26.05.2014

227 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej

Bardzo popularnym ostatnio tematem jest działalność niepublicznych placówek oświatowych i ich ugruntowanie w oświatowym systemie prawa. Często pada pytanie, czy w niepublicznej placówce oświatowej trzeba zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Karty Nauczyciela?

Nie trzeba w całości.

Niemniej są przepisy Karty Nauczyciela, które muszą być zastosowane bezwzględnie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b Karty Nauczyciela, nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach niepublicznych oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych podlegają przepisom KN, jednakże tylko w zakresie przez Kartę wskazanych. W pozostałym zakresie stosunek pracy opiera się na Kodeksie pracy oraz przepisach wewnętrznych.

Karta Nauczyciela w art. 91 b ust. 2 pkt 3 zawiera normy, które należy zastosować w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej – są przepisy Karty Nauczyciela, które muszą być zastosowane bezwzględnie

Obecnie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej stosuje się następujące przepisy:

 • art. 6, czyli obowiązki nauczyciela oraz przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela;
 • art. 9-9i,  czyli wszystkie zapisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli;
 • art. 22 ust. 3 i 4, czyli przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela, który pracuje co najmniej w dwóch szkołach, a w żadnej w wymiarze ½ etatu;
 • art. 26, czyli kiedy stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa;
 • art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 – prawo do nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a w szczególności nagrody dyrektora szkoły, kuratora oświaty i ministra edukacji;
 • art. 51, czyli prawo do wyróżnienia nauczycieli Medalem Edukacji Narodowej;
 • art. 70a ust. 3, 4 i 6, czyli prawo do korzystania z środków na doskonalenie zawodowe wydzielone przez wojewodów oraz ministra do spraw oświaty i wychowania;
 • art. 75-85, czyli zapisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6.;
 • art. 86 – nauczyciel oraz członek jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem przepisów ustawy, z tym że nauczyciel zaliczany jest do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze.
 • art. 88 – nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.
 • art. 90 – nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie, przysługuje dodatek do emerytury lub renty w wysokości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatkowo do zatrudnionych nauczycieli stosuje się przepisy dotyczące ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym.

Zgodnie z nimi nauczyciel podlega ochronie podczas wykonywania swoich obowiązków w razie naruszenia jego nietykalności osobistej, czynnej napaści na niego, znieważenia, wywierania wpływu na wykonywanie czynności służbowych z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej.

Nauczyciel nie musi zbierać dowodów przeciwko sprawcy naruszenia jego nietykalności cielesnej, ani wstępować jako oskarżyciel publiczny, w przeciwieństwie do osób prywatnych poszkodowanych w ten sposób.

Nauczyciel, bez względu na miejsce zatrudnienia ma również prawo do otrzymania legitymacji służbowej. Wystawiona ona zostaje przez dyrektora na wniosek nauczyciela, w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Okres jej obowiązywania wynosi 3 lata.

Oczywiście placówki niepubliczne mogą również przyjąć stosowanie przepisów Karty Nauczyciela w całości, co jednak nie zdarza się często.

Karolina Sikorska-Bednarczyk
prawnik oświatowy
doktorantka UG

Photo by Dan Dimmock on Unsplash

***

Sklep i wiedza dla nauczyciela

Jak wiecie od kilku lat dzielę się z Wami swoją wiedzą na tym blogu.

Od roku jednak idę krok dalej 🙂 Na Facebooku działa grupa dla nauczycieli. Oprócz mojej wiedzy dochodzi do wymiany doświadczeń i wiedzy Waszej.

To bardzo cenne! Bo najlepiej uczymy się na wzorcach. 

Możesz dołączyć do społeczności – jest nas już ponad 4800 osób [Czytaj dalej…]

{ 227 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jarek 18 września, 2014 o 18:18

Witam,

a jak taka umowa z szkołą o prawach publicznej placówki, ale zarządzanej przez prywatną spółkę musi wyglądać, aby spełniać warunki z karty nauczyciela ?? najbardziej chodzi mi o stopnie awansu zawodowego, gdzie one są określone, czy w umowie pomiędzy nauczycielem a pracodawcą czy jak? bardzo proszę o kontakt i pomoc.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 września, 2014 o 00:17

Witam, takie informacje powinny zostać zawarte w statucie szkoły. Statut i regulamin pracy powinny dokładnie regulować, które przepisy dotyczą nauczycieli na podstawie Karty Nauczycieli, a które Kodeksu pracy. Szczegółowe regulacje mogą być zawarte w informacji dodatkowej sporządzanej zgodnie z treścią art. 23 Kodeksu pracy, z którą to informacją nauczyciel powinien zostać zapoznany, podpisać ją i powinna znaleźć się w aktach osobowych nauczyciela. Umowa natomiast powinna być standardowa, jednak zawierać wpisany stopień awansu zawodowego nauczyciela. Pozdrawiam,

Odpowiedz

tomasz 21 października, 2014 o 13:38

Witam,
a co z wykonaniem/ przygotowaniem planu nauczania w przypadku, gdy nauczyciel zatrudniony jest na umowę zlecenie, a dokładnie prowadzenie zajęć edukacyjnych/dydaktycznych. Czy powinien taki dokument przygotować i co z zapłatą za to zadanie, na które nauczyciel musi poświęcić swój czas a nie ma tego uwzględnionego w umowie zleceniu.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 października, 2014 o 13:51

Jest to zadanie, które nauczyciel musi przygotować bez względu na formę zatrudnienia. Tym bardziej, że jest to potrzebne do wykonywania obowiązków – prowadzenia zajęć edukacyjnych/dydaktycznych. Wszakże należy pamiętać, że umowa zlecenia jest umową wykonywania zadania, a w jej zakresie mieszczą się wszystkie czynności, jakie należy podjąć, aby starannie wykonywać obowiązki podstawowe. W ramach Pańskiego wynagrodzenia mieści się również przygotowanie do zajęć dydaktycznych.

Odpowiedz

Aleksandra 2 marca, 2015 o 16:58

Witam.
Przeczytałam z zainteresowaniem informacje o karcie nauczyciela w placówkach niepublicznych. Jak rozumiem artykuł 42 KN w takich placówkach nie obowiązuje, tak? Wymiar czasu pracy określa Kodeks Pracy na podstawie którego jestem zatrudniona, czyli w moim przypadku, aby mieć pełen etat musiałabym pracować 40 godzin tygodniowo (zajęcia dydaktyczne). Jeśli w umowie mam wyszczególnione, że wymiar mojego zatrudnienia to np. 12 godzin dydaktycznych tygodniowo i za tą pracę otrzymuję wynagrodzenie, to co z czasem, który spędzam w szkole na Radach Pedagogicznych itp?
Mam strasznie dużo wątpliwości.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 marca, 2015 o 19:24

Witam, tak, godziny karciane nie obowiązują w szkole niepublicznej. Czas spędzony na radach pedagogicznych jest czasem wypełniającym etat 40 godzin. Tak samo jak w szkołach publicznych, gdzie etat to 18 godzin dydaktycznych, a pozostałe to godziny przeznaczone na inne obowiązki nauczyciela. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Teresa 3 marca, 2015 o 20:26

Jak wygląda sprawa oceny pracy nauczyciela w szkołach niepublicznych zatrudnionych na umowę zlecenie potrzebna mi jest mi ocena do konkursu na dyrektora czy można ją wstawić na taką umowę

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 marca, 2015 o 16:31

Oceny pracy dokonuje się na podstawie przepisów Karty Nauczyciela art. 6a, a Pani będąc zatrudnioną w szkole niepublicznej i w dodatku na podstawie umowy cywilnoprawnej nie podlega pod przepisy Karty Nauczyciela.

Odpowiedz

Katarzyna 21 lipca, 2015 o 16:49

I to jest błąd- w szkołach niepublicznych też dokonuje się oceny pracy n-la na jego prośbę, tak samo jak przeprowadza się stopnie awansu ( a to też Karta Nauczyciela) – ja sma taką ocenę miałam w tym roku na własną prośbę- tyle, że jako dyrektorowi tej placówki-moją ocenę wystawił mi organ prowadzący po zasięgnięciu opinii kuratorium.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 lipca, 2015 o 17:00

Oczywiście, gdyż niektóre przepisy stosuje się do szkół niepublicznych. Jednak nie ma jak ocenić nauczyciela, który jest zatrudniony w szkole niepublicznej, w dodatku na umowę cywilnoprawną. Pozdrawiam i dziękuję za komentarz.

Odpowiedz

Marta 15 grudnia, 2015 o 12:43

nie rozumiem – jeżeli podstawą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, to oczywiście – nie jest możliwa ocena. Ale jeżeli jest to umowa o pracę zgodnie z kp.? Przecież bez oceny nie będzie możliwy awans zawodowy, który musi być umożliwiony nauczycielom w szkole niepublicznej.

Aleksandra 21 marca, 2015 o 13:38

Witam.
Mam jeszcze jedno pytanie związane z godzinami społecznymi. Czy Zarząd Stowarzyszenia, które prowadzi szkołę może podjąć decyzję (uchwałę), że w szkole obowiązują te godziny? Podkreślam, że jestem zatrudniona na podstawie przepisów kodeksu pracy.
Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 26 marca, 2015 o 19:24

Witam, Zarząd Stowarzyszenia jako organ prowadzący szkołę może podjąć decyzję (uchwałę) o zwiększonym wymiarze czasu pracy, przy czym wymiar ten nie może wynosić więcej niż 40 godzin tygodniowo.
Pozdrawiam,

Odpowiedz

renata 4 kwietnia, 2015 o 18:01

czy w szkołach niepublicznych istnieje ochrona przedemerytalna? dziękuję

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 kwietnia, 2015 o 12:20

Ochrona przedemerytalna istnieje na podstawie przepisów Kodeksu pracy – 4 lata, więc jeśli o nią chodzi to obowiązuje także w szkołach niepublicznych. Pozdrawiam

Odpowiedz

renata 4 kwietnia, 2015 o 18:03

…ochrona przed zwolnieniem?

Odpowiedz

Katarzyna 6 maja, 2015 o 08:00

Czy w związku z pracą w placówce niepublicznej n-lom zatrudnionym pow. 1/2 etatu można na świadectwie pracy wpisać w pkt 7(?) okres zatrudnienia jako pracę w warunkach szczególnych? A przy okazji czy taki okres zatrudnienia na świadectwach pracy powinien występować u n-li zatrudnionych w placówkach publicznych do 31.12.2008 r i czy ów wpis jest niezbędny dla ZUS w celu ustalania świadczeń emerytalnych? I co jeśli go na świadectwie nie wpisano?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 maja, 2015 o 13:58

Szanowna Pani, proszę rozwinąć swoje pytanie. Czy niepubliczna placówka jest placówką prywatną, czy zgodnie z art. 70 ustawy o systemie oświaty spełniającą kryteria placówki publicznej? bo od tego zależy odpowiedź na Pani pytanie. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Katarzyna 24 maja, 2015 o 09:59

Placówka jest prowadzona przez stowarzyszenie i ma status placówki publicznej…

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 maja, 2015 o 22:43

To nie ma obowiązku wpisywania pracy w szczególnych warunkach.

Odpowiedz

Katarzyna 25 maja, 2015 o 21:13

Nie ma obowiązku, ale czy jest możliwość?

ala 16 maja, 2015 o 09:00

pensum nauczyciela w szkole spolecznej wynosi 24h. Jesli nauczyciel realizuje 31h zajec dydaktycznych to czy powinien miec zaplacone za 7h jako godziny ponadwymiarowe? Czy te 7h to nadgodziny w stosunku do ktorych pownien byc zaplacony dodatek 50% ? Obowiazuje w szkole Kodeks czyli 40h. Czy moze wynsgrodzenie nauczyciela ktory ma 31h zajec dydakt. i tego co mialby 24h dydaktycznych bedzie takie same?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 maja, 2015 o 13:35

Szanowna Pani, w opisywanej przez Panią sytuacji godziny dydaktyczne ponad wymiar 24 godzin powinny być objęte 50% dodatkiem do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magdalena 10 czerwca, 2015 o 15:42

Witam. Pracuję w szkole spolecznej na prawach publicznej. Mam etat 18 godzin. Czy w szkole spolecznej godziny ponadwymiarowe to rowniez max 1/2 etatu? Jakie sa regulacje prawne? Czy moze to wylacznie sprawa wewnetrzna w szkole?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 czerwca, 2015 o 11:05

Witam, wszystko zależy, czy szkoła zatrudnia na podstawie Kodeksu pracy czy karty Nauczyciela. Takie regulacje powinny znaleźć się w statucie szkoły. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna 27 czerwca, 2016 o 19:44

Jeżeli zatrudnia na podstawie KP i nie ma żadnych zapisów na ten temat w statucie szkoły to czy pracodawca ma prawo zatrudniać w wymiarze większym niż 1/2 etatu w godzinach ponadwymiarowych?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 czerwca, 2016 o 23:06

Szanowna Pani, jeśli dyrektor zatrudnia nauczycieli na podstawie przepisów Karty Nauczyciela to jedyna norma, jakiej musi przestrzegać to 40 sto godzinny czas pracy wynikający z Kodeksu pracy. W tym zakresie nie obowiązuje karta nauczyciela i jej zapisy o czasie pracy nauczycieli. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Gabriela 6 lipca, 2015 o 21:44

Czy dyrektor szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie mający umowę o pracę na cały etat może podjąć pracę w innej placówce jako nauczyciel na podstawie Karty Nauczyciela/ umowy zlecenia/ umowy o pracę na osiem godzin tygodniowo?czy można to pogodzić ? pracę na dodatkowym etacie wykonywano by poza godzinami dydaktycznymi w placówce gdzie jest dyrektorem, ale w godzinach pracy szkoły.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 lipca, 2015 o 01:33

Witam i dziękuję za komentarz. W dostępnych przepisach – Prawo o Stowarzyszeniach nie ma żadnych przepisów ograniczających zatrudnienie dyrektorowi. Chyba, że są jakieś szczególne regulacje w przepisach wewnętrznych. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ilona 16 lipca, 2015 o 15:42

Witam
Pracuję w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Jestem zatrudniona na umowę o pracę na cały etat tj, 22 godziny. Właśnie dowiedziałam się, że od następnych wakacji 2015/2016 będę zmuszona pracować według Kodeksu Pracy, nie będę miała wolnych wakacji, jedynie tylko 26 dni. Czy to jest możliwe? Na jakiej podstawie?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 lipca, 2015 o 01:24

Witam, jest to możliwe z uwagi na to, iż szkoły niepubliczne – nawet te na prawach publicznych, mają obowiązek stosować Kartę Nauczyciela jedynie w ściśle określonych ustawą, przypadkach. Najczęściej stosowaną formą zatrudniania nauczycieli w szkołach niepublicznych jest więc Kodeks pracy. To natomiast prowadzi do tego, iż stosowany jest on wprost z pominięciem uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Katarzyna 21 lipca, 2015 o 16:44

Placówka niepubliczna prowadzona przez stowarzyszenie jest w stanie likwidacji,( stowarzyszenie nie) n-le byli zatrudnieni na czas określony, więc umowy wygasają im z upływem tego czasu, ale jedna koleżanka zaszła w ciążę – jak wygląda jej sytuacja prawna-czy stowarzyszenie musi z nią kontynuować umowę o pracę, czy też obowiązek ten przechodzi na ZUS i czy ma tu jakiekolwiek znaczenie okres trwania ciąży?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 lipca, 2015 o 11:02

Witam, zgodnie z art. 177 k.p. co do zasady umowy rozwiązać nie można, chyba, że w przypadku likwidacji pracodawcy – pracodawcą jest stowarzyszenie. Tak więc, stowarzyszenie ma obowiązek kontynuować z koleżanką stosunek pracy. Okres trwania ciąży nie ma znaczenia, jednak musi być ona potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dominika 1972 21 lipca, 2015 o 22:44

Dzień dobry, nurtuje mnie następujące pytanie. Pracuję w szkole publicznej ( 14/18) oraz w szkole niepublicznej zatrudniona na umowę o dzieło. Chcę rozpocząć staż w związku z ubieganiem się o stopień nauczyciela dyplomowanego, a zatem złożyć wniosek i plan rozwoju w szkole niepublicznej. Sprawozdanie będzie dotyczyło tego planu i podejmowanych w szkole publicznej działań. W szkole niepublicznej wykonuję jednak także inne, ale istotne z punktu widzenia oceny mojej pracy zadania, o których chciałabym wspomnieć w sprawozdaniu ( choć nie będzie ich w planie). Czy mogę się do nich odnieść? Co z potwierdzaniem takich działań? Jak je potwierdzić? W jakiej formie? Należy zwrócić się do dyrektora szkoły niepublicznej? Nigdzie nie mogę znaleźć wyczerpującej odpowiedzi.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 lipca, 2015 o 17:11

Witam, należy zwrócić się do Dyrekcji szkoły niepublicznej o wystawienie opinii, która powinna zawierać przygotowane przez Panią zadania 🙂 może je Pani także umieścić w sprawozdaniu. Pozdrawiam i życzę powodzenia w czasie postępowania awansowego 🙂

Odpowiedz

Dominika 1972 25 lipca, 2015 o 18:22

A owa opinia – zostaje dołączona do dokumentacji, czy tylko przedstawiona dyrektorowi szkoły publicznej ( do zaakceptowania wpisów w sprawozdaniu)? Serdecznie dziękuję za odpowiedź!
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 26 lipca, 2015 o 11:05

Powinna zostać załączona do dokumentacji.

Odpowiedz

Dominika 1972 27 lipca, 2015 o 17:19

Bardzo Pani dziękuję!

Monika 23 lipca, 2015 o 17:52

Witam
Jestem nauczycielem w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony. Mój dyrektor poinformował mnie, iż od kolejnego roku całe wakacje będę musiała pracować po 40 godzin tygodniowo. Przez wiele lat w wakacje miałam wolne. Czy mój dyrektor faktycznie może tak zrobić? Na jakiej podstawie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 lipca, 2015 o 10:41

Witam, tak, może. Ponieważ do szkół niepublicznych stosuje się tylko niektóre przepisy Karty Nauczyciela, z wyjątkiem tych o wakacjach. Szkoły niepubliczne traktowane są jako zatrudniające na podstawie Kodeksu Pracy. Część organów prowadzących stosuje przepisy o placówkach nieferyjnych i wówczas przysługuje Pani 35 dni urlopu. Proszę zapoznać się ze statutem szkoły o wówczas uzyska Pani konkretne informacje o tym, jak ma wyglądać Pani praca w wakacje. Taki zapis, bowiem, musi się znaleźć w statucie szkoły. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Małgorzata 5 sierpnia, 2015 o 10:08

Czy w statucie stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową powinien być zapis, który organ wypełnia zadania organu prowadzącego (zarząd, walne, prezes). Pojawił się taki problem przy awansie nauczyciela. Nie wiemy kto ma powołać komisję i nadać akt awansu.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 sierpnia, 2015 o 00:18

Witam, tak musi być taki zapis. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Julia 6 sierpnia, 2015 o 19:35

Witam, jak cudownie trafić na tak profesjonalnego bloga! Mam nadzieję, że wreszcie rozwieję tu swoje wątpliwości.
Czy dyrektor niepublicznego przedszkola może mi odmówić, gdy chcę od września rozpocząć awans zawodowy (to będzie mój pierwszy stopień awansu) ? Podczas ostatniego zebrania oświadczono kadrze, iż od września nie ma możliwości rozpoczęcia stażu, czy to zgodne z prawem?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 15 sierpnia, 2015 o 13:07

Witam, dziękuję bardzo za słowa pochwały. Przedszkola niepubliczne także muszą w pewnym zakresie realizować postanowienia Karty Nauczyciela, w tym w zakresie awansu zawodowego. Stąd też nie ma prawa odmówić Pani rozpoczęcia i realizowania awansu zawodowego. Pozdrawiam i życzę powodzenia 🙂

Odpowiedz

Katarzyna 15 sierpnia, 2015 o 22:44

Niezgodne. W placówkach niepublicznych też realizuje się przepisy KN do tyczące awansu- oczywiście po spełnieniu warunków dotyczących kwalifikacji i wymiary zatrudnienia. W minionym roku szkolnym 3 n-li w mojej placówce (niepublicznej) uzyskało stopień n-la kontraktowego.

Odpowiedz

Marta 16 sierpnia, 2015 o 19:44

Dzień dobry!

Prowadzę szkołę publiczną jako osoba fizyczna. Czy mogę dać nauczycielom umowę o pracę (na czas nieokreślony) na cały etat, ale np. godzin dydaktycznych 19? Te 19 godzin n-el spędzi „przy tablicy”. Czy musi jakoś rozliczać się z tych pozostałych godzin? Urlop wtedy obliczam od 40 godzin? Czy proporcjonalnie- od 19? Pozdrawiam!

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 sierpnia, 2015 o 12:43

Szanowna Pani, prowadząc placówkę publiczną zatrudnia Pani nauczycieli zgodnie z przepisami art, 42 i nas. Karty Nauczyciela. Czyli nauczyciele muszą mieć etat zgodny z zajmowanym stanowiskiem, natomiast czas pracy nauczyciela to 40 godzin i według tego nalicza Pani urlopy i inne świadczenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna 20 sierpnia, 2015 o 12:40

Należałoby dopytać, czy Pani prowadzi placówkę publiczną, czy też niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej- wtedy nie obowiązuje Pani KN i pensum w/g niej , ale pensum takie, jakie jest w Statucie Pani placówki i zatrudnienie na podst KP.

Odpowiedz

Katarzyna 18 sierpnia, 2015 o 13:34

Witam, jestem nauczycielem kontraktowym.Po niezdanym egzaminie na mianowanego (2012 r) uzupełniłam staż o kolejny rok. Z dniem 1 lipca (2013 r) otrzymałam urlop zdrowotny do dnia 30 czerwca 2014 r. Z dniem 1 września 2014 r podjęłam pracę w innej szkole z umową na czas określony do 31 bm. Od 1 września br rozpoczynam pracę w innej szkole z umową na czas nieokreślony. Moje pytanie brzmi czy mimo że po zakończonym stażu nie podchodziłam przez dwa lata do ponownego egzaminu staż jest jeszcze aktualny,czy w nowej szkole muszę rozpocząć go od nowa ? Przyznam że chciałabym na nowo robić awans.Pozdrawiam:)

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 sierpnia, 2015 o 12:34

Witam, powinna Pani podejść do robienia awansu zawodowego od nowa z uwagi na to, iż przerwa pomiędzy stażem a egzaminem wynosi więcej niż 1,5 roku. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna 20 sierpnia, 2015 o 16:35

Bardzo Pani dziękuję za informację .
Pozdrawiam.

Odpowiedz

ewa 23 sierpnia, 2015 o 22:38

witam, mam pytanie odnośnie awansu. Otóż, w roku 2008 uzyskałam stopień kontraktowego. Po przepracowaniu tylko pół roku w tej samej placówce, w której uzyskałam awans, wyjechałam z kraju i miałam długą przerwę, kilka lat. Po powrocie pracowałam w innej placówce jeden rok, po czym znowu miałam przerwę. Następnie, w kolejnej placówce przepracowałam następne pół roku. Czy po tych 'posklejanych’ i rozłożonych w czasie dwóch latach, mogę od września rozpocząć staż na mianowanego? pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 sierpnia, 2015 o 00:08

Witam Panią, niestety nie. Przepis wyraźnie stanowi, iż „Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego”. Mają być to co najmniej dwa pełne lata przepracowane w szkole po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Dorota 25 sierpnia, 2015 o 18:50

Witam
Czy nauczycielowi, który spełnia wszystkie kryteria ale ostatnie lata przepracował w publicznej szkole prowadzonej przez stowarzyszenie i był zatrudniony na kodeksie pracy przysługuje świadczenie kompensacyjne.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 25 sierpnia, 2015 o 22:44

Witam, tak jesli rozwiazal umowe, a szkola jest publiczna. Pozdrawiam

Odpowiedz

Aneta 25 sierpnia, 2015 o 21:28

Witam!
Długo szukałam kogoś, kto mógłby odpowiedzieć na moje pytanie, dlatego bardzo Panią proszę o pomoc.Obecnie jestem nauczycielem w dwóch publicznych szkołach gimnazjalnych – w jednej będę pracować jeszcze przez co najmniej 2 lata mając 9/18 etatu, w drugiej jestem na zastępstwo do końca pierwszego semestru mając 8/18 etatu, czyli w sumie mam 17/18 etatu. W ostatnich dniach zaproponowano mi pracę w szkole niepublicznej – byłoby to 6 godzin dydaktycznych. Dyrektor proponuje umowę zlecenie. Moje pytania brzmią: Czy może mi taką umowę zaproponować? Czy taka umowa będzie dla mnie w ogóle opłacalna? Czy mogę w ogóle liczyć na normalną umowę o pracę w szkole niepublicznej i od czego to zależy? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 25 sierpnia, 2015 o 22:39

Szanowna Pani, w szkole niepublicznej moze otrzymac Pani umowe zlecenie. Czy jest korzystna, to zalezy na jakiej jej aspekt zwracamy uwage. Szkoly niepubliczne tylko w waskim zakresie podlegaja pod Karte Nauczyciela, wiec to od Pani zalezy, czy chce Pani miec dodatkowe zatrudnienie na watpliwych warunkach. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna 26 sierpnia, 2015 o 20:21

Witam!
Cieszę się, że trafiłam na profesjonalnego bloga i liczę na odpowiedz. Mianowicie jestem n. kontraktowym, z braku innych ofert zaczynam pracę w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie i pierwsze pytanie dot. urlopu. W szkole przewidziane są ferie i lipiec jako miesiąc urlopu, czy będąc zatrudniona o KP przysługuje mi w tej szkole urlop na żądanie? Druga sprawa jest taka, że szkoła zatrudnia nauczycieli na 11 miesięcy, robi miesiąc przerwy tzn. sierpień (w tym czasie nauczyciel jest bezrobotny) i od kolejnego roku znów zatrudnia na 11 miesięcy i tak w nieskończoność! Szkoła stosuje zasadę przerwy 1 miesiąca w umowach, żeby nie zawierać umów na czas nieokreślony, czy jest to zgodne z prawem? I jak wygląda w takim orzypadku zatrudnienia z przerwami, awans nauczycieli? Czy jest on możliwy? Mam wiele wątpliwości w przypadku tej pracy.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 26 sierpnia, 2015 o 22:43

Witam Pania, ewidentnie kwestia przerw w umowach jest naruszeniem przepisow – ich obejsciem i sluzy temu, by nie zatrudniac nauczycieli na czas nieokreslony. Awans zawodowy mozna robic, bo przerwa nie moze byc dluzsza niz 1,6 roku. Odnosnie urlopow to jesli jest Pani zarudniona na podstawie przepisow Kodeksu pracy to przysluguje Pani urlop na zadanie. Jak ma Pani watpliwosci to prosze byc ostrozna i nie podejmowac samodzielnie dzialan. W razie koniecznosci polecam sie na przyszlosc. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna 27 sierpnia, 2015 o 18:30

Dziękuję za odpowiedz. Mam jeszcze pytanie o nadgodziny i zastępstwa w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie. Mój etat to 25 godz. tygodniowo, będę mieć również nadgodziny na świetlicy i na pewno zastępstwa. Czy szkoła mimo, że stowarzyszeniowa powinna mi wypłacać pieniążki za nadgodziny i zastępstwa? Bo nauczyciele tej szkoły stowarzyszeniowej twierdza, że różnie z tym bywa i czasami za nadgodziny i zastępstwa mają płacone, a czasami robią to „społecznie” czyli za darmo. Czy to jest zgodne z prawem? Czy powinnam mieć płacone za zastępstwa i nadgodziny? Wydaje mi się, że tak, przecież to moja praca! I jak jest z wysokością stawek – czy ma tu uregulowanie KN stawek wg zaszeregowania nauczycieli i ich stopnia awansu? Czy stowarzyszenia same ustalają stawkę za nadgodziny i zastępstwa? Czy jest jakieś minimum?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 sierpnia, 2015 o 23:06

Szanowna Pani, prosze zapoznac sie ze statutem stowarzyszenia i szkoly. Tak powinny byc okreslone wszystkie Pani watpliwosci. Oczywiscie wynagrodzenie za nadgodziny winno byc placone. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna 28 sierpnia, 2015 o 08:42

Proszę też zapoznać się z warunkami umowy- bo zatrudnienie na KP, to zwykle zatrudnienie w wymiarze 40 godz. tyg. i wtedy obowiązuje pensum dyd. np. 25 godz za które jest pobierane wynagrodzenie , a pozostałe godz. są do dyspozycji placówki bez dodatkowej gratyfikacji….
Pozdrawiam

Krystian 29 sierpnia, 2015 o 17:25

Witam
Jestem w trakcie awansu na stopień nauczyciela mianowanego (nauczyciel j. angielskiego). W bieżącym roku szkolnym od 01.10.2015 szkołę przejmuje stowarzyszenie. Do tej pory miałem 14/18 więc wymaganą ilość godzin miałem do odbywania stażu. Od nowego roku szkolnego 2015/2016 będę miał 9godz. jedynie. Od września do października będę jeszcze zatrudniony przez gminę więc będę miał 9/18 i staż kogę kontynuować ale od październiku, będąc zatrudniony w stowarzyszeniu moje pensum będzie 22 godz. Będę zatrudniony na 9/22. Czy będę mógł dalej prowadzić staż? Czy zapis w KN: połowa wymaganej liczby godzin w moim przypadku tyczy się zawsze 9 godz., czy to zależy jak wymyśli sobie stowarzyszenie – chodzi o zapis w statucie. Czy też faktyczna połowa pensum w danym stowarzyszeniu – 11/22 lub 12/24 ….. Każde stowarzyszenie może przecież ustalać inne pensum. Jak łączyć ilość mojego zatrudnienia gdybym jeszcze pracował 5 godz. w szkole publicznej lub innej placówce niepublicznej. Chodzi mi jedynie o kwestie kontynuowania stażu i jaka jest min ilość godz aby nie przerwać.
pozdrawiam Krystian:)

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 września, 2015 o 00:32

Witam, w Pana przypadku nie ma możliwości rozwiązania Pana problemu w komentarzu. Konieczne jest skorzystanie z porady prawnej płatnej. W razie zainteresowania zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna 31 sierpnia, 2015 o 15:38

Dziękuje za odpowiedzi, ale właśnie chodzi o to, że na razie zawarłam „ustną umowę” z dyrekcją stowarzyszenia, a umowy jeszcze nie widziałam na oczy :(. Myślałam, że podpiszę ją dziś lub jutro, tzn, z dniem rozpoczęcia pracy, ale dowiedziałam się od księgowej, że dopiero da mi ją za kilka dni. Nie poznałam ani regulaminu płac, ani warunków zatrudnienia. Nie wiem teraz czy umowa z datą wsteczną będzie ważna, czy do momentu jej podpisania będę ubezpieczona? Bo wychodzi za tego, że przez te kilka dni będę pracować na czarno :(.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 31 sierpnia, 2015 o 23:11

Szanowna Pani, ale to do Pani obowiazkow nalezy zapoznanie sie z dokumentami Pani pracodawcy. Umowe mozna nalezy podpisac niezwlocznie, co de facto oznacza, ze w ciagu 7 dni. Pozdrawiam

Odpowiedz

Ewa 31 sierpnia, 2015 o 22:02

Jestem „świeżym” dyrektorem w szkole niepublicznej i chciałabym prosić o pomoc w prawidłowym sformułowaniu umowy o pracę. Jeden z moich uczniów ma orzeczenie i będzie istniała konieczność zatrudnienia dla niego nauczyciela wspomagającego. Uczeń będzie miał 32 godziny lekcyjne i chciałabym, aby był z nim jeden nauczyciel. Mam zgodę Zarządu na zatrudnienie w wymiarze 40 godz. za określoną kwotę. Pojawiły się wątpliwości mojej kadrowej czy to jest etat nauczycielski czy administracyjny? Pozostali nauczyciele pracują wg czasu pracy z KN.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 31 sierpnia, 2015 o 23:09

Witam, jest to etat nauczycielski, ale wg Kodeksu pracy, nie Karty Nauczyciela. Umowe moge przygotowac, jednak wymaga to kontaktu indywidualnego, nie przez komentarz. Pozdrawiam

Odpowiedz

Edyta 9 września, 2015 o 15:29

Witam,

mam pytanie dot. początków pracy nauczyciela. Zaczynam dopiero pracę w szkole jako nauczyciel stażowy. Dostałam propozycję pracy w placówce niepublicznej na prawach publicznych, na podstawie KP, ale pierwsza umowa miałaby być umową o pracę na okres próbny 3-miesięczny – czy taka placówka może zawrzeć ze mną taką umową biorąc pod uwagę staranie się o awans na nauczyciela kontraktowego, czy musi to być łączna umowa na czas określony na 9 miesięcy, aby uzyskać awans.

Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Edyta

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 września, 2015 o 00:20

Witam, umowy o pracę w placówkach oświatowych zawiera się na rok szkolny. Stąd Pani umowa jest zawarta nieprawidłowo. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Edyta 11 września, 2015 o 13:46

Dziękuję za tak szybką odpowiedź. A czy mogłaby mi Pani podać konkretną podstawę prawną, żebym mogła udać się do pracodawcy i dzięki temu uzyskać prawidłową umowę?

Pozdrawiam
Edyta

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 września, 2015 o 14:43

A to zapraszam do skorzystania z porady prawnej płatnej – wówczas poprawię Pani umowę. Pozdrawiam.

Odpowiedz

anna 28 września, 2015 o 16:31

Witam pracuje w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie czy przysluguje mi urlop na zadanie? W umowie o prace, ktora dostalam jest zapis, ze zastosowanie maja przepisy KN dot. Urlopu tzn. przewidziano ferie zimowe i letnie jako czas urlopu wypoczynlowego. I nie wiem czy w tej sytuacji przysluguje mi urop na zadanie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 28 września, 2015 o 23:18

Szanowna Pani, aby to ustalić musiałabym zapoznać się z treścią statutu stowarzyszenia oraz Pani umową o pracę. Jeśli jest zgodna z zapisami kodeksu pracy to urlop na żądanie przysługuje, jeśli według Karty Nauczyciela to nie ma w tym zakresie wypracowanego jednolitego stanowiska i opinie są podzielone. Osobiście uważam, że nauczycielom zatrudnionym w placówkach feryjnych urlop na żądanie nie przysługuje. Pozdrawiam.

Odpowiedz

anna 1 października, 2015 o 12:27

Dziękuję za odpowiedz, jeszcze mam pytanie dot. umów. Rozumiem, że w szkole prowadzonej przez organ prywatny (stowarzyszenie) obowiązują przepisy KP, tzn. że trzecia umowa o pracę, jaką nawiązuje ze szkołą musi być umową na czas nieokreślony? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 2 października, 2015 o 13:38

Witam ponownie, generalnie tak. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, czy szkoła ma status publicznej. Bo jeśli tak to stosuje się do niej także przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, w tym i stopni tego awansu. Jeśli więc tak to zatrudnienie nauczyciela także powinno być powiązane z jego stopniem awansu zawodowego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ilona 1 października, 2015 o 16:08

Witam! Pracuję w szkole społecznej na umowę zlecenie. W umowie nie mam wyszczególnionego wymiaru czasu pracy, a jedynie jest kwota za godzinę prowadzenia zajęć. Czy w takim razie mam obowiązek uczestniczenie w radach pedagogicznych? Czy mogłabym za czas spędzony na radzie domagać się wynagrodzenia?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 2 października, 2015 o 13:35

Witam, to zależy od tego, jakie regulacje w tym zakresie zawarte są w dokumentach założycielskich szkoły – np. statucie itp. Polecam generalnie dać do sprawdzenia swoją umowę zlecenie – czy nie służy to obejściu prawa i w istocie nie wykonuje Pani pracy w oparciu o stosunek pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jadwiga 3 października, 2015 o 15:50

Mamy poważny problem, który pojawił się w szkole po przepracowaniu pierwszego miesiąca-września w bieżącym roku szkolnym.Placówka od 2000 roku jest prowadzona przez Stowarzyszenie.Jest to szkoła niepubliczna o statusie publicznej. Do chwili obecnej pracowaliśmy według ustalonego czasu pracy-18 godzin dydaktycznych tygodniowo zawartych w umowie.Dobrowolnie wyraziłyśmy zgodę na zwiększenie naszego pensum o 1 godzinę,gdyż taka była potrzeba szkoły.Pozostałe godziny realizowałyśmy na zasadach obowiązujących wszystkich nauczycieli. Każda z nas nie uchyla się od prac dodatkowych na rzecz szkoły;darmowych,koleżeńskich zastępstw w przypadku choroby którejś z nas.Także w soboty,a czasem i w niedzielę jesteśmy dyspozycyjne, jeżeli jest taka potrzeby.Pani dyrektor wymaga także od nas realizacji 2 godzin,, karcianych” (które nas nie obowiązują) i nie stanowi to dla nas problemu.Z nieznanych nam przyczyn,bez wyjaśnień,sprecyzowania wymagań, pani dyrektor poinformowała nas ustnie o tym,że będzie od nas wymagała 40 godzinnego tygodnia pracy ze spędzaniem w/w godzin w szkole.Na wyrażenie naszej odpowiedzi o przyjęciu lub odrzuceniu zmian wyznaczyła nam tydzień czasu.Nieakceptowanie tych zmian powoduje zwolnienie z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.Czy takie postępowanie jest zgodne z przepisami KP?Jak taka sytuacja powinna przebiegać zgodnie z prawem? Czy można zmieniać w ten sposób zasady pracy nauczycieli? Co możemy zrobić w tej sytuacji,gdyż sposób załatwienia tej sprawy odbieramy jako mobbing,zastraszanie nas. Sprawa jest pilna,czas naszej decyzji upływa w środę.Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 października, 2015 o 23:56

Szanowna Pani, zapraszam do kontaktu indywidualnego – płatnego, celem uzyskania wsparcia prawnego. Nie służy ku temu miejsce na komentarze. Potrzebuję także Państwa umowy o pracę, statut Stowarzyszenia oraz jeśli są – obowiązujące regulaminy. Dopiero wówczas byłabym w stanie skutecznie Państwu pomóc. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jadwiga 5 października, 2015 o 18:53

Witam ponownie,serdecznie dziękuję za zainteresowanie.W związku z tym,że reprezentuję także dwie koleżanki chciałabym znać koszty Pani porady i sposób przekazywania informacji z mojej strony,gdyż mieszkam w woj.mazowieckim.Dla mnie najlepszą formą kontaktu byłaby rozmowa telefoniczna.Pozdrawiam.Jadwiga

Odpowiedz

anna 4 października, 2015 o 19:42

Witam ponownie, dziekuje za uswiadomienie mnie w sprawie dot. Umow. Tak, szkola jest prowadzona przez stowarzyszenie i ma statut szkoly publicznej, niestety nie jest tak jak Pani pisze, tzn. Nauczyciele nie sa zatrudniani jak wynika z przepisow KN. Nauczyciele dostaja umowy terminowe. Czy jest to naruszenie przepisow prawa pracy? Jako kontraktowy rozumiem, ze powinnam byc zatrudniona na umowe na czas nieokreslony? Na jaki przepis moge sie powolac? Jak o to walczyc? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 października, 2015 o 23:52

Szanowna Pani, na pewno na takie pytania nie odpowiem w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana uzyskaniem konkretnego wsparcia zapraszam do kontaktu indywidualnego przez formularz – kontakt jest płatny. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta 7 października, 2015 o 17:21

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na umowę zlecenie przysługuje legitymacja nauczycielska?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 7 października, 2015 o 17:25

Witam, niestety nie. Ponieważ osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej nie jest faktycznie pracownikiem, a zleceniobiorcą.

Odpowiedz

Marcin 7 października, 2015 o 18:29

Pani Katarzyno,
Czy Pani zdaniem można zatrudniać nauczyciela na niepełny etat i w ramach tego niepełnego etatu wydzielać nadgodziny? Zacząłem pracę w nowym miejscu od niedawna jako nauczyciel kontraktowy, zatrudniony umową o pracę na 3 lata, z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny(!). Szkoła nie widnieje w BIP na liście szkół publicznych, ale podobno jest publiczna lub „na prawach” publicznej. W umowie nie widzę zapisów o obowiązywaniu w szkole Karty nauczyciela. Z moich 17 godzin dydaktycznych mam 9 jako niepełny wymiar czasu pracy i 8 godzin ponadwymiarowych. Skoro niepełny etat, to jak to w końcu powinno być? Podejrzewam, że się wkopałem, bo w wakacje będzie słabo z pieniędzmi. Pytanie: czy mnie pracodawca „załatwił” legalnie czy nielegalnie? Oczywiście „trzeba czytać umowy przed podpisaniem”, ale jednak z czegoś trzeba przeżyć…

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 października, 2015 o 10:43

Witam Pana serdecznie, skoro z czegoś trzeba przeżyć, to zapraszam Pana do kontaktu indywidualnego. Należy bowiem przeanalizować prawidłowość Pańskiego zatrudnienia, które jest nieprawidłowe – umowa zawarta na czas określony. Nadto należy przeanalizować Pana umowę i zobaczyć jak to jest z tą Pana szkołą. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Paulina 19 października, 2015 o 18:54

Witam
Pracuje w Niepublicznym Gimnazjum na umowę zlecenie na 8/18. Czy do moich obowiązków należą godziny wynikające z Art. 42 KN ?? Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 października, 2015 o 19:09

Szanowna Pani, zasadnicze pytanie w tej kwestii brzmi, czy podlega Pani pod Kartę Nauczyciela w kwestii całego Pani zatrudnienia. Jeśli tak, to również w zakresie godzin karcianych. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ania 21 października, 2015 o 23:48

Pani Karolino,
Zamierzam otworzyć szkołę podstawową niepubliczną, z uprawnieniami szkoły publicznej i zatrudniać nauczycieli na podstawie Kodeksu Pracy. Rozumiem, że nauczyciel w tej sytuacji pracować może 40 godz/ tydzień. Pytanie ile max. z tych 40 godzin może być wskazane nauczycielowi (w umowie, statucie szkoły) jako godziny zajęć lekcyjnych, znaczy „przy tablicy”? Czy z pkt widzenia prawa może to być 40 godzin zegarowych spędzonych „przy tablicy” (abstrahując na razie od realnych możliwości ludzkich) – chodzi mi o pkt widzenia prawa? Jeśli był już poruszany ten wątek, to bardzo przepraszam.
Pozdrowienia,
Ania

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 22 października, 2015 o 00:09

Witam serdecznie, życzę powodzenia w otwieraniu szkoły niepublicznej 🙂 polecam obsługę prawną – przydaje się od początku 🙂 odpowiadając na Pani pytanie nie może to być 40 godzin „przy tablicy”. W przypadku, gdy szkoła nabędzie prawa publicznej – a przypuszczam, że takie jest założenie musi w pewnym zakresie respektować zapisy Karty Nauczyciela i to są takie właśnie zapisy. W umowie wskazuje się godziny dydaktyczne, a pozostałe tak samo jak według Karty. Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 22 października, 2015 o 00:16

Szanowna Pani, gratuluję pomysłu i życzę powodzenia 🙂 zapraszam też po obsługę prawną – przydaje się na początku. Odpowiadając na Pani pytanie – niestety nie może być zapisu, że pracują po 40 godzin tygodniowo „przy tablicy”. Mimo, że to szkoła niepubliczna to musi stosować niektóre zapisy Karty Nauczyciela, w tym właśnie związane z godzinami pracy. W umowie o pracę musi być zapis odnoszący się do godzin dydaktycznych, a w statucie do kwestii realizacji pozostałych godzin. Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Maja 24 października, 2015 o 19:43

Witam
proszę o informację we wrześniu rozpoczęłam pracę jako nauczyciel w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie jest to placówka na prawach publicznych na umowie mam 30 godz/tydzień tylko nie jest wyszczególnione czy to dydaktyczne czy zegarowe dyrektor twierdzi że to są godz zegarowe jak to właściwie wygląda i drugie pytanie mam umowę na rok szkolny czy ten rok może być mi zaliczony jako stażysty do awansu?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 25 października, 2015 o 14:08

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana rozwiązaniem swojego problemu prawnego zapraszam do kontaktu. Jest konieczna analiza Pani umowy o pracę oraz statutu stowarzyszenia. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

anka 7 listopada, 2015 o 12:36

Dzień dobry, czy orientuje się Pani czy w szkole niepublicznej (stowarzyszeniowej SP + gimnazjum) o uprawnieniach szkoły publicznej, placówka ma obowiązek tworzenia arkusza organizacji no kolejny rok szkolny i powinna przedstawić go nauczycielom do końca kwietnia, jak ma to miejsce w szkołach publicznych? Czy może jednak w tym zakresie szkoły niepubliczne mają swobodę i nie mają obowiązku informowania nauczycieli o organizacji na przyszły rok i tym samym przewidywanych etatach?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 12 listopada, 2015 o 01:38

Dzień dobry, w szkole niepublicznej co do zasady nie ma obowiązku tworzenia arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny. Opracowanie projektu arkusza organizacji szkoły, tryb jego zatwierdzenia oraz terminy opracowania i zatwierdzenia może zostać ustalone w statucie szkoły niepublicznej. Statut szkoły niepublicznej natomiast winien zawierać konkretne postanowienia uregulowane w art. 84 ustawy o systemie oświaty. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta 13 listopada, 2015 o 09:11

Witam. Jesli to mozliwe to mam pytanie – jako dyrektor placowki niepublicznej o uprawnieniach publicznej – typu mos mow sow, chce zatrudnic wychowawcow na KP – czy wtedy mam obowiazek wyznaczac w umowie pensum zgodne z KN czy jest to po prostu rozliczanych 40 godz tyg. Czy moge w statucie zrobic zapis o urlopach zgodnych z karta nauczyciela ? z gory dziekuje za sugestie

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 15 listopada, 2015 o 11:50

Dzień dobry, w sytuacji placówek niepublicznych podstawą zatrudniania powinien być regulamin pracy i on powinien określać zasady rozliczania pensum. Część zapisów wymagana przez Kartę musi być w nim zawarta – np. kwestia urlopów – poza urlopem dla poratowania zdrowia, gdyż ten nie przysługuje nauczycielom w szkołach niepublicznych, a inne kwestie wynikać z kodeksu pracy. Nauczyciele w szkołach niepublicznych są rozliczani na podstawie kodeksu pracy wskazującego, iż czas pracy pracownika wynosi 40 godzin. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta 16 listopada, 2015 o 16:06

Dziękuję bardzo za odpowiedz – czyli jeśli dobrze rozumiem – mogę zatrudnić wychowawcę na 40 godzin i dać zapis w regulaminie pracy o urlopach zgodnych z Karta Nauczyciela ?

Odpowiedz

anna 14 listopada, 2015 o 16:19

witam
Czy w szkole niepublicznej pracodawca powinno być stowaryszenie czy szkoła?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 15 listopada, 2015 o 11:52

Pracodawca to jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników, a stowarzyszenie jest organem prowadzącym. Pracodawcą jest więc szkoła, a umowy podpisuje jej dyrektor. Pozdrawiam.

Odpowiedz

anna 14 listopada, 2015 o 16:30

i kto powinien podpisywac umowy zlecenia z nauczycielami?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 15 listopada, 2015 o 11:53

Proszę uważać na umowy zlecenia w szkołach, gdyż stanowi to obejście prawa i może skutkować wystąpieniem nauczycieli na drogę postępowania sądowego – zarówno przed sądem pracy, jak i karnym.

Odpowiedz

Ireneusz 17 listopada, 2015 o 13:56

Witam Panią . Z przyczyn zdrowotnych chciałbym przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Mam ponad 30 lat stażu pracy , w tym 20 lat pracy jako nauczyciel w
Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym . ZUS stwierdził że MOS nie podlega pod ustawę przy świadczeniach kompensacyjnych. Czy tak jest rzeczywiście ? Bardzo proszę o informację .
Pozdrawaim

Odpowiedz

Katarzyna 9 grudnia, 2015 o 19:12

Jeżeli był Pan zatrudniony w oparciu o Kartę Nauczyciela to jak najbardziej Pan może, jeśli o KP ,to Zus może się nie zgodzić….

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 grudnia, 2015 o 23:31

Dlatego, aby odpowiedzieć na takie pytania zachęcamy do korzystania z płatnych usług, gdzie jest także możliwość analizy umowy. Pani Katarzynie dziękuję za głos w dyskusji.

Odpowiedz

Gracjan 20 listopada, 2015 o 00:51

Witam serdecznie. Czy nauczyciel zatrudniony w szkole prywatnej, o uprawnieniach szkoły publicznej (nauczyciel minowany) powinien być zatrudniony na czas nieokreślony? Jeżeli został zatrudniony na 20 godzin z KP, w tym 13 godzin dydaktycznych (na umowie pół etatu) to jeżeli dodatkowo przepracuje 170 godzin w internacie to jak powinna być policzona wypłata? Czy dyrektor może ustalić nauczycielowi w ramach tych 20 godzin darmowe godziny w internacie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 16:04

Szanowny Panie, dziękuję za Pana komentarz. Na takie pytania jednak odpowiadam jedynie w formie odpłatnej porady prawnej. Pozdrawiam i zapraszam 🙂

Odpowiedz

anna 22 listopada, 2015 o 20:03

dzidekuje zsa odpowiedz. mam jeszcze jedno pytanie dotyczące stosowania ar. 42 karty nauczyciela. czy w szkole prywatnej np. regulaminem pracy może ją wprowadzić?

Odpowiedz

anna 27 listopada, 2015 o 18:16

witam
na jakiej podstawie pisze Pani że szkołą prywatna powinna by c pracodawcą a nie stowarzyszenie?
nie wynika to z ustawy o systemie oświaty bo ten dotyczy tylko organizacji szkół publ.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 16:03

Szanowna Pani, wynika to z Kodeksu pracy, gdzie wskazane jest kim jest pracodawca, natomiast w Ustawie o systemie oświaty jest uregulowane pojęcie organu prowadzącego. I tak szkoła jest pracodawcą, a stowarzyszenie organem prowadzącym. Polecam zapoznać się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi prowadzenia szkół niepublicznych. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Alicja 1 grudnia, 2015 o 13:12

Pensum nauczyciela w szkole niepublicznej (z uprawnieniami szkoły publicznej) wynosi 26 h. W szkole obowiązuje KP. Jeżeli nauczyciel przepracował 30 h, czy za te 4 h nauczyciel powinnien dostać wynagrodzenie plus 50% dodatek do wynagrodzenia? Czy za święto przypadające w miesiącu, z wymiaru czasu pracy , potrąca się 26/5, czy indywidualnie ustala się ile godzin zajęć danego nauczyciela przypada na ten świąteczny dzień. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 15:56

Szanowna Pani, dziękuję za Pani komentarz. Na takie pytania jednak odpowiadam jedynie w formie odpłatnej porady prawnej. Pozdrawiam i zapraszam 🙂

Odpowiedz

Jolanta 26 stycznia, 2016 o 18:26

Witam. Mam nietypowe pytanie. Czy dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego może zatrudnić nauczyciela na umowę zlecenie , na prowadzenie zajęć szachowych z dziećmi w wymiarze 4 godzin tygodniowo od 1 lutego do końca roku szkolnego

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 lutego, 2016 o 21:59

Witam, nie wiem jaki status ma Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, natomiast jeśli jest szkołą publiczną to zawieranie w szkołach umów cywilnoprawnych może być dokonane w ściśle określonych sytuacjach. Natomiast może zostać w tym celu zawarta odrębna umowa o pracę na czas określony. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Beata 1 lutego, 2016 o 19:22

Mam pytanie dotyczące urlopu w czasie ferii zimowych. Jestem nauczycielem w szkole prywatnej , działającej jako stowarzyszenie , kierowanej przez zarząd. Odmówiono mi możliwości pracy w czasie 5 dni ferii .dlaczego zarzad dyktuje mi kiedy mogę brać urlop?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 lutego, 2016 o 21:42

Szanowna Pani, z bardzo prostego powodu – szkoła prywatna, a taką jest prowadzona przez stowarzyszenie (niepubliczna na prawach publicznej) nie podlega pod przepisy Karty Nauczyciela, a przepisy prawa pracy również w zakresie wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Powinien jednak istnieć plan urlopów. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magdalena 8 lutego, 2016 o 22:10

Jestem zatrudniona w szkole prywatnej na umowę zlecenie. Ani w umowie ani w statucie szkoły nie ma jasnego punktu mówiącego o tym, iż moim obowiązkiem jest uczestniczenie we wszystkich zebraniach RP . Czy mogę żądać od dyrektora szkoły zapłaty za godziny spędzone na zebraniach, godziny uczestniczenia w działaniach ewaluacyjnych (np. wywiadach, wypełnianiu ankiet itp.). Dodam, że każde zebranie jest protokołowane, podpisujemy listę obecności więc istnieje możliwość określenia czasu jaki poświęcamy na ww działania.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 lutego, 2016 o 22:16

Witam, w umowie zlecenie winno być określone ile godzin Pani pracuje. Każda godzina ponad będzie miała charakter ponadwymiarowej. Proszę jednak prowadzić indywidualną ewidencję czasu, jaki Pani pracuje. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 19 lutego, 2016 o 22:16

Witam, pracuję w placówce niepublicznej (szkoła prowadzona przez stowarzyszenie). Kiedy po feriach przyszłam do szkoły dowiedziałam się, że obcięto mi liczbę godzin, bez wcześniejszej rozmowy czy k0nsultacji. Pensję mam sporo niższą. Moje pytanie czy szkoła mogła tak postąpić w trakcie roku szkolnego? Czy powinnam dostać aneks do umowy zmieniający warunki zatrudnienia? Dziękuję.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 lutego, 2016 o 12:04

Szanowana Pani, w te pędy do prawnika proszę. Nie można zmienić Pani wymiaru etatu, w szkole niepublicznej musi !! Pani otrzymać wypowiedzenie zmieniające, a to powinno nastąpić w określony sposób. Ewidentnie złamano wobec Pani podstawowe przepisy prawa. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 22 lutego, 2016 o 18:52

Dziękuję za odpowiedz. Dzis rozmawiałam z dyrektorem o obcięciu mi tych godzin bez mojej konsultacji i poinformował mnie on, że wszystko jest zgodnie z przepisami, bo obciął mi godziny nadliczbowe a nie z etatu – tym sposobem został mi sam goły etat. Na umowie mam jednak do tej pory wpisane: podstawa (etat)+ godziny nadliczbowe – dyrektor na moją sugestię o zmianie umowy/aneksie do umowy mówi, że jest niepotrzebna!? Jeżeli Pani twierdzi, że to jest niezgodne z prawem to faktycznie chyba potrzebna jest wizyta u prawnika.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 26 lutego, 2016 o 13:38

Dzień dobry, musiałabym zobaczyć Pani umowy o pracę. Jednak aneks w tym wypadku jest niezbędny.

Odpowiedz

Anna 23 lutego, 2016 o 17:17

Witam.Mam 2 pytania: 1)Czy nauczyciel,który nie ukończył jeszcze 55 lat pracy a ma udokumentowane 30 lat pracy i, w tym 20 lat w szkole może przejść na wcześniejszą emeryturę? 2) czy w umowie nauczyciela można zapisać ,że cały etat to np. 30 lub 35 godzin?Proszę o odpowiedź Pozdrawiam Anna

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 26 lutego, 2016 o 13:33

Dzień dobry, proszę Pani nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Jeśli jest Pani gotowa uiścić opłatę za poradę prawną i skorzystać ze wsparcia prawnego to zapraszam. Wówczas wskażę Pani odpowiednie dla Pani rozwiązanie, a jest to ważne w Pani przypadku. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iza 4 marca, 2016 o 20:32

Witam, pracuje w przedszkolu prywatnym od września, jest to moja pierwsza praca, zaczynam od stażu, czy te 9 miesięcy będzie mi liczyć, jeśli w tej placówce nie ma nauczyciela wyższego stopniem, a właściciel placówki jest logopedą, proszę o odpowiedz

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 marca, 2016 o 00:47

Dobry wieczór, to zależy od tego kto został wyznaczony na Pani opiekuna stażu. Przepisy mówią wyraźnie, iż musi być to osoba wyższa stopniem awansu zawodowego. Jeśli dyrektor placówki nie zapewnił Pani osoby, pod którą odbywa Pani staż, to może być kłopot z uznaniem takiego stażu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iza 5 marca, 2016 o 15:49

Tylko, że oprócz mnie nie ma tam żadnego nauczyciela, to nowo otwarte przedszkole, jestem tylko ja i pani, która jest właścicielką, czytałam, że wedle ustawy w placówkach niepublicznych może być opiekun na stanowisku kierowniczym. Sama, nie wiem już się pogubiłam w tym wszystkim, to co ja mam zrobić w takim przypadku, bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 7 marca, 2016 o 18:47

W takiej sytuacji opiekunem Pani stażu może być dyrektor placówki niepublicznej, mającej status placówki publicznej.
Opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego powinien być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ale są od tej zasady wyjątki. I tak:
1) w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne
oraz prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz w przedszkolach niepublicznych i szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze,
2) w rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, wskazany przez organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym (art. 9c ust. 4, pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela).

Odpowiedz

Natalia 7 marca, 2016 o 16:32

Mam ten sam problem. Jesteśmy z koleżanką jako jedyne zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, nie mamy opiekuna stażu, gdyż pozostali nauczyciele (z wyższym stopniem awansu) są zatrudnieni na umowę zlecenie. Szkołę prowadzi osoba prywatna. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 7 marca, 2016 o 18:51

To opiekunem Pani stażu winien być dyrektor szkoły. Zgodnie ze wskazanymi przepisami poniżej.
opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego powinien być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ale są od tej zasady wyjątki. I tak:
1) w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne
oraz prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz w przedszkolach niepublicznych i szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze,
2) w rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, wskazany przez organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym (art. 9c ust. 4, pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela).

Odpowiedz

Natalia 7 marca, 2016 o 22:05

Dziękuję bardzo, tak też myślałam. A jak rozwiązać problem egzaminu, potrzebne są trzy osby w komisji. W moim przypadku jest to jedna osoba Dyrektor i opiekun w jednym:(

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 7 marca, 2016 o 22:17

Trzeba wystąpić do Kuratorium i oddeleguje wówczas innego nauczyciela do Komisji.

Odpowiedz

Natalia 7 marca, 2016 o 22:25

Bardzo dziękuję

Aga 18 stycznia, 2017 o 01:32

A z jakich przepisów wynika że opiekun stażu posiadający stopień awansu wyższy niż stażysta musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 lutego, 2017 o 22:02

Z Karty Nauczyciela 🙂 opiekun stażu musi być nauczycielem, a osoba zatrudniona na umowę zlecenie nim nie jest. Ponadto, o zgrozo – co to za zatrudnianie nauczycieli na podstawie umów cywilnoprawnych. W życiu by, się na to nie zgodziła. Jest to naruszenie przepisów prawa, któremu mówię kategoryczne NIE!

Odpowiedz

MAŁGORZATA 13 marca, 2016 o 14:44

Jestem nauczycielem kontraktowym. Pracuję w Szkole Niepublicznej o prawach publicznych. Od września 2016 r chciałabym zacząć staż na nauczyciela mianowanego. Egzamin na nauczyciela kontraktowego zdałam 31 czerwca 2014 r.Od 01.07.2014 pracowałam w szkole na całym etacie do 31/06.2016r W ubiegłym roku w sierpniu była cały miesiąc na urlopie bezpłatnym. W wakacje od 01.07.2016- 31.08.2016r będę miała przerwę w zatrudnieniu. Ponownie będę zatrudniona w tej samej placówce od 01.09.2016r. Czy mogę zacząć staż na nauczyciela mianowanego?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 17 marca, 2016 o 11:13

Szanowna Pani, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana to zapraszam do kontaktu przez formularz i opłacenia usługi. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna 29 marca, 2016 o 11:30

Witam
Pracuję w placówce niepublicznej o prawach publicznych. Jestem zatrudniona na czas nieokreślony na kartę nauczyciela. Czy przysługuje mi 13 pensja?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 kwietnia, 2016 o 18:01

Szanowna Pani, to zależy od faktu, czy spełnia Pani warunki niezbędne do otrzymania 13 pensji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Alicja 3 kwietnia, 2016 o 12:03

Witam,
czy w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie można starać się o urlop na poratowanie zdrowia?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 kwietnia, 2016 o 18:00

Witam, niestety nie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Alicja 8 kwietnia, 2016 o 21:55

Bardzo dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

ola 4 kwietnia, 2016 o 19:39

Witam serdecznie.
Czy Publiczne Przedszkole może zatrudniać nauczyciela na umowę -zlecenie? Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 kwietnia, 2016 o 18:00

Dzień dobry, co do zasady nie. Zatrudnianie nauczyciela na umowę cywilno-prawną może mieć miejsce jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Nie może to być podstawa nawiązania stosunku pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Michalina 14 kwietnia, 2016 o 15:52

Witam! Pracuję w szkole niepublicznej na umowę zlecenie. W umowie jest zapis, że zlecenie nie jest wykonywane pod kierownictwem zleceniodawcy. Z treści umowy wynika, że moim jedyny obowiązkiem jest przeprowadzenie zajęć z danego przedmiotu. Jednak zastanawia mnie czego dyrektorka może ode mnie wymagać, a czego absolutnie nie ma prawa przy umowie zleceniu. Chociażby kwestia hospitacji czy tzw. brania na dywanik, czy jakieś inne prośby czy nawet polecenia ze strony dyrekcji.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 kwietnia, 2016 o 12:40

Szanowna Pani, nie mogę się odnieść do tak postawionego pytania, gdyż nie mam tej umowy przed sobą. Należałoby sprawdzić, czy to zlecenie w istocie nie jest wykonywaniem pracy w ramach stosunku pracy. Pozdrawiam serdecznie 🙂

Odpowiedz

Roman 27 kwietnia, 2016 o 19:01

Witam, czy nauczyciel zatrudniony w placówce niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzący dodatkowo własną działalność gospodarczą może zamiast umowy o pracę włączyć usługi edukacyjne pod „skrzydła” dz. g. i tym samym zamiast otrzymywania pensji wystawiać rachunki?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 maja, 2016 o 13:40

Dzień dobry, nie widząc umowy nie mogę się ustosunkować do Pana pytania. Poza tym przejście na działalność gospodarczą nie jest korzystne i nie są to usługi edukacyjne. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Rafał 12 maja, 2016 o 07:46

Witam kto powinien podpisywać umowy o pracę nauczycieli w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie prezes czy dyrektor? Czy zarząd Stowarzyszenia może zmienić uchwałą godziny dydaktyczne nauczycieli z 20 na więcej godzin. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 12 maja, 2016 o 13:59

Witam, przedstawicielem pracodawcy jest dyrektor, a nie prezes stowarzyszenia. Bez odpowiednich podstaw prawnych nie może zmienić godzin dydaktycznych. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Irena 24 maja, 2016 o 22:37

Witam!
Pracuję w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie. Dyrektor szkoły przydzieliła mi na początku roku dwóch stażystów, których jestem opiekunem. Czy przysługuje mi z tego tytułu dodatek pieniężny?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 30 maja, 2016 o 21:29

Witam, powinien. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Olga 14 czerwca, 2016 o 21:38

Witam,
Przestudiowałam komentarze na temat zatrudnienia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i wydaje się, że ich treść potwierdza moje przypuszczenia na temat umów zleceń czy umów o dzieło jako sposobu na ominięcie obowiązującego prawa; mam jednak pewne wątpliwości. Dlatego pozwalam sobie zadać Pani oddzielne pytanie.

Po dłuższej przerwie spowodowanej przez sprawy rodzinne musiałam na nowo szukać zatrudnienia. Znalazłam pracę w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych. Miałam jednak do wyboru jedynie między umową zleceniem a umową o dzieło lub wystawianiem rachunków za przeprowadzone zajęcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czyli chodzi o ewidentne „śmieciówki”. Oczywiście nie ma mowy o wynagrodzeniu w czasie ferii czy wakacji, zapłata za wszystkie zajęcia, które się nie odbędą, na przykład z powodu wycieczki klasy, przepada. Umowa o dzieło, nieco korzystniejsza z punktu widzenia desperatów pracujących na tych zasadach (i za nasze stawki) z powodu „nieozusowania”, jest dodatkowo obarczona obowiązkiem, moim zdaniem jawnie zmierzającym do obejścia prawa, a mianowicie należy w tym przypadku przygotowywać konspekty zawierające jakiś element „twórczy”, mający uzasadnić, że przeprowadzenie zajęć jest „dziełem”.

Nie ma mowy o awansie zawodowym; poinformowano mnie, iż nas po prostu on nie dotyczy. Zresztą nie ma wpływu na wysokość stawek wynagrodzenia.

Dowiedziałam się, że są to zasady stosowane nie tylko w mojej szkole; na takich samych zatrudniają inne (nawet bardzo renomowane) szkoły o podobnym statusie w naszym mieście. Spotkałam się z prywatnymi utyskiwaniami, ale brak jest sprzeciwu ze strony nauczycieli – raczej starają się oni zmienić miejsce pracy na szkołę publiczną lub znaleźć w takowej choćby część etatu zapewniającą im elementarne bezpieczeństwo socjalne. Cenię sobie pracę w tej szkole, jest sensowna i przyjemna – małe klasy, dobra atmosfera; bardzo cenię panią dyrektor – najlepszą, z jaką się spotkałam (a pracowałam w szkołach wręcz snobistycznych); nie ma ona wpływu na zasady działania placówki będącej częścią dużej ogólnopolskiej sieci. I, co tu dużo mówić, zależy mi na tej pracy. Zatem, o ile zdecyduję się na konkretne działania, chciałabym mieć ogólną orientację co do aspektów prawnych tej sytuacji.

Wydaje się, że cały ten system zatrudniania jest omijaniem obowiązującego prawa. Po pierwsze, czy to jest możliwe, żeby odbywało się to, zupełnie jawnie, na taką skalę? Po drugie, czy organizacje nauczycielskie lub jakiekolwiek osoby publiczne zajmują się tym problemem? Wygląda na to, że jest to problem systemowy i samotny sprzeciw jest skazany na niepowodzenie.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 czerwca, 2016 o 23:19

Szanowna Pani, bardzo dziękuję za ten komentarz. Faktycznie skala tego procederu jest ogromna i nie ma chyba szkoły niepublicznej, aby ta kwestia nie była problemem. W szkołach niepublicznych Karta Nauczyciela obowiązuje w minimalnym zakresie, jednak obowiązuje w kwestiach awansu zawodowego. Podstawą zatrudnienia powinien być Kodeks Pracy, a nie umowy cywilnoprawne, a jeśli takowe są to służą obejściu prawa. Może być to niekorzystne również dla pracodawcy, bowiem pracownik może w ciągu trzech lat od ustania stosunku pracy domagać się ustalenia, że jego stosunek zatrudnienia w istocie był stosunkiem pracy. A wówczas zaległe ZUS-y, podatki, urlopy i inne świadczenia mogą pogrążyć placówkę na długie lata. Czasem chytrość na początku powoduje później więcej problemów. Może Pani Minister znajdzie czas, aby zająć się tym problemem. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Olga 5 lipca, 2016 o 10:46

Szanowna Pani, bardzo dziękuję za jasną i konkretną odpowiedź. Jest to dobra wskazówka, co należy zrobić – czy to w czasie nadchodzącym, czy dla kolegów, którzy po odejściu z naszej szkoły mogą wystąpić o ustalenie stosunku pracy i, oprócz odzyskania należnych świadczeń, przyczynić się z dużym prawdopodobieństwem do zmian korzystnych dla tych, którzy pozostają. Jeśli oczywiście można w ramach niniejszej pani działalności, chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie. Otóż nauczyciele w naszej szkole mają do wyboru trzy możliwości: 1) podjęcie pracy na podstawie umów zlecenia, co skutkuje niższą stawką godzinową (pracodawca potrąca opłaty na ZUS i pozostaje stawka głodowa), 2) umów o dzieło, obarczonych obowiązkiem pisania kilometrów konspektów zawierających bałamutną informację o „twórczym” charakterze prowadzenia zajęć, co jest wielką dodatkową stratą czasu i 3) przy prowadzeniu własnej firmy lub zatrudnieniu w jakiejkolwiek np. na 1/8 etatu wystawianie przez ową firmę rachunków za przeprowadzone zajęcia. Moje pytanie dotyczy tej ostatniej formy (na którą się zdecydowałam w minionym roku szkolnym ze względu na niedogodności wynikające z pozostałych). Czy w takiej sytuacji jest możliwe wystąpienie z powództwem o ustalenie stosunku pracy? Obawiam się, że wówczas powództwo mogłoby dotyczyć mojej własnej firmy… PS. Umowa między firmą a szkołą obejmowała klauzulę osobistego prowadzenia zajęć.

Odpowiedz

Karolina 5 lipca, 2016 o 20:59

Szanowna Pani, należałoby się przyjrzeć takiej umowie. Umowa o pracę to nie tylko osobiste wykonywanie czynności służbowych. Jednak jeśli umowa o pracę spełnia wszystkie przesłanki konieczne dla stosunku pracy możliwe jest wystąpienie o ustalenie stosunku pracy do sądu pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Olga 13 lipca, 2016 o 21:24

Szanowna Pani,
Kolejny raz bardzo dziękuję za jasną odpowiedź. Przepraszam, że nie od razu, ciągle się przemieszczam ostatnio i nie mam stałego dostępu do netu. Zdaję sobie sprawę, że nie tylko osobiste wykonywanie czynności służbowych jest cechą umowy o pracę; przytoczyłam ten punkt jako jedną z podstawowych przesłanek, co do której mam pewność, że zachodzi w moim przypadku. Z całą pewnością Pani rady pozwoliły mi ocenić sytuację i zastosuję się do nich; muszę tylko dobrze wybrać moment na rozpoczęcie odpowiednich działań. Postaram się też w sposób dyskretny uświadomić te możliwości kolegom, mniej w tej chwili uzależnionym od źródła dochodów, jakim są umowy śmieciowe.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam

Krzysztof 24 czerwca, 2016 o 08:03

Witam,
Gratuluje jednego z najlepszych blogów dotyczących spraw oświatowych jaki widziałem. Ogólna zasada mówi, że stowarzyszenie prowadzące szkołę średnią dla młodzieży o uprawnieniach szkoły publicznej może zatrudniać nauczycieli na umowę zlecenia. Czy nie ma w tej kwestii jakiś szczegółowych wytycznych i z każdym nauczycielem może być zawarta umowa zlecenia? Mówiąc o szczegółowych wytycznych mam na myśli np. ilości godzin lekcyjnych.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 czerwca, 2016 o 12:57

Dzień dobry, dziękuję za słowa uznania. Odnośnie umów zlecenia w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie nie ma ku temu przeszkód. W takich sytuacjach czas pracy nauczyciela nie może być większy niż zasadniczy (40 godzin tygodniowo). Jednak proszę uważać z umowami cywilnoprawnymi. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Krzysztof 27 czerwca, 2016 o 15:28

To jeszcze mam pytanie, czy w takiej umowie musi być wpisana liczba godzin, czy może być tylko stawka za godzinę bez podawania ilości godzin.

Odpowiedz

Katarzyna 27 czerwca, 2016 o 19:58

W jednym z wpisów był podejmowany już ten temat, ale bardzo ogólnikowo. Chcę się więc w tej kwestii upewnić. Jestem zatrudniona na podstawie KP w szkole społecznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Pensum w mojej szkole wynosi 18h. Ja mam 23h (więc mam stałe godziny ponadwymiarowe). Czy te 5h ponad pensum powinno być liczone jako godziny ponadwymiarowe z 50% dodatkiem? W statucie szkoły nic na ten temat nie jest zapisane.
i jeszcze jedno pytanie. Czy w szkołach niepublicznych wyżej opisanych można nauczycielowi dać np. 30 h dydaktycznych czyli prawie 2 etaty? Np. na 18h umowa o pracę a reszta na umowę cywilno-prawną.
Pozdrawiam.
Katarzyna Łaska

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 lipca, 2016 o 00:35

Witam serdecznie, tak można. Ponieważ wyznacznikiem czasu pracy nauczyciela w szkole niepublicznej jest Kodeks pracy i czas pracy 40-stogodzinny. Reszta zależy od organu prowadzącego, który reguluje kwestie pensum nauczyciela w dokumentach wewnątrzszkolnych. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jarek 1 lipca, 2016 o 17:49

Witam.
Pracuje jako nauczyciel języka polskiego oraz angielskiego w Mosie. Jest to zarazem niepubliczne gimnazjum. Samych przeprowadzonych godzin w tygodniu mam ponad 40. Pracuje na umowę zlecenie. Czy przysługuje mi staranie się o awans zawodowy gdyż jest to moja pierwsza praca i po ukończeniu roku jestem nadal nauczycielem stażysta, gdyż dyrekcja stwierdziła że nie przysługuje mi awans zawodowy. Czy ma rację? Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 1 lipca, 2016 o 23:02

Szanowny Panie, Pańska dyrektor ma rację – nie przysługuje Panu awans zawodowy z uwagi na formę zatrudnienia. Owszem można robić awans zawodowy w szkole niepublicznej, ale pod warunkiem, że jest się zatrudnionym na umowę o pracę. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa 15 lipca, 2016 o 07:41

Witam pracuję w przedszkolu prywatnym na umowę o pracę czy urlop powinien mi przysługiwać zgodnie z kartą nauczyciela?jak mogę sprawdzić czy podlegam pod kartę nauczyciela?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 15 lipca, 2016 o 11:27

Szanowna Pani, wystarczy przeczytać wstęp do karty nauczyciela. Skoro jest to podmiot prywatny i jest umowa o pracę bez uwzględnienia stopnia awansu zawodowego to podlega Pani pod Kodeks pracy i według jego zasad ma Pani przyznany urlop. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Piotr 16 sierpnia, 2016 o 14:06

Dzień dobry.
Mam takie pytanie . Pracuję w szkole społecznej jako nauczyciel muzyki – 6 godzin tyg.
Jestem zatrudniony na umowę zlecenie od września do czerwca …. I tak co rok…
I teraz nie wiem… Dyrektorka każe mi być na wszystkich uroczystościach, nawet kiedy są w niedzielę i na konferencjach.
Za te czynności nie mam płacone.
Na umowie widnije zapis „zleca się prowadzenie zajęć muzycznych”
Czy mógł bym uzyskać odpowiedź jak to się ma do prawa…
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 sierpnia, 2016 o 17:40

Szanowny Panie, pod zleceniem „prowadzenie zajęć muzycznych” może się niestety kryć wiele czynności związanych z „muzyką”, stąd dyrekcja może Pana angażować w uczestniczenie we wszystkich czynnościach, jakie mają miejsce w szkole. To ma do siebie niestety umowa zlecenie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Piotr 16 sierpnia, 2016 o 17:16

Witam !
Pracuję w szkole społecznej. 6 godzin tyg , moja dyrektorka wymaga obecności y na każde zawołowanie.
W umowie zlecenie od września do czerwca (i tak już od 3 lat)widnieje tylko zapis „prowadzenie zajęć muzycznych. Dyrektorka wywołuje na mnie ogromną presję tym , że mam uczestniczyć we wszystkim co dzieje się w szkole. Konferencje, uroczystości , nawet niedzielne itp.
Bardzo proszę o odpowiedź jak to się ma do prawa.
Dziękuję i pozdrawiam !

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 sierpnia, 2016 o 17:40

Szanowny Panie, pod zleceniem „prowadzenie zajęć muzycznych” może się niestety kryć wiele czynności związanych z „muzyką”, stąd dyrekcja może Pana angażować w uczestniczenie we wszystkich czynnościach, jakie mają miejsce w szkole. To ma do siebie niestety umowa zlecenie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Piotr 17 sierpnia, 2016 o 10:58

Dziękuję za odpowiedź .
Czyli najprościej jest nie podpisywać kolejnej umowy we wrześniu , gdyż moje obowiązki , które kryją się pod pojęciem „prowadzenie zajęć muzycznych” nie są adekwatne do zarobków i z 6 godzin tyg robi się dwadzieścia 🙂 pozdrawiam !

Odpowiedz

Karolina 17 sierpnia, 2016 o 11:02

Ja bym wystąpiła do sądu o ustalenie stosunku pracy i pozwała o nadgodziny 🙂

Odpowiedz

Piotr 17 sierpnia, 2016 o 11:11

Dziękuję za odpowiedź.
Niestety szkoły społeczne funkcjonują tylko i wyłącznie dzięki wykorzystywaniu nauczycieli.
Natomiast przy obecnej sytuacji na rynku pracy nauczyciele nie bardzo mają coś do powiedzenia ;/
Do sądu nie ma co iść , nie mam co płakać nad rozlanym mlekiem. Po prostu szkoła poszuka sobie innego muzyka, który będzie dostawał 590 zł
na miesiąc i będzie dostępny na każde zawołanie. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam

Marlena 19 sierpnia, 2016 o 16:50

Witam, od września 2016 zaczynam pracę w niepublicznym przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego (dodam że przedszkole nie pracuje na KN, ale awans zawodowy można robić). Dostałam umowę na okres próbny – 3 miesiące, a później dostanę kolejną umowę, która będzie na dwa lata. Czy w takim przypadku mimo braku ciągłość umowy przez 9 miesięcy będę mogła rozpocząć awans zawodowy jako nauczyciel stażysta?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 września, 2016 o 16:11

Dzień dobry, tak oczywiście. Ciągłość umowy jest zachowana również w takiej sytuacji, w której pierwsza umowa jest zawarta na czas próbny, a kolejna na czas określony. Musi istnieć ciągłość stosunku pracy, a takowa ma tutaj miejsce. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jacek 24 sierpnia, 2016 o 10:32

Witam, Czy w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej kadra może być zatrudniona na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie).

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 września, 2016 o 15:09

Witam, proszę być ostrożnym z zawieraniem umów cywilnoprawnych w miejscach, w których podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę. Ponadto poradnie psychologiczno-pedagogiczne w części podlegają przepisom Karty i te uprawnienia powinny zostać umożliwione nauczycielom w placówce niepublicznej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jacek 25 sierpnia, 2016 o 13:54

Witam . Mam pytanie odnośnie zrobienia awansu zawodowego. Zaczynam prace w szkole niepublicznej jako nauczyciel stazysta w szkole podstawowej i gimnazjum. Jako że robię awans zawodowy musze znaleźć sobie opiekuna, jest możliwość prawna wzięcia sobie opiekuna z liceum w szkole publicznej?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 września, 2016 o 15:07

Dzień dobry, opiekun stażu powinien być z tego samego poziomu nauczania, choć nie jest to wprost określone w przepisach. Jeśli jednak dyrekcja wyrazi na to zgodę nie powinno być przeciwwskazań. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Weronika 2 września, 2016 o 17:10

Witam, pracuję w szkole prywatnej prowadzonej przez stowarzyszenie jako wychowawca klasy I. Jestem zatrudniona na podstawie karty nauczyciela. Czy obowiązuje mnie dodatek za wychowawstwo? Czy mogę złożyć wniosek o jego przyznanie, jeśli wiem że gmina przydzieliła na ten rok takowy szkołom publicznym?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 2 września, 2016 o 19:18

Szanowna Pani, jeśli w szkole obowiązują zapisy Karty Nauczyciela w zakresie przyznawania dodatku za wychowawstwo to i Pani powinien się on należeć. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Halina 4 września, 2016 o 14:28

SZANOWNA PANI KAROLINO,

JESTEM DYREKTOREM W SZKOLE NIEPUBL. O UPRAWNIENIACH SZKOŁY PUBLICZNEJ. POSIADAM STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO JAK KILKU INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY – NAUCZYCIELI. CZY OPIEKUNEM STAŻYSTY UBIEGAJAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ N-LA KONTRAKTOWEOGO MOŻE BYĆ N-L KONTRAKTOWY? ZGODNIE Z KN OPIEKUNEM MOŻE BYĆ TYLKO N-L MIANOWANY LUB DYPLOMOWANY, CZY TO OZNACZA ŻE MUSZE ODMÓWIĆ ROZPOCZĘCIA STAŻU?

BARDZO PROSZE O ODP

HALINA

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 września, 2016 o 15:26

Dzień dobry pani Halino, nie może Pani być opiekunem stażu dla nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela kontraktowego, mając samej stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest współpraca z innym nauczycielem z innej szkoły. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dorota 5 września, 2016 o 20:08

Witam.
Jestem nauczycielem mianowanym w trakcie stażu na dyplomowanego w publicznym przedszkolu. Zostałam poproszona o pozostanie opiekunem stażu nauczycielek stażystek z niepublicznego przedszkola. Czy mogę być dla nich opiekunem stażu? Jeśli tak to jak załatwić należy formalności z tym związane.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 września, 2016 o 15:23

Dzień dobry, tak może Pani zostać opiekunem stażu nauczycielek z niepublicznego przedszkola. Dyrektorzy muszą zawrzeć stosowne porozumienie w tym zakresie i Pani Dyrektor i Dyrektor przedszkola niepublicznego muszą wyrazić zgody. Te dokumenty należy potem załączyć do dokumentacji awansowej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jacek 7 września, 2016 o 17:41

Witam zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 18.06.2014 w wysokości minimalnych wynagrodzeń zasadniczego nauczyciela wf po studiach 2 stopnia przy pełnym etapie 18 godzin wynosi (stazysta) 2265 brutto czy 18 godzin plus dwie dodatkowe godziny obowiązkowe poza lekcyjne. One są płatne czy bezpłatne. One jeszcze obowiązują czy nie? Bo z tego co słyszałem to chyba już nie ma . Proszę o pomoc

Odpowiedz

Anna 8 września, 2016 o 10:54

Dzień dobry, mam pytanie odnośnie obowiązywania Karty Nauczyciela w prywatnej firmie Centrum Edukacji – nauka języka angielskiego metodą Helen Dorn, czy w takim centrum, obowiązuje w ogóle karta nauczyciela i czy można być zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 stycznia, 2017 o 21:16

Szanowna Pani, wszystko zależy od statusu tej szkoły. Jeśli jest to jedynie szkoła językowa a nie szkoła publiczna to oczywiście, że Karta Nauczyciela nie obowiązuje. Obowiązuje tylko w szkołach publicznych. Jednocześnie można być zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Teresa 9 września, 2016 o 21:59

Od września prowadzę nadzór pedag. w niepublicznym przedszkolu o uprawnieniach przedszkola publicznego. Pod zapoznaniu się z organizacją przedszkola okazuje się że 2 do 3 godzin dziennie dzieci pozostają pod opieką pomocy nauczyciela lub woźnej. Nauczyciela nie ma w grupie jest inny ale on odpowiada za swoje dzieci w swoim oddziale. Tych dzieci jest 3 do 5 ale sam fakt nie ma nauczyciela. Moje pytanie: Kto odpowiada za bezpieczeństwo tych dzieci?

Odpowiedz

Anna 10 września, 2016 o 09:29

witam, moje pytanie może się wydać dość błahe otóż pracuję jako nauczyciel kontraktowy w szkole stowarzyszeniowej jest to placówka prowadzona na prawach publicznych, jednak nauczyciele są zatrudniani na kp w umowie mam 24/24 jednak moje godziny są tak ustawione że codziennie mam okienka godzinne moja klasa ma np religię w tym czasie i te godziny nie są wliczone jako moje godziny pracy czyli w planie mam faktycznie wpisane 31 godzin a płacone mam za 24 a tamte okienka mam ot tak na moje pytanie dlaczego tylko ja tak mam uzyskałam odpowiedź że nie dało się ułożyć inaczej planu czy powinnam te okienka mieć wciągnięte w godziny pracy lub mieć za nie zapłacone jako nadgodziny jak to wygląda od strony prawnej

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 stycznia, 2017 o 22:25

Szanowna Pani, w takiej sytuacji ważny jest regulamin pracy i tam proszę szukać rozwiązania. Pozdrawiam.

Odpowiedz

anna 11 września, 2016 o 09:07

Witam, jestem n-lem kontraktowym pracuję w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie. Pracuję w tej szkole 2 lata i dostaję co roku umowy terminowe. Czy jako n-l kontraktowy nie powinnam pracować na umowie na czas nieokreślony? Dodam jeszcze, że część n-li w szkole (o niższym stażu pracy, bez awansu zawodowego, czyli stażyści) dostało w tym roku spore podwyżki i umowy na czas nieokreślony. Pytam czy można coś w tej sprawie zrobić, gdyż jestem załamana. Jestem nauczycielem, który sumiennie wykonuje swoje obowiązki, uczestniczę w dodatkowych działaniach na rzecz szkoły (festyny, zabawy szkolne, pozyskiwanie sponsorów), mam n-la kontraktowego, itd. Widzę, że decyzje dyrektora podyktowane są jego subiektywnymi decyzjami, czyli podwyżki i umowy na czas nieokreślony dał swoim „kolegom”. Będę wdzięczna za odpowiedz jakie kroki mogę podjąć, aby nie czuć się n-lem drugiej kategorii.

Odpowiedz

Loretta 17 września, 2016 o 11:03

Witam!
Pracuje ponad 5 lat w niepublicznym przedszkolu jako nauczyciel. Chciałam zapytać o awans zawodowy. Ponieważ pracuje na umowę o prace i nie mam karty nauczyciela nie robiłam awansu. Dowiedziałam się jednak ze po 5 latach pracy w placówce oświatowej można dostać taki awans z urzędu. Czy to prawda? Jeżeli tak, to co w tej sprawie powinnam zrobic?
Bardzo dziękuje, pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 października, 2016 o 23:39

Szanowna Pani nie wiem skąd się Pani dowiedziała o tych 5 latach? pierwsze słyszę. Poproszę o informacje w tej sprawie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 25 września, 2016 o 00:41

Witam. Pracuję w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie, jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, odbywał staż na nauczyciela mianowanego. Władze stowarzyszenia poinformowały mnie, że moja umowa musi zostać zmieniona że względu na oszczędności. Proponują mi umowę na czas określony do czerwca 2017 lub umowę zlecenie. Jeszcze niczego nie podpisałam. Co robić? Proszę o pomoc.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 października, 2016 o 23:35

Szanowna Pani, Pani wpis w komentarzu wymaga już wiedzy specjalistycznej. Takie informacje nie są udzielane na blogu- w komentarzach, gdyż nie służy on udzielaniu porad prawnych, a przybliżeniu tematyki prawa pracy-prawa oświatowego zwykłym ludziom. W związku z czym, chętnie Pani odpowiem już podczas indywidualnej porady prawnej. Zapraszam i pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa 4 stycznia, 2017 o 21:26

Witam!Pracowalam 27 lat w szkole publicznej.Obecnie pracuje w szkole spolecznej. Urodzilam sie w 1964 roku.Czy bede mogla przejsc na swiadczenie kompensacyjne dla n-li w wieku 55 lat?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 stycznia, 2017 o 19:47

Szanowna Pani, moja szklana kula niestety nie jest w stanie odpowiedzieć na Pani pytanie. A poważnie to nie wiem jak Pani sobie wyobraża udzielenie Pani odpowiedzi w komentarzu? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aga 18 stycznia, 2017 o 01:52

Czy opiekunem stażu osoby zatrudnionej na umowę o pracę w placówce niepublicznej o uprawnieniach publicznej może być osoba zatrudniona w tej samej placówce ale na umowę zlecenie? Dodam, że posiada ona wymagane kwalifikacje i wyższy niż stażystka stopień awansu zawodowego.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 lutego, 2017 o 22:00

Nie. Nie może być. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina 15 września, 2017 o 23:51

Dzień dobry, dziękuję za rzeczowy artykuł. Czy możliwe jest rozpoczęcie stażu zawodowego na n-la stażystę przy podpisaniu nie jednej umowy na 9 mies, tylko dwóch (pierwsza na okres próbny 3 mies., druga na czas określony 6 mies.) w tej samej szkole (szkoła prywatna)?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 października, 2017 o 12:40

Dzień dobry, tak, oczywiście. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Renata 26 września, 2017 o 20:46

Dobry wieczór
Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie:
Czy nauczyciel, pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, może być zatrudniony na umowę zlecenie w szkole podstawowej niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej (prowadzonej przez stowarzyszenie)?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 października, 2017 o 12:16

Szanowna Pani, niestety nie może być zatrudniony w żadnej placówce oświatowej. W tym wypadku umowa zlecenie stanowi niezgodne z prawem obejście prawa. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Renata 19 października, 2017 o 19:43

Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

renata 25 października, 2017 o 20:56

Witam, jakie warunki rzeba spełniać, aby starać się o emeryturę na starych zasadach?

Odpowiedz

Oliwia 13 kwietnia, 2018 o 14:19

Dzień dobry,
Czy opisany zakres przepisów obowiązująy szkoły niepubliczne jest aktualny?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2018 o 23:36

Dobry wieczór, zależy w jakim zakresie. Wkrótce zajmę się szkołami niepublicznymi. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna Pieńkowska 25 maja, 2018 o 18:49

Witam, mam pytanie związane6z egzaminem na nauczyciela mianowanego w szkole Niepublicznej. Kto powinien bycie komisji? Czy musi być ktos z Kuratorium?
Czy wystraczy organ prowadzący i eksperci?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 maja, 2018 o 12:56

Szanowna Pani, bezwzględnie musi być przedstawiciel Kuratorium, jako organ nadzoru pedagogicznego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Grazyna 26 listopada, 2019 o 17:20

Witam, czy w placówce publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną na mocy porozumienia z gmina gdzie nauczyciele są zatrudnieni z kodeksu pracy w przypadku posrepowanie dyscyplinarne przebiega tak samo jak w przypadku placówek publicznych-komisja dyscyplinarna

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 grudnia, 2019 o 00:30

Tak, przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym dotyczą wszystkich nauczycieli, bez względu na miejsce ich zatrudnienia.

Odpowiedz

Grazyna 8 września, 2020 o 09:55

Witam,córka jest zatrudniona jako nauczyciel matematyki w szkole niepublicznej.Powinna mieć 29 godzin,ale naliczono Jej tylko 22-ponieważ pani Dyrektor odliczyła przerwy ?!?! Czy to zgodne i czy tak można ???

Odpowiedz

Ewa 17 czerwca, 2021 o 21:50

Dzień dobry, w przyszłym roku szkolnym mam być zatrudniona w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej na cały etat, tj. 40 h, w tym 18 h dydaktycznych. Moje pytanie brzmi, czy mogę rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego? Gdzieś w Internecie spotkałam się z informacją, że mój wymiar pracy to – mimo pełnego etatu i pełnej pensji, 18/40, a więc nie mam połowy czasu pracy wypełnionych zajęciami dydaktycznymi i nie mogę rozpocząć stażu. Do tej pory pracowałam w szkole publicznej i w umowie o pracę też mam zapisane „40 godzin, w tym 18 godzin dydaktycznych”.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 września, 2021 o 14:11

Nie jest łatwo odpowiedzieć na Pani pytanie w komentarzu. Zapraszam do kontaktu indywidualnego.

Odpowiedz

Joanna 19 sierpnia, 2021 o 20:17

Dzień dobry,

chciałabym dopytać czy, aby kontynuować realizację stażu na nauczyciela mianowanego można łączyć cząstki etatu w placówkach publicznych i niepublicznych? Doczytałam, że wymiar etatu powinien mieć co najmniej 1/2, czyli w przypadku placówki niepublicznej jest to 20 h. Czy w przypadku mojego zatrudnienia o łącznym wymiarze 16h w dwóch placówkach niepublicznych(8h w jednej i 8h w drugiej) mogłabym dobrać jeszcze 4 h, ale już w placówce publicznej? Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 września, 2021 o 14:09

Dzień dobry, niestety nie. Może Pani łączyć dwie placówki po 20 h.

Odpowiedz

Danuta 11 listopada, 2021 o 10:51

Witam , pracuje w szkole niepublicznej na umowę o pracę bez karty nauczyciela. Umowa obejmuje stawkę zegarową za 60 min / a nie godzinę lekcyjną 45 minut / 30. Umowa oczywiście na 10 MSC. Czy to jest normalne?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 1 lutego, 2022 o 22:12

Dzień dobry, tak może być. Szkoły niepubliczne mają swoje zasady określone w regulaminie pracy i ustalają swoje warunki pracy, jak i finansowe. Pewno zarabia Pani lepsze pieniądze kosztem czasu pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra 1 sierpnia, 2022 o 12:36

Dzień dobry, jestem nauczycielem w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Jestem zatrudniona na podstawie kodeksu pracy, karta nauczyciela nie obowiązuję w naszej szkole, a właściwie tylko wybrane przepisy przez dyrektora. Czy mogę złożyć do dyrektora szkoły wniosek o wyrobienie legitymacji służbowej nauczyciela, czy przysługuje mi taka legitymacja?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 sierpnia, 2022 o 00:56

Dzień dobry, może Pani złożyć wniosek o jej wyrobienie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 grudnia, 2015 o 11:54

Witam, dziękuję bardzo za komentarz. Oczywiście jeśli szkoła działa jako szkoła publiczna, to ma obowiązek stosować przepisy Karty odnoszące się do awansu zawodowego. Nauczyciel, zatrudniony na podstawie Kodeksu pracy – na umowę o pracę-musi sam wystąpić o dokonanie jego oceny pracy – nie jest to obligatoryjne. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anita 19 grudnia, 2015 o 19:51

witam czy mogę rozpocząć awans na stażystę jeśli mam sam licencjat a obecnie jestem w trakcie robienia magistra

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 22 grudnia, 2015 o 21:10

Tak, jednak musi Pani napisać zobowiązanie, że w trakcie stażu ukończy Pani studia magisterskie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anita 22 grudnia, 2015 o 21:37

dziękuję za odpowiedź, tylko że magistra dopiero rozpoczęłam więc magistra nie ukończę w trakcie stażu, co wtedy jeśli koniec stażu wypadnie mi wcześniej niż ukończenie magistra czy mimo to mogę rozpocząć staż

Odpowiedz

Karolina 17 sierpnia, 2016 o 11:03

Pani staż zostanie przedłużony, aż Pani ukończy.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: