03.09.2021

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

„Dostanę dyscyplinarkę”, czyli kiedy tak naprawdę można zwolnić dyscyplinarnie nauczyciela

Wielokrotnie słyszę, że pracownicy najbardziej boją się dyscyplinarki. Nawet dzisiaj w e-mailu, Klientka napisała, że obawia się, że jak odwoła się od wypowiedzenia, to w kolejnym roku otrzyma dyscyplinarkę.

Pani Ewa ciągle powtarza, że jak się sprzeciwi decyzji dyrektora to dostanie dyscyplinarkę. A mi włos się na głowie jeży!

Dyscyplinarka

Dyscyplinarką, potocznie nazywane jest rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Kwestię tę reguluje art. 52 Kodeksu pracy.

Zgodnie z nim:

Art.  52.  [Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika; konsultacja związkowa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia]

1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

2.  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Jak widzisz dotyczy to pracowników, do których zatrudnienia stosuje się Kodeks pracy. Czy nauczyciel jest pracownikiem? 🙂

To przewrotne pytanie 🙂

Tak! jest. Jednakże jego stosunek pracy uregulowany jest dokładnie – konkretnie i całościowo w Karcie Nauczyciela. Przepisy Kodeksu pracy stosuje się jedynie wówczas, gdy dana kwestia nie jest w Karcie uregulowana. Tak wynika z art. 91 C KN.

Jak zapewne wiesz, możliwości zwolnienia nauczyciela zostały określone w art. 20 KN, 23 KN i 26 KN. Mówiłam o tym na ostatnim live pod tytułem „Zadbaj o swoje zatrudnienie”. Możesz go obejrzeć na FB na stronie  „Nauczycielu-zadbaj o swoje prawa!” .

Swoją drogą przyłącz się do nas, jeśli jeszcze nie jesteś członkiem naszej grupy 🙂 wkrótce też ukaże się ebook o tej samej tematyce.

Przyczyny zwolnienia nauczyciela są jasno określone w powyższych przepisach. I nie ma wśród nich zwolnienia dyscyplinarnego! 

Proszę zapamiętaj to!

NAUCZYCIELA NIE MOŻNA ZWOLNIĆ W TRYBIE ART. 52 K.P., czyli NIE MOŻNA MU DAĆ DYSCYPLINARKI!

Jak więc zwolnić nauczyciela, który popełnił jakiś czyn niedozwolony, jest niesubordynowany wobec dyrektora, czy na przykład zasłabł w toalecie i nie przyszedł na lekcje?

Można to zrobić tylko zgodnie z określonymi w Karcie Nauczyciela przepisami. 

Zwolnienie nauczyciela

I tak:

art. 20 KN mówi o przyczynach organizacyjnych;

art. 23 KN mówi o przyczynach obiektywnych, takich jak wniosek nauczyciela, czasowa nieobecność nauczyciela spowodowana chorobą, orzeczenie lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy, w razie uzyskania negatywnej oceny pracy bądź w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole.

art. 26 KN mówi o wygaśnięciu stosunku pracy z mocy prawa.

Jeżeli odczuwasz taką potrzebę to omówię te przepisy dokładniej. Daj mi znać, czy jest taka konieczność?

Postępowanie dyscyplinarne

W przypadku, gdy nauczyciel rażąco naruszył swoje obowiązki, określone w art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz art. 6 Karty Nauczyciela może odpowiedzieć dyscyplinarnie. Do tej sytuacji stosujemy jednak jedynie przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej uregulowane w Karcie Nauczyciela. Zgodnie z art. 75 KN – nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6.

Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli, zgodnie z art. 76 KN, są: nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania, wydalenie z zawodu nauczyciela.

Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.

Jak widać z powyższego, nauczyciela nie można zwolnić bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli w sposób typowej dyscyplinarki. Nawet jeśli nauczyciel otrzyma karę zwolnienia z pracy na skutek orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej to nie jest to natychmiast.

Mam więc nadzieję, że będzie to od tej pory jasne i nie będzie budziło wątpliwości. 

 

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: