13.04.2019

47 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Jak prawidłowo wypłacić wynagrodzenie nauczycielom za czas strajk?

Jak już wiesz, można wypłacić nauczycielom wynagrodzenie za czas strajku, mimo że MEN i RIO twierdzą inaczej. Pisałam o tym wczoraj i przedwczoraj.

Na podstawie czego tak można zrobić?

Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24.09.2013 roku (III PK 88/12), porozumienie zbiorowe z pracownikami jest ważne tak samo, jak ustawa. 

Według art. 9 § 1 k.p przez prawo pracy rozumie się zarówno przepisy kodeku pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy, jak i postanowienia układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy opartych na ustawie. Ponieważ ustawa przewiduje możliwość zawarcia takiego paktu, to istnieje możliwość zaliczenia porozumienia zbiorowego do źródeł prawa pracy. Tak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 7 września 1999 r. (I PKN 243/99). Przy czym nie wystarczy tu oparcie się tylko na ogólnym przepisie konstytucji. Jak wyjaśniał SN w wyroku z 7 grudnia 2012 r. (II PK 128/12), art. 59 ust. 2 konstytucji nie może stanowić ustawowego oparcia dla porozumień zbiorowych zawierających przepisy prawa pracy, gdyż intencją ustawodawcy było stworzenie zamkniętego systemu źródeł prawa i ograniczenie ich katalogu do aktów wymienionych w art. 87 ustawy zasadniczej.

Postanowienia porozumień zbiorowych będą miały pierwszeństwo zastosowania przed normami kodeksu pracy lub innych ustaw, jeśli są korzystniejsze dla pracowników. Wynika to a contrario z art. 9 § 2 k.p. Zabrania on jedynie, aby postanowienia takich paktów były mniej korzystne dla załogi niż przepisy kodeksu pracy i innych ustaw z zakresu prawa pracy oraz aktów wykonawczych do nich. Sąd w postępowaniu sądowym, rozpatrując sprawę o roszczenie pracownika oparte na porozumieniu zbiorowym, kontroluje zgodność postanowień tego porozumienia z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zastosuje więc porozumienie zbiorowe, jeśli jego postanowienia nie będą naruszać zasady równego traktowania w zatrudnieniu, nie będą mniej korzystne niż przepisy prawa, nie będą z nimi sprzeczne oraz nie będą mniej korzystne niż prawo pracy. Dokładnie to wyjaśnił w uzasadnieniu uchwały siedmiu sędziów, Sąd Najwyższy z  dnia 11 lutego 2004 r. – (III PZP 12/03).

Warunek : legalny strajk 

W trakcie sporów zbiorowych prowadzonych na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (DzU nr 55, poz. 236 ze zm.) wyraźne ustawowe oparcie mają porozumienia zawarte w bezpośrednich rokowaniach (tzw. porozumienia koncyliacyjne – art. 9 ustawy) oraz w czasie mediacji prowadzonej przez mediatora (porozumienia mediacyjne – art. 14 ustawy). Ponadto orzecznictwo sądowe wskazuje, że porozumienia strajkowe i postrajkowe (przyjęte w czasie strajku albo kończące go lub akcję protestacyjną) są źródłem prawa pracy (art. 9 § 1 k.p.). Zawarto je bowiem w zakresie ustawowych procedur polubownych, w bezpośrednich rokowaniach stron sporu albo przed mediatorem. Tak wynika z wyroku SN z 24 września 2013 r. (III PK 88/12). W praktyce oznacza to, że porozumienia zbiorowe można zawrzeć na każdym etapie trwania sporu, również w czasie lub na zakończenie strajku bądź akcji protestacyjnej, i stosownie do okoliczności zaistniałych w konkretnym sporze będą one miały przymiot porozumienia określonego w art. 9 ustawy, jeśli do ich zawarcia doszło w toku bezpośrednich rokowań stron, albo porozumienia mediacyjnego z art. 14 ustawy, gdy przyjęto je z udziałem mediatora. W obu przypadkach porozumienia te opierają się na ustawie w rozumieniu art. 9 § 1 k.p. i są źródłem prawa pracy oraz mogą być podstawą roszczeń zatrudnionych. (źródło: https://www.rp.pl/artykul/1158521-Porozumienie-zbiorowe-z-zaloga-wazniejszy-niz-ustawa.html).

Jak to zrobić?

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie precyzuje, w jaki sposób zawrzeć porozumienie z pracodawcą w przedmiocie wypłaty pracownikom wynagrodzenia za pracę, mimo nie świadczenia pracy.

Z pomocą przyjść może tutaj ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W art. 3 ustawy, stanowi ona, iż przy zwolnieniach grupowych pracodawca zawiera porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi. Ustawa nie określa szczegółowo jego treści, pozwalając stronom dowolnie ukształtować sytuację stron stosunku pracy. Powinny jednak zostać określone w nim zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników, a także obowiązki pracodawcy niezbędne do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych (…). Takie porozumienie jest źródełem prawa i wiąże pracodawcę. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyrokach z 20 czerwca 2006 r. (II PK 323/05) i 24 listopada 2011 r. (I PK 60/11). Zgodnie z nimi porozumienie zawarte przez pracodawcę ze związkami zawodowymi na podstawie art. 3 ustawy wiąże go i nie może on odstępować od jego treści przy doborze pracowników do zwolnienia lub kolejności i terminach dokonywania redukcji.

Uwaga!

Porozumienie to musi zostać zawarte pomiędzy danym pracodawcą (daną jednostką organizacyjną zatrudniającą pracowników), a zakładową organizacją związkową (działającą na terenie danego pracodawcy). Nie może ono zostać zawarte pomiędzy organem prowadzącym a związkami zawodowymi, bowiem tutaj mogłoby dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z kolei pracodawca, w ramach kształtowania stosunku pracy, może uznać, że postanowienia porozumienia są bardziej korzystne dla pracowników niż przepisy prawa, i może je zastosować a nie potrącić w kolejnym miesiącu wynagrodzenia pracownikom.

Ważność potrącenia?!

No właśnie, potrącić ? Co do zasady bowiem nauczyciele otrzymując wynagrodzenie z góry, już je więc otrzymali. Wynagrodzenie za powstrzymanie się od pracy w czasie strajku należałoby więc im je potrącić w kolejnym miesiącu.

Tymczasem, zgodnie z art. 87 K.p. w zw. z art. 91 c KN, potrącenia (rozliczenia pomiędzy dwoma podmiotami) można dokonać jedynie w ściśle określonych przypadkach. Wśród nich, Kodeks pracy wymienia roszczenia alimentacyjne, sumy egzekwowane na mocy tytułów egzekucyjnych, zaliczki pieniężne i kary finansowe. Zwróć uwagę, że nie ma tutaj wynagrodzenia zwracanego w związku ze strajkiem 🙂 

Czyżby konieczna była w tej sprawie ingerencja Sądu?

Z przyjemnością takie postępowanie poprowadzimy 🙂

A tutaj oficjalne stanowisko ZNP w sprawie wynagrodzenia za okres strajku:

Wynagrodzenie-za-okres-strajku-stanowisko-ZNP

{ 47 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Mariusz 13 kwietnia, 2019 o 12:16

Witam Pani Karolino.
Czy Pani artykuł może być umieszczony na tablicach we Wrocławskich szkołach. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 13 kwietnia, 2019 o 12:40

Witam Panie Mariuszu,
jeśli ma Komuś pomóc to proszę bardzo 🙂 jeszcze napiszę zaraz o SIO, aby nie wpisywać danych nauczycieli, którzy podjęli strajk, do systemu. To też mega mega ważne!

Odpowiedz

Mariusz 13 kwietnia, 2019 o 12:51

Dziękuję, w poniedziałek pani artykuł wraz z podanym źródłem będzie wieszany we Wrocławskich szkołach.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Danusia 14 kwietnia, 2019 o 15:39

A co z paragrafem 7 art. 87 KP?

§ 7.
Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 17 kwietnia, 2019 o 01:03

Będę ten temat rozwijać, jednak przepis ten mówi o okresie nieobecności w pracy a nie o obecności w pracy, a jej nie świadczeniu 🙂 Jutro ciąg dalszy informacji na ten temat 🙂

Odpowiedz

Anna 14 kwietnia, 2019 o 20:10

U nas w szkole nie ma związku przyzakładowego. W związku z tym, czy my możemy też ubiegać o podpisanie porozumienia?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 17 kwietnia, 2019 o 00:47

Możecie się Państwo zgłosić do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, działającej na Państwa terenie. I ona powinna wystąpić w Państwa imieniu. Jutro ciąg dalszy informacji dla Państwa 🙂

Odpowiedz

Magda 14 kwietnia, 2019 o 22:11

Witam, mam pytanie dotyczące potrąceń za strajk u pracowników obsługi i administracji w przedszkolu. Czy mogą wystąpić do dyrektora o niepotrącanie części wynagrodzenia w kwietniu (wypłaty 26.04)? Jak zrozumiałam z artykułu, gdy już im dokonają potrąceń to nawet gdyby doszło do porozumienia zwrot już nie będzie możliwy? To ważne. Panie z obsługi zarabiają „na rękę” po 1700- 1800zl.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2019 o 13:02

Witam, tak można. Samorządy deklarują, że nawet tam, gdzie będą musieli potrącić wynagrodzenie – właśnie u pracowników obsługi i administracji to będą zwracać w innej formie, jak np. premii czy nagrody. Proszę pamiętać, że nie można im potrącić więcej niż minimum socjalne. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aneta 14 kwietnia, 2019 o 23:08

Witam Pani Karolino. RIO znając tę podstawę prawną twierdzi, że wypłata wynagrodzenia strajkującym nauczycielom, będzie naruszeniem dyscypliny budżetowej. Proszę o poradę w jaki sposób można odpowiedzieć na ten argument . Pozdrawiam

Odpowiedz

Aneta 14 kwietnia, 2019 o 23:23

I jeszcze jedno. Powołuje się Pani na art. 87 K.p. Jak należy interpretować &7 tego art.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 17 kwietnia, 2019 o 01:05

Szanowna Pani, przywołany przepis mówi o sytuacji nieobecności w pracy i sytuacji w której wówczas pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Strajk jest sytuacją, w której pracownik jest obecny w pracy, jednak nie świadczy swoich obowiązków zawodowych. „Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia”. Mowa tutaj jest o nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w zakładzie pracy.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2019 o 02:01

Witam, odpowiedziałam na ten argument w artykule z bloga. Zachęcam do zapoznania się z nim. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dagmara 15 kwietnia, 2019 o 15:51

Bardzo ciekawa publikacja! Chciałabym jednak zasięgnąć porady w sprawie moich koleżanek, które strajkują z nami, a są pracownikami obsługi. Zbliża się czas wypłaty, a one nie dostają pensji z góry. Jak to jest w ich przypadku?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2019 o 01:59

Dzień dobry, zapraszam do skorzystania z formularza lub adresu e-mail. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Danuta 15 kwietnia, 2019 o 17:30

Bardzo dziekuje

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 17 kwietnia, 2019 o 00:43

Szanowna Pani, dziękuję bardzo 🙂 jestem zaszczycona! Jutro ciąg dalszy informacji dla Państwa i mam nadzieję pomyślnych 🙂

Odpowiedz

Ag 15 kwietnia, 2019 o 17:47

Przygotowałam się na strajk z jego finansowymi konsekwencjami, jednak z radością czytam powyższy wpis. Jestem za to niezwykle wdzięczna (a podejrzewam będzie nas znacznie więcej). Dziękuję bardzo!

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 17 kwietnia, 2019 o 00:42

Szanowna Pani, dziękuję bardzo 🙂 jestem zaszczycona! Jutro ciąg dalszy informacji dla Państwa i mam nadzieję pomyślnych 🙂

Odpowiedz

Monika 16 kwietnia, 2019 o 09:10

Czyli jak dobrze rozumiem takie porozumienie podpisuje dyrektor placówki z zakładową organizacją związkową? Wiem, że placówki występują z pismem o zawarcie porozumienia do wójta/burmistrza ale nie rozumiem po co?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 17 kwietnia, 2019 o 00:39

Witam, tak, porozumienie winno być zawarte pomiędzy PRACODAWCĄ (daną szkołą, placówką oświatową), a organizacją związkową. Występują po to, aby się zabezpieczyć przed RIO (choć niesłusznie 🙂 ). Jutro aktualizacja i cd rozwiązania owego problemu.

Odpowiedz

Ela 16 kwietnia, 2019 o 14:58

Witam! Jestem prezesem ZNP. Jak sformułować wniosek do pracodawców w sprawie wypłacenia wynagrodzenia za czas strajku?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2019 o 01:56

Szanowna Pani, jestem w trakcie jego opracowania.

Odpowiedz

Kadrowa 16 kwietnia, 2019 o 16:28

A jak odnieść się do takich interpretacji:”Może się zdarzyć, że pracownikowi zostało już wypłacone pełne wynagrodzenie, bez odliczenia części wynagrodzenia przypadającej za czas, w którym pracownik uczestniczył w strajku. Pracodawca ma wówczas prawo do potrącenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia za pracę przysługującego w kolejnym miesiącu. Zgodnie z art. 87 § 7 kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę odlicza się i to w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Za okres nieobecności rozumie się również udział w strajku. Takie potrącenie następuje bez zgody pracownika, ale jedynie w następnym okresie płatności.”

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 kwietnia, 2019 o 21:23

Zapraszam do zapoznania się z nowymi wpisami. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marcin 16 kwietnia, 2019 o 16:31

A czy przypadkiem podstawą do potrącenia z wynagrodzenia za pracę nie będzie Art. 87 par 7 kp.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2019 o 02:06

Proszę przeczytać dokładne brzmienie przepisu. Mowa jest tam o nieobecności pracownika, a ten strajk odbywa się w obecności nauczycieli, którzy odmówili świadczenia pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Strajkujaca nauczycielka 17 kwietnia, 2019 o 10:15

A jeśli ja nie należę do ZNP? Czy też otrzymam wynagrodzenie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2019 o 01:46

Jeżeli przystąpiła Pani do strajku, mimo nie należenia do związku zawodowego to porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą również Panią obejmie.

Odpowiedz

Lucyna 17 kwietnia, 2019 o 13:02

Pani Karolino. Nasza placówka cały czas strajkuje. Dziś związki zawodowe wysłały nam wzór wniosku o rozłożenie płatności za czas strajku na raty. Nie wiemy jak się do tego odnieść. Czy musimy go podpisać? Jak to się ma do zawarcia porozumienia z pracodawcą? Pozdrawiam. Lucyna D. Nauczyciel przedszkola

Odpowiedz

K.O.H 17 kwietnia, 2019 o 21:11

Dzien dobry.
Na jakim etapie strajku można takie porozumienie zawrzeć z pracodawca?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2019 o 01:42

Dzień dobry, na każdym. Przy czym zawarcie porozumienia w zakresie wynagrodzenia bieżącego nie przerywa strajku.

Odpowiedz

Paweł 17 kwietnia, 2019 o 23:55

Czy jest stworzony wzór takiego pisma/porozumienia?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2019 o 01:40

Będzie lada moment

Odpowiedz

Urszula 24 kwietnia, 2019 o 08:36

Pani Karolino może już jest wzór pisma?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 kwietnia, 2019 o 21:08
Dorota 19 kwietnia, 2019 o 20:23

Zbliża się czas wypłaty za maj, a strajk wciąż trwa, czy w takim przypadku można starać się o rozłożenie straty na raty miesięczne? Czy jest na to jakaś szansa? Zakładając, że w maju strajk będzie trwał nadal, jakie wynagrodzenie powinniśmy otrzymać 1.05?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2019 o 01:49

Zakładając, że strajk nadal będzie trwał to wynagrodzenie może być pomniejszone o czas strajku – o ile nie zostanie zawarte porozumienie. Można się starać o rozłożenie straty na raty miesięczne.

Odpowiedz

Strajkujaca nauczycielką. 20 kwietnia, 2019 o 06:16

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Strajkujaca nauczycielka 23 kwietnia, 2019 o 02:39

Dzień dobry!
W jaki sposób możemy od Pani otrzymać lub zakupić wniosek skierowany do dyrektora ,aby na podstawie legalnego strajku otrzymać wynagrodzenie za czas strajku? Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 kwietnia, 2019 o 21:13

Dzień dobry, jest pod dzisiejszym artykułem, więc zapraszam do pobrania!
https://kartanauczycielablog.pl/potracenia-z-wynagrodzenia-za-strajk-jak-go-uniknac/

Odpowiedz

Patrycja 23 kwietnia, 2019 o 22:28

Witam, bardzo dziękuję za Pani artykuł i pomoc. Jestem strajkującym nauczycielem, rozmawiałam dziś z księgową w obecności Dyrekcji, twierdzą, że w maju dostaniemy pensję pomniejszoną o dni, w które strajkowaliśmy w kwietniu, a dopiero jak strajk się skończy ewentualnie, w zależności od porozumienia, będzie możliwe wypłacenie reszty. Cały czas powołują się na ustawę o sporach zbiorowych art.23. Co mogę zrobić w tej sytuacji? nie ukrywam, że zachęceni przez Panią ja i moje koleżanki poważnie zastanawiamy się nad pozwem zbiorowym.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 kwietnia, 2019 o 21:12

Zapraszam do zapoznania się z aktualnymi wpisami. Jest nawet wzór porozumienia i wyjaśnione wszystkie wątpliwe kwestie. Pozdrawiam i dziękuję za słowa uznania.

Odpowiedz

Dorota 26 kwietnia, 2019 o 20:21

Czy potrącenie pensji za strajk dotyczy również dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego (vice) , stażowego?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 kwietnia, 2019 o 21:00

Nie, powinno nastąpić jedynie z wynagrodzenia zasadniczego. Odsyłam do ostatniego artykułu na blogu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Mirka 26 kwietnia, 2019 o 21:16

Czy gdzieś moge znalezc wzor takiego pisma, aby zlozyc je do dyrekcji w mojej szkole?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 kwietnia, 2019 o 20:59

Tak, jest umieszczone pod ostatnim wpisem na blogu.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: