25.03.2020

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Koronawirus – rozporządzenie o pracy zdalnej

Od dzisiaj wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U.2020.493 z dnia 2020.03.20). Możesz je pobrać – lex-dz-u-2020-493-szczegolne-rozwiazania-w-okresie

Co ono zmienia?

Obliguje dyrektorów szkół i placówek oświatowych, których działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza została zawieszona na podstawie odrębnych przepisów oraz tych placówek, do których dzieci i uczniowie nie uczęśzczają na podstawie decyzji rodziców, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć statutowych szkoły (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w formie edukacji zdalnej. 

Jak jest jego cel?

Nie chciałam być złym prorokiem, acz jednak …. okazuje się, że Ministerstwo ma czczy plan, aby uzależnić (bezprawnie!) otrzymywanie wynagrodzenia przez nauczycieli od organizowania przez nich nauki zdalnej – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b Prawa Oświatowego.

Artykuł 30 b , dodany przez art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U.2020.374) zmieniającej ustawę z dniem 8 marca 2020 r., stanowi, iż w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

O takim zamiarze Ministerstwa świadczy § 7 powyższego rozporządzenia, stanowiący, iż zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy Karta Nauczyciela.

Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Niebezpieczne narzędzie

Moim zdaniem, owe regulacje mogą być bardzo niebezpiecznym narzędziem w rękach dyrektora. To bowiem dyrektor ma zarówno narzędzia do zorganizowania zadań – czyli przydzielenia ich poszczególnym nauczycielom, rozliczenia nauczycieli z realizacji tych obowiązków, ale również uznania, czy zajęcia które nauczyciel zorganizował są wystarczające do wypłacenia nauczycielowi wynagrodzenia!

Tymczasem, jak pisałam nie można uzależniać otrzymania wynagrodzenia za przestój – nawet niezależny od pracodawcy – od pracy nawet zdalnej. Praca i gotowość do jej wykonania – jeśli po stronie nauczyciela występuje to przysługuje mu za tą gotowość prawo do wynagrodzenia. 

Obowiązki dyrektora

Dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”, w szczególności:

1)przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

2)koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

3)ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:

a)równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b)zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c)możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d)łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e)ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

4)ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

5)ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;

6)ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy;

7)ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;

8)wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

9)zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

10)ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

Powyższe zadania są do spełnienia dla dyrektorów szkół.

Ponadto ustawodawca zobowiązał szkoły do korzystania z przygotowanych zasobów. Stwierdził, że zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1)z wykorzystaniem:

a)materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

b)materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

c)materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

d)innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2)przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3)z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4)przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

O czym warto pamiętać ?

Za organizację kształcenia na odległość ma odpowiada dyrektor. To on powinien m.in. poinformować rodziców o formach zdalnego kształcenia. Dyrektor powinien też ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia. Ministerstwo niestety nie wyjaśniło, jak w praktyce dyrektor i nauczyciel mają zorganizować zdalne kształcenie w sytuacji, gdy w danej klasie część uczniów nie posiada sprzętu komputerowego albo szybkiego łącza internetowego. Albo też sytuacja rodzinna nie pozwala mu na regularne korzystanie z nowoczesnych technologii.

Nauka prowadzona na odległość ma być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez MEN. Chodzi głownie o platformę www.epodreczniki.pl, ale także o materiały Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej oraz programy TVP i Polskiego Radia.

Zadania organu prowadzącego i organu nadzoru

Nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia sprawują właściwe organy nadzoru pedagogicznego. Nadzorowi podlega w szczególności sposób organizacji kształcenia i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

Organ prowadzący wspomaga jednostki systemu oświaty w organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Czy można odmówić prowadzenia zajęć w formie zdalnej?

Tak, można. Jednakże należy podać konkretny powód. To dyrektor szkoły jest zobligowany do zorganizowania zdalnego nauczania, jak i zapewnienia odpowiednich warunków ku temu. Jeśli jednak nie zapewni – np. nie da nauczycielowi możliwości sprzętowych, to nawet jeśli wyciągnie z tego konsekwencje, to nauczyciel może się od nich uchylić. Może ukarać nauczyciela karą porządkową, jednak nie może pozbawić go prawa do wynagrodzenia.

Co z zajęciami wf-u?

I tutaj jest problem poważniejszy. Nie możemy zapominać, że nauczyciel – nawet w czasie prowadzenia zajęć zdalnych ma obowiązek zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Tylko jak to zrobić, kiedy nie wie, czy dziecko nie ma wokół laptopa ostrych krawędzi, o które zahaczy, gdy będzie ćwiczyć? Ja nie wiem, czy wzięłabym na siebie taką odpowiedzialność.

Pytania w koło nie milkną.

Dlatego polecam Wam wspaniały wywiad z dr Dorotą Dądzik, nauczycielką edukacji wczesnoszkolne, która oceniła proponowane rozwiązania MEN w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość.

Ze swojej strony rekomenduję Wam zajęcia, o których rok temu mówiła Kamila Rowińska – na jakie kursy – w tym zdalne zapisać swoje dziecko i co robić z dzieckiem. To bardzo przydatne umiejętności i może zamiast zadawać dzieciom masę zadań, z których nic nie wyniosą, albo zmuszać je do kilkugodzinnego siedzenia przed ekranem laptopa zrobić zajęcia życiowe.

Zachęcam Ciebie – nauczycielu, dyrektorze do wpisania tych zajęć do koncepcji pracy szkoły nauki zdalnej.

 

 

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: