w 鈥瀞k艂ada si臋鈥). Przy czym nauczycielowi rozpoczynaj膮cemu prac臋 w szkole mo偶e by膰 on przyznany dopiero po 6 miesi膮cach pracy. I tutaj uwaga 鈥 zaczynaj膮cemu po raz pierwszy prac臋 w szkole. Wydaje si臋 s艂usznym pogl膮d, 偶e przy przej艣ciu z jednej plac贸wki do drugiej nauczyciel winien zachowa膰 dotychczasow膮 wysoko艣膰 dodatku motywacyjnego.

Przyk艂adowo, w Gda艅sku Regulamin w sprawie wynagradzania nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Miasto Gda艅sk, zosta艂 uchwalony uchwa艂膮 nr XXXV/1014/09 Rady Miasta Gda艅ska z dnia 23.04.2009 roku. Zgodnie z 搂 9 tego偶 dodatek motywacyjny przyznaje si臋 na czas okre艣lony, nie kr贸tszy ni偶 6 miesi臋cy (zasadniczo na semestry). Przyznaje go dyrektor szko艂y, a dla dyrektora Prezydent Miasta. Dodatek motywacyjny jest dla danej plac贸wki proporcjonalny do jej udzia艂u w funduszu p艂ac na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.

Wysoko艣膰 dodatku motywacyjnego za osi膮gni臋cia dydaktyczne, wychowawcze i opieku艅cze, jako艣膰 艣wiadczonej pracy, podejmowanie dodatkowych zada艅, wysok膮 ocen臋 pracy, zaanga偶owanie w realizacj臋 czynno艣ci i zaj臋膰 karcianych, ustala si臋 do 30% osobistego zaszeregowania zasadniczego dla nauczycieli i wicedyrektor贸w, do 40% za艣 dla dyrektor贸w szk贸艂.

Podstaw膮 przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spe艂nienie przynajmniej jednej z poni偶szych przes艂anek:uzyskanie udokumentowanych osi膮gni臋膰 edukacyjnych uczni贸w ocenianych z uwzgl臋dnieniem ich mo偶liwo艣ci i warunk贸w pracy nauczyciela;

 1. osi膮gni臋cia uczni贸w w konkursach, turniejach, olimpiadach oraz innych obszarach dzia艂a艅, zwi膮zanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
 2. skuteczne rozwi膮zywanie problem贸w wychowawczych uczni贸w
  i wychowank贸w;
 3. skuteczne przeciwdzia艂anie agresji, patologiom i uzale偶nieniom;
 4. aktywne i efektywne dzia艂ania na rzecz uczni贸w i wychowank贸w potrzebuj膮cych opieki z uwzgl臋dnieniem ich potrzeb, w szczeg贸lno艣ci w sta艂ej wsp贸艂pracy z rodzicami, w艂a艣ciwymi instytucjami, osobami 艣wiadcz膮cymi pomoc socjaln膮;
 5. inicjowanie i organizowanie uroczysto艣ci zwi膮zanych z funkcjonowaniem szk贸艂 i plac贸wek;
 6. opieka nad samorz膮dem uczniowskim, samorz膮dem wychowank贸w i innymi 聽聽聽organizacjami uczniowskimi dzia艂aj膮cymi w szkole i plac贸wce;
 7. osi膮gni臋cia z uczniami i wychowankami maj膮cymi problemy w nauce;
 8. skuteczne kierowanie rozwojem wychowanka i ucznia szczeg贸lnie uzdolnionego;
 9. sta艂e doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji;
 10. realizacja zada艅 i podejmowanie inicjatyw istotnie zwi臋kszaj膮c udzia艂 i rol臋 szko艂y i plac贸wki w 艣rodowisku lokalnym i promocja szko艂y;
 11. udzia艂 w komisjach egzaminacyjnych, o kt贸rych mowa聽w przepisach o ocenianiu i klasyfikowaniu uczni贸w oraz udzia艂 w komisjach maturalnych;
 12. wzbogacanie w艂asnego warsztatu pracy, dba艂o艣膰 o estetyk臋 powierzonych pomieszcze艅, pomocy dydaktycznych;
 13. aktywny udzia艂 w pracach komisji przedmiotowych.

Otrzymanie przez nauczyciela dodatku motywacyjnego jest obligatoryjne, a od decyzji dyrektora zale偶y jednak jego wysoko艣膰. Przy czym nie mo偶e wynosi膰 0%, bowiem wystarczy by nauczyciel spe艂nia艂 jedn膮 z powy偶szych przes艂anek, aby dodatek otrzyma膰.

Co wa偶ne, przepisy nie wymagaj膮, by nauczyciel przedstawia艂 druk samooceny. Wym贸g ten dotyczy jedynie dyrektor贸w szk贸艂. To do obowi膮zk贸w dyrektora, bowiem, nale偶y ocena pracy nauczyciela i posiadanie przez niego wiedzy na temat osi膮gni臋膰 nauczycieli podejmowanych na terenie danej szko艂y.

Reasumuj膮c 鈥 nie ma obowi膮zku, jak i podstaw prawnych do tworzenia odr臋bnych regulamin贸w przyznawania dodatku motywacyjnego. Podstaw膮 ku temu jest regulamin uchwalony przez organ prowadz膮cy. Wysoko艣膰 dodatku ustala dyrektor szko艂y, a jego otrzymanie jest uprawnieniem nauczyciela 鈥 obowi膮zkiem pracodawcy za艣 jego przyznanie. Nauczyciel nie musi sk艂ada膰 druku samooceny. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e o przyznaniu dodatku i jego wysoko艣ci dyrektor ma obowi膮zek poinformowa膰 nauczyciela na pi艣mie w ka偶dym 6 miesi臋cznym okresie jego przyznania. Informacja ta, cho膰 tego przepisy wyra藕nie nie wymagaj膮 mo偶e zawiera膰 uzasadnienie, a jej kopia z potwierdzeniem otrzymania informacji powinna znajdowa膰 si臋 w aktach osobowych pracownika.

Dzwoni minutnik 馃檪 biegn臋 do baraniny 馃檪 Mi艂ego weekendu 馃檪聽

{ 233 komentarze… przeczytaj je poni偶ej albo dodaj sw贸j }

El.a 13 wrze艣nia, 2015 o 18:29

Przepraszam, je艣li pisz臋 w z艂ym temacie, ale przejrza艂am wpisy z ostatniego roku i nie znalaz艂am takiego tematu. Od roku pracuj臋 w innej szkole i zasady wynagradzania tutaj s膮 inne ni偶 w poprzednich szko艂ach.
Jestem nauczycielem dyplomowany. W tym roku szkolnym przyznano mi 22 godziny. 12 mam z m艂odszymi klasami, 10 z naturalnymi. Wi臋c w maju i czerwcu b臋de pracowa膰 mniej ni偶 18. Dydaktyczne, bo b臋d臋 przdzielana do r贸偶nych komisji. Wi臋c od wrze艣nia nie b臋d膮 mi wyp艂aca膰 wypracowanych nadgodzin, bo w maju i czerwa膰 p艂ac膮 mi za etat.
Czy musz臋 si臋 zgadza膰 na takie rozliczenie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 wrze艣nia, 2015 o 14:37

Witam, tak u艣rednianie wynagrodzenia jest bardzo powszechn膮 form膮 rozlicze艅 w szko艂ach. Pozdrawiam

Odpowiedz

El.a 1 pa藕dziernika, 2015 o 07:25

U艣rednianie, to dla mnie wyp艂acanie 艣redniej z nadgodzin. 22×8=176 + 2×10=20 razem 196 godzin/ 10 miesi臋cy, to daje 艣redni膮 19,6 godziny. Wi臋c w teorii 2 godziny nadgodzin na tydzie艅. (Jest to pewnie wyliczenie uproszczone, bo nie bior臋 pod uwag臋 ferii czy 艣wi膮t). Tymczasem ja nie dostaj臋 NIC.
I drugie pytanie: co by mi pracodawca „u艣rednia艂” gdybym mia艂a tylko etat?
Dzi臋kuj臋 za odpowied藕.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 2 pa藕dziernika, 2015 o 13:39

Prosz臋 si臋 zwr贸ci膰 do pracodawcy z pro艣b膮 o wyja艣nienie zasad – w oparciu o jak膮 podstaw臋 prawn膮 jest wyp艂acane Pani wynagrodzenie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Wojtek Rudzki - spolkacywilna.info 18 wrze艣nia, 2015 o 17:07

Na chrapanie pomagaj膮 stopery do uszu 馃檪

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 wrze艣nia, 2015 o 14:37

Dzi臋kuj臋 za kontakt. Ten spos贸b ju偶 znam :o) pozdrawiam ;o)

Odpowiedz

TOJA 3 listopada, 2015 o 21:38

Czy za czas usprawiedliwionej nieobecno艣ci w pracy-np. 5 dni na zwolnieniu lekarskim potr膮ca si臋 dodatek motywacyjny? W regulaminie wynagradzania nauczycieli nie ma takiego zapisu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 listopada, 2015 o 21:23

Witam, absolutnie nie. Dodatek motywacyjny jest sk艂adnikiem wynagrodzenia, wchodz膮cym w sk艂ad podstawy ustalania wysoko艣ci zasi艂ku chorobowego. St膮d te偶 nie mo偶na go wy艂膮czy膰 z tej podstawy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

TOJA 28 stycznia, 2016 o 17:44

Dzi臋kuj臋, pozdrawiam:-)

Odpowiedz

Basia 8 lutego, 2017 o 17:55

Witam, przebywa艂am w listopadzie i grudniu 18 dni na zwolnieniu lekarskim (po zabiegu w klinice), od 1 stycznia nie mam przyznanego dodatku motywacyjnego. Pani Kadrowa uzasadni艂a, 偶e to z powodu mojegoL-4. Obecnie drugi miesi膮c m贸j dodatek motywacyjny wynosi ) z艂. Kole偶anka, kt贸ra by艂a te偶 na zwolnieniu i te偶 nie dosta艂a motywacyjnego,powiedzia艂a 偶e mamy taki zapis w regulaminie, 偶e nauczyciel przebywaj膮cy na zwolnieniu powy偶ej 5 dni nie ma przyznanego motywacyjnego. Jak Pani to widzi w 艣wietle przepis贸w. Czy jest mo偶liwo艣膰 powo艂a膰 si臋 na jakie艣 zapisy? Dzi臋kuj臋.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 lutego, 2017 o 21:37

Dobry wiecz贸r, taki zapis jest pozbawiony podstawy prawnej, a wi臋c tym samym nie powinien funkcjonowa膰. Prosz臋 zwr贸ci膰 r贸wnie偶 uwag臋, 偶e przepisy m贸wi膮 o regulaminie organu prowadz膮cego, a nie szko艂y. Prosz臋 wi臋c zwr贸ci膰 uwag臋 na tamten regulamin. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Basia 10 lutego, 2017 o 19:51

Dzi臋kuj臋,
rozmawia艂am z wicedyrektorem 偶e szkolny regulamin jest niezgodny z regulaminem organu prowadz膮cego – m贸wi膮c wprost – wzruszy艂a ramionami i powiedzia艂a, 偶e od kwietnia b臋d臋 mia艂a … czekam na dalszy rozw贸j sytuacji, mam zamiar zwr贸ci膰 si臋 te偶 do zwi膮zku, kt贸rych przedstawiciel zreszt膮 podpisuje te dokumenty.

Basia 10 lutego, 2017 o 19:57

Chcia艂am jeszcze doda膰, 偶e opr贸cz tego 偶e nie otrzyma艂am „za kar臋 za L4” motywacyjnego, to r贸wnie偶 zabrano mi nadgodziny za prac臋 w niedziel臋. pracuj臋 w systemie zaocznym i zaj臋cia dydaktyczne prowadz臋 w sob i niedz oraz 1 dzie艅 na tygodniu, ale wszelkie inne prace wykonuj臋 na tygodniu, nie mam okre艣lonego „dnia wolnego”,wed艂ug dyrekcji, kt贸ra powo艂uje si臋 na r贸偶ne zapisy znane tylko dyrekcji chyba – pracujemy w systemie zaocznym w weekendy i nie 艣wiadczymy pracy w 艣wi臋ta czyli praca w niedziel臋, nie jest prac膮 w 艣wi臋ta. Zwi膮zki uwa偶aj膮, 偶e wszystko jest OK, SIP te偶. Jak tu walczy膰 o swoje. Pozdrawiam.

Dawid 4 listopada, 2015 o 12:32

Witam. Z pani interpretacji wynika, 偶e wystarczy by nauczyciel, strzelam wychowawca rozwi膮za艂 problem jednego ze swoich wychowank贸w, ju偶 zas艂u偶y艂 na dodatek motywacyjny (a jako wychowawca oczywi艣cie dostaje dodatek wychowawcy).
Nie uwa偶a Pani, 偶e tworz膮 si臋 ma艂e patologie? W mojej gminie w艂a艣nie zosta艂 przyj臋ty nowy regulamin wykrzyczany i „wywalczony” przez wspania艂omy艣lne zwi膮zki. Propozycja Gminy od 1% do 35% zwi膮zki „wywalczy艂y” od 3% do 20%… Czyli mam rozumie膰, 偶e mimo zapisu w regulaminie, 偶e dyrektor mo偶e przyzna膰 dodatek (bo wed艂ug Pani nie mo偶e a musi), to w艂a艣nie musz臋 przyzna膰 min 3 % dodatek motywacyjny praktycznie ka偶demu nauczycielowi.
Na j臋zyk ci艣nie mi si臋 tylko jedno zdanie; Czy si臋 stoi czy si臋 le偶y 3% si臋 nale偶y…

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 listopada, 2015 o 21:27

Witam, nie ukrywam, 偶e bardzo mnie zaniepokoi艂a Pana wypowied藕. Dodatek motywacyjny jest sk艂adnikiem wynagrodzenia i nale偶y si臋 tak samo, jak wynagrodzenie. Jest form膮 regulaminowej premii. Czy uwa偶a Pan, 偶e nauczyciele naprawd臋 tak niewiele robi膮, aby krzycze膰 o 1% dodatku? Mnie osobi艣cie cieszy, 偶e s膮 takie aktywne zwi膮zki, kt贸re wywalczy艂y wy偶sze dodatki motywacyjne. Bo najlepiej jest do艂o偶y膰 nauczycielom dodatkowych godzin, dodatkowych obowi膮zk贸w, a pieni膮dze obni偶y膰. Niech nauczyciele pracuj膮 za darmo w 艣wi臋ta, weekendy, nocki i jeszcze najlepiej za darmo. Wtedy wszyscy, a najbardziej organy prowadz膮ce by艂yby szcz臋艣liwe. Wi臋c, konkluduj膮c – dodatek motywacyjny nale偶y si臋 za prac臋, wi臋c je艣li takowa jest wykonywana to ma by膰 on przyznany.

Odpowiedz

Irena 4 pa藕dziernika, 2018 o 20:43

Witam serdecznie jestem nauczycielem mianowanym z 13letnim stazem pracy. Niedawno wrocilam do pracy po 2 letnim urlopie wychowawczym, w mojej szkole zmienil sie dyrektor, ktoru nie przyznal mi dodatku motywacyjnego, tlumaczac ze jestem nowym pracownikiem…….pracuje tam nieprzerwanie od 13 lat…czy jest to zasadne,abym nie otrzymala tegoz dodatku??prosze o pomoc!!!

Odpowiedz

Dawid 12 listopada, 2015 o 09:10

Pani Karolino chyba d艂u偶ej podyskutujemy 馃檪 je艣li ma Pani ochot臋 oczywi艣cie :).
Uwa偶am, 偶e dodatek motywacyjny nale偶y si臋 tym nauczycielom, kt贸rzy wykonuj膮 wi臋cej czynno艣ci ni偶 tylko obowi膮zkowo narzucone. Nie mo偶e by膰 tak, 偶e pani, kt贸ra wychodzi ze szko艂y „r贸wno z dzwonkiem” i nigdy nie ma czasu 偶eby zrobi膰 co艣 dla dzieciak贸w czy szko艂y mia艂a dodatek motywacyjny. Bo za co ma go mie膰? Za to, 偶e prowadzi lekcje, uczestniczy w radach pedagogicznych, sprawdza sprawdziany i przygotowuje uczni贸w do egzamin贸w? Przecie偶 to s膮 czynno艣ci, wynikaj膮ce z obowi膮zk贸w nauczyciela. Uwa偶am, 偶e nawet 1% dla takiego nauczyciela to za du偶o.
Tym bardziej przy za艂o偶eniu, 偶e ka偶demu si臋 nale偶y min 3 % to nagle si臋 okazuje, 偶e w bud偶ecie nie ma pieni臋dzy by nauczycielom, kt贸rzy np.; wykonuj膮 prace dodatkowe nie wiem powiedzmy prowadz膮 teatr szkolny i po艣wi臋caj膮 swoje soboty i mn贸stwo czasu na pr贸by, da膰 dodatek wysoko艣ci np 20% czy wi臋cej.
I na koniec niestety gorzka prawda… niestety du偶a cz臋艣膰 nauczycieli nie daje od siebie nic poza to co jest konieczne.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 12 listopada, 2015 o 09:27

Panie Dawidzie, bardzo ch臋tnie 馃檪 dyskusje s膮 potrzebne i konstruktywne 馃檪 Oczywi艣cie, ma Pan racj臋. Bo ja r贸wnie偶 my艣l臋 o tych, co robi膮. St膮d wysoko艣膰 dodatku jest wskazywana kwotowo lub procentowo i waha si臋 od 1 do 20%. Nadto te przes艂anki, kt贸re musi spe艂nia膰 nauczyciel to nie s膮 takie podstawowe obowi膮zki – mimo wszystko s膮 one troch臋 ponad. I je艣li nauczyciel nie spe艂nia cho膰by jednej z nich to pewno tego dodatku nie dostanie. Jednak nie mo偶e by膰 tak – przyk艂ad Mojej Mamy, kt贸ra sobie przez kilka lat wypruwa艂a \”przys艂owiowe\” cz臋艣ci cia艂a, a mia艂a 0 % dodatku lub 1%. Pisz臋 raczej w kierunku r贸wno艣ci, aby by艂o to jasno i sprawiedliwie przyznawane i aby podnie艣膰 艣wiadomo艣膰 nauczycieli, jakie maj膮 w zwi膮zku z tym uprawnienia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Mea 18 pa藕dziernika, 2017 o 22:38

Je艣li kto艣 nie ma rodziny i w domu nic nie musi robi膰, to niech chodzi do pracy w soboty. Ale to jego sprawa. Niech nikt nie wymaga, aby nauczyciele pracowali za darmo w soboty. Zap艂ac膮, to p贸jd膮. Same nawiedzone nauczycielki s膮 sobie winne. Robi膮 ponad si艂y, a potem p艂acz膮, 偶e nikt tego nie doceni艂. Naiwne si艂aczki.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 pa藕dziernika, 2017 o 11:36

Dosy膰 brutalne stanowisko 馃檨 uwa偶am jednak, 偶e wszystko wynika z niewiedzy prawnej, a przecie偶 Karta Nauczyciela wprost m贸wi o zap艂acie za prac臋 w dni wolne od pracy. Nie mo偶na da膰 sobie wm贸wi膰 wszystkiego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dawid 12 listopada, 2015 o 12:51

No czyli nasze stanowisko jest zbli偶one 馃檪 bo ja pisz臋 w imieniu tych w艂asnie, kt贸rzy sobie wypruwaj膮 偶y艂y dla uczni贸w i powinni mie膰 dodatek taki, kt贸ry da im naprawd臋 poczucie, 偶e to „premia” za dodatkow膮 prac臋.
Co do sprawiedliwo艣ci to nie widz臋 innej mo偶liwo艣ci, oczywi艣cie zawsze b臋dzie kto艣 niezadowolony, ale jako dyrektor mam cywiln膮 odwag臋 ka偶demu w cztery oczy powiedzie膰 dlaczego tak a nie inaczej. Chcia艂bym mie膰 mo偶liwo艣膰 nagrodzenia tych lepszych, bardziej pracowitych nauczycieli. Wkurza mnie natomiast roszczeniowo艣膰 w艂asnie tych s艂abo pracuj膮cych, kt贸rzy czepiaj膮 si臋 wspomnianych 3 % i wyst臋puj膮 z 偶膮daniem „dyrektorze daj bo na si臋 nale偶y min 3%”.
Rozumie Pani, 偶e bud偶et na dodatki jest taki a nie inny i w sytuacji gdzie musz臋 da膰 np 10 x 3% nauczycielom s艂abym nagle jest sytuacja, 偶e brakuje mi by tym zas艂uguj膮cym da膰 po 20 czy 30 % i to jest sytuacja chora, promuj膮ca moim zdaniem nauczycieli krzykaczy i nierob贸w… niestety 馃檨

Odpowiedz

Edyta 5 stycznia, 2019 o 07:15

Panie Dawidzie, jestem nauczycielem od ponad 25 lat i zgadzam si臋, 偶e s膮 tacy nauczyciele, kt贸rzy pracuj膮 wi臋cej, inni mniej, ale nie odwa偶y艂abym si臋 napisa膰, 偶e kto艣 nie pracuje jak nale偶y i dodatek mu si臋 nie nale偶y. Bo sk膮d Pan wie co robi膮 inni? O wszystkich Pana dzia艂aniach te偶 na pewno wielu ludzi nie s艂ysza艂o, chyba, 偶e jest Pan osob膮, kt贸ra od progu krzyczy co dzisiaj ju偶 zrobi艂a. Prosz臋 pami臋ta膰, 偶e s膮 osoby, kt贸re du偶o robi膮, a si臋 nie chwal膮. Z powy偶szych post贸w domniemam, 偶e Pan m艂odym nauczycielem. Pozdrawiam.

Odpowiedz

TOJA 12 listopada, 2015 o 18:28

Zastanawiam si臋 nad interpretacj膮 zapisu regulaminowego w przytoczonym wy偶ej regulaminie. Zapis m贸wi膮cy od 3% do 20% musi by膰 艣ci艣le zwi膮zany z podstaw膮 naliczania. Mo偶e to by膰 np. 3% wynagrodzenia nauczyciela sta偶ysty. Nie oznacza, 偶e ka偶dy nauczyciel musi dosta膰 3%, a ci najlepsi np. 20%. W praktyce wygl膮da to tak, 偶e osoby z d艂ugim zwolnieniem, powracaj膮cy z urlopu zdrowotnego nie dostaj膮 dodatku wcale. Ich „dzia艂k臋” rozdziela si臋 pomi臋dzy lepiej pracuj膮cych, lepiej donosz膮cych, przyjaci贸艂 dyrekcji. W ka偶dym regulaminie wynagradzania zawarte s膮 warunki przyznawania dodatku motywacyjnego.

Odpowiedz

Dawid 13 listopada, 2015 o 09:21

Tak w ka偶dym regulaminie s膮 zawarte zasady przydzielania, ale w opinia niekt贸rych prawnik贸w m贸wi, 偶e dodatek motywacyjny to OBOWI膭ZKOWA cz臋艣膰 sk艂adowa wynagrodzenia (cz臋艣膰 prawnik贸w twierdzi, 偶e to dodatek a wi臋c co艣 co si臋 albo dodaje albo nie). Je艣li wi臋c interpretujemy, 偶e obowi膮zkowo musimy da膰 dodatek motywacyjny (oczywi艣cie poza sytuacjami d艂ugotrwa艂ych zwolnie艅) to jest tak jak napisa艂em wy偶ej: regulamin m贸wi膮cy o dolnym progu powoduje, 偶e jak ju偶 kto艣 dostaje to w艂asnie to minimum (3 ,4 ,5 czy ile jest ustalone %). Dochodzi wtedy do sytuacji, 偶e nie ma praktycznej mo偶liwo艣ci nagrodzenia dobrze pracuj膮cego nauczyciela wysokim dodatkiem bo w puli bud偶etu brakuje na to 艣rodk贸w.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 15 listopada, 2015 o 11:47

Dzi臋kuj臋 Pa艅stwu za t膮 偶yw膮 dyskusj臋 馃檪 zawsze istniej膮 mo偶liwo艣ci nagrodzenia dobrze pracuj膮cego nauczyciela 馃檪 bo dodatek ma te偶 swoj膮 g贸rn膮 wysoko艣膰. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 25 listopada, 2015 o 18:54

Witam Pani膮, Pani Karolino.
Nie wype艂niam tzw. „samochwa艂ki” od kilku lat. Otrzymuj臋 O% dodatku motywacyjnego. Wg tego, co czytam i wnioskuj臋 z Pani wypowiedzi na pi艣mie, nie musz臋 sama siebie ocenia膰, by dodatek motywacyjny otrzyma膰. Czy mog臋 u艣wiadomi膰 to dyrekcji w mojej szkole? Czy pomimo tego, dyrekcja mo偶e nalega膰 na pisanie samooceny?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 16:16

Witam Pani膮, prosz臋 zapozna膰 si臋 z moj膮 opini膮 o dodatku motywacyjnym. Nie mo偶e Pani otrzymywa膰 go 0% albowiem takiej stawki nie przewiduje rozporz膮dzenie o dodatkowym wynagradzaniu pracownik贸w. Dyrektor szko艂y nie mo偶e nalega膰 na pisanie samooceny, gdy偶 tego nie przewiduj膮 akty prawne – chyba, 偶e wynika to z uchwa艂y organu prowadz膮cego wprowadzaj膮cej regulamin wynagradzania nauczycieli.

Odpowiedz

Ewa Sta. 26 listopada, 2015 o 11:50

Dzie艅 dobry, pisz臋 w temacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli tzw. trzynastki. Mam problem z interpretacj膮 ART. 2, ust. 3. pkt 1. Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownik贸w jednostek sfery bud偶etowej. Mianowicie, czy nauczyciel zatrudniony jedynie do nauczania indywidualnego na okres od 16 X 15 – 29 IV 16 mo偶e by膰 traktowany jako nauczyciel, kt贸ry nawi膮za艂 stosunek pracy w trakcie roku kalendarzowego zgodnie z organizacj膮 pracy szko艂y (czyli by艂o potrzebne naucz. indyw. wi臋c zatrudni艂o si臋 nauczyciela) czy stwierdzenie – zgodnie z organizacj膮 pracy szko艂y tyczy si臋 jedynie organizacji roku szkolnego czyli czasu od 1.09.15 – 31.08. Czyli gdyby by艂 zatrudniony od 1.09 to mia艂by prawo do trzynastki a je艣li jest zatrudniony po 1 wrze艣nia to tego prawa nie nabywa? Czy opieka nad dzieckiem i urlop okoliczno艣ciowy to dni odliczane od trzynastki tak jak urlop bezp艂atny? Przepraszam, 偶e zamieszczam wpis pod dodatkami motywacyjnymi, ale tak mnie przekierowa艂 temat – Wynagrodzenia nauczycieli.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 16:14

Szanowna Pani, dzi臋kuj臋 za Pani komentarz. Na takie pytania jednak odpowiadam jedynie w formie odp艂atnej porady prawnej. Pozdrawiam i zapraszam 馃檪

Odpowiedz

A. 13 grudnia, 2015 o 12:42

Witam,
bardzo ciekawa strona, dzi臋kuj臋 za jej prowadzenie. Dzi臋ki temu nauczyciele wreszcie b臋d膮 mieli dost臋p do PRAWDZIWYCH porad prawnych i zaczn膮 walczy膰 o swoje prawa, bo nagminnie s膮 one 艂amane w szko艂ach.
Mnie ciekawi tematyka art. 42 KN dotycz膮ca godzin karcianych – realizacji na tych 2 godzinach zaj臋膰 korekcyjno- kompensacyjnych.
Rodzaje zaj臋膰, kt贸re mog膮 by膰 realizowane w ramach godzin, o kt贸rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) Karty Nauczyciela.
Zgodnie z przepisami rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych plan贸w nauczania w szko艂ach publicznych, godziny do dyspozycji dyrektora, o kt贸rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) Karty Nauczyciela, to zaj臋cia zwi臋kszaj膮ce szanse edukacyjne uczni贸w przeznaczone na prac臋 z uczniem zdolnym lub z uczniem maj膮cym trudno艣ci w nauce oraz zaj臋cia rozwijaj膮ce zainteresowania uczni贸w. Zaj臋cia te powinny zatem wychodzi膰 naprzeciw indywidualnym potrzebom uczni贸w poprzez udzielanie im pomocy w przezwyci臋偶aniu trudno艣ci
np. zesp贸艂 wyr贸wnawczy

nie ma mowy o usprawnianiu i korygowaniu zaburzonych deficyt贸w rozwojowych, to przeprowadza terapeuta na zaj臋ciach specjalistycznych – jakimi s膮 zaj臋cia korekcyjno- kompensacyjne),

rozwijaniu zdolno艣ci lub pog艂臋bianiu zainteresowa艅, a tak偶e poprzez sprawowanie nad nimi opieki, zale偶nie od potrzeb. Wspomagaj膮c si臋 tymi godzinami szko艂a podstawowa i gimnazjum mo偶e r贸wnie偶 wzbogaci膰 ofert臋 艣wietlicy. Podj臋cie decyzji w kwestii, jakie zaj臋cia b臋d膮 realizowane w szkole w ramach godzin, o kt贸rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) Karty Nauczyciela, nale偶y do kompetencji dyrektora szko艂y. Godzin tych nie mo偶na jednak偶e przeznaczy膰 na zaj臋cia obowi膮zkowe, opiek臋 nad uczniami podczas ich dowozu do szko艂y, dora藕ne zast臋pstwa oraz nauczanie indywidualne.
Podstawa prawna:
* 搂 2 ust. 5a rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych plan贸w nauczania w szko艂ach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z p贸藕n. zm.)

Czy zna Pani podstaw臋 prawn膮 stanowi膮c膮 , 偶臋 zaj臋cia korekcyjno – kompensacyjne powinny by膰 prowadzone w takiej formie? ( s膮 to zaj臋cia specjalistyczne, nauczyciel musia艂 uko艅czy膰 dodatkow膮 specjalizacj臋 za w艂asne pieni膮dze, a teraz ma uczy膰 za darmo.Dla por贸wnania dodam, 偶e w tej samej szkole logopedia, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna jest p艂atna, a nie z godzin karcianych). Czy nie nast臋puje tutaj nadu偶ywanie i nadinterpretowanie przepisu ? Przecie偶 gminy dostaj膮 pieni膮dze na pomoc psychologiczno – pedagogiczn膮. Godziny karciane przestaj膮 obowi膮zywa膰 od wrze艣nia, na szcz臋艣cie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 13 grudnia, 2015 o 13:25

Witam serdecznie, dzi臋kuj臋 bardzo za s艂owa uznania i za tak obszerny Komentarz. Zgadzam si臋 z tym, 偶e godziny karciane nie s膮 realizowane zgodnie z za艂o偶eniami ustawodawcy. Bowiem zacz臋to likwidowa膰 艣wietlice, etaty pedagoga, bo wszystko mo偶na zrobi膰 z godzin karcianych. A to b艂膮d. Bowiem godziny te mia艂y by膰 na rozw贸j pasji, zainteresowa艅, poszerzanie umiej臋tno艣ci. Sta艂y si臋 za艣 czasem realizowania zaj臋膰 kompensacyjno-korekcyjnych, zaj臋膰 wyr贸wnawczych, itp. Bierze si臋 to st膮d, 偶e nauczyciele (niekt贸rzy) utracili swoje pasje, kt贸re mieli wtenczas przekazywa膰 uczniom, a naj艂atwiej jest robi膰 to co zwykle. Zaj臋cia kompensacyjno-korekcyjne powinny by膰 realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, finansowanej ze 艣rodk贸w publicznych, a nie w formie bezp艂atnej.
Tak, zgadzam si臋, 偶e na szcz臋艣cie przestaj膮 obowi膮zywa膰 od wrze艣nia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

A. 13 grudnia, 2015 o 15:18

Pani Karolino!
Czy mam jakie艣 szanse w S膮dzie, aby mie膰 taki sam dodatek motywacyjny jak moje kole偶anki
( maj膮 po 12%, 15%- najwy偶szy). Wykonuj臋 w szkole takie same zadania jak kole偶anki, ode mnie wymaga si臋 nawet wi臋cej.
Pi臋膰 lat temu nie podpisa艂am Pani Dyrektor opinii na temat jej pracy, gdy ponownie stara艂a si臋 o przed艂u偶enie kadencji na stanowisku dyrektora. Nie podpisa艂am, gdy偶 jest tu „prywatny zak艂ad pracy”. W贸wczas zosta艂am ukarana i mia艂am przez rok 0%. W kolejnych latach 1%, 2% przez dwa lata, a teraz mam 3%. By艂am ju偶 w S膮dzie Pracy stara艂am si臋 o odszkodowanie z tytu艂u naruszenia zasady r贸wnego traktowania w zatrudnieniu, oddalono pow贸dztwo, gdy偶 Pani Mecenas nie poda艂a przes艂anki z jakiego tytu艂u jestem dyskryminowana. Nie sk艂ada艂am apelacji, gdy偶 pozew by艂 藕le napisany i nie mia艂am 偶adnych szans. Co jeszcze mog臋 zrobi膰 odno艣nie dodatku motywacyjnego, bo mnie si臋 wydaje, 偶e ju偶 nic.
Jestem do wykonywania prac, ci膮g艂ego kontrolowania i szukania ig艂y w stogu siana. Nagrody dyrektora od lat dostaj膮 co roku te same osoby. Organ prowadz膮cy szko艂臋 nie reaguje.

Odpowiedz

Ewa 22 stycznia, 2016 o 14:10

Witam .Chc臋 zapyta膰 czy mo偶na przyznawa膰 dodatek motywacyjny do np. 21.01.2015 i nast臋pnie od 23.0.2.2016 i jak liczy膰 wtedy takie cz臋艣ci? dziel膮c na dni robocze czy moze przys艂uguje za ca艂y miesi膮c bez potr膮ce艅?Dzi臋kuj臋

Odpowiedz

Dorota 28 stycznia, 2016 o 20:51

Witam! Ja r贸wnie偶 nie otrzymuj臋 dodatku motywacyjnego „za kar臋”, bo w ubieg艂ym roku szkolnym rodzice dw贸ch przedszkolak贸w z mojej grupy poskar偶yli si臋 dyrektorce, 偶e krzycz臋 na ich dzieci. Najpierw dyrektorka da艂a mi do podpisania pismo, 偶e daje mi nagan臋 z ostrze偶eniem – na moje odwo艂anie, 偶e nie by艂o komisji dyscyplinarnej, zmieni艂a zapis na notatk臋 s艂u偶bow膮. Od wrze艣nia nie dostaj臋 dodatku, w przedszkolu jest przydzielany od IX-II i od III-VIII. Przy L4 jest te偶 potr膮cany. Gubi臋 si臋 w przepisach. Czy s膮 one dowolnie interpretowane? Opr贸cz „krzyczenia” na dzieci mam wiele osi膮gni臋膰: innowacje pedagogiczne zg艂oszone w kuratorium, opracowywanie cykliczne gazetki przedszkolnej, akcje ekologiczne, liczne wycieczki dydaktyczne dla dzieci, festyny, itd. Co mam robi膰? Pozwala膰 tak si臋 „mobbingowa膰”? Pozdrawiam – Dorota

Odpowiedz

Dorota 28 stycznia, 2016 o 21:11

Witam! Ja r贸wnie偶 nie otrzymuj臋 dodatku motywacyjnego „za kar臋”, bo w ubieg艂ym roku szkolnym rodzice dw贸ch przedszkolak贸w z mojej grupy poskar偶yli si臋 dyrektorce, 偶e krzycz臋 na ich dzieci. Najpierw dyrektorka da艂a mi do podpisania pismo, 偶e daje mi nagan臋 z ostrze偶eniem – na moje odwo艂anie, 偶e nie by艂o komisji dyscyplinarnej, zmieni艂a zapis na notatk臋 s艂u偶bow膮. Od wrze艣nia nie dostaj臋 dodatku, w przedszkolu jest przydzielany od IX-II i od III-VIII. Przy L4 jest te偶 potr膮cany. Gubi臋 si臋 w przepisach. Czy s膮 one dowolnie interpretowane? Opr贸cz „krzyczenia” na dzieci mam wiele osi膮gni臋膰: innowacje pedagogiczne zg艂oszone w kuratorium, opracowywanie cykliczne gazetki przedszkolnej, akcje ekologiczne, liczne wycieczki dydaktyczne dla dzieci, festyny, itd. Co mam robi膰? Pozwala膰 tak si臋 „mobbingowa膰”? Pozdrawiam – Dorota P.S. Otrzyma艂am informacj臋, 偶e taki wpis ju偶 by艂 – nie pisa艂am wczesniej, teraz znalaz艂am ten blog

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 lutego, 2016 o 21:52

Witam, nie znam takiego poj臋cia jak brak dodatku motywacyjnego za kar臋. Prosz臋 zwr贸ci膰 si臋 do dyrekcji z wyja艣nieniem, dlaczego go Pani nie otrzymuje i na jakiej podstawie. I na pewno nie warto da膰 si臋 „mobbingowa膰”. Ale to ju偶 zupe艂nie inna historia 馃檪 Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dorota 14 lutego, 2016 o 21:30

Witam! Pyta艂am, oczywi艣cie, 偶e pyta艂am, otrzyma艂am odpowied藕, 偶e w zwi膮zku z uchybieniem godno艣ci nauczyciela (krzyczenie na dw贸jk臋 dzieci) i sporz膮dzon膮 notatk膮 s艂u偶bow膮 nie nale偶y mi si臋 motywacyjny. Dodam tylko, 偶e jestem nauczycielem dyplomowanym z 27 sta偶em pracy przy tablicy, a w og贸le pracuj臋 35 lat. My艣l臋 o skorzystaniu z „kompensacyjnego” dla nauczycieli, bo jestem ju偶 za艂amana, ale 偶al mi troch臋 zostawia膰 dzieciaki. Stres powoduje te偶, 偶e nieco szwankuje mi zdrowie. Pozdrawiam Dorota

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 17 lutego, 2016 o 23:18

Pani Doroto, z艂o偶y膰 pismo do Dyrekcji i za偶膮da膰, aby konkretnie Pani wskazano podstaw臋 prawn膮 dla kt贸rej pozbawiono Pani膮 dodatku motywacyjnego. Ciekawe, co w贸wczas Pani dyrektor odpisze. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ilona 14 lutego, 2016 o 11:59

Ja z kolei us艂ysza艂am od prawnika, 偶e organ prowadz膮cy w moim przypadku jest to Rada Gminy ma obowi膮zek uchwali膰 regulamin przyznawania dodatku, okre艣li膰 szczeg贸艂owe warunki jego przyznawania i wysoko艣膰 stawki. Poniewa偶 otrzymuj臋 najni偶szy dodatek, w tym roku tj 2015 odm贸wi艂am podpisania anga偶u i zwr贸ci艂am si臋 do dyrektora z zapytaniem, dlaczego? Odpowiedzi nie us艂ysza艂am. Zwr贸ci艂am si臋 do Rady Gminy z pro艣b膮 o uchylenie decyzji dyrektora i dostosowania regulaminu do obowi膮zuj膮cego prawa. \mija dwa miesi膮ce i cisza….. Dyrektor na pisma przekazane mu osobi艣cie nie odpowiada. Prosz臋 mi powiedzie膰, gdzie w tym kraju i do kogo si臋 zwr贸ci膰 aby m贸c si臋 dowiedzie膰 ,kto ma racj臋, jak zmusi膰 instytucje, kt贸re dysponuj膮 publicznymi pieni臋dzmi by czyni艂y to zgodnie z prawem

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 17 lutego, 2016 o 23:20

Szanowna Pani, prosz臋 zastosowa膰 odpowiedz jak wy偶ej – z艂o偶y膰 pismo do Dyrekcji z 偶膮daniem wyja艣nienia wysoko艣ci dodatku motywacyjnego. Prawnik, z kt贸rym Pani rozmawia艂a ma racj臋 – to rada Gminy uchwala regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego i winien on by膰 jednakowy dla wszystkich szk贸艂 w gminie. Pismo nale偶y kierowa膰 do Dyrektora, a te do wiadomo艣ci organu prowadz膮cego i Rady Gminy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dorota 26 lutego, 2016 o 09:40

Szanowna Pani! Napisa艂am pismo i …zawaha艂am si臋. Nie przedstawi臋 go pani dyrektor, bo obawiam si臋, 偶e moja sytuacja jeszcze si臋 pogorszy. Co prawda, nie mo偶e mi ju偶 zabra膰 偶adnych pieni臋dzy (bo motywacyjnego nie mam nadal – na II p贸艂rocze tak偶e nie otrzyma艂am), ale nie chc臋 pracowa膰 w jeszcze wi臋kszym stresie. Po prostu boj臋 si臋. Gdy widz臋 pani膮 dyrektor na korytarzu lub k膮tem oka rejestruj臋, jak cichaczem zagl膮da do sali, to w艂os mi si臋 je偶y na g艂owie. Ostatnio zwr贸ci艂a mi uwag臋, 偶e nie powiedzia艂am jej „dzie艅 dobry”. Nie wiedz膮c, co pisz臋, czepia si臋, 偶e robi臋 notatki. No c贸偶, zacisn臋 z臋by i spr贸buj臋 przetrzyma膰. Dzi臋kuj臋 za porady. Pozdrawiam Dorota

Odpowiedz

Taja 26 lutego, 2016 o 10:14

Pani Doroto,
jesli to pocieszenie…takich patologicznych sytuacji jak u Pani jest w polskich szko艂ach tysi膮ce! To ca艂y czas ( niestety) pok艂osie uk艂ad贸w jakie w szko艂ach przy tzw konkursach na dyrektora wyst臋puj膮 . Z艂ozy艂am ju偶 projekt zupe艂nie nowego wy艂aniania dyrektor贸w szk贸艂, mam nadziej臋, 偶e do czerwca zostanie zatwierdzony. Jest on tak skonstruowany, 偶e 偶aden wolny strzelec „z taczki” koleg贸w nawet do niego nie przyst膮pi z powodu profesjonalych umiej臋tno艣ci, kt贸ych temu towarzystwu brak. To pierwsza i jedyna droga do poprawy poziomu szko艂y polskiej.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 26 lutego, 2016 o 12:35

Zgadzam si臋 馃檪 a osobi艣cie ch臋tnie zapoznam si臋 z projektem wy艂aniania dyrektor贸w szk贸艂 馃檪 je艣li mog臋, to poprosz臋 o jego przes艂anie 馃檪

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 26 lutego, 2016 o 12:37

Pani Doroto, czy ta ucieczka co艣 da? z艂o偶enie pisma nic nie kosztuje, a zdob臋dzie Pani now膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie. Tak b臋dzie ci膮gle poczucie pora偶ki. Ja bym je z艂o偶y艂a 馃檪 nic Pani nie traci, a zyska膰 mo偶e Pani wiele 馃檪 Pozdrawiam i 偶ycz臋 powodzenia 馃檪

Odpowiedz

Taja 26 lutego, 2016 o 17:01

Ocywi艣cie, 偶e mo偶na. Upublicznia膰 nie wiem czy mog臋, p贸ki ustawa zosta艂a przyj臋ta prez Ministra. 12 marca b臋dziemy j膮 omawia膰. Na priv mog臋 podes艂a膰.
Gdyby nasz Szefowa bloga zainicjowa艂a temat dobrych zmian. Mam ogrom spraw:-)
Pozdrawiam.
Ewa

Odpowiedz

Karolina 26 lutego, 2016 o 17:05

To poprosz臋 na maila 馃檪 a temat dobrych zmian oczywi艣cie mo偶emy zainicjowa膰, je艣li to o mnie chodzi 馃檪 Pozdrawiam 馃檪 Karolina

Odpowiedz

Taja 6 marca, 2016 o 09:31

Dzie艅 dobry,
w艂a艣nie wr贸ci艂am z Warszawy, gdzie m.in. przedstwai艂am w Ministerstwie dobre zmiany w edukacji. Jestem po wielku spotkaniach z r贸偶nymi kr臋gami os贸b zainteresowanych o艣wiat膮 ( samorz膮dowcy, pracownicy naukowi, nauczyciele, rodzice).
Im wi臋cej os贸b b臋dzie zaana偶owanych, tym lepiej dla nas:-)

Pozdrawiam, zostawiam adres

ewazet4@gmail.com

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 7 marca, 2016 o 18:23

Bardzo dzi臋kuj臋 za wiadomo艣膰 馃檪 dzia艂amy na rzecz dobrej zmiany w edukacji ? 馃檪 zapraszamy wszystkich do komentowania i zg艂aszania swoich uwag, a potem przeka偶emy je Pani Ewie 馃檪 pisz臋 post o dobrej zmianie 馃檪 do us艂yszenia 馃檪

Odpowiedz

Joanna 6 marca, 2016 o 23:44

Szanowna Pani Mecenas! Przede wszystkim wielkie dzi臋ki ,偶e prowadzi Pani blog dla nauczycieli,kt贸rzy nie czuj膮 si臋 docenieni.Ja r贸wnie偶 po 26 latach pracy nie otrzyma艂am dodatku mot po raz drugi.Jestem n-lem j.angielskiego i wychowawc膮 najlepszej w szkole klasy. Uczestnicz臋 w ka偶dym projekcie szkolnym t艂umacz臋 setki scenariuszy na j.angielski wystawiam bajki ,przedstawienia teatralne i za to nic….nagrode dyrektora dostalam 8 lat temu .Od kilku dni walcz臋 z my艣lami co zrobi膰????u nas jest obowi膮zek pisania kart samooceny ale na pewno nikt tego nie czyta bo dodatek dosta艂y osoby kt贸re nie mia艂y sie czy chwali膰!
kole偶anki ,kt贸re potrafi膮 g艂o艣no krzyczen ale niekoniecznie na temat. Co mi Pani radzi czy z艂o偶yc pismo na sekretariat i poprosi膰 o pisemne uzasadnienie decyzji o nieprzyznaniu dodatku mot .Obawiam sie ze msciwy dyrektor mo偶e zanizyc mi etat od nowego roku ,gdy偶 godzin brakuje…..Pozdrawiam czekam na odpowiedz

Odpowiedz

Joanna 6 marca, 2016 o 23:56

Szanowna Pani Mecenas! Przede wszystkim wielkie dzi臋ki ,偶e prowadzi Pani blog dla nauczycieli,kt贸rzy nie czuj膮 si臋 docenieni.Ja r贸wnie偶 po 26 latach pracy nie otrzyma艂am dodatku mot po raz drugi.Jestem n-lem j.angielskiego i wychowawc膮 najlepszej w szkole klasy. Uczestnicz臋 w ka偶dym projekcie szkolnym t艂umacz臋 setki scenariuszy na j.angielski wystawiam bajki ,przedstawienia teatralne i za to nic….nagrode dyrektora dostalam 8 lat temu .Od kilku dni walcz臋 z my艣lami co zrobi膰????u nas jest obowi膮zek pisania kart samooceny ale na pewno nikt tego nie czyta bo dodatek dosta艂y osoby kt贸re nie mia艂y sie czy chwali膰!
kole偶anki ,kt贸re potrafi膮 g艂o艣no krzyczen ale niekoniecznie na temat. Co mi Pani radzi czy z艂o偶yc pismo na sekretariat i poprosi膰 o pisemne uzasadnienie decyzji o nieprzyznaniu dodatku mot .Obawiam sie ze msciwy dyrektor mo偶e zanizyc mi etat od nowego roku ,gdy偶 godzin brakuje…..Bardzo prosze poinformowa膰 mnie czy zachowanie dyrekcji mo偶e podchodzi膰 pod mobbing?Pozdrawiam czekam na odpowiedz

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 7 marca, 2016 o 18:20

Szanowna Pani Joanno, dzi臋kuj臋 za s艂owa uznania. Bezwzgl臋dnie prosz臋 wyst膮pi膰 do dyrekcji z wnioskiem o uzasadnienie decyzji o odmowie przyznania dodatku motywacyjnego. Nawet m艣ciwy dyrektor nie mo偶e Pani obni偶y膰 etaty, bowiem obni偶enie etatu mo偶e nast膮pi膰 jedynie za zgod膮 nauczyciela. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Lilia 8 marca, 2016 o 22:35

Droga Kole偶anko. Radz臋 Tobie, aby艣 przesta艂a tyra膰 za innych. Kt贸rego艣 razu powiedz NIE. Przecie偶 i tak nie dostajesz dodatku motywacyjnego. Ograniczenie etatu? Kto艣, kto robi tak wiele, nie powinien czu膰 si臋 zagro偶ony. Czy to mobbing? Jeszcze nie, a z pewno艣ci膮 jest to dyskryminacja. Robisz wi臋cej ni偶 inni, a jeste艣 gorzej wynagradzana. To Ty b臋dziesz musia艂a udowodni膰, 偶e dyrektor stosuje wobec Ciebie mobbing. Z dyskryminowania Ciebie, to dyrekcja b臋dzie musia艂a si臋 t艂umaczy膰.

Odpowiedz

Dorota 9 marca, 2016 o 10:04

Witam! Jestem pe艂na uznania dla Joanny, ja si臋 schowa艂am, jak 偶贸艂w i nie dr膮偶臋 sprawy mojego dodatku, cho膰 Pani Mecenas tak mi radzi艂a. Bo…boj臋 si臋, 偶e to pogorszy i tak ci臋偶k膮 atmosfer臋 w mojej sytuacji. I chocia偶 naprawd臋 dzia艂am (ostatnio dyrektorka kaza艂a mi przeprowadzi膰 zaj臋cia otwarte dla rodzic贸w nie w mojej grupie, tylko na zast臋pstwo!!!), tworz臋 innowacje zg艂aszane w kuratorium, opracowuj臋 scenariusze festyn贸w dla rodzic贸w, prowadz臋 zaj臋cia otwarte dla rodzic贸w (w 偶adnej grupie, tylko w mojej s膮 takie zaj臋cia, nawet moja zmienniczka nie prowadzi) i dla nauczycielek na 艣cie偶ce awansu, teraz opracowa艂am nast臋pny projekt dla dzieci, szukam kontakt贸w ze „s艂awnymi lud藕mi”, organizuj臋 wycieczki….to wszystko nazywa si臋 nic! 呕al jest 偶alem, trudno, 偶ycie idzie dalej, cho膰 stres mnie niszczy. Pozdrawiam Dorota

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 marca, 2016 o 22:39

Witam, jak Kto艣 chowa g艂ow臋 w piasek inn膮 cz臋艣膰 cia艂a wystawia do bicia 馃檪 mo偶na m贸wi膰, pisa膰, prosi膰 i co ? Decyzj臋 zostawiam Pani 馃檪 Pozdrawiam

Odpowiedz

Beata 9 marca, 2016 o 10:27

A co je艣li pani dyr nie da艂a dodatku „za kar臋” ?? mimo du偶ego zaanga偶owania prac臋 plac贸wki (za kar臋 znaczy masz swoje zdanie niezgodne z pogl膮dami dyr)

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 marca, 2016 o 22:29

Nie ma czego艣 takiego, jak odebranie dodatku motywacyjnego za „kar臋”. Prosz臋 si臋 zwr贸ci膰 na pi艣mie o wyja艣nienie dlaczego jest taka sytuacja w Pani sprawie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Basia 9 marca, 2016 o 11:04

dziekuje:)

Odpowiedz

Ilona 10 marca, 2016 o 16:07

Dzie艅 dobry!
Pisz臋 ponownie, prosz臋 mi wyja艣ni膰 jak to w tym naszym kraju jest? Dyrektor podejmuje decyzje np. w sprawie dodatku motywacyjnego i nie musi sporz膮dzi膰 w przypadku konfliktu nawet uzasadnienia. Kim on jest ?Do tej pory sadzi艂am,偶e to urz臋dnik, kt贸ry dysponuje publicznymi 艣rodkami. Najgorsza rzecz膮 jak mo偶e jeszcze spotka膰 nauczycieli, to danie jst prawa kszta艂towania naszych wynagrodze艅. Wiadomo, kto dostanie wysokie w mojej gminie przedszkolanki, pani od kultury fizycznej ( 偶ona i c贸rki w贸jta) opr贸cz tego pan ze 艣wietlicy i ich wierni.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 marca, 2016 o 22:18

Dobry wiecz贸r, ale偶 oczywi艣cie, 偶e musi sporz膮dzi膰 uzasadnienie, jednak na wniosek nauczyciela. A nauczyciel ma prawo si臋 takiego uzasadnienia domaga膰. Ponadto jak si臋 pracownik nie zgadza z wysoko艣ci膮 dodatku mo偶e wyst膮pi膰 z pow贸dztwem do s膮du. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Sonia 15 marca, 2016 o 12:26

Uwaga, ten artyku艂 zawiera podstawowy b艂膮d. Dodatek motywacyjny nie jest obligatoryjny i mo偶e wynosi膰 zero procent, co oznacza,偶e nie zosta艂 nam przyznany. W naszym krakowskim regulaminie jest wyra藕nie napisane 偶e dodatek mo偶e by膰 przyznany. Spotka艂am te偶 wiele wypowiedzi prawnik贸w z zakresu prawa o艣wiatowego, kt贸rzy podkre艣laj膮, 偶e je艣li nauczyciel nie spe艂nia wytycznych kt贸re ustalaj膮 organa prowadz膮ce w tym zakresie, w贸wczas dodatku nie otrzymuje.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 17 marca, 2016 o 11:19

Szanowna Pani, prosz臋 nie pisa膰, 偶e zawiera podstawowy b艂膮d, bo tak jest u Pani. Prosz臋 poczyta膰 ustaw臋, kt贸ra m贸wi, 偶e „wynagrodzenie nauczyciela sk艂ada si臋 z ….., dodatku motywacyjnego”, co oznacza, 偶e JE艢LI SPE艁NIA WYTYCZNE okre艣lone w regulaminie musi dosta膰 dodatek motywacyjny! Mo偶e zosta膰 nieprzyznany jedynie wtedy, gdy nauczyciel nie spe艂nia przes艂anek do jego otrzymania.

Odpowiedz

mat 18 marca, 2016 o 13:23

Z powy偶szego artyku艂u wynika, 偶e aby otrzyma膰 dodatek motywacyjny, nie trzeba przygotowywa膰 dodatkowych dokument贸w z informacj膮 o podejmowanych dzia艂aniach i efektach pracy. W mojej szkole opr贸cz samooceny co p贸艂 roku, nale偶y te偶 odda膰 dokument informuj膮cy co si臋 zrobi艂o wg kryteri贸w narzuconych w uchwale organu prowadz膮cego dotyczacej przyznawania dodatku dla nauczycieli. Ja z takim pismem nie wystepuj臋, wi臋c dodatku nie mam. To 偶enuj膮ce, aby 偶ebra膰 o dodatek.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 marca, 2016 o 15:16

Szanowna Pani, tak z ustawy wynika, 偶e nauczyciel nie musi sk艂ada膰 tych tzw. „samochwa艂ek”. Jednocze艣nie brak takiego zestawienia nie mo偶e by膰 podstaw膮 braku przyznania i wyp艂acania dodatku motywacyjnego. Prosz臋 wyst膮pi膰 do pracodawcy z wnioskiem o wyja艣nienie dlaczego go Pani nie otrzymuje. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Toja 22 marca, 2016 o 17:41

Pomys艂owo艣膰 kadry kierowniczej w szko艂ach nie zna granic. Samochwa艂ki, protoko艂y z ka偶dego dzia艂ania-apel, konkurs (z rozpisaniem os贸b odpowiedzialnych za dekoracje, ustawienie krzese艂 itp.). Zastanawiam si臋, gdzie podzia艂o si臋 zaufanie do nauczyciela-cz艂owieka wykszta艂conego, z podyplom贸wkami, kursami, warsztatami. Sprowadzenie wszelkiej inicjatywy nauczycieli do tony papier贸w sprawia, 偶e coraz cz臋艣ciej nic nie chce si臋 robi膰. Do tego jeszcze spisywanie „zas艂贸g wszelkich” dla 1 lub 3% dodatku motywacyjnego. S膮 jednak w szkole tacy, kt贸rzy nic nie musz膮 pisa膰, a i tak swoje 10 czy 20 % dostan膮.

Odpowiedz

no name 24 marca, 2016 o 13:08

Dzie艅 dobry. Prosz臋 o informacje. Od wrze艣nia 2015 r pracuj臋 w kolejnym przedszkolu w poprzednim robi艂am awans na nauczyciela kontraktowego od samego pocz膮tku mia艂am przyznany dodatek motywacyjny, gdy zosta艂am zatrudniona w kolejnej plac贸wce na umow臋 na czas okre艣lony dyrekcja poinformowa艂a mnie, 偶e nie mo偶e mi da膰 dodatku bo musi min膮膰 6 miesi臋cy. Od stycznia przyzna艂a dodatek najni偶szy a teraz go odebra艂a t艂umacz膮c,偶e nie spe艂niam warunk贸w – nie mam oceny nauczyciela w jej plac贸wce i mam umow臋 na czas okre艣lony. Do艂膮czam rozporz膮dzenie rady miejskiej – Pani dyrektor t艂umaczy , 偶e musimy spe艂nia膰 wszystkie 4 punkty 偶eby dosta膰 w/w dodatek.

Dodatek motywacyjny

搂 4

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczeg贸lnych osi膮gni臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych, a w szczeg贸lno艣ci:
a) uzyskiwanie przez uczni贸w, z uwzgl臋dnieniem ich mo偶liwo艣ci oraz warunk贸w pracy nauczyciela, dobrych osi膮gni臋膰 dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzamin贸w i sprawdzian贸w albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.
b) umiej臋tne rozwi膮zywanie problem贸w wychowawczych uczni贸w we wsp贸艂pracy z ich rodzicami,
c) pe艂ne rozpoznanie 艣rodowiska wychowawczego uczni贸w, aktywne i efektywne dzia艂anie na rzecz uczni贸w potrzebuj膮cych szczeg贸lnej opieki;
2) jako艣膰 艣wiadczonej pracy, w tym zwi膮zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zaj臋ciem, a w szczeg贸lno艣ci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie si臋 do przydzielonych obowi膮zk贸w,
b) podnoszenie umiej臋tno艣ci zawodowych,
c) wzbogacanie w艂asnego warsztatu pracy,
d) dba艂o艣膰 o estetyk臋 i sprawno艣膰 powierzonych pomieszcze艅, pomocy dydaktycznych lub innych urz膮dze艅 szkolnych,
e) prawid艂owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi膮zywanie si臋 z polece艅 s艂u偶bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie wyr贸偶niaj膮cej lub dobrej oceny pracy nauczyciela;
4) zaanga偶owanie w realizacj臋 czynno艣ci i zaj臋膰, o kt贸rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczeg贸lno艣ci:
a) udzia艂 w organizowaniu imprez i uroczysto艣ci szkolnych,
b) opiekowanie si臋 samorz膮dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia艂aj膮cymi na terenie szko艂y,
c) prowadzenie lekcji kole偶e艅skich, przejawianie innych form aktywno艣ci w ramach wewn膮trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) aktywny udzia艂 w realizowaniu innych zada艅 statutowych szko艂y.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 kwietnia, 2016 o 17:56

Szanowna Pani, ja nie mam mo偶liwo艣ci odpowiedzenia na to pytanie. Prosz臋 zapozna膰 si臋 z regulaminem przyznawania dodatku motywacyjnego obowi膮zuj膮cego na terenie Pa艅stwa gminy, a je艣li nie b臋dzie tam informacji prosz臋 wyst膮pi膰 z pytaniem do pracodawcy. W sprawach indywidualnych porady prawne s膮 p艂atne, st膮d je艣li jest Pani zainteresowana uzyskaniem takiej porady prosz臋 o kontakt. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Toja 8 kwietnia, 2016 o 21:38

Dyrektorka z Pani przedszkola to przyk艂ad dyrektora, kt贸ry nie my艣li samodzielnie. Czy jest Pani w stanie spe艂ni膰 warunek: 1) uzyskiwanie szczeg贸lnych osi膮gni臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych, a w szczeg贸lno艣ci:
a) uzyskiwanie przez uczni贸w, z uwzgl臋dnieniem ich mo偶liwo艣ci oraz warunk贸w pracy nauczyciela, dobrych osi膮gni臋膰 dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzamin贸w i sprawdzian贸w albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp. oraz 4) zaanga偶owanie w realizacj臋 czynno艣ci i zaj臋膰, o kt贸rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczeg贸lno艣ci:
b) opiekowanie si臋 samorz膮dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia艂aj膮cymi na terenie szko艂y?
Wklei艂am to, co by艂o w regulaminie. Zrobi艂am dok艂adnie to, co dyrekcja. Szkoda, 偶e Pani Dyrektor nie potrafi dostrzec rzeczywistej pracy nauczyciela.

Odpowiedz

Ewa 3 kwietnia, 2016 o 22:10

W mojej szkole dodatek motywacyjny otrzymuj膮 tylko wybrani nauczyciele, im bardziej wybrani tym otrzymuj膮 wyzszy motywacyjny. Ja otrzymuj臋 bardzo rzadko, w tym roku szkolnym otrzymali wszyscy tylko nie ja! W ubieg艂ym roku szkolnym powa偶nie chorowa艂am, od ko艅ca marca do ko艅ca sierpnia mia艂am zwolnienie lekarskie, teraz w roku szkolnym musz臋 wykorzystywa膰 urlop, s膮 miesi膮ce, 偶e mam tydzie艅 urlopu, a s膮 miesi膮ce, 偶e ca艂y pracuj臋. Czy urlop ten mo偶e by膰 przyczyn膮 nie przyznania mi dodatku motywacyjnego ??
Prosz臋 o odpowied藕 馃檪 Dodam, 偶e w szkole pracuj臋 29 lat.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 kwietnia, 2016 o 17:54

Szanowna Pani, ja nie mam mo偶liwo艣ci odpowiedzenia na to pytanie. Prosz臋 zapozna膰 si臋 z regulaminem przyznawania dodatku motywacyjnego obowi膮zuj膮cego na terenie Pa艅stwa gminy, a je艣li nie b臋dzie tam informacji prosz臋 wyst膮pi膰 z pytaniem do pracodawcy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Toja 8 kwietnia, 2016 o 21:31

W Regulaminie wynagradzania nauczycieli s膮 warunki przyznania dodatku motywacyjnego. W czasie wykorzystywania urlopu uzupe艂niaj膮cego (za zwolnienie lekarskie), nie mo偶e Pani spe艂ni膰 tych warunk贸w-st膮d brak dodatku.

Odpowiedz

Milena 8 kwietnia, 2016 o 15:47

Pracuj臋 w mojej szkole ju偶 9 lat. Dodatek motywacyjny przesta艂am otrzymywa膰 po przej艣ciu na urlop macierzy艅ski. Jednak po powrocie do pracy dodatek nie zosta艂 mi przyznany z powrotem. Dowiedzia艂am si臋, 偶e zgodnie z uchwa艂膮 Rady Miejskiej „Dodatek motywacyjny mo偶e by膰 przyznany nauczycielowi po przepracowaniu w danej szkole co najmniej 6 miesi臋cy”. Min臋艂o ju偶 9 miesi臋cy od powrotu z urlopu macierzy艅skiego, a ja w dalszym ci膮gu nie otrzymuj臋 tego dodatku. Zastanawiam si臋 nad zwrotem „co najmniej”, tzn. 偶e np. przez 5 lat mog臋 nie mie膰 przyznanego dodatku motywacyjnego?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 kwietnia, 2016 o 17:52

Dzie艅 dobry, prosz臋 si臋 zwr贸ci膰 do swojego pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji dlaczego nie otrzymuje Pani takiego dodatku?Dyrektor na wniosek pracownika musi takiej informacji udzieli膰. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Toja 8 kwietnia, 2016 o 21:27

Na przyznanie lub nie dodatku motywacyjnego wp艂ywa np. ilo艣膰 zwolnie艅 lekarskich. Mo偶e bra艂a艣 zwolnienia na male艅stwo? Male艅stwu i mamie 偶ycz臋 zdr贸wka.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 kwietnia, 2016 o 21:49

Pami臋tajmy o jednym – regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego ustala organ prowadz膮cy i nie mo偶e by膰 on sprzeczny z przepisami prawa. a tutaj widz臋 co艣 nie halo 馃檪

Odpowiedz

Toja 9 kwietnia, 2016 o 22:56

Pani Karolino, nie wiem gdzie widzi Pani „co艣 nie halo”. Czy w tym, 偶e Milena nie dostaje dodatku, czy w tym, 偶e co艣 jest sprzeczne z przepisami prawa, czy w tym, 偶e dyrektor zabiera jednym, aby da膰 innym. Szuka r贸偶nych sposob贸w, np. zwolnienia lekarskie pracownika (na dziecko) znacz膮co obni偶aj膮 kwot臋 dodatku lub s膮 powodem, aby go nie przyzna膰. Niestety dzieje si臋 to wewn膮trz, w szkole i rzadko pracownik wyra偶a swoje niezadowolenie lub docieka, dlaczego dodatku nie dosta艂…i tak to si臋 kr臋ci.

Odpowiedz

Marta 12 kwietnia, 2016 o 11:39

Dzie艅 dobry,
a co je艣li od 22 lipca jestem na macierzy艅skim na rok na 80% pensji, ale drugi miesi膮c dostaj臋 pensj臋 ni偶sz膮 o ok. 300 z艂. Z paska wynika, 偶e zosta艂 mi odebrany dodatek motywacyjny. Troch臋 si臋 w tym pogubi艂am, bo do tej pory by艂am przekonana, 偶e na zwolnieniach lekarskich, czy urlopie macierzy艅skim 偶adne dodatki nie mog膮 zosta膰 odebrane, a pensja jest taka sama. Bardzo prosz臋 o pomoc. Pozdrawiam. Marta

Dodam, 偶e zasi艂ek nie wyp艂aca mi Zus, tylko pracodawca. Pracuj膮 w Przedszkolu pa艅stwowym, na umowie na czas nieokre艣lony.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 kwietnia, 2016 o 13:07

Szanowna Pani, prosz臋 si臋 zwr贸ci膰 z pro艣b膮 o wyja艣nienie do swego pracodawcy. Zasi艂ek macierzy艅ski jest wyp艂acany na podstawie wcze艣niejszych nalicze艅 i faktycznie na nim nie mog膮 by膰 zmieniane warunki zatrudnienia. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

marta 27 kwietnia, 2016 o 00:44

Dzie艅 dobry, dosta艂am odpowiedz, 偶e na urlopie rodzicielskim nie nale偶y mi si臋 dodatek motywacyjny, poniewa偶 musi on zosta膰 dany osobie, kt贸ra jest za mnie na zastepstwie. Dodam, 偶e urlop rodzicielski zacz膮艂 mi si臋 w styczniu i jeszcze przez dwa msc dostawa艂am dodatek. Czy powinnam napisa膰 pismo do gminy z wyja艣nieniem? Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Toja 23 kwietnia, 2016 o 22:52

Polecam artyku艂 ze strony: https://www.experto24.pl/oswiata/place-i-finanse/dodatek-motywacyjny-dla-nauczycielki-w-ciazy.html#.VxvfFHpvXdQ. Prosz臋 z艂o偶y膰 wniosek do ksi臋gowo艣ci o zwrot, niezgodnego z kodeksem pracy, potr膮cenia (z podaniem okresu, w kt贸rym potr膮cenie nast膮pi艂o). O swoje interesy trzeba dba膰.

Odpowiedz

Karolina 24 kwietnia, 2016 o 09:53

Dzi臋kuj臋 Toja za odno艣nik. Jest tak faktycznie, 偶e w czasie zwolnienia lekarskiego w zwi膮zku z ci膮偶膮, jak i w p贸藕niejszym okresie zasi艂ku macierzy艅skiego nie mo偶na pozbawi膰 pracownicy 偶adnych sk艂adnik贸w wynagrodzenia. Cho膰 w tej sprawie mam jedn膮 w膮tpliwo艣膰-w jaki spos贸b pracownica ten fakt zauwa偶y艂a, skoro zasi艂ek chorobowy wyp艂aca ZUS, a wynagrodzenie pracodawca jak pracownica jest w pracy. To w jaki spos贸b j膮 tego dodatku pozbawiono?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Toja 24 kwietnia, 2016 o 20:49

Z tego co si臋 orientuj臋, w szkole zatrudniaj膮cej co najmniej 21 os贸b, to pracodawca wyp艂aca zasi艂ki macierzy艅skie, to znaczy, 偶e fizycznie z konta pracodawcy przelewane s膮 te pieni膮dze do pracownika. Skoro z konta pracodawcy, to do nauczycielki trafia kwitek z informacj膮, ile posz艂o na jej konto ( na kwitku poszczeg贸lne sk艂adniki-w tym dodatek motywacyjny lub jego brak).

Odpowiedz

marta 27 kwietnia, 2016 o 00:48

Tak na kwitku jest brak motywacyjnego. Moja dyrektorka powiedzia艂a mi, 偶e na urlopie rodzicielskim nie nale偶y mi si臋 motywacyjny i musi go da膰 osobie, kt贸ra jest za mnie na zastepstwie. Nie wiem ju偶 czy mam walczy膰 czy odpu艣ci膰. I czy mam si臋 zg艂osi膰 z ta sprawa do wydzia艂u o艣wiaty w gminie czy do dzielnicowego biura finans贸w o艣wiaty czy do burmistrza?

marta 27 kwietnia, 2016 o 00:50

Zasi艂ek wyp艂aca mi pracodawca i zauwa偶y艂am brak na pasku, a nast臋pnie dosta艂am potwierdzenie od dyrektorka.

Odpowiedz

Ola 9 wrze艣nia, 2016 o 21:26

Witam
nie wiem czy temat jeszcze aktualny, ale ja dok艂adnie o to samo walczy艂am, pia艂am pismo do ZUS o uzasadnienie, Dodatek motywacyjny przydzielony jest na konkretny czas, zazwyczaj na 6 miesi臋cy. jak si臋 „sko艅czy” to nikt go na nowo nie daje wi臋c nie jest liczony do wynagrodzenia. Podobnie jest z dodatkiem za wychowawstwo. takie uzasadnienie dosta艂am z ZUSu

gosia 20 kwietnia, 2016 o 16:37

czyli jak przychodzi nowy nauczyciel to nie mo偶e od razu dosta膰 dodatku motywacyjnego tylko dopiero po przepracowaniu 6 miesi臋cy , tak? dopytuje bo znam przypadek gdzie nowy nauczyciel dosta艂 ten w艂asnie dodatek. rozpocza艂 prace we wrzesniu natomiast w grudniu otrzyma艂 dodatek motywacyjny z wyr贸wnaniem od wrzesnia. sprawiedliwe?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 kwietnia, 2016 o 10:16

Dodatek motywacyjny przys艂uguje nauczycielowi dopiero po 6 miesi膮cach od zatrudnienia. Chyba, 偶e jest to nauczyciel, kt贸ry przyjdzie do szko艂y z innej szko艂y. W贸wczas musi mie膰 taki sam dodatek, jak w poprzednim miejscu zatrudnienia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Bogna 22 kwietnia, 2016 o 07:22

Witam.
Mam pytanie o anga偶, czyli informacj臋 m.in. o dodatku motywacyjnym. Mia艂am 4% na czas 6 m-cy, po tym terminie pojawi艂o si臋 3% bez 偶adnej informacji. Wyliczy艂am sobie sama z „paska” z informacjami o wyp艂acie. Czy dyrektor musi poinformowa膰 mnie w takiej sytuacji? jesli tak to na jakiej podstawie prawnej mog臋 偶膮da膰 anga偶u? Pozdrawiam, Bogna.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 kwietnia, 2016 o 10:11

Dzie艅 dobry, zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela i rozporz膮dzenia o wynagrodzeniu nauczycieli o wysoko艣ci dodatku motywacyjnego nauczyciel powinien zosta膰 poinformowany ka偶dorazowo na pi艣mie (znaczy, kiedy zosta艂 przyznany, b膮d藕 zmieniona zosta艂a jego wysoko艣膰). Taka informacja powinna r贸wnie偶 znale藕膰 si臋 w aktach osobowych pracownika. Dlatego warto podej艣膰 do pracodawcy b膮d藕 do dzia艂u kadr i poprosi膰 o udost臋pnienie informacji na temat wysoko艣ci Pani dodatku motywacyjnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dorota 23 kwietnia, 2016 o 22:13

Witam! Ja znowu zapytam o to, czy je偶eli nauczyciel otrzymywa艂 dodatek motywacyjny, a teraz (od wrze艣nia do dnia dzisiejszego) go nie otrzymuje, to te偶 powinien otrzyma膰 informacj臋 na pi艣mie? Pozdrawiam Dorota

Odpowiedz

Toja 23 kwietnia, 2016 o 22:56

Teoretycznie powinien dosta膰, ale w praktyce na og贸艂 nie dostaje. Wszystko zale偶y od dyrektora. Na kwitku z pensj膮 wyra藕nie wida膰, czy dodatek jest, czy go nie ma.

Odpowiedz

Karolina 24 kwietnia, 2016 o 09:44

Taka informacja powinna by膰 przekazana bezwzgl臋dnie i znajdowa膰 si臋 w aktach osobowych pracownika, a na jego wniosek dyrektor ma obowi膮zek uzasadni膰 swoj膮 decyzj臋.
Wiem, 偶e 偶ycie pisze r贸偶ne scenariusze 馃檪
Pozdrawiam 馃檪

Odpowiedz

jerzy 13 pa藕dziernika, 2016 o 11:29

A w jakim terminie powinien odpowiedzie膰 dyrektor na wniosek nauczyciela ?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 pa藕dziernika, 2016 o 22:58

W terminie niezw艂ocznym, w sprawach zawi艂ych do 60 dni.

Gra偶yna 27 kwietnia, 2016 o 14:03

Witam!
Dyrektor obni偶y艂 mi dodatek motywacyjny o 50 procent fakt ten uzasadniaj膮c tym, 偶e by艂am na dw贸ch zwolnieniach lekarskich z tytu艂u opieki nad chorym 4 letnim dzieckiem. Czy takie post臋powanie jest zgodne z prawem?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 maja, 2016 o 13:47

Dzie艅 dobry, prosz臋 wyst膮pi膰 do dyrektora z pismem wyja艣niaj膮cym podstawy obni偶enia dodatku motywacyjnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Basia 3 maja, 2016 o 08:38

Witam Pani膮 serdecznie!
Ja jestem nauczycielem kontraktowym (w tym roku mam mianowanie)
W mojej szkole otrzymuje najni偶szy dodatek motywacyjny z ca艂ego grona. Mimo, 偶e moi uczniowie zdobywaj膮 wysokie miejsca w konkursach. Ponadto nigdy ale to absolutnie nigdy nie dostaj臋 zast臋pstw. Dochodzi do tego, 偶e mam „okienko” i mog艂abym p贸j艣膰 na lekcje a tu przychodzi nauczyciel inny i ma to zast臋pstwo. Czy to mo偶e podchodzi膰 pod „mobbing”?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 maja, 2016 o 11:15

Szanowna Pani, nie to nie ma nic wsp贸lnego z mobbingiem. Mo偶e natomiast by膰 traktowane jako dyskryminacja. Prosz臋 wyst膮pi膰 do pracodawcy z pytaniem o przyczyn臋 takiego r贸偶nicowania. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Beata 10 czerwca, 2016 o 10:45

I OSK 203/13 – Wyrok NSA- m贸wi zupe艂nie co innego

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 28 czerwca, 2016 o 00:16

Wyroki S膮d贸w Administracyjnych wydawane s膮 w sprawach konkretnie-indywidualnych i nie s膮 wi膮偶膮ce w innych sprawach.

Odpowiedz

Justyna 13 lipca, 2016 o 21:20

Szanowana Pani,
od 1.09 wybieram si臋 na urlop dla poratowania zdrowia.
Zgodnie z prawem nie b臋d臋 podczas tego urlopu dostawa艂a dodatku motywacyjnego – a dostawa艂am do艣膰 wysoki z racji osi膮gni臋膰 w pracy i pe艂nienia funkcji wicedyrektora szko艂y.
Jakbym pracowa艂a dalej, to nowy dodatek od wrze艣nia by艂by za „zas艂ugi” w minionym semestrze…

Czy po powrocie z urlopu dostan臋 dodatek motywacyjny? Nie b臋dzie mnie przez rok, ale teraz nie dostan臋 dodatku po wakacjach za prac臋 ju偶 wykonan膮…

dzi臋kuj臋

J.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 15 lipca, 2016 o 11:29

Dzie艅 dobry, mo偶e Pani go nie otrzymywa膰. Z uwagi na to, 偶e przez rok Pani nie 艣wiadczy艂a pracy, czyli b臋dzie Pani zaczyna艂a od niejako zera. W zale偶no艣ci od uchwa艂y organu prowadz膮cego mo偶e pracodawca zastosowa膰 korzystniejsze warunki i uzna膰, 偶e skoro Pani go wypracowa艂a, a przebywa艂a na urlopie to On Pani przys艂uguje w takiej wysoko艣ci, jak膮 mia艂a Pani wcze艣niej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ma艂gorzta 27 lipca, 2016 o 10:39

Szanowna Pani,

Z wielkim zainteresowaniem, przeczyta艂am informacje na temat dodatku motywacyjnego i proponowanych zmianach w konkursach na dyrektor贸w szk贸艂 zamieszczonych na Pani blogu.
Dzi臋kuj臋 w tym miejscu Pani, za u艣wiadamianie tak wielu pokrzywdzonych nauczycieli naszych szk贸艂, kt贸re koniecznie nale偶y reformowa膰.
Ze swojej strony mam uwag臋 , aby w projekcie ustawy o konkursach na dyrektor贸w szk贸艂 uwzgl臋dni膰 zmiany w ocenie pracy zawodowej nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o takie stanowisko.
Spotka艂am si臋 bowiem z sytuacjami, 偶e dyrektor szko艂y w obawie przed konkurencj膮 wydaje nauczycielowi zani偶on膮 ocen臋 pracy zawodowej lub nie daje jej w ustalonym terminie.
Zdaje sobie spraw臋, 偶e od takiej oceny mo偶na odwo艂a膰 si臋 do organu prowadz膮cego nadz贸r pedagogiczny, ale jest to biurokracja i odwlekanie sprawy spornej.
Uwa偶am, 偶e tego rodzaju wymagania nale偶y zmieni膰 lub pomin膮膰. Na stanowisko bowiem dyrektora szko艂y wed艂ug obowi膮zuj膮cych przepis贸w mo偶e stara膰 si臋 osoba zajmuj膮ca stanowisko kierownicze spoza szko艂y bez wymaganej oceny.

Pozdrawiam i dzi臋kuj臋 za komentarz

Odpowiedz

Mona 25 sierpnia, 2016 o 22:44

W mojej szkole o przyznawaniu dodatk贸w motywacyjnych i ich wysoko艣ci decyduje dyrektor. Powsta艂 te偶 szkolny regulamin, w kt贸rym ca艂a procedura zosta艂a opisana. Dodatki s膮 przyznawane na p贸艂 roku. Je艣li w tym czasie n-l przebywa艂 na L4 d艂u偶ej ni偶 4 tygodnie, to cho膰by przez reszt臋 czasu pracowa艂 jak szalony, w kolejnym p贸艂roczu – za kar臋 (tak to przedstawia szef) – dodatku nie dostanie. Dodam, 偶e 偶aden z pracownik贸w nigdy nie przebywa艂 na lewym L4. Owszem chorujemy, bo choruj膮 uczniowie i chorzy przychodz膮 na zaj臋cia. Zara偶amy si臋 od nich. Za to jeste艣my karani. Czy takie zapisy mog膮 funkcjonowa膰?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 wrze艣nia, 2016 o 15:00

Szanowna Pani, regulamin przyznawania dodatk贸w powinien zosta膰 ustalony przez organ prowadz膮cy, nie dyrektora. Prosz臋 sprawdzi膰, czy w gminie, do kt贸rej nale偶y szko艂a takowy funkcjonuje. Nie ma podstaw, aby za czas nieobecno艣ci nauczyciela odbiera膰 dodatek motywacyjny. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra 1 wrze艣nia, 2016 o 16:04

Dzie艅 dobry.
Czy mog艂aby mi Pani pom贸c w pewnej kwestii. Mianowicie od po艂owy kwietnia 2016 przebywam na zwolnieniu lekarskim p艂atnym 100%, bo jestem w ci膮偶y. Ale od czerwca 2016 mam wyp艂acane mniejsze wynagrodzenie, bo jak si臋 dowiedzia艂am w kadrach nie nale偶y mi si臋 dodatek za wychowawstwo i motywacyjny i w tym momencie mam obni偶on膮 podstaw臋 wyp艂acanego zasi艂ku. Czy takie rozwi膮zanie jest zgodne z prawem? Bo wydawa艂o mi si臋, 偶e na zwolnieniu lekarskim dostaj臋 艣redni膮 pensj臋 z ostatnich 12 miesi臋cy wliczaj膮c w to wszystkie dodatki, nadgodziny, trzynastki itp. B臋d臋 bardzo wdzi臋czna za pomoc.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 wrze艣nia, 2016 o 15:04

Szanowna Pani, prosz臋 si臋 zwr贸ci膰 do dyrekcji z pismem o wyja艣nienie przyczyn, dla kt贸rych obni偶ono Pani zasi艂ek chorobowy. Podstaw膮 do obliczenia jego wysoko艣ci jest wynagrodzenie pe艂ne pracownika z ostatnich 12 miesi臋cy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

malgosis 3 wrze艣nia, 2016 o 23:12

witam czy po urlopie zdrowotnym rocznym nalezy sie dodatek motywacyjny jak nie to kiedy mozna go przyznac ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 wrze艣nia, 2016 o 15:27

Dzie艅 dobry, dopiero po p贸艂 roku. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Hanna 19 stycznia, 2017 o 21:52

Dzie艅 Dobry,
Odchodzi艂am na urlop zdrowotny zm臋czona, a raczej wym臋czona prac膮. Mia艂am znacz膮ce dokonania – kilku laureat贸w, kt贸rym po艣wi臋ci艂am du偶o czasu, wycieczki, spektakl, projekt edukacyjny to najwa偶niejsze, nie licz膮c wychowawstwa, godzin karcianych itp. Po powrocie z urlopu s膮dzi艂am, 偶e nie zapomniano o moich dokonaniach, ale spotka艂o mnie wielkie rozczarowanie, a nawet upokorzenie. „Przecie偶 Pani w okresie poprzedzaj膮cym, czyli na urlopie, nie mia艂a 偶adnych osi膮gni臋膰, wi臋c nie mog臋 przyzna膰 pani dodatku!” Czy jest to sprawiedliwe. Wydaje mi si臋, 偶e jest co艣 nie tak z t膮 interpretacj膮 prawn膮. Przecie偶 tylko nauczyciel podejmuj膮cy po raz pierwszy prac臋 w szkole musi czeka膰 p贸艂 roku. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Hanna 7 lutego, 2017 o 18:38

Dzie艅 dobry, Dlaczego dopiero po p贸艂 roku nale偶y si臋 dodatek motywacyjny je艣li powr贸ci艂o si臋 z urlopu zdrowotnego? Przecie偶 nie jestem nauczycielem, kt贸ry podj膮艂 dopiero co prac臋, ale nauczycielem z wieloletnim sta偶em. Na urlop zdrowotny posz艂am po egzaminie na dyplomowanego – by艂am zm臋czona, a nawet wym臋czona prac膮, przygotowaniami uczni贸w do konkurs贸w przedmiotowych i tematycznych [na koncie mam kilkunastu laureat贸w ], wycieczkami, biwakami, przedstawieniami i projektem, kt贸rym szczyci si臋 szko艂a itp. Na zdrowotnym nie mam prawa do motywacyjnego, ale dlaczego nie mam prawa do dodatku po powrocie z urlopu. Przecie偶 nie zaczynam od zera! W okresie poprzedzaj膮cym urlop mia艂am znacz膮ce osi膮gni臋cia! Ale ten okres przepad艂, ” bo nie mog艂am udowodni膰, co zrobi艂am dla szko艂y w okresie urlopu” – to s艂owa dyrektora. Uwa偶am takie post臋powanie dyrekcji za niesprawiedliwe, nieuczciwe – wynika ono z nadinterpretacji prawa, bo tak jest wygodniej, bo …. trzeba da膰 co艣 np. tym, kt贸rzy sporz膮dzaj膮 sprawozdania za dyrektor贸w. Co s膮dzi Pani o moim interpretacji. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 lutego, 2017 o 21:40

Dobry wiecz贸r, s膮dz臋 to, 偶e jest to niedozwolona interpretacja dyrektora 馃檪 mo偶na to zmieni膰 馃檪 Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agnieszka 12 wrze艣nia, 2016 o 12:37

Witam serdecznie,
bardzo prosz臋 o fachow膮 odpowied藕-czy nale偶y mi si臋 dodatek motywacyjny b臋d膮c od 6wrze艣nia na zwolnieniu z tytu艂u ci膮偶y? zwolnienie jest narazie do 30 wrzesnia, ale bedzie kontynuacja do porodu czyli do stycznia.
Bardzo prosz臋 o odpowied藕. Z g贸ry bardzo dzi臋kuj臋.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 pa藕dziernika, 2016 o 23:43

Szanowna Pani, Pani wpis w komentarzu wymaga ju偶 wiedzy specjalistycznej. Takie informacje nie s膮 udzielane na blogu- w komentarzach, gdy偶 nie s艂u偶y on udzielaniu porad prawnych, a przybli偶eniu tematyki prawa pracy-prawa o艣wiatowego zwyk艂ym ludziom. W zwi膮zku z czym, ch臋tnie Pani odpowiem ju偶 podczas indywidualnej porady prawnej. Zapraszam i pozdrawiam.

Odpowiedz

ilona 13 wrze艣nia, 2016 o 14:18

Witam i prosz臋 o odpowied藕, czy musz臋 podpisa膰 ( jak co roku informacj臋 o swoim wynagrodzeniu). Ostatnio nie podpisa艂am bo nie zgadzam si臋 z wysoko艣ci膮 dodatku motywacyjnego. Czy mog臋 napisa膰, adnotacj臋, ze nie akceptuj臋 wysoko艣ci przyznanego dodatku i prosz臋 o uzasadnienie decyzji dyrektora.

Odpowiedz

Natalia 13 wrze艣nia, 2016 o 22:08

Dzie艅 dobry Pani Karolino.bardzo si臋 ciesz臋 偶e w ko艅cu trafi艂am tutaj, gdzie mog臋 konkretnie dowiedzie膰 si臋 co jest zgodne z przepisami. Mam pytanie. Czy je偶eli mam podpisan膮 umow臋 na p贸艂 etatu na czas nieokreslony( obiecano mi ca艂y etat, o tym 偶e go nie b臋d臋 mia艂a dowiedzia艂am si臋 w dniu 2 wrze艣nia…) Pani w sekretariacie powiadomi艂a mnie i偶 to nie wa偶ne 偶e podpisze umow臋 na p贸艂 etatu bo je艣li w przysz艂ym roku oka偶e si臋 偶e b臋d臋 mia艂a ca艂y etat to zmienia zapis umowy. Czy to jest prawda i czy po takim zapisie p贸藕niej mam zagwarantowane ju偶 ca艂y etat je艣li to umowa na czas nieokre艣lony? I odwrotnie czy je艣li mam p贸艂 etatu na czas nieokre艣lony mog臋 np nie przyj膮膰 wi臋cej godzin od przysz艂ego roku a ni偶eli 9? W szkole jest tylko jeden nauczyciel muzyki i wszystkie rytmiki w klasach zer贸wki i muzyk臋 w 4-6 przydzielaja mnie. Innymi s艂owy gdybym chcia艂a zosta膰 przy po艂owie etatu mog臋 nie przyj膮膰 wi臋kszej ilo艣ci godzin, czy nie mam wyj艣cia. Z g贸ry bardo dzi臋kuj臋 za pomoc i odpowied藕
Pozdrawiam 馃檪

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 stycznia, 2017 o 22:23

Szanowna Pani, skoro ma Pani p贸艂 etatu i umow臋 na czas nieokre艣lony to wnioskuj臋, 偶e jest Pani nauczycielem mianowanym. Nie ma gwarancji, 偶e w kolejnym roku b臋dzie mia艂a Pani ca艂y etat i odwrotnie. Mo偶e Pani nie przyj膮膰 wi臋kszej ilo艣ci godzin. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agnieszka 16 wrze艣nia, 2016 o 20:07

Bardzo prosz臋 o odpowied藕 na moj膮 poprzedni膮 wiadomo艣膰 z dnia 12 wrze艣nia, PILNE.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 wrze艣nia, 2016 o 15:36

A gdzie ta odpowied藕 by艂a? Przepraszam, ale je艣li oczekuje Pani udzielenia porady prawnej w komentarzu to informuj臋, i偶 nie udzielam w tej formie porad prawnych.

Odpowiedz

hippo 18 wrze艣nia, 2016 o 20:25

A jesli jednak ma sie po 20 latach pracy 0% dodatku motywacyjnego??? Wlasnie mi sie cos takiego chyba zdarzylo. Wprost mnie dyrektor nie powiadomil o tym,ale osoba wyliczajaca nam wynagrodzenie w szkole – tak powiedziala odpowiadajac na moje pytanie czemu z groszowej pensji w sierpniu, we wrzesniu ujeto mi jeszcze troche….

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 wrze艣nia, 2016 o 15:33

To prosz臋 si臋 zwr贸ci膰 do dyrekcji o wyja艣nienie przyczyn takiego stanu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta 21 wrze艣nia, 2016 o 00:42

Mam pytanie- gdzie dokladnie jest napisane, ze po nieobecno艣ci w pracy, dodatek motywacyjny przyznawany jest po przepracowaniu pol roku?
Szukam w KN i w uchwale Rady Miasta odnosnie dodatkow i nie widze?
Moja sytuacja-po ciazy i macierzynskim wrocilam do pracy 02.05.16 od razu wykorzystujac zalegly urlop. Potem byly wakacje, teraz mam juz 5. miesi膮c bez dodatku motywacyjnego. Czyli powinnam go otrzymac od 2 listopada br. Zamierzam z tym faktem udac sie do dyrekcji, bo nasz dyr to swiezak i wie niewiele ale o kase walczy, nam co i rusz odbierajac…Dodam tylko, ze od momentu przejscia na urlop moje wynagrodzenie zmalalo o 500zl…az nie chce mi si臋 o tym myslec, niepoj臋te to dla mnie. Rozumiem brak dodatku za wychowawstwo, powiedzmy rozumiem brak motywacyjnego(ale nie do konca) ale reszty nijak sie nie mog臋 doliczyc…
Z gory dzi臋kuj臋 za odpowied藕:)

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 stycznia, 2017 o 22:20

Szanowna Pani, dzia艂anie dyrektora jest nieprawne. Prosz臋 zwr贸ci膰 si臋 do dyrekcji o wyja艣nienie, ewentualnie skorzysta膰 z porady prawnej w zak艂adce kontakt. Niezb臋dne mo偶e by膰 sporz膮dzenie opinii prawnej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna 24 wrze艣nia, 2016 o 12:05

Dzie艅 dobry,
Pani Karolino, prosz臋 mi powiedzie膰, czy dyrektor ma prawo zabra膰 nauczycielowi dodatek motywacyjny z pocz膮tkiem nowego roku szkolnego za to, 偶e w ci膮gu ubieg艂ego roku szkolnego nauczyciel ten przebywa艂 35 dni na zwolnieniu lekarskim L-4? Czy d艂ugo艣膰 zwolnienia lekarskiego ma wp艂yw na odebranie motywacyjnego? Bo wg dyrektora nauczycielowi, kt贸ry przebywa w ci膮gu roku szkolnego na zwolnieniu do 1 miesi膮ca nale偶y si臋 motywacyjny od nowego roku szkolnego, a powy偶ej miesi膮ca ju偶 nie.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 pa藕dziernika, 2016 o 23:36

Dzie艅 dobry, nie ma znaczenia fakt przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna 2 pa藕dziernika, 2016 o 13:53

Szanowana Pani czy w sytuacji kiedy w regulaminie przyznawania nagr贸d i dodatk贸w organu prowadz膮cego jest zapis:
” 搂 8. 1. Nauczycielom, niezale偶nie od stopnia awansu zawodowego oraz sposobu nawi膮zania
stosunku pracy mo偶e by膰 przyznany dodatek motywacyjny, zwany dalej dodatkiem. ”
jest sens pyta膰 o przyczyn臋 nieotrzymania dodatku motywacyjnego? je偶eli dobrze rozumiem, dyrektor mo偶e ale nie musi . I tak jak wi臋kszo艣膰 kole偶anek i koleg贸w tu pisz膮cych od 13 lat pracy nigdy nie otrzyma艂am ani dodatku ani nagrody (rozpoczynam sta偶 na nauczyciela dyplomowanego, jestem aktywnym egzaminatorem, zawsze mam wychowawstwo itp. ) ..
Dzi臋kuj臋 z g贸ry za odpowied藕

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 pa藕dziernika, 2016 o 23:16

Szanowna Pani, w takiej sytuacji jest to fakultatywne, jednak stoi w sprzeczno艣ci w obowi膮zuj膮cymi przepisami. Dodatek motywacyjny jest obligatoryjnym sk艂adnikiem wynagradzania i ma by膰 przyznawany, je艣li nauczyciel spe艂nia przes艂anki okre艣lone w obowi膮zuj膮cych przepisach. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marcin 21 pa藕dziernika, 2016 o 22:01

Witam,
Mam pytanie do dodatku motywacyjnego i dodatkowych zaj臋膰.
1) Czy dodatek motywacyjny zale偶y od sta偶u pracy i mojego zasadniczego pensum, czy mo偶e od tego ile si臋 robi dodatkowo? Bo z tego co czytam, jest to 艣rednie pensum nauczycieli w danej gminie i nie ma to nic wsp贸lnego z moj膮 pensj膮.
2) Czy dyrekcja mo偶e zmusi膰 mnie do darmowych godzin (2-3h w tygodniu) jako ko艂o promuj膮ce nasz膮 szko艂臋 dla ludzi z zewn膮trz naszej szko艂y (w tym przypadku dla gimnazjalist贸w). Dodam, 偶e ju偶 prowadz臋 ko艂o dla moich uczni贸w.

呕eby bardziej rozja艣ni膰 m贸j problem opisz臋 ca艂膮 sytuacj臋. Aktualnie pracuj臋 w technikum i zawod贸wce. Mam w tym semestrze 26 godzin w tygodniu, ale po u艣rednieniu na rok mam 22h. Daje mi to 2056 z艂oty brutto, do tego dosta艂em dodatek motywacyjny 117 z艂oty. Ca艂a moja pensja nie przekracza 1600 z艂otych na r臋k臋. Do teraz traktowa艂em szko艂臋 jako hobby za kt贸re nie mo偶na wy偶y膰. Reszt臋 pieni臋dzy musia艂em dorobi膰 ze szkole艅 dla korporacji itp.
W szkole przez ostatnie 4 lata robi艂em r贸偶ne projekty promuj膮ce szko艂臋. Od promocyjnej gry dzi臋ki kt贸rej mo偶na zwiedza膰 nasz膮 plac贸wk臋 wirtualnie tu jest link do filmu, a w opisie mo偶na pobra膰 t臋 gr臋:
https://www.youtube.com/watch?v=QCLSjbalkrM&index=13&list=PLZQKTfr7_vvQUMGqJtPgkrhLRZjOQMTtd
Poprzez projekty na targi edukacyjne (inteligentna szko艂a itp):
https://www.youtube.com/watch?v=Iy7tAugnjuM&list=PLZQKTfr7_vvQUMGqJtPgkrhLRZjOQMTtd&index=9
Do tego tworz臋 darmowe kursy z elektroniki i programowania (dla wszystkich internaut贸w):
https://www.youtube.com/watch?v=1_z_WJRKHAI&list=PLZQKTfr7_vvRfyFuxuVbj3hGok2l7toAy&index=3
tworze z uczniami tak偶e nowe sprz臋ty elektroniczne potrzebne do szko艂y, takie jak tablica z wynikami itp. Przez te 4 lata dostawa艂em te marne 117 z艂 brutto motywacyjnego, ca艂y czas s艂ysz膮c, 偶e nie mo偶na da膰 mi wi臋cej.

Dzi艣 oznajmiono mi, 偶e czas pracy nauczyciela jest 40h w tygodniu i mam jeszcze robi膰 za darmo ko艂o dla ludzi z gimnazj贸w, kt贸rzy mog膮 by膰 w przysz艂o艣ci uczniami naszej szko艂y. Dodam, 偶e ju偶 prowadz臋 ko艂o 3h w tygodniu dla uczni贸w z mojej szko艂y, prowadz臋 stron臋 szko艂y i robi臋 kursy wideo. Czas mojej pracy przekracza grubo ponad te 40h.
M贸j problem jest taki, 偶e zacz膮艂em szuka膰 innej sta艂ej pracy i w najbli偶szym czasie dam wypowiedzenie, bo za 1600 z艂 nie da si臋 wy偶y膰. Pracy w szkole ju偶 nie mog臋 traktowa膰 jako hobby, bo zajmuje mi za du偶o czasu, a mam za ma艂y doch贸d. Dyrekcja m贸wi, 偶e nie mo偶e da膰 wi臋cej pieni臋dzy w motywacyjnym, bo jest to zale偶ne od mojej pensji i musz臋 robi膰 sta偶 na nauczyciela mianowanego, 偶eby mogli mi podnie艣膰 dodatek.
Nie wiem czy w ten spos贸b chc膮 si臋 mnie pozby膰, bo wiem wi臋cej ni偶 inni, czy rzeczywi艣cie tak jest.

Z g贸ry dzi臋kuj臋 za odpowied藕.

Odpowiedz

Aldona 31 pa藕dziernika, 2016 o 18:11

Szanowna Pani Mecenas, czytaj膮c bloga, zastosowa艂am si臋 do Pani odpowiedzi udzielanych nauczycielom w zwi膮zku z dodatkiem motywacyjnym i wyst膮pi艂am z pismem do Dyrektora o wyja艣nienie i podanie podstawy prawnej nie przyznania mi dodatku motywacyjnego mimo, 偶e zrealizowa艂am warunki jego przyznania, czego potwierdzeniem jest m. in. Karta Oceny Pracy z VI”16 r. Dyrektor odpisa艂, 偶e „nie zosta艂am pozbawiona tego dodatku, lecz nie zosta艂 on mi przyznany a to zmienia posta膰 rzeczy. Pracodawca nie ma obowi膮zku przyznania go ka偶demu pracownikowi, nie otrzyma艂am dodatku w wysoko艣ci 0 %, lecz nie zosta艂 on mi przyznany i w zwi膮zku z powy偶szym nie jest on sk艂adnikiem wynagrodzenia i nie nale偶y tak samo go traktowa膰 jak wynagrodzenie. Stwierdzenie, i偶 obowi膮zkiem pracodawcy jest jego przyznanie – jest niezgodne z prawd膮” .
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa 6 listopada, 2016 o 13:27

Szanowna Pani Karolino bardzo si臋 ciesz臋, 偶e jest kto艣 taki jak Pani, kto mo偶e wyja艣ni膰 nam nauczycielom pewne kwestie zwi膮zane z nasz膮 prac膮. Jest to szczeg贸lnie wa偶ne w czasach, kiedy w wielu szko艂ach prawa maj膮 tylko dyrektorzy i w贸jtowie gmin. W mniejszych miejscowo艣ciach tworz膮 si臋 z tego uk艂ady nie do przeskoczenia, nauczyciele nie maj膮 dost臋pu i nie s膮 informowani o przepisach, szczeg贸lnie tych, kt贸re mog艂yby zadzia艂a膰 na i korzy艣膰. W temacie dodatku motywacyjnego mam pytanie: Czy wysoko艣膰 dodatku motywacyjnego mo偶e by膰 zmieniana ustalana co miesi膮c na podstawie tzw. samochwa艂ek ? Czy mo偶e wynosi膰 jedn膮 z艂ot贸wk臋 jak to praktykuje nasza nowa p. dyrektor w stosunku do os贸b, kt贸rych nie lubi.
Dzi臋kuj臋 z g贸ry za odpowied藕 i pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 stycznia, 2017 o 21:04

Witam, dzi臋kuj臋 za s艂owa uznania. Gdyby jeszcze doba mia艂a wi臋cej godzin… Nie mo偶e by膰 tak, 偶e dodatek jest zmieniony co miesi膮c. Po pierwsze musi istnie膰 regulamin przyznawania tego dodatku opracowany przez organ prowadz膮cy i przyznawany jest raz na semestr. Mo偶e mie膰 jednak r贸偶n膮 wysoko艣膰. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna 10 listopada, 2016 o 19:43

Witam,
Czy mo偶na wymaga膰 od dyrektora ujawnienia listy os贸b, kt贸re otrzymuj膮 nagrod臋 z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Dnia Nauczyciela)? Nie zale偶y mi na kwotach, ale nazwiskach. Niestety z tego co s艂ysz臋 s膮 to zawsze te same osoby, kt贸re nie wyr贸偶niaj膮 si臋 swoj膮 prac膮. Czy mo偶na 偶膮da膰 aby takie listy by艂y jawne? Podobnie z list膮 osob, kt贸re maj膮 dodatek motywacyjny wi臋kszy ni偶 5%.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 04:22

Szanowna Pani, listy nagrodzonych nauczycieli powinny by膰 jawne, dodatku motywacyjnego niestety nie, gdy偶 jest to sk艂adnik wynagrodzenia, a te z regu艂y s膮 tajne. Mo偶e si臋 Pani zwr贸ci膰 do dyrektora z wnioskiem o przekazanie takiej informacji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Rafa艂 15 listopada, 2016 o 07:40

Po zmianie dyrektora w szkole drastycznie zmniejszono mi dodatek motywacyjny z 220 do 100 z艂 brutto. Czy takie dzia艂anie mo偶e by膰 uzasadnione? Czy i w jaki spos贸b mog臋 dochodzi膰 praw do podniesienia stawki dodatku motywacyjnego? Dodam, 偶e zar贸wno w zesz艂ym roku, jak i w poprzednich latach mia艂em podobne osi膮gni臋cia dydaktyczne, wychowawcze, podnosi艂em swoje kwalifikacje i podobnie dzia艂a艂em na rzecz szko艂y. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 04:09

Szanowny Panie, prosz臋 si臋 zwr贸ci膰 z pytaniem do pracodawcy. Ma Pan takie prawo, a dyrektor ma obowi膮zek udzieli膰 odpowiedzi na owo pytanie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jolanta 5 kwietnia, 2017 o 00:07

Czy nauczycielowi oddelegowanemu do pracy w zwi膮zkach zawodowych dyrektor przyznaje dodatek motywacyjny?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 czerwca, 2017 o 00:51

Witam, w takiej sytuacji dyrektor mo偶e odm贸wi膰, albowiem nauczyciel nie wykonuje czynno艣ci okre艣lonych w rozporz膮dzeniu.

Odpowiedz

Beata 20 listopada, 2016 o 21:20

Witam
W zwi膮zku z podj臋ciem przeze mnie pracy z dzieckiem niepe艂nosprawnym w stopniu g艂臋bokim(prowadzenie zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych) zosta艂am pozbawiona dodatku motywacyjnego i w zwi膮zku z tym tak偶e nagr贸d dyrektorskich. Trwa to ju偶 4 lata. Na moje pytanie dyrekcja odpowiada, 偶e to ona ustala komu ten dodatek przyzna膰 a komu nie i w ten spos贸b ci膮gle otrzymuj膮 go te same osoby, nie chcia艂abym dochodzi膰 swoich spraw przed s膮dem bo i tak moja sytuacja w tej szkole robi si臋 coraz bardziej nieciekawa, ale mo偶e ktos jeszcze jest w takiej sytuacji i podpowiedzia艂 by mi jakie艣 rozwi膮zanie?
I drugi problem, mimo likwidacji tzw godzin karcianych w dalszym ci膮gu zmuszana jestem prowadzic specjalistyczne zaj臋cia terapii dysleksji za darmo, tak wi臋c dla spo艂ecze艅stwa darmowe 2 godz zosta艂y zlikwidowane ale zmuszono nas do pracy wi臋cej ni偶 2 godz w ramach 40 godz dnia pracy. To taka moja dygresja. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 04:04

Szanowna Pani, polecam dopyta膰 dyrektor szko艂y o przyczyn臋 braku dodatku motywacyjnego.
Je艣li chodzi o godziny karciane to nie ma obowi膮zku ich prowadzenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Beata 20 listopada, 2016 o 21:22

Przepraszam, wkrad艂a si臋 pomy艂ka oczywi艣cie chodzi o 40 godz tydzie艅 pracy,

Odpowiedz

Justyna 20 listopada, 2016 o 22:08

Dzie艅 dobry
Ja mam do Pani pytanie, jaka jest minimalna wysoko艣膰 dodatku motywacyjnego?
Niestety zawsze otrzymuj臋 niski dodatek w wysoko艣ci oko艂o 3%. W ostatnim okresie otrzyma艂am zaledwie 1%, pomimo dodatkowych dzia艂a艅 w szkole.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 04:03

Dzie艅 dobry, minimalna wysoko艣膰 to 1%. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra 27 listopada, 2016 o 13:33

Z przyjemno艣ci膮 przeczyta艂am Pai artyku艂, cho膰 by艂 napisany ju偶 dawno. Sprawdzi艂am, 偶e wszystkie akty prawne s膮 zaktualizowane, ale interesuj膮ce mnie artyku艂y i przytaczane przez Pani膮 nadal obowi膮zuj膮. Od kilku tygodni tocz臋 sp贸r z moim dyrektorem o przywr贸cenie mi dodatku motywacyjnego, kt贸ry odebra艂 mi z braku pieni臋dzy. Nadmieni臋 , 偶e pozostali pracownicy dodatek motywacyjny maj膮, a moja plac贸wka o艣wiatowa jest instytucj膮 pa艅stwow膮. Ta rada podtrzyma艂a mnie na duchu, i pokaza艂a, 偶e moje roszczenie nie jest pozbawione sensu, tym bardziej, 偶e jestem nauczycielem z wieloma osi膮gni臋ciami na wielu p艂aszczyznach zawodowych.
PS. 馃檪 co do chrapania. Je艣li nie ma podstaw chorobowych to trzeba polubi膰. Wyt艂umaczy艂am sobie, 偶e gdyby mi go zabrak艂o to bym si臋 nie wyspa艂a. Pozdrawiam. Ola

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 03:48

Szanowna Pani Aleksandro, nie ma podstawy prawnej do odebrania dodatku motywacyjnego, a na pewno nie mo偶e nim by膰 „brak pieni臋dzy”. Prosz臋 walczy膰.
Odno艣nie chrapania to sypiam w zatyczkach i jest w miar臋 ok 馃檪 Dzi臋kuj臋 za rad臋, wysypiam si臋 lepiej bez chrapania za uchem 馃檪 Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra 2 stycznia, 2017 o 17:37

Jestem ju偶 po rozmowach z dyrektorem r贸wnie偶 rozmawia艂am z prawnikiem PIP, otrzyma艂am dwa pisma, w kt贸rych dyrektor nadal uzasadnia odebranie mi motywacyjnego brakiem pieni臋dzy. By i艣膰 dalej czyli dochodzi膰 swoich praw w s膮dzie pracy, potrzebuj臋 pomocy prawnika. Czy ma Pani jaki艣 pomys艂?

Odpowiedz

Romek 29 listopada, 2016 o 23:03

Witam Pani Karolino. W zesz艂ym roku zmieni艂em miejsce pracy z jednej szko艂y na drug膮. W nowej szkole dowiedzia艂em si臋 w sekretariacie, 偶e nie przys艂uguje mi dodatek motywacyjny przez pierwsze 6 miesi臋cy. W poprzednim miejscu pracy taki dodatek otrzymywa艂em do samego ko艅ca. W 艣wietle informacji jakie wyczyta艂em na Pani blogu wnioskuj臋, 偶e powinienem otrzymywa膰 taki dodatek od pierwszego miesi膮ca w wysoko艣ci tego z pracy w zesz艂ej szkole. Czy w zwi膮zku z tym mog臋 ubiega膰 si臋 w jakikolwiek spos贸b o wyr贸wnanie dodatku motywacyjnego za okres 6 miesi臋cy zesz艂ego roku szkolnego? Czy mo偶e jest ju偶 za p贸藕no na odzyskanie tych pieni臋dzy… Z g贸ry dzi臋kuj臋 za odpowied藕. Serdecznie pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 03:22

Szanowny Panie, wszystko zale偶y od tego, w jaki spos贸b dosz艂o do zmiany zatrudnienia. Dopiero, kiedy uzyska艂abym tak膮 informacj臋 mog艂abym odpowiedzie膰 na Pana pytanie. Na ewentualne odzyskanie pieni臋dzy s膮 trzy lata – tyle bowiem wynosi okres przedawnienia roszcze艅 w sprawach z zakresu prawa pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Romek 29 grudnia, 2016 o 11:19

Prac臋 zmieni艂em, poniewa偶 w poprzedniej szkole zabrak艂o dla mnie godzin i dosta艂em wypowiedzenie z dwumiesi臋czn膮 odpraw膮. (dopiero po zwolnieniu podczas wakacji zrobi艂em mianowanie). W nowej szkole z艂o偶y艂em podanie i od wrze艣nia zesz艂ego roku podj膮艂em prac臋. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magda 30 listopada, 2016 o 12:51

Witam. Widz臋, iz temat dodatku motywacyjnego jest bardzo emocjonuj膮cym tematem. Niestety ja te偶 od p贸艂 roku emocjonuj臋 si臋 nim. Po 25 latach pracy w szkole 艣redniej, wieloletnich wychowawstwach, pracach w samorz膮dzie, w komisjach egzaminacyjnych, rokrocznie jako przewodnicz膮ca, przygotowuj膮ca m艂odzie偶 do matury ze 艣wietnymi wynikami….w czerwcu nie otrzyma艂am dodatku motywacyjnego na najbli偶szy rok, albo p贸艂 roku…nawet nie wiem, bo tylko sekretarka z u艣miechem na twarzy oznajmi艂a, 偶e dodatku nie mam. Nie dosta艂am na to 偶adnego papierka. Niestety nie jestem jedyna w szkole, kt贸ra znalaz艂a si臋 w takiej sytuacji. Cho膰 og贸lnie wi臋kszo艣膰 milczy na ten temat, bo wstydz膮 si臋 do tego przyzna膰.
Jak wyja艣ni膰 t膮 sytuacj臋? Dodam, 偶e dyrektor uwa偶a si臋 za Boga i nikt nie ma odwagi pyta膰, dyskutowa膰, negocjowa膰, wyja艣nia膰. 呕yjemy w ci膮g艂ym l臋ku, stresie, niepewno艣ci… Polska rzeczywisto艣膰

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 03:20

Szanowna Pani, bezwzgl臋dnie prosz臋 zwr贸ci膰 si臋 do dyrekcji z pytaniem o podstaw臋 braku przyznania Pani dodatku, jak r贸wnie偶 braku informacji w tym temacie. Obowi膮zkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi informacji, jak膮 wysoko艣膰 dodatku pracownik otrzyma i jaka jest tego podstawa prawna. Nie zgadzam si臋 z poj臋ciem, 偶e taka jest rzeczywisto艣膰. Rzeczywisto艣膰 jest taka, 偶e nauczyciele, mimo, 偶e s膮 jedn膮 z bardziej wykszta艂conych grup zawodowych kompletnie nie walcz膮 o swoje prawa, jak i wol膮 偶y膰 w nie艣wiadomo艣ci, ni偶 wyda膰 kilka z艂otych na porad臋 prawn膮. Dop贸ki tak b臋dzie, b臋dzie mo偶na z nauczycielami zrobi膰 przys艂owiowe „wszystko”. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Inka 30 listopada, 2016 o 19:43

Witam,

ja pracuj臋 w szkole podstawowej od wrze艣nia 2015 roku, czyli ju偶 ponad rok. Zaczyna艂am prac臋 tak samo z kole偶ank膮, kt贸ra ma w tej chwili od wrze艣nia 2016 10 % przyznane, ja niestety nie mam nic. Pracujemy tak samo, nawet powiedzia艂abym , 偶e w tym roku dosta艂am o wiele wi臋cej obowi膮zk贸w od kole偶anki. Na jakiej podstawie nasza pani dyrektor przydziela dodatek? Przykre to jest,a le niestety tak funkcjonuj膮 nasze plac贸wki 馃檨

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 03:11

Szanowna Pani, prosz臋 o to zapyta膰 pani膮 dyrektor. Ma Pani takie prawo. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Miros艂aw 10 grudnia, 2016 o 18:17

Szanowna Pani . Jak mamy rozumie膰 postanowienie Pani Dyrektor, kt贸ra o艣wiadczy艂a nam, 偶e stopniowo b臋dzie odst臋powa艂a od przyznawania dodatku motywacyjnego. Do tej pory dodatek ten otrzymywa艂y osoby wybrane przez Pani膮 Dyrektor na podstawie samooceny (samochwa艂ki).

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 02:56

Szanowny Panie, takie dzia艂anie Pani dyrektor by艂oby niezgodne z przepisami prawa. Warto to u艣wiadomi膰 Pani dyrektor. Nie ma r贸wnie偶 obowi膮zku wype艂niania arkuszy samooceny. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina 11 grudnia, 2016 o 21:50

Dobry wiecz贸r. Mam pytanie odno艣nie dodatku motywacyjnego. Mo偶liwe, 偶e przeoczy艂am gdzie艣 ju偶 te informacj臋. Czy Pani Dyrektor mo偶e wstrzyma膰 wyp艂acanie dodatku motywacyjnego? W mojej plac贸wce nie jest on wyp艂acany od wrze艣nia. T艂umaczy, 偶e zostanie on wyp艂acony w grudniu lu styczniu. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 02:46

Dobry wiecz贸r, absolutnie nie mo偶e zosta膰 wstrzymane wyp艂acanie dodatku motywacyjnego. Ma on charakter 艣wiadczenia okresowego i skoro zosta艂 przyznany to ma by膰 wyp艂acany w okresach miesi臋cznych (przez p贸艂 roku). Je艣li jest wyp艂acany inaczej musi to zosta膰 uzasadnione i wyp艂acone wyr贸wnanie wraz z odsetkami. Je艣li si臋 go nie otrzymuje mo偶na wyst膮pi膰 do s膮du b膮d藕 o mediacj臋 z pracodawc膮. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna 16 grudnia, 2016 o 22:37

Witam!

Wiec z tego co dobrze wnioskuje, to nauczyciel jesli spelni jeden z wymienionych warunk贸w, musi dostac „jakis” dodatek motywacyjny? I nie wa偶ne jest czy jest nauczycielem sta偶yst膮 czy nie?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 02:16

Szanowna Pani, tak, nauczyciel winien otrzymywa膰 dodatek motywacyjny, je艣li spe艂nia przes艂anki okre艣lone w ustawie b膮d藕 uchwale organu prowadz膮cego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Matylda 14 stycznia, 2017 o 22:40

Witam Pani Karolino. Jestem nauczycielem w przedszkolu z 9 letnim sta偶em pracy. Niebawem startuj臋 w konkursie na dyrektora plac贸wki, w kt贸rej pracuj臋. Po lekturze wpisu nt. Dodatku motywacyjnego podj臋艂am decyzje o zmianach w koncepcji zg艂aszanej do konkursu. Jednak mam jeszcze obawy… Zawsze by艂am ambitna i chcia艂am pracowa膰 pe艂n膮 par膮 mam wprowadza艂am innowacj臋 pedagogiczn膮, kilka du偶ych projekt贸w mi臋dzynarodowych kilka wygranych grant贸w …. I zawsze bola艂 mnie fakt, 偶e m贸j dodatek motywacyjny jest taki sam, jak kole偶anek, kt贸re przekonane s膮, 偶e motywacyjny dodatek nale偶y im si臋 bo d艂ugo pracuj膮. Dyrekcja dzieli艂a nas dodatkiem po r贸wno , bo tak sprawiedliwie …. Ale dla kogo???? Nagrody r贸wnie偶 wg listy w ustalonej kolejno艣ci.
Powielu latach „sprawiedliwego” naliczania staj臋 przed wyborem: Czy mog臋 czy dam rad臋???? Jezeli wygram ten konkurs czy podo艂am wprowadzi膰 zmiany??? Czym przekona膰 nauczycieli dla kt贸rych te zmiany b臋d膮 na gorsze? Prosz臋 o s艂owo wsparcia, czy pozosta膰 przy starym zwyczaju czy nara偶a膰 si臋 kole偶ankom i wprowadzi膰 nowe zasady???

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 stycznia, 2017 o 20:20

Witam Pani Matyldo, nie wiem co Pani poradzi膰. Zmiany s膮 konieczne, acz bardzo bolesne. To Pani zna swoje 艣rodowisko kole偶e艅skie i organ prowadz膮cy. Cho膰 mo偶e jak b臋d膮 znali przyczyn臋 zmian i b臋dzie ona dla nich jasna i czytelna to 艂atwiej j膮 zaakceptuj膮. Trzymam kciuki za wyb贸r na stanowisko, jak i wprowadzanie zmian. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magda 31 stycznia, 2017 o 12:11

Droga Pani Matyldo. Na Pani miejscu zastanowi艂abym si臋 dwa razy zanim zaproponuje Pani zmiany w sposobie rozdzielania dodatku motywacyjnego. Ja b臋d膮c dyrektorem zmieni艂am kilkunastoletni膮 regu艂臋 przyznawania dodatku motywacyjnego po r贸wno niezale偶nie od wymiaru etatu i przydziela艂am go r贸偶nicuj膮c jego wysoko艣膰. Niestety grupa nauczycieli uzna艂a to za mobbing z mojej strony, a nie ch臋膰 sprawiedliwego nagradzania za prac臋 (omijam fakt, 偶e dysponowa艂am 艣miesznie ma艂膮 pul膮 pieni臋dzy). Z drugiej strony w艂a艣nie ci nauczyciele uznali, 偶e wprowadzenie kod贸w do kopiarki dla nauczycieli, czy zapisanie zalece艅 poobserwacyjnych (np. brak realizacji wszystkich za艂o偶onych cel贸w lekcji, itp) to te偶 mobbing ze strony dyrektora szko艂y. Widz膮c jednak jasne strony dnia codziennego powinnam si臋 cieszy膰, 偶e ci nauczyciele nie uznali za mobbing wprowadzenia dy偶ur贸w mi臋dzylekcyjnych, a tylko kontrole tych dy偶ur贸w (jeden raz w roku szkolnym o czym informowa艂am na tablicy w pokoju nauczycielskim).
Powodzenia i pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina 9 lutego, 2017 o 13:30

Czy nauczyciel powracaj膮cy z urlopu macierzy艅skiego ma zawieszony ten dodatek (do przepracowania 6 miesi臋cy) czy powinien go dosta膰 po powrocie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 lutego, 2017 o 10:02

Powinien go otrzyma膰. Jest odpowiedni przepis Kodeksu pracy o tym 艣wiadcz膮cy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jan 20 lutego, 2017 o 19:07

Witam.
Szanowna Pani Karolino. Z przytoczonych przez Pani膮 odpowiedzi dotycz膮cych wyp艂acania dodatku motywacyjnego wynika, 偶e powinien go otrzyma膰 ka偶dy na-l spe艂niaj膮cy przes艂anki jego otrzymania okre艣lone w ustawie b膮d藕 uchwale (regulaminie) organu prowadz膮cego; 偶e dyrektor decyduje o jego wysoko艣ci ( ustalonej regulaminem), a nie jest w艂adny przes膮dza膰 o jego otrzymaniu ( a kto zatem decyduje o spe艂nieniu przes艂anek przez danego na-la?). I tu jest pe艂na zgoda! Ale co w sytuacji gdy organ prowadz膮cy w regulaminie z g贸ry zak艂ada, 偶e nie wszyscy na-le mog膮 ten dodatek otrzyma膰 ? (bo np. przeznacza na wyp艂at臋 dodatku 2% wynagrodzenia zasadniczego w danej plac贸wce a minimalny dodatek dla konkretnego na-la nie mo偶e by膰 ni偶szy ni偶 3%). Co w sytuacji, gdy jednym z punkt贸w uchwa艂y jest zapis, 偶e dodatek motywacyjny jest uznaniowy?; co gdy przez okres 6 miesi臋cy w plac贸wce nikt nie otrzymuje dodatku motywacyjnego? Na w膮tpliwo艣ci na-li dyrektor odpowiada, 偶e wszystko jest zgodne z prawem i regulaminem, 偶e regulamin by艂 konsultowany z radc膮 prawnym. Co my na-le w takiej sytuacji mo偶emy zrobi膰???
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta 1 marca, 2017 o 20:02

Witam! Czy nauczyciel mo偶e dosta膰 dodatek motywacyjny minusowy. Od roku mamy w szkole nowego dyrektora, kt贸ry przyznaje dodatki motywacyjne od 300 z艂 do 1 z艂. Ja w tym miesi膮cu dosta艂am 0,80 gr. Poniewa偶 co miesi膮c sk艂adamy samochwa艂ki. Moje kole偶anki w tym miesi膮cu dosta艂y minusowe dodatki minusowe typu: – 1 z艂 lub – 1,79. Czy dyrektor mo偶e tak przyznawa膰 dodatki?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 1 marca, 2017 o 21:07

Dobry wiecz贸r, absolutnie jest to sprzeczne z prawem. Prosz臋 poczyta膰 na blogu o dodatkach motywacyjnych. W razie konieczno艣ci zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta 2 marca, 2017 o 14:50

Witam Pani Karolino!
Dzi臋kuj臋 za tak szybk膮 odpowied藕. Z Pani blogu dowiedzia艂am si臋, 偶e minimalny dodatek motywacyjny wynosi 1%. Niestety w naszej szkole od wrze艣nia prowadzona jest praktyka minimalnych lub minusowych wyp艂at dodatku motywacyjnego. Wed艂ug mnie samo s艂owo dodatek m贸wi, 偶e powinno si臋 otrzymywa膰 dan膮 kwot臋, a nie zabiera膰. Nie mo偶emy wojowa膰 z gmin膮, poniewa偶 gmina w 100% stoi za dyrektorem. Co mamy robi膰? Do lokalnego kuratorium nie mo偶emy si臋 zg艂osi膰, bo dyrekcja ma tam swoje „uk艂ady”. Jeste艣my bezsilni. Do kogo mamy si臋 zwr贸ci膰?

Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 marca, 2017 o 23:28

Szanowna Pani, jestem w ci臋偶kim szoku. Prosz臋 o kontakt na adres mailowy i przes艂anie mi decyzji i tym minusowym dodatku motywacyjnym. W贸wczas b臋d臋 mog艂a pomy艣le膰, co z tym faktem zrobi膰. Mam pewien plan 馃檪 Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta 29 marca, 2017 o 21:11

Witam Pani Karolino!
Jeste艣my wdzi臋czni za zainteresowanie nasz膮 spraw膮. Ja mia艂am dodatki w kwocie 1 z艂. ale moje kole偶anki i koledzy minusowe kwoty, jak tylko dostan臋 od nich materia艂y to skontaktuj臋 si臋 z pani膮. Na jakiego e-mail’a mam pani wys艂a膰 decyzje?
Pozdrawiam. Ciesz臋 si臋, 偶e jest kto艣 kogo wzrusza ludzka krzywda. DZI臉KUJ臉

Lilia 2 marca, 2017 o 16:10

G艂upota niekt贸rych dyrektor贸w nie zna granic. Jeden bardziej pomys艂owy od drugiego. Prosz臋 zapozna膰 si臋 z regulaminem wynagradzania nauczycieli, kt贸ry powinien by膰 udost臋pniony w ka偶dej plac贸wce. W regulaminie jest informacja o tym, na jakie okresy przyznaje si臋 dodatek motywacyjny. Najcz臋艣ciej przyznaje si臋 2 razy w roku. Mo偶na co kwarta艂, ale co miesi膮c, to ju偶 radosna tw贸rczo艣膰 dyrektora. Ciekawe, co dyrektor robi z pieni臋dzmi zabranymi nauczycielom. Dok艂ada „swoim”? Je艣li dyrektor 艂amie przepisy, to zg艂osi膰 spraw臋 do gminy.

Odpowiedz

Joanna 23 marca, 2017 o 08:50

Dzie艅 dobry
Jestem nauczycielem sta偶ysta i mi na samym pocz膮tku powiedziano, 偶e nie otrzymam przez ca艂y rok dodatku motywacyjnego, bo sta偶ysta nie dostaje. Czy tak moze byc?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 marca, 2017 o 23:07

Dobry wiecz贸r, dodatek motywacyjny przys艂uguje po przepracowaniu sze艣ciu miesi臋cy w szkole. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agata 26 marca, 2017 o 22:32

Witam Pani膮!
Czy jest mo偶liwe, aby poprowadzi艂a Pani moj膮 spraw臋 w s膮dzie w Cz臋stochowie?
Dotyczy dyskryminacji. Prosz臋 o odpowied藕 na maila.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 marca, 2017 o 23:06

Witam, oczywi艣cie, 偶e tak. Prowadzimy sprawy w ca艂ej Polsce. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Nauczyciel 29 marca, 2017 o 11:22

Zastanawia mnie jedno: dlaczego dodatek Motywacyjny ma sie przyznany za Cos. Powinien byc przyznawany poczatkowo kazdemu „czy sie stoi czy sie lezy” jak napissl kiedys jeden z komentujacych. Ma on dac Motywacje, jak sama nazwa wskazuje. Po np.roku mozna zweryfikowac, czy nauczyciel zostal zmotywowany do dzialan. Dlaczego interpretowany jest, rowniez tutaj w komentarzach jako dodatek Wynagradzajacy?

Odpowiedz

xxx 6 kwietnia, 2017 o 09:35

U nas w szkole te偶 by艂y problemy z tym dodatkiem motywacyjnym zacz臋艂o si臋 o kary r贸偶ne potem wysz艂o z rozporz膮dzenia 偶e nie mog膮 tak zrobi膰 i by艂a afera teraz na szcz臋艣cie wszystko jest w porz膮dku.

Odpowiedz

Arkadiusz 28 kwietnia, 2017 o 09:03

Dzi臋kuj臋 za naprawd臋 przydatne informacje, wiele os贸b nie wie jak to powinno dzia艂a膰 i tutaj maj膮 wszystko dok艂adnie opisane. Je艣li kto艣 b臋dzie mia艂 jakie艣 niejasno艣ci to b臋d臋 im wysy艂a艂 link do tego wpisu bo jest naprawd臋 przydatny. Pozdrawiam!

Odpowiedz

Agnieszka 1 czerwca, 2017 o 12:30

Dzie艅 dobry

czy dodatek motywacyjny i dodatek za wychowawstwo wyp艂aca si臋 z g贸ry w pe艂nej wysoko艣ci, nawet w przypadku gdy umowa konczy sie np .10 ? czy mo偶臋 tak jak wynagrodzenie zasadnicze i dodatek sta偶owy proporcjonalnie do okresu przepracowanego ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 czerwca, 2017 o 11:59

Dzie艅 dobry, dodatek motywacyjny i za wychowawstwo s膮 sk艂adnikami wynagrodzenia, st膮d wyp艂acane s膮 za taki sam okres jak wynagrodzenie zasadnicze. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ola 2 sierpnia, 2017 o 21:08

Dobry wiecz贸r,
Jako jedyna nie dosta艂am dodatku motywacyjnego, chocia偶 dosta艂 go nauczyciwl, na kt贸rego wp艂yn臋艂a skarga rodzic贸w oraz taki, kt贸ry by艂 na zwolnieniu lekarskim przez 4 miesi膮ce w roku szkolnym. Czy dyrektor mog臋 tak post膮pi膰?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 sierpnia, 2017 o 11:38

Szanowna Pani, w takiej sytuacji zalecam si臋gn膮膰 do regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego i zwr贸ci膰 si臋 do pracodawcy z pro艣b膮 o wyja艣nienie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ma艂gorzata 19 wrze艣nia, 2017 o 09:40

Dzie艅 dobry.
Po 15 latach pracy w szkole w tym roku zmieni艂 mi si臋 dyrektor w naszej plac贸wce i na start obni偶y艂 mi dodatek motywacyjny. Argument – jak mnie poobserwuje i si臋 wyka偶臋 to mi podwy偶szy. Czy to normalne dzia艂anie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 pa藕dziernika, 2017 o 12:35

Dzie艅 dobry, nie, nie jest to normalne dzia艂anie, gdy偶 dodatek motywacyjny przys艂uguje za przepracowany okres. Najcz臋艣ciej jest to poprzedni semestr. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jarek 6 pa藕dziernika, 2017 o 16:18

Witam, czy dodatek motywacyjny podlega ochronie danych ( wysoko艣膰 dla poszczeg贸lnych nauczycieli?). Czy jest jaki艣 przepis m贸wi膮cy o tym , 偶e dyrekcja powinna przedstawi膰 dlaczego poszczeg贸lni nauczyciele maj膮 taki a nie inny dodatek?
Pozdrawiam i dzi臋kuje za odpowied藕.
Jarek

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 pa藕dziernika, 2017 o 12:05

Szanowny Panie, co do zasady informacja o wysoko艣ci otrzymywanego wynagrodzenia jest obj臋ta ochron膮 prawn膮 i mo偶e podlega膰 utajnieniu. Z racji tego, 偶e dodatek motywacyjny jest sk艂adnikiem wynagrodzenia dyrekcja mo偶e odm贸wi膰 podania informacji o wysoko艣ci dodatku otrzymywanego przez poszczeg贸lnych nauczycieli. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna 13 pa藕dziernika, 2017 o 22:14

Zastanawia mnie czy zwrot „sk艂ada si臋” jest faktycznie dowodem na to, 偶e dodatek musi by膰 przyznany. Czy to nie nadinterpretacja? W KN jest napisane, Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrze偶eniem art. 32, sk艂ada si臋 z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw;
4) nagr贸d i innych 艣wiadcze艅 wynikaj膮cych ze stosunku pracy, z wy艂膮czeniem 艣wiadcze艅 z zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych i dodatk贸w socjalnych okre艣lonych w art. 54.
No i np. jest tu mowa o nagrodach, a przecie偶 nie ka偶dy nauczyciel co roku otrzymuje nagrod臋. Ja odk膮d pracuje mia艂am dodatek motywacyjny, ale odk膮d wr贸ci艂am do pracy po urlopie rodzicielskim, to owego dodatku ju偶 mi nie przyznano. Ch臋tnie posz艂abym do dyrekcji z konkretnymi przepisami m贸wi膮cymi o tym, 偶e dodatek mi si臋 nale偶y, ale na innych portalach czytam znowu, 偶e przepisy s膮 tak og贸lne, 偶e dodatek przyznaje si臋 uznaniowo. Do tego moja pani dyrektor na radzie ustali艂a sobie kryteria przyznawania dodatku. W moim mniemaniu wi臋kszo艣膰 z nich spe艂niam, ale jestem tylko nauczycielem wspomagaj膮cym. I jak tu mie膰 motywacj臋 do pracy jak jest si臋 traktowanym jak ni偶sza kategoria.

Odpowiedz

Kaja 18 pa藕dziernika, 2017 o 22:12

Czytam o dodatkch po raz setny i nadal nie mam pewno艣ci, co do mojej sytuacji. Wi臋kszo艣膰 ci膮偶y nie mog艂am pracowa膰 i by艂am na zwolnieniu lekarskim. W tym okresie zosta艂 mi odebrany dodatek za wychowawstwo oraz obni偶ony dodatek motywacyjny. Obecnie jestem na urlopie macierzy艅skim, dowiedzia艂am si臋 od ksi臋gowej, 偶e dodatek motywacyjny zosta艂 mi odebrany ( ju偶 trakcie trwania urlopu macierzy艅skiego) i z tego tytu艂u dostaj臋 ni偶sze wynagrodzenie/zasi艂ek podczas urlopu(pomniejszone o motywacyjny). Czy tak mo偶e by膰? Czy nie powinnam dostawa膰 na macierzy艅skim 艣redniej z 12 miesi臋cy sprzed zwolnienia?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 pa藕dziernika, 2017 o 11:37

Dzie艅 dobry, wynagrodzenie powinno by膰 wyp艂acane na podstawie 艣redniej z ostatnich 12 miesi臋cy przed korzystaniem ze zwolnienia lekarskiego. Proponuje napisa膰 pismo do pracodawcy z wnioskiem o podanie podstawy prawnej i wyja艣nienie sprawy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magdalena 8 grudnia, 2017 o 21:33

Witam serdecznie, chcia艂abym si臋 poradzi膰 w mojej sprawie dodatku motywacyjnego, czy mog艂abym si臋 dowiedzie膰 ile kosztuje porada?:)

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 grudnia, 2017 o 18:22

Witam Pani膮, cena porady prawnej jest uzale偶niona od stopnia skomplikowania sprawy – od 100 z艂. Co do zasady wyceniana jest indywidualnie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Beata 4 lutego, 2018 o 10:36

Mam pytanie, poniewa偶 zosta艂am zatrudniona w po艂owie roku szkolnego do pracy na 艣wietlicy,w zast臋pstwie za nauczyciela kt贸ry przeszed艂 do innej klasy jako nauczyciel wspomagaj膮cy. Jaki w takim przypadki jest moj okres wypowiedzenia? Bo w umowie nie mam okre艣lone, a jestem zatrudniona na kart臋 nauczyciela. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 lutego, 2018 o 10:07

Szanowna Pani, a jak mam Pani pom贸c, nie widz膮c Pani umowy o prac臋? Obawiam si臋, 偶e z tre艣ci Pani komentarza wynika, 偶e nie jest Pani zatrudniona prawid艂owo. Konkrety mog臋 Pani poda膰 po kontakcie indywidualnym. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa 7 lutego, 2018 o 15:15

Dzie艅 dobry,
Pani Karolina mam pytanie dotycz膮ce wyp艂aty dodatku motywacyjnego w czasie trwania urlopu dla podratowania zdrowia.
Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wys艂ug臋 lat, oraz od grudnia 2017r. do lutego 2018r. ma przyznany dodatek motywacyjny. Z dniem 01.01.2018r. udaje si臋 na roczny urlop dla podratowania zdrowia. Czy za stycze艅 i luty 2018r. nale偶y mu si臋 dodatek motywacyjny? W regulaminie wynagrodze艅 nie ma 偶adnych wyszczeg贸lnie艅 dotycz膮cych dodatku motywacyjnego i zasad wyp艂acania w czasie trwania urlopu dla podratowania zdrowia

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 lutego, 2018 o 10:45

Dzie艅 dobry, ten temat jest bardziej skomplikowany ni偶 si臋 wydaje. Ale w czasie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel otrzymuje tylko te 艣wiadczenia, jakie przyznaje mu Karta. Prawo do dodatku motywacyjnego zostaje zawieszone w zwi膮zku z urlopem dla poratowania zdrowia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dota 2 marca, 2018 o 10:20

Pani Karolino, przeczytalam ostatnio wyrok sadu w Gdansku, w ktorym padlo stwierdzenie, ze dodatek motywacyjny nie jest absolutnie obligatoryjny. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 marca, 2018 o 17:06

Z przyjemno艣ci膮 zapoznam si臋 z tre艣ci膮 tego wyroku. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Beata 1 kwietnia, 2018 o 12:35

Mam pytanie kt贸re chyba jeszcze nie pad艂o. W mojej szkole przyznaj膮 nam dodatki na p贸艂 roku, wyp艂acane od marca do sierpnia. kolejne p贸艂 roku nie dostajemy nic. W rozmowach z kole偶ankami z wielu szk贸艂 nie s艂ysza艂am o 偶adnej tego typu sytuacji i wszyscy si臋 dziw膮 偶e tak jest. czy to jest zgodne z prawem? Rozumiem 偶e jest wewn臋trzny regulamin wyp艂aty motywacyjnego ale chyba powinien by膰 ca艂y rok jako element wynagrodzenia. Czy ja si臋 myl臋? Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2018 o 23:27

Opisana przez Pani膮 procedura jest absolutnie niezgodna z obowi膮zuj膮cymi przepisami. Prosz臋 zwr贸ci膰 si臋 z pytaniem pisemnym do pracodawcy o wyja艣nienie tej kwestii. A jak pracodawca nie odpowie to do organu prowadz膮cego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Lesia 17 czerwca, 2018 o 23:41

Witam. Pisze Pani, ze dodatek motywacyjny przyznaje sie po przepracowaniu 6 miesi臋cy pracy w szkole – pierwszej pracy. Czy przerwa w zatrudnieniu na zasi艂ek macierzy艅ski, podczas kt贸rego nie mia艂am umowy powoduje, ze rozpocz臋ta po nim praca w szkole znowu jest „pierwsza” czy wtedy powinnam dosta膰 dodatek od razu po zatrudnieniu ? Prosze o odpowiedz!

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 23:29

Dobry wiecz贸r, nauczyciel po powrocie z urlopu macierzy艅skiego powinien otrzymywa膰 wynagrodzenie takie, jak przed urlopem. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Irena 4 pa藕dziernika, 2018 o 20:48

Witam a czy po powrocie z wychowawczego pensja jest taka jak przed nim???w mojej szkole zmienil sie dyrektor, ktory nie przyznal mi dodatku motywactjnego.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 29 pa藕dziernika, 2018 o 22:41

Dobry wiecz贸r, po powrocie z urlopu wychowawczego pensja powinna by膰 taka sama w zale偶no艣ci od tego, ile on trwa艂. Odno艣nie dodatku motywacyjnego prosz臋 wyst膮pi膰 do dyrektora z pytaniem o brak wyp艂acenia Pani dodatku motywacyjnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agnieszka 21 czerwca, 2018 o 16:27

Od 15-tu lat pracuj臋 w jednej szkole i tylko przez dwa semestry mia艂am dodatek motywacyjny: jeden semestr 20z艂 i drugi semestr 30z艂. Wygl膮da na to,偶e przez te 15 lat by艂am najzwyczajniej okradana,skoro nie otrzymywa艂am i nie otrzymuj臋 tego dodatku

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 01:54

A czy wyst膮pi艂a Pani na pi艣mie z pytaniem dlaczego nie otrzymuje Pani dodatku?

Odpowiedz

Robert 30 grudnia, 2018 o 10:30

Ale to jakie艣 nieporozumienie. Organ prowadz膮cy okre艣la wysoko艣膰 dodatku w przeliczeniu na etat i tym samemu okre艣la wysoko艣膰 艣rodk贸w, kt贸rymi dysponuje dyrektor. A ten mo偶e dowolnie je rozdzieli膰 i mo偶e nie przyzna膰 dodatku motywacyjnego dla wielu nauczycieli. Nie ma obowi膮zku przyznawa膰 go ka偶demu. A 偶e na wynagrodzenie „sk艂ada si臋” to jest jeszcze kilkana艣cie innych dodatk贸w, kt贸re si臋 sk艂adaj膮, a kt贸rych wi臋kszo艣膰 nauczycieli nigdy nie widzia艂a.

Odpowiedz

Ola 31 sierpnia, 2018 o 17:50

a ja mam pytanie, dla mnie zagadka. w poprzednim roku szkolnym rozpoczynalam prac臋 jako nauczyciel-sta偶ysta (2017/2018). Uda艂o mi si臋 za艂apa膰 na zrealizowanie sta偶u na „starych” zasadach. Umowe podpisano ze mn膮 na ca艂y rok 09.2017 do konca 08.2018. Jako m艂ody 艣wie偶y nowy pracownik nie mia艂am naturalnie prawa do dod. motywacyjnego, ca艂y zatem rok szkolny stara艂am si臋 bardzo by pokaza膰 si臋 z jak najlepszej strony, organizowa艂am du偶o rzeczy poza obowi膮zuj膮cym mnie programem – stara艂am si臋 „zas艂u偶y膰” i zapracowa膰 na fajny dodatek od nowego roku szkolnego. Niestety! umowa nie zosta艂a ze mn膮 przed艂u偶ona, z ko艅cem sierpnia ko艅cze prac臋 w tej szkole. Na szcz臋艣cie znalaz艂am prac臋 now膮, w szkole kt贸ra podlega pod to samo starostwo, w tym samym powiecie. Prac臋 rozpoczynam od 01.09.2018 jako nauczyciel kontraktowy.
pytanie moje, czy moj dodatek motywacyjny przepad艂? z uwagi na zmian臋 miejsca pracy? czy mimo wszystko szko艂a podlegaj膮ca pod t膮 sam膮 jednostk臋 prowadz膮c膮 jakkolwiek mo偶e mi przyzna膰 dodatek?.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 29 pa藕dziernika, 2018 o 23:24

Dodatek motywacyjny przyznawany jest za prac臋 w danej szkole, a nie w gminie. Chyba, 偶e Pani stosunek pracy nie rozwi膮za艂 si臋, a nowe zatrudnienie odby艂o si臋 na zasadzie przeniesienia w trybie art. 18 KN. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ola 31 sierpnia, 2018 o 17:55

a ja mam pytanie, dla mnie zagadka. w poprzednim roku szkolnym rozpoczynalam prac臋 jako nauczyciel-sta偶ysta (2017/2018). Uda艂o mi si臋 za艂apa膰 na zrealizowanie sta偶u na \”starych\” zasadach. Umowe podpisano ze mn膮 na ca艂y rok 09.2017 do konca 08.2018. Jako m艂ody 艣wie偶y nowy pracownik nie mia艂am naturalnie prawa do dod. motywacyjnego, ca艂y zatem rok szkolny stara艂am si臋 bardzo by pokaza膰 si臋 z jak najlepszej strony, organizowa艂am du偶o rzeczy poza obowi膮zuj膮cym mnie programem – stara艂am si臋 \”zas艂u偶y膰\” i zapracowa膰 na fajny dodatek od nowego roku szkolnego. Niestety! umowa nie zosta艂a ze mn膮 przed艂u偶ona, z ko艅cem sierpnia ko艅cze prac臋 w tej szkole. Na szcz臋艣cie znalaz艂am prac臋 now膮, w szkole kt贸ra podlega pod to samo starostwo, w tym samym powiecie. Prac臋 rozpoczynam od 01.09.2018 jako nauczyciel kontraktowy.
pytanie moje, czy moj dodatek motywacyjny przepad艂? z uwagi na zmian臋 miejsca pracy? czy mimo wszystko szko艂a podlegaj膮ca pod t膮 sam膮 jednostk臋 prowadz膮c膮 jakkolwiek mo偶e mi przyzna膰 dodatek?.

Odpowiedz

Anita 2 wrze艣nia, 2018 o 17:12

Ostatnio w mojej szkole zosta艂 powo艂any zwi膮zek nauczycieli niezrzeszonych. Przedstawiciel tego zwi膮zku jest obecny przy wszystkich spotkaniach dyrektor-zwi膮zki zawodowe np. Przy przyznawaniu dodatk贸w motywacyjnych. Czy jest to zgodne z prawem? Drugie moje pytanie – czy np dodatek motywacyjny powinien by膰 omawiany z przedstawicielami zwi膮zk贸w czy jedynie jest to czysta formalno艣膰 czyli przed艂o偶enie gotowej listy przez dyrektora tylko do zaakceptowania?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 29 pa藕dziernika, 2018 o 22:51

Dzie艅 dobry, o ile ten zwi膮zek zawodowy jest tzw. zwi膮zkiem reprezentatywnym, to jego przedstawiciel ma prawo by膰 obecny przy przyznawaniu 艣wiadcze艅. Nie ma jednak podstaw, aby by艂 obecny przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego, sk膮d si臋 to wzi臋艂o? Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor, a nie dyrektor wraz ze zwi膮zkami zawodowymi.

Odpowiedz

U 18 listopada, 2018 o 18:30

Witam,
Od wrze艣nia pracuj臋 w nowej plac贸wce nie zosta艂 mi przyznany dodatek motywacyjny poniewa偶 jestem nowym nauczycielem i mo偶e go dostan臋 po 6 miesi膮cach. Ostatnio dowiedzia艂am si臋 偶e jako jedyna z tr贸jki nowo przyj臋tych nauczycieli nie dosta艂am dodatku (chocia偶 robi臋 rzeczy ponad prac臋 w grupie jak niekt贸rzy). Kole偶anka si臋 „wyk艂贸ci艂a” o dodatek chocia偶 ma umow臋 na czas okre艣lony a ja nieokre艣lony. Czy tak mo偶e by膰 偶e jedni nowi maj膮 a inni nie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 7 grudnia, 2018 o 12:22

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Lidia 14 grudnia, 2018 o 09:59

Witam, mam pytanie czy jest jaka艣 podstawa prawna na to, 偶e nie trzeba wype艂nia膰 odpowiedniego druku na motywacyjne, czyli tzw.”samochwa艂ki”???Dostaje druk dla nauczyciela, a jako,偶e jestem wychowawc膮 w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej, jest on nie adekwatny do moich dzia艂a艅.
A drugie pytanie z innej beczki, czy rady pedagogiczne s膮 obowi膮zkowe? wszystkie?
Pracuje jako wychowawca w internacie, i chodz臋 na rady szko艂y, kt贸re czasami mnie nie dotycz膮?
Nieobecno艣膰 mo偶e skutkowa膰 obci臋ciem motywacyjnego.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 stycznia, 2019 o 23:39

Szanowna Pani, prosz臋 poszuka膰 na blogu informacji na temat tzw. samochwa艂ek. Generalnie przepisy obliguj膮 do ich sk艂adania jedynie dyrektora a nie nauczycieli.
Posiedzenia Rad Pedagogicznych s膮 obowi膮zkowe dla nauczycieli. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Kit 29 grudnia, 2018 o 15:07

A co to jest dodatek MOTYWACYJNY? W mojej szkole wynosi 0 z艂. Co ma mnie motywowa膰? Mimo 偶e nic nie dostaj臋, staram si臋 rzetelnie pracowa膰. Wiem, 偶e s膮 2-3 osoby, kt贸re taki dodatek zawsze dostaj膮, ale te akurat nie za dobr膮 prac臋, tylko z innych powod贸w.

Odpowiedz

Lidkas 28 lutego, 2019 o 09:10

Przeczytalam artyku艂, poinformowalam pani膮 dyrektor, ona innych dyrektor贸w i uslyszalam, 偶e nie ma podstawy prawnej 偶eby ka偶demu nauczycielowi wyp艂aci膰 dodatek motywacyjny. Teraz nie ma te偶 pieni臋dzy. A je艣li sie tak upieram to nauczyciele mog膮 dosta膰 po 5 z艂. dodatku. W regulaminie nie ma dolnej granicy wi臋c zgodnie z regulaminem.

Odpowiedz

Agnieszka 23 marca, 2019 o 09:25

Dzie艅 dobry!
Napisa艂am do dyrektora szko艂y pismo z pro艣b膮 o wyja艣nienie,dlaczego w og贸le nie dostaj臋 dodatku motywacyjnego i 偶e czuj臋 si臋 przez to dyskryminowana.Poprosi艂am te偶 aby powo艂a艂 si臋 o przepisy czy jak膮艣 podstaw臋 prawn膮,kt贸re t艂umacz膮 dlaczego nie mam tego dodatku. Otrzyma艂am tak膮 odpowied藕:

„Informuj臋,偶e przyznawany dodatek wynikaj膮cy z przepis贸w Karty Nauczyciela oraz uchwa艂y takiej to a takiej NIE JEST OBLIGATORYJNYM SK艁ADNIKIEM WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI. O przyznaniu tego dodatku decyduje dyrektor szko艂y,maj膮c na uwadze warunki przyznawania tego dodatku,okre艣lone w ww.uchwale uwzgl臋dniaj膮c prac臋 wszystkich nauczycieli w szkole oraz przyznane 艣rodki finansowe. W zwi膮zku z tym nie dosz艂o do pozbawienia pani dodatku motywacyjnego. Maj膮c na uwadze prac臋,dyrektor przyznaje dodatek okre艣lonej grupie nauczycieli. Nieprzyznanie dodatku nie jest 偶adn膮 dyskryminacj膮 nauczyciela”

I co Pani na to? My艣la艂am,偶e napisze,i偶 nie mam dodatku za to,偶e cz臋sto przebywa艂am na zwolnieniach lekarskich,ale inne osoby te偶 przebywa艂y (nawet miesi膮c i d艂u偶ej) a dodatek otrzymuj膮. Gdy rozmawia艂am z prawnikiem zwi膮zkowym,powiedzia艂,偶e w s膮dzie pracy niczego nie wywalcz臋,bo dodatek jest uznaniowy i tylko o d dyrektora zale偶y kto go otrzyma

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 12:27

Szanowna Pani, dyrektor nie ma racji. Zapada coraz wi臋cej wyrok贸w w s膮dach, kt贸re wskazuj膮, i偶 jest to obligatoryjny sk艂adnik wynagrodzenia. Postaram si臋 w najbli偶szym czasie ponownie o tym napisa膰. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Mm 5 maja, 2019 o 16:43

Trzeci rok jestem na umowie- zast臋pstwie i nigdy nie mia艂am dodatku motywacyjnego. Czy mam do niego prawo?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 maja, 2019 o 10:03

Szanowna Pani, prosz臋 o skorzystanie z formularza kontaktowego i porady prawnej, albowiem nie da si臋 udzieli膰 odpowiedzi na Pani pytanie w komentarzu. Wymaga ono weryfikacji Pani um贸w o prac臋. Pozdarawiam.

Odpowiedz

Agnieszka 9 czerwca, 2019 o 17:54

Dzie艅 dobry!

Ostatnio ponownie zapyta艂am dyrektora szko艂y dlaczego nadal nie otrzymuj臋 dodatku motywacyjnego,skoro nie by艂am na zwolnieniach i robi艂am rzeczy wykraczaj膮ce poza zwyk艂y przydzia艂 obowi膮zk贸w. Dyrektor odpowiedzia艂,偶e dodatki przyzna艂 wy艂膮cznie osobom,kt贸re bra艂y udzia艂 w strajku,aby zrekompensowa膰 im straty finansowe. Czy to zgodne z prawem? Ja podczas strajku biega艂am po r贸偶nych szko艂ach jako uczestnik komisji egzaminacyjnych,przeprowadza艂am w obcych szko艂ach egzaminy klasyfikacyjne i jeszcze wype艂nia艂am obowi膮zki w swojej w艂asnej szkole. Ale okaza艂o si臋,偶e jestem gorsza od tych,kt贸rzy nie pracowali w og贸le,bo strajkowali

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 12 czerwca, 2019 o 02:09

Dzie艅 dobry, nie, nie jest to zgodne z prawem. Zapraszam na Konferencj臋 o asertywno艣ci i b臋dzie mog艂a Pani zapyta膰 dyrektora o przyczyn臋 i wskaza膰, 偶e takie rozr贸偶nienie stanowi dyskryminacj臋 ze wzgl臋du na strajk. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 17 wrze艣nia, 2019 o 09:28

Witam, mamy wrzesie艅 2019 – pracuj臋 w szkole na p贸艂 etatu (ponad 10 lat, dyrektor zawsze by艂 zadowolony z mojej pracy). Pisze Pani, 偶e przyznawanie dodatku motywacyjnego jest „obligatoryjne, bo stanowi sk艂adnik pensji”. Ot贸偶 m贸j dyrektor stwierdzi艂 inaczej tzn. je艣li mam p贸艂 etatu, to mi si臋 nie nale偶y dodatek motywacyjny, bo obecnie minimum to 150 – 600 z艂 (na etat przychodzi 200 z艂) a dyrektor uzna艂, 偶e nie mo偶e da膰 tyle samo tzn 150 z艂 nauczycielowi pracuj膮cemu na pe艂nym etacie i temu, kt贸ry pracuje na p贸艂 etatu. Stwierdzi艂, 偶e w uchwale nie ma nic o ilo艣ci procentowej przyznawania tego dodatku. Mimo, 偶e w puli „dodatek motywacyjny” jest moje 100 z艂, to nie mog臋 dosta膰 minimum okre艣lonego w ustawie 150 z艂 ani, 偶adnej procentowej kwoty tj. 75 z艂 (po艂owa z minimum) ani 50 z艂 (po艂owa z tego co przysz艂o na p贸艂 etatu). Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Ewa Agnieszka 17 wrze艣nia, 2019 o 09:39

Witaj Anno, w naszej szkole sytuacja by艂a podobna.
Dyrektor powiedzia艂, 偶e nauczyciele pracuj膮cy na mniej ni偶 ca艂y etat nie dostan膮 dodatku motywacyjnego. Jednak ostatecznie po rozmowach z rad膮 pedagogiczn膮 przyzna艂 im dodatek motywacyjny w ilo艣ci procentowej, o kt贸rej faktycznie nie ma s艂owa w nowej ustawie.
呕ycz臋, aby wasz dyrektor te偶 zmieni艂 zdanie, bo wszyscy si臋 staraj膮 by ten dodatek otrzymywa膰.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 13 pa藕dziernika, 2019 o 12:59

Dzie艅 dobry, bardzo dziwne t艂umaczenie dyrektora. Wiadomo, 偶e nawet je艣li nic nie ma na ten temat w przepisach to jest mo偶liwe zastosowanie rozliczenie dodatku proporcjonalne. Mam nadziej臋, 偶e uda艂o si臋 spraw臋 wyja艣ni膰. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna 1 pa藕dziernika, 2019 o 15:54

Prosz臋 o opini臋 dotycz膮ca dodatku motywacyjnego. W roku szkolnym,2017/18 przebywa艂a na urlopie dla podratowania zdrowia. W kolejnym roku dyrektor pozbawi艂 mnie dodatku motywacyjnego. Opr贸cz tego przebywa艂am ( rok 2018/ 19) na zwolnieniu 90 dni ( pooperacyjnym) . W zwi膮zku z tym teraz te偶 nie mam dodatku motywacyjnego. Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 13 pa藕dziernika, 2019 o 12:52

Wszystko zale偶y od regulaminu obowi膮zuj膮cego w gminie. Jednak jest to dopuszczalne. O ile po zwolnieniu lekarskim wraca Pani na warunki, jakie mia艂a Pani wcze艣niej, o tyle po urlopie dla poratowania zdrowia zaczyna Pani prac臋 od nowa.

Odpowiedz

Andrzej H. 31 sierpnia, 2020 o 23:08

W dniu dzisiejszym p. dyrektor o艣wiadczy艂a, 偶e dodatek motywacyjny nie b臋dzie przyznawany dla ka偶dego, a jedynie dla os贸b, kt贸re robi膮 co艣 wi臋cej ni偶 czterdziestogodzinny czas pracy. Zapowiedzia艂a, 偶e ma motywowa膰, a nie by膰 przyznawany z automatu. Powiedzia艂a, 偶e dostan膮 go przewodnicz膮cy tylko zespo艂贸w, mo偶e ca艂y zesp贸艂, jak b臋dzie du偶o robi艂 ponad 40 godzin. Dodam, 偶e przewodnicz膮cymi s膮 osoby z grona najbli偶szych poplecznik贸w, nawet kierownik gospodarczy (jego karta nie obowi膮zuje – zesp贸l ds. epidemicznych) Ja tu widz臋 ewidentne 艂amanie prawa, brak r贸wno艣ci wzgl臋dem pracownik贸w, mo偶e i form臋 kumoterstwa.

Odpowiedz

Tomasz 10 stycznia, 2022 o 11:52

Mam kr贸tkie pytanie, czy ten artyku艂 na dzie艅 dzisiejszy, tj. 10 stycznia 2022 roku jest zgodny z aktualnym stanem prawnym? Z g贸ry dzi臋kuj臋 za odpowied藕.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 1 lutego, 2022 o 19:29

Dzie艅 dobry, tak jest. Nic w tej materii si臋 na razie nie zmieni艂o. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anetta 17 sierpnia, 2023 o 15:39

Dzie艅 dobry, ja z takim pytaniem . Kto ustala dodatki motywacyjne na nowy rok szkolny w przypadku zmiany dyrekora szko艂y ? „Stary” dyrektor, kt贸ry pe艂ni funkcj臋 do 31 sierpnia, czy „nowy” , kt贸ry zaczyna prac臋 od 1 wrze艣nia ? Dodam , 偶e „stary” dyrektor b臋dzie pracowa艂 nadal jako zwyk艂y nauczyciel w tej plac贸wce .
Dzi臋kuj臋.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 wrze艣nia, 2023 o 01:28

Obaj dyrektorzy powinni wsp贸lnie ustali膰 wysoko艣膰 dodatk贸w motywacyjnych dla nauczycieli, ewentualnie nowy na podstawie przygotowanych dokument贸w przez poprzedniego dyrektora.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 lutego, 2017 o 10:05

Droga Pani Basiu, trzeba pozna膰 w艂a艣ciwe podstawy prawne i wtedy walczy膰 o swoje w艂膮cznie z s膮dem. Pozdrawiam. Karolina

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 30 marca, 2017 o 01:35

Witam serdecznie, poprosz臋 na adres kancelariabatna@wp.pl. Pozdrawiam serdecznie. Karolina

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artyku艂贸w, w kt贸rych dziel臋 si臋 swoj膮 wiedz膮 bezp艂atnie.

Je艣li potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi sw贸j problem, a ja zaproponuj臋, co mo偶emy wsp贸lnie w tej sprawie zrobi膰 i ile b臋dzie kosztowa膰 moja praca.

Twoje dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafa艂a Bednarczyka w celu obs艂ugi komentarzy. Szczeg贸艂y: polityka prywatno艣ci.

Poprzedni wpis:

Nast臋pny wpis: