16.07.2018

41 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Kwalifikacje nauczyciela a przygotowanie pedagogiczne – nowe rozporządzenie

Nastał czas awansów zawodowych na stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, a wraz z nim stres i walka z urzędnikami, którzy nie są elastyczni.

Ale po kolei.

Warunkiem przystąpienia do awansu zawodowego nauczyciela (na kolejne stopnie) jest posiadanie przez nauczyciela odpowiednich kwalifikacji, w tym przygotowania pedagogicznego. I to akurat dla wszystkich jest jasne. Problem zaczyna się, kiedy zaczynamy analizować kwestię przygotowania pedagogicznego.

A wszystko za sprawą nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017.1575). 

Definicja przygotowania pedagogicznego została określona w treści § 2 rozporządzenia, zgodnie z którym należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Oznacza to, że aby kwalifikacje nauczyciela w zakresie posiadania przygotowania pedagogicznego zostały uznane przez organ musi on:

 • nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki szczególnej;
 • szkolenie teoretyczne w tym zakresie musiało obejmować 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia;
 • pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin;
 • posiadać dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego;

Wątpliwości w organie powoduje brak konkretnego dokumentu obrazującego posiadanie przygotowania pedagogicznego. Jeśli nie ma odrębnego “papierka” organy odmawiają przyjęcia dokumentacji bądź wzywają do uzupełnienia dokumentacji. Są i takie, które odrzucają dokumenty i nie dopuszczając nauczyciela do egzaminu/rozmowy przed Komisją zmuszają do ponownego odbycia stażu.

Czy słusznie?

Otóż nie … jest więc nadzieja dla tych nauczycieli, których to spotkało.

Po pierwsze rozporządzenie z 2017 roku obowiązuje od dnia jego ogłoszenia, czyli od dnia 01.08.2017 roku, a to oznacza, że dotyczy tych nauczycieli, którzy rozpoczynali staż po tej dacie. 

Jeśli jednak zaczynałeś staż przed tą datą, a więc pomiędzy rokiem 2009 a 2017 (czyli obecnie masz zdawać egzamin na nauczyciela mianowanego lub stajesz przed komisją kwalifikacyjną na nauczyciela dyplomowanego) to obowiązują Cię przepisy rozporządzenia z 2009 roku (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli). Musisz bowiem posiadać pełne kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne w dniu składania wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego (!). To pierwsza kwestia.

Druga kwestia jest taka, że zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół  i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, z dnia 12 marca 2009 r.: „Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki”.

Po trzecie, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (w niektórych częściach jeszcze obowiązującej) ocena kwalifikacji nauczyciela należy do dyrektora szkoły i może być kontrolowana w trybie nadzoru pedagogicznego (art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy). To oznacza, że fakt czy nauczyciel posiada przygotowanie pedagogiczne może potwierdzić dyrektor szkoły i wydać odpowiednie zaświadczenie.

W przypadku nauczycieli, o których mowa powyżej. tj. takich którym uznano w dniu wejście w życie w.w. rozporządzenia ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć przyjąć należy, iż uznanie takie nie wpływa na ustalenie kwalifikacji przy kolejnym zatrudnieniu.

Stanowisko takie wynika m.in. z orzeczenia Sądu Najwyższego, z dnia 25 lutego 2015 r. sygn. akt II PK 95/14, w którym stwierdza się, że: „uprzednie uznanie kwalifikacji według kierunku studiów zbliżonego do nauczanego przedmiotu miało znaczenie tylko w danym (aktualnym), czyli trwającym stosunku pracy. Tak należy rozumieć przepis § 28, który odnosi się do nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia z 12 marca 2009 r. Z regulacji tej nie wynika uniwersalne wyposażenie nauczycieli, którym uprzednio uznano kierunek studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu, w walor “nabytych kwalifikacji” w kolejnych nauczycielskich zatrudnieniach. Decyduje o tym zdarzenie leżące u podstaw takiej regulacji, czyli uznanie kwalifikacji w szczególnym trybie. Uznanie to odnosi się do konkretnego stosunku pracy, bo tylko w nim mogła nastąpić indywidualna ocena pracodawcy (dyrektora szkoły), dotycząca uznania kwalifikacji. Nie była to decyzja administracyjna, lecz tylko element składający się na stosunek prywatny (stosunek pracy). Chodziło więc o ustalenie, ocenę i uznanie kwalifikacji do konkretnego zatrudnienia, czyli ze względu na nauczany przedmiot i ukończony kierunek studiów. Przeciwne stanowisko byłoby wbrew zmianie prawnej, która nie przewiduje już uznania kwalifikacji nauczyciela do nauczania takiego jak poprzednio. Studia wyższe na kierunku (specjalności) innym wymagają ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć. Obecnie decydują więc kwalifikacje, które podlegają tylko sprawdzeniu. Należy to do dyrektora szkoły (art. 39 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty) i może być kontrolowane w trybie nadzoru pedagogicznego (art. 33 ust. 2 pkt 1 tej ustawy)(…). Uznanie kwalifikacji miało charakter indywidualny (konkretny) i nie przenosi się na kolejne zatrudnienia (stosunki pracy), nawet w tej samej szkole. Kolejne zatrudnienie zależy od kwalifikacji aktualnie wymaganych. Taki jest zasadniczy warunek nauczycielskiego stosunku pracy, który zależy od posiadania określonych kwalifikacji (art. 10 ust. 5 pkt 5, ust. 8 i art. 26 ust. 1 pkt 5 Karty Nauczyciela).”

Niezbędne zaświadczenia. 

Tak więc, jeśli masz obawy czy posiadasz przygotowanie pedagogiczne zwróć się do dyrektora szkoły o wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji do zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego. Przecież Twój dyrektor najlepiej będzie wiedział, czy je posiadasz czy nie.

O pomoc możesz również poprosić swoją Uczelnię – o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego (wydają najczęściej na podstawie suplementu do dyplomu).

Przy kolejnym awansie zawodowym wpisz nabycie uprawnień pedagogicznych jako wolę poszerzania swoich kwalifikacji i nie będziesz mieć wątpliwości przy egzaminie/rozmowie.

I PAMIĘTAJ: 

 

 

 

 

W czym mogę Ci pomóc?

Karolina Sikorska-Bednarczyk

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 41 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Katarzyna 9 sierpnia, 2018 o 14:47

  Dzień dobry,
  mam taki problem, nauczycielka zatrudniona na czas określony do 31 sierpnia br. przekazała zaświadczenie o akceptacji komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. Od 1 września chcemy zawrzeć z nią nowy stosunek pracy na podstawie mianowania, jednak akt mianowania będzie nam dostarczony dopiero w październiku. Na jakich zasadach powinna być zawarta umowa i z jakim zaszeregowaniem płacowym?
  Pozdrawiam
  Katarzyna Przybyła

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 sierpnia, 2018 o 23:16

  Szanowna Pani,
  jak najbardziej zaświadczenie Komisji Egzaminacyjnej może być podstawą nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania i z zaszeregowaniem odpowiadającym wynagrodzeniu nauczyciela mianowanego. Pozdrawiam. Karolina Sikorska-Bednarczyk

  Odpowiedz

  Ada 10 sierpnia, 2018 o 22:58

  Czy na umowie o pracę , jako stanowisko powinnam mieć wpisane : nauczyciel oraz nauczyciel świetlicy, jeżeli mam cześć etatu z 18 pensum bo uczę j. polski , a część etatu z 26 pensum z godzin świetlicy . Czy tylko wpisane :nauczyciel?

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 sierpnia, 2018 o 11:09

  Szanowna Pani, to wszystko zależy od stopnia awansu zawodowego, Pani kwalifikacji, statusu szkoły itp. Nie jest to taka 0:1 sytuacja do opisania. Wymaga również analizy Pani dokumentów. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Ula 12 października, 2018 o 22:16

  Mam problem z taką sytuacją – osoba po licencjacie z pedagogiki terapeutycznej na wydziale pedagogicznym następnie uzupełniające mgr z pedagogiki ogólnej gdzie 150h praktyki w szkole – ma przygotowanie pedagogiczne czy nie ma

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 29 października, 2018 o 23:02

  Niestety nie można na Pani pytanie odpowiedzieć zero-jedynkowo. Musiałabym zajrzeć w dokumenty, aby na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli jest Pani zainteresowana uzyskaniem pomocy prawnej to zapraszam do kontaktu przez formularz.

  Odpowiedz

  Tomasz 21 listopada, 2018 o 12:12

  Witam serdecznie. W placówce oświatowej został zatrudniony wychowawca w 2010 roku. Posiada obecnie stopień awansu nauczyciel mianowany. W wyniku kontroli okazało się że w suplemencie jest wymagana rozporządzeniem ilość godzin pedagogiki, psychologii i dydaktyki szczegółowej. Praktyki 3 tygodnie asystencka 3 tygodnie pedagogiczna ( nie wpisane gdzie) a w informacji w uprawnieniach zapis “posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określają odpowiednie rozporządzenia” Dyplom ukończenia z 2006 r. W wyniku kontroli zakwestionowano posiadanie przez tą osobę przygotowania pedagogicznego.
  Osobę zatrudniał inny Dyrektor. Czy obecny Dyrektor powinien wezwać pracownika do uzupełnienia kwalifikacji?

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 7 grudnia, 2018 o 12:21

  Szanowny Panie, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Marta 11 grudnia, 2018 o 22:13

  Dobry wieczór,
  Chciałabym zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Czy studia podyplomowe na kierunku “Przygotowanie pedagogiczne” pozwolą mi to osiągnąć, czy muszą jednak wybrać inne studia? Dziękuję za odpowiedz 😉

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 stycznia, 2019 o 23:42

  Dobry wieczór, powinna Pani sprawdzić, czy program tych studiów, na których planuje Pani poszerzyć swoje kwalifikacje odpowiada wymogom rozporządzenia. To jest najważniejsze a nie nazwa studiów. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Jolka 16 stycznia, 2019 o 23:43

  Witam Pani Karolino zostały mi powierzone obowiązki po dyrektora. Podczas przeglądania teczek osobowych nauczyciel informatyki nie posiada przygotowania pedagogicznego posiada ukończone studia informatyczne tytuł inżynier. W szkole uczy od kilku lat. Jak dobrze zrozumiałam Pani art mimo że nie posiada przygotowania pedagogicznego to morze pracować dalej .

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 13:17

  Dzień dobry, to zależy, co dokładnie ma wpisane w dokumentach. Poza tym, czy robi awans zawodowy, itp. Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu przez formularz kontaktowy.

  Odpowiedz

  Anna 5 lutego, 2019 o 12:00

  Witam mam ukończony licencjat praca socjalna a magistra zrobiłam z pedagogiki specjalizacja terapia pedagogiczna z elementami logopedii. Na suplemencie jest napisane że student uzyskał przygotowanie pedagogiczne w wymiarze 150 godzin. w takim razie czy mam to przygotowanie pedagogiczne czy nie ?

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 13:09

  Dzień dobry, nie wiem 🙂 musiałabym zobaczyć Pani dokumenty. Proszę o kontakt przez formularz kontaktowy. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  iwonamarialatka@gmail.com 8 marca, 2019 o 14:48

  Mam pytanie. Mam licencjat z Pedagogiki specj animacja kultury. Pracuje w szkole jako n. Wspomagajacy. Mam dokument z uczelni o OGÓLNYM przygotowaniu pedagogicznym. W kadrach natomiast nie chcą mi tego uznać. I na umowie wciąż mam że nie posiadam w/w przygotowania. Jak mogę obliczyć czy posiadam owe kwalifikacje. Wiem że potrzeba 270godz teorii z zakresu pęd., psych., metodyki, i 150godz praktyk. Ale które przedmioty jeszcze się wlicza? Czy ogólnie przygotowanie pedagogiczne to co innego jak przygotowanie pedagogiczne? Proszę o podpowiedź,odpowiedz czy radę.

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 12:53

  Szanowna Pani, aby rozwiązać Pani problem potrzebuję dokonać analizy Pani dokumentów. Proszę o kontakt przez formularz kontaktowy. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Uprawnienia do nauczania w liceum 14 czerwca, 2019 o 16:18

  Dzień dobry,

  Mam pytanie odnośnie moich uprawnień do nauczania w szkole średniej- liceum. Mam dyplom licencjata i magistra- filologia angielska. Za każdym razem robiłam specjalizacje nauczycielska. W zeszłym roku uczelnia na moja prośbe wydała dodatkowo zaświadczenie że na studiach I stopnia uzyskałam przygotowanie pedagogiczne zgodne z rozporzadzeniem MEN z 2002r. Mam też suplementy tych dyplomów z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów i liczby godzin. Dyrektorka liceum ma watpliwości bo wolałaby żeby na zaświadczeniu był wpisany magister, a nie licencjat. Czy mogłaby Pani rozwiać nasze watpliwości. Będę bardzo wdzięczna

  Odpowiedz

  Grażyna 21 maja, 2019 o 10:58

  Witam chciałabym zasięgnąć informacji dot. moich kwalifikacji. Pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 21 lat. Ukończyłam zaocznie 5 letnie studia na AWF Poznąń kier, nauczycielski, podyplomowe studia w zakresie profiaktyki społecznej i resocjalizacji, oraz odbyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.W czerwcu 2009r. otrzymałam stopień nauczyciela mianowanego.W 2013 uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nadanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Obecnie Kuratorium Oświaty w Pile kwestionuje moje kwalifikacje, twierdząc, że nie spełniam kryteriów. Proszę o informację zwrotną.Nadmienię, że moje koleżanki i koledzy wychowawcy śa w podobnnej sytuacji. Wszyscy poza jedną osobą również nie mają na dzień dzisiejszych kwalifikacji, choć większość z nich jest już dawno mianowana.

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 maja, 2019 o 22:16

  Zapraszam Panią do kontaktu w wiadomości. Pytanie, czy otrzymała Pani jakiś dokument kwestionujący Pani kwalifikacje?

  Odpowiedz

  Jarosław 5 lipca, 2019 o 18:01

  Szanowna Pani, jak miałoby wyglądać takie zaświadczenie dyrektora i jak jest dokładna podstawa prawna do tego? Tzn na jakiej podstawie dyrektor może wystawić zaświadczenie, które będzie uznane przez organ prowadzący?

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 sierpnia, 2019 o 20:04

  Szanowna Pani, podstawą prawną jest rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. Właśnie na podstawie owych przepisów. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Monika 19 lipca, 2019 o 15:27

  Witam, chcialabym sie dowiedziec czy bede mogla pracowac jako nauczyciel w przedszkolu konczac przygotowanie pedagogiczne i edukacje wczesnoszkolna i przedszkolna obie podyplomowki ? Dodam ze mam tytul licencjata ale innego kierunku. Czy juz mam droge zamknieta wedlug rozporzadenia musze miec tytul magistra od 2020?

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 sierpnia, 2019 o 20:01

  Szanowna Pani Moniko, nie mam możliwości udzielenia porady prawnej indywidualnej w komentarzu. Zapraszam do kontaktu przez formularz. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Barbara 27 sierpnia, 2019 o 17:11

  Witam,
  Ukończyłam studia licencjackie na kierunki Pedagogika Resocjalizacyjna. Z obliczeń wynika że spokojnie mam te 270h teoretycznych potrzebnych do przygotowania pedagogicznego, ale w suplemencie jest wpisane tylko 100h praktyki. Pracowałam w świetlicy środowiskowej ok 12lat. Czy to można doliczyć do tych praktyk? Czy można powiedzieć, że mam przygotowanie pedagogiczne?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Izabela 29 sierpnia, 2019 o 15:24

  Dzień Dobry,
  Czy mogę prosić o informację czy uprawnienia pedagogiczne zdobyte drogą online są tak samo ważne jak kurs odbyty stacjonarnie

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 października, 2019 o 00:35

  Zależy od tego, kto był organizatorem szkolenia.

  Odpowiedz

  Anita 28 grudnia, 2019 o 16:25

  Witam, mam podobne pytanie jak Izabela. Chciałabym się zapisać na studia podyplomowe z “Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej”. Studia są organizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. Oferują 330godzin+90 godzin praktyk. Czy takie studia online będą póżniej akceptowane przy podejmowaniu zatrudnienia jako nauczyciel matematyki? Bardzo proszę o pomoc w podjęciu decyzji. Ta sama uczelnia oferuje również studia podyplomowe z “Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu” z 390 godzin + 150 godzin praktyk. Może ta opcja byłaby lepsza?

  Odpowiedz

  Kamil 30 października, 2019 o 19:47

  Witam,

  Czy jeśli jestem nauczycielem wychowania fizycznego to oznacza to, że mam przygotowanie pedagogiczne? Chciałbym zrobić certyfikaty z angielskiego i uczyć tego języka w szkole, ale piszą, że muszę mieć przygotowanie pedagogiczne…

  Odpowiedz

  Agnieszka 4 grudnia, 2019 o 16:04

  Witam,
  W roku 2004 ukonczyłam studia magisterskie na kierunku Rachunkowość i Finanse. Mam kilkuletnie doświadczenie na stanowisku asystentki ksiegowej i pobyt za granica, gdzie uczyłam sie jezyka angielskiego przez 13 lat pobytu z poziomu jezyka zaawansowanego ze szkoly średniej.
  Myślalam o przebranżowieniu się i pracy nauczyciela, ale nie wiem od czego zacząć.
  Nie mam kursu pedagogicznego. Czy to realne, że mogłabym pracować w szkole i jakie minimalne kwalifikacje musze mieć, aby zacząć? Czy jest popyt na ludzi w takim mon=mencie kariery jak ja, gdzie nie jestem nauczycielem i mam inne doświadczenie zawodowe?

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Katarzyna 15 stycznia, 2020 o 11:45

  Miałam podobny problem jak przedmówczyni, bo przy wielu latach pracy w szkole brakowało mi właśnie przygotowania pedagogicznego i musiałam coś zorganizować na szybko, więc wiem, w jakiej jesteś sytuacji. Mnie jednak pomogła dyrekcja szkoły, w której pracuje, bo wysłali mnie na podyplomówkę do uczelni, z którą kilka razy już współpracowali, dodatkowo sfinansowali mi znaczną część nauki. Bałam się jednak, że nie pogodzę pracy, dzieci i innych obowiązków z nauką. Jednak okazało się, że szkoła zapisała mnie do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego i okazało się, że ta uczelnia prowadzi kierunki w części w formie e-learningu, dzięki czemu mogłam wszystko ogarnąć 🙂

  Odpowiedz

  Aneta 1 marca, 2020 o 19:31

  Witam , mam pytanie. Posiadam magistra z pedagogiki specjalnej i licencjat z filologii polskiej. Chciałabym uczyc polskiego w technikum. Czy muszę ukończyć studia magisterskie czy wystarczy samo przygotowanie pedagogiczne podyplomowo?

  Odpowiedz

  Marta Wykowska 12 maja, 2020 o 02:17

  Witam chciałabym podesłać suplement w celu ustalenia czy posiadam przygotowanie ped. Ile kosztuje takowa porada?

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 12 maja, 2020 o 11:32

  Dzień dobry, zapraszam do skorzystania z formularza “Konsultacja online”. Jest tam cała instrukcja i możliwość przesłania suplementu. Pozdrawiam serdecznie.

  Odpowiedz

  Justyna 29 maja, 2020 o 11:21

  Dzień dobry,
  Chciałabym poprosić o wycenę opinii o posiadaniu lub zaprzeczeniu przygotowania pedagogicznego(na podstawie suplementu).
  Z wyrazami szacunku Justyna Pietryczuk

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 czerwca, 2020 o 23:19

  Dzień dobry, to zapraszam do skorzystania z zakładki Konsultacja online i załączenie suplementu. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Damian 13 czerwca, 2020 o 11:02

  Witam. Dostałem ofertę pracy w szkole, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Czy rozpoczynając pracę jako nauczyciel stażysta będzie potrzebne mi przygotowanie pedagogiczne?

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 12 lipca, 2020 o 01:14

  Oczywiście, że tak.

  Odpowiedz

  Magda 13 lipca, 2020 o 17:10

  Szanowna Pani,
  Jestem nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej (studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym) w trakcie pracy w szkole uzyskałam tytuł licencjata filologii angielskiej (kierunek ogólny, bez przygotowania pedagogicznego). Czy mogę od września uczyć języka angielskiego? Czy powinnam zapisać się na studia podyplomowe w zakresie dydaktyki języków obcych?

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 lipca, 2020 o 00:44

  Szanowna Pani, nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na Pani pytanie w komentarzu. Pani problem wymaga analizy dokumentów. Zapraszam do skorzystania z konsultacji online.

  Odpowiedz

  Kasia 29 lipca, 2020 o 17:16

  Dzień dobry,
  od października idę na studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, studia w 85% finansuje dyrektor. Zapewne dostanę do podpisania umowę lojalnościową, że nie odejdę w przeciągu jakiegoś czasu. Obecną umowę mam do końca sierpnia, zostanie ona przedłużona, nie wiem właśnie na jaki okres. Chciałabym się dowiedzieć jak jest z zajściem w ciążę i przejściem na l4 podczas takiej umowy. Czy może tam być informacja, ze w trakcie studiów podyplomowych i pracy w okresie trwania tej umowy lojanościowej nie mogę zajść w ciążę?

  Odpowiedz

  Karolina Sikorska-Bednarczyk 22 sierpnia, 2020 o 22:24

  Szanowna Pani, zapraszam do skorzystania z indywidualnej porady prawnej.
  Jednakże ważne jest, aby uświadomić sobie, że nikt nie może Pani zakazać zajścia w ciążę. Taki zapis stanowiłby dyskryminację ze względu na płeć i rodzicielstwo!

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: