16.07.2018

59 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Kwalifikacje nauczyciela a przygotowanie pedagogiczne – nowe rozporządzenie

Nastał czas awansów zawodowych na stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, a wraz z nim stres i walka z urzędnikami, którzy nie są elastyczni.

Ale po kolei.

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Warunkiem przystąpienia do awansu zawodowego nauczyciela (na kolejne stopnie) jest posiadanie przez nauczyciela odpowiednich kwalifikacji, w tym przygotowania pedagogicznego. I to akurat dla wszystkich jest jasne.

Problem zaczyna się, kiedy zaczynamy analizować kwestię przygotowania pedagogicznego.

A wszystko za sprawą nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017.1575). 

Definicja przygotowania pedagogicznego została określona w treści § 2 rozporządzenia, zgodnie z którym należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Oznacza to, że aby kwalifikacje nauczyciela w zakresie posiadania przygotowania pedagogicznego zostały uznane przez organ musi on:

  • nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki szczególnej
  • szkolenie teoretyczne w tym zakresie musiało obejmować 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia
  • pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin
  • posiadać dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Wątpliwości w organie powoduje brak konkretnego dokumentu obrazującego posiadanie przygotowania pedagogicznego. Jeśli nie ma odrębnego „papierka” organy odmawiają przyjęcia dokumentacji bądź wzywają do uzupełnienia dokumentacji.

Są i takie, które odrzucają dokumenty i nie dopuszczając nauczyciela do egzaminu/rozmowy przed Komisją zmuszają do ponownego odbycia stażu.

Brak dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne może stanowić problem – czy słusznie?

Otóż nie… jest więc nadzieja dla tych nauczycieli, których to spotkało.

Po pierwsze rozporządzenie z 2017 roku obowiązuje od dnia jego ogłoszenia, czyli od dnia 01.08.2017 roku, a to oznacza, że dotyczy tych nauczycieli, którzy rozpoczynali staż po tej dacie. 

Jeśli jednak zaczynałeś staż przed tą datą, a więc pomiędzy rokiem 2009 a 2017 (czyli obecnie masz zdawać egzamin na nauczyciela mianowanego lub stajesz przed komisją kwalifikacyjną na nauczyciela dyplomowanego) to obowiązują Cię przepisy rozporządzenia z 2009 roku (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli).

Musisz bowiem posiadać pełne kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne w dniu składania wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego (!). To pierwsza kwestia.

Druga kwestia jest taka, że zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół  i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, z dnia 12 marca 2009 r.:

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

Po trzecie, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (w niektórych częściach jeszcze obowiązującej) ocena kwalifikacji nauczyciela należy do dyrektora szkoły i może być kontrolowana w trybie nadzoru pedagogicznego (art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy).

To oznacza, że fakt czy nauczyciel posiada przygotowanie pedagogiczne może potwierdzić dyrektor szkoły i wydać odpowiednie zaświadczenie.

W przypadku nauczycieli, o których mowa powyżej. tj. takich którym uznano w dniu wejście w życie ww. rozporządzenia ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć przyjąć należy, iż uznanie takie nie wpływa na ustalenie kwalifikacji przy kolejnym zatrudnieniu.

Stanowisko takie wynika m.in. z orzeczenia Sądu Najwyższego, z dnia 25 lutego 2015 r. sygn. akt II PK 95/14, w którym stwierdza się, że:

uprzednie uznanie kwalifikacji według kierunku studiów zbliżonego do nauczanego przedmiotu miało znaczenie tylko w danym (aktualnym), czyli trwającym stosunku pracy. Tak należy rozumieć przepis § 28, który odnosi się do nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia z 12 marca 2009 r. Z regulacji tej nie wynika uniwersalne wyposażenie nauczycieli, którym uprzednio uznano kierunek studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu, w walor „nabytych kwalifikacji” w kolejnych nauczycielskich zatrudnieniach. Decyduje o tym zdarzenie leżące u podstaw takiej regulacji, czyli uznanie kwalifikacji w szczególnym trybie. Uznanie to odnosi się do konkretnego stosunku pracy, bo tylko w nim mogła nastąpić indywidualna ocena pracodawcy (dyrektora szkoły), dotycząca uznania kwalifikacji. Nie była to decyzja administracyjna, lecz tylko element składający się na stosunek prywatny (stosunek pracy). Chodziło więc o ustalenie, ocenę i uznanie kwalifikacji do konkretnego zatrudnienia, czyli ze względu na nauczany przedmiot i ukończony kierunek studiów. Przeciwne stanowisko byłoby wbrew zmianie prawnej, która nie przewiduje już uznania kwalifikacji nauczyciela do nauczania takiego jak poprzednio. Studia wyższe na kierunku (specjalności) innym wymagają ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć. Obecnie decydują więc kwalifikacje, które podlegają tylko sprawdzeniu. Należy to do dyrektora szkoły (art. 39 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty) i może być kontrolowane w trybie nadzoru pedagogicznego (art. 33 ust. 2 pkt 1 tej ustawy)(…). Uznanie kwalifikacji miało charakter indywidualny (konkretny) i nie przenosi się na kolejne zatrudnienia (stosunki pracy), nawet w tej samej szkole. Kolejne zatrudnienie zależy od kwalifikacji aktualnie wymaganych. Taki jest zasadniczy warunek nauczycielskiego stosunku pracy, który zależy od posiadania określonych kwalifikacji (art. 10 ust. 5 pkt 5, ust. 8 i art. 26 ust. 1 pkt 5 Karty Nauczyciela).

Niezbędne zaświadczenia

Tak więc, jeśli masz obawy czy posiadasz przygotowanie pedagogiczne zwróć się do dyrektora szkoły o wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji do zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego. Przecież Twój dyrektor najlepiej będzie wiedział, czy je posiadasz czy nie.

O pomoc możesz również poprosić swoją Uczelnię – o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego (wydają najczęściej na podstawie suplementu do dyplomu).

Przy kolejnym awansie zawodowym wpisz nabycie uprawnień pedagogicznych jako wolę poszerzania swoich kwalifikacji i nie będziesz mieć wątpliwości przy egzaminie/rozmowie.

I PAMIĘTAJ: 

Karolina Sikorska-Bednarczyk
prawnik oświatowy
doktorantka UG

Zdjęcie: Andrea Piacquadio

***

Nauczyciel świadomy swoich praw

W piątek miałam okazję poznać wspaniałą Panią nauczycielkę! Wspaniałą nie tylko dlatego, że jest dobra merytorycznie. Nie tylko wspaniałą z tego względu, że czy jest uwielbiana przez dzieci.

Wspaniałą, bo świadomą swoich praw!

Świadomą tego, że prawo jest po to, aby z niego korzystać. Jak i tego, że są prawnicy do których można się zwrócić. Jak również tego, że dyrektor nie jest nieomylny. A jedyne, czym może pogrozić to zabraniem 3 godzin nadgodzin, czy odebraniem dodatku motywacyjnego [Czytaj dalej…]

{ 59 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Katarzyna 9 sierpnia, 2018 o 14:47

Dzień dobry,
mam taki problem, nauczycielka zatrudniona na czas określony do 31 sierpnia br. przekazała zaświadczenie o akceptacji komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. Od 1 września chcemy zawrzeć z nią nowy stosunek pracy na podstawie mianowania, jednak akt mianowania będzie nam dostarczony dopiero w październiku. Na jakich zasadach powinna być zawarta umowa i z jakim zaszeregowaniem płacowym?
Pozdrawiam
Katarzyna Przybyła

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 sierpnia, 2018 o 23:16

Szanowna Pani,
jak najbardziej zaświadczenie Komisji Egzaminacyjnej może być podstawą nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania i z zaszeregowaniem odpowiadającym wynagrodzeniu nauczyciela mianowanego. Pozdrawiam. Karolina Sikorska-Bednarczyk

Odpowiedz

Ada 10 sierpnia, 2018 o 22:58

Czy na umowie o pracę , jako stanowisko powinnam mieć wpisane : nauczyciel oraz nauczyciel świetlicy, jeżeli mam cześć etatu z 18 pensum bo uczę j. polski , a część etatu z 26 pensum z godzin świetlicy . Czy tylko wpisane :nauczyciel?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 sierpnia, 2018 o 11:09

Szanowna Pani, to wszystko zależy od stopnia awansu zawodowego, Pani kwalifikacji, statusu szkoły itp. Nie jest to taka 0:1 sytuacja do opisania. Wymaga również analizy Pani dokumentów. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ula 12 października, 2018 o 22:16

Mam problem z taką sytuacją – osoba po licencjacie z pedagogiki terapeutycznej na wydziale pedagogicznym następnie uzupełniające mgr z pedagogiki ogólnej gdzie 150h praktyki w szkole – ma przygotowanie pedagogiczne czy nie ma

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 29 października, 2018 o 23:02

Niestety nie można na Pani pytanie odpowiedzieć zero-jedynkowo. Musiałabym zajrzeć w dokumenty, aby na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli jest Pani zainteresowana uzyskaniem pomocy prawnej to zapraszam do kontaktu przez formularz.

Odpowiedz

Tomasz 21 listopada, 2018 o 12:12

Witam serdecznie. W placówce oświatowej został zatrudniony wychowawca w 2010 roku. Posiada obecnie stopień awansu nauczyciel mianowany. W wyniku kontroli okazało się że w suplemencie jest wymagana rozporządzeniem ilość godzin pedagogiki, psychologii i dydaktyki szczegółowej. Praktyki 3 tygodnie asystencka 3 tygodnie pedagogiczna ( nie wpisane gdzie) a w informacji w uprawnieniach zapis „posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określają odpowiednie rozporządzenia” Dyplom ukończenia z 2006 r. W wyniku kontroli zakwestionowano posiadanie przez tą osobę przygotowania pedagogicznego.
Osobę zatrudniał inny Dyrektor. Czy obecny Dyrektor powinien wezwać pracownika do uzupełnienia kwalifikacji?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 7 grudnia, 2018 o 12:21

Szanowny Panie, nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta 11 grudnia, 2018 o 22:13

Dobry wieczór,
Chciałabym zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Czy studia podyplomowe na kierunku „Przygotowanie pedagogiczne” pozwolą mi to osiągnąć, czy muszą jednak wybrać inne studia? Dziękuję za odpowiedz 😉

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 stycznia, 2019 o 23:42

Dobry wieczór, powinna Pani sprawdzić, czy program tych studiów, na których planuje Pani poszerzyć swoje kwalifikacje odpowiada wymogom rozporządzenia. To jest najważniejsze a nie nazwa studiów. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Jolka 16 stycznia, 2019 o 23:43

Witam Pani Karolino zostały mi powierzone obowiązki po dyrektora. Podczas przeglądania teczek osobowych nauczyciel informatyki nie posiada przygotowania pedagogicznego posiada ukończone studia informatyczne tytuł inżynier. W szkole uczy od kilku lat. Jak dobrze zrozumiałam Pani art mimo że nie posiada przygotowania pedagogicznego to morze pracować dalej .

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 13:17

Dzień dobry, to zależy, co dokładnie ma wpisane w dokumentach. Poza tym, czy robi awans zawodowy, itp. Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Odpowiedz

Anna 5 lutego, 2019 o 12:00

Witam mam ukończony licencjat praca socjalna a magistra zrobiłam z pedagogiki specjalizacja terapia pedagogiczna z elementami logopedii. Na suplemencie jest napisane że student uzyskał przygotowanie pedagogiczne w wymiarze 150 godzin. w takim razie czy mam to przygotowanie pedagogiczne czy nie ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 13:09

Dzień dobry, nie wiem 🙂 musiałabym zobaczyć Pani dokumenty. Proszę o kontakt przez formularz kontaktowy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

iwonamarialatka@gmail.com 8 marca, 2019 o 14:48

Mam pytanie. Mam licencjat z Pedagogiki specj animacja kultury. Pracuje w szkole jako n. Wspomagajacy. Mam dokument z uczelni o OGÓLNYM przygotowaniu pedagogicznym. W kadrach natomiast nie chcą mi tego uznać. I na umowie wciąż mam że nie posiadam w/w przygotowania. Jak mogę obliczyć czy posiadam owe kwalifikacje. Wiem że potrzeba 270godz teorii z zakresu pęd., psych., metodyki, i 150godz praktyk. Ale które przedmioty jeszcze się wlicza? Czy ogólnie przygotowanie pedagogiczne to co innego jak przygotowanie pedagogiczne? Proszę o podpowiedź,odpowiedz czy radę.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 kwietnia, 2019 o 12:53

Szanowna Pani, aby rozwiązać Pani problem potrzebuję dokonać analizy Pani dokumentów. Proszę o kontakt przez formularz kontaktowy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Uprawnienia do nauczania w liceum 14 czerwca, 2019 o 16:18

Dzień dobry,

Mam pytanie odnośnie moich uprawnień do nauczania w szkole średniej- liceum. Mam dyplom licencjata i magistra- filologia angielska. Za każdym razem robiłam specjalizacje nauczycielska. W zeszłym roku uczelnia na moja prośbe wydała dodatkowo zaświadczenie że na studiach I stopnia uzyskałam przygotowanie pedagogiczne zgodne z rozporzadzeniem MEN z 2002r. Mam też suplementy tych dyplomów z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów i liczby godzin. Dyrektorka liceum ma watpliwości bo wolałaby żeby na zaświadczeniu był wpisany magister, a nie licencjat. Czy mogłaby Pani rozwiać nasze watpliwości. Będę bardzo wdzięczna

Odpowiedz

Grażyna 21 maja, 2019 o 10:58

Witam chciałabym zasięgnąć informacji dot. moich kwalifikacji. Pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 21 lat. Ukończyłam zaocznie 5 letnie studia na AWF Poznąń kier, nauczycielski, podyplomowe studia w zakresie profiaktyki społecznej i resocjalizacji, oraz odbyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.W czerwcu 2009r. otrzymałam stopień nauczyciela mianowanego.W 2013 uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nadanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Obecnie Kuratorium Oświaty w Pile kwestionuje moje kwalifikacje, twierdząc, że nie spełniam kryteriów. Proszę o informację zwrotną.Nadmienię, że moje koleżanki i koledzy wychowawcy śa w podobnnej sytuacji. Wszyscy poza jedną osobą również nie mają na dzień dzisiejszych kwalifikacji, choć większość z nich jest już dawno mianowana.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 maja, 2019 o 22:16

Zapraszam Panią do kontaktu w wiadomości. Pytanie, czy otrzymała Pani jakiś dokument kwestionujący Pani kwalifikacje?

Odpowiedz

Jarosław 5 lipca, 2019 o 18:01

Szanowna Pani, jak miałoby wyglądać takie zaświadczenie dyrektora i jak jest dokładna podstawa prawna do tego? Tzn na jakiej podstawie dyrektor może wystawić zaświadczenie, które będzie uznane przez organ prowadzący?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 sierpnia, 2019 o 20:04

Szanowna Pani, podstawą prawną jest rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. Właśnie na podstawie owych przepisów. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Monika 19 lipca, 2019 o 15:27

Witam, chcialabym sie dowiedziec czy bede mogla pracowac jako nauczyciel w przedszkolu konczac przygotowanie pedagogiczne i edukacje wczesnoszkolna i przedszkolna obie podyplomowki ? Dodam ze mam tytul licencjata ale innego kierunku. Czy juz mam droge zamknieta wedlug rozporzadenia musze miec tytul magistra od 2020?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 sierpnia, 2019 o 20:01

Szanowna Pani Moniko, nie mam możliwości udzielenia porady prawnej indywidualnej w komentarzu. Zapraszam do kontaktu przez formularz. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Barbara 27 sierpnia, 2019 o 17:11

Witam,
Ukończyłam studia licencjackie na kierunki Pedagogika Resocjalizacyjna. Z obliczeń wynika że spokojnie mam te 270h teoretycznych potrzebnych do przygotowania pedagogicznego, ale w suplemencie jest wpisane tylko 100h praktyki. Pracowałam w świetlicy środowiskowej ok 12lat. Czy to można doliczyć do tych praktyk? Czy można powiedzieć, że mam przygotowanie pedagogiczne?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Izabela 29 sierpnia, 2019 o 15:24

Dzień Dobry,
Czy mogę prosić o informację czy uprawnienia pedagogiczne zdobyte drogą online są tak samo ważne jak kurs odbyty stacjonarnie

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 października, 2019 o 00:35

Zależy od tego, kto był organizatorem szkolenia.

Odpowiedz

Anita 28 grudnia, 2019 o 16:25

Witam, mam podobne pytanie jak Izabela. Chciałabym się zapisać na studia podyplomowe z „Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej”. Studia są organizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. Oferują 330godzin+90 godzin praktyk. Czy takie studia online będą póżniej akceptowane przy podejmowaniu zatrudnienia jako nauczyciel matematyki? Bardzo proszę o pomoc w podjęciu decyzji. Ta sama uczelnia oferuje również studia podyplomowe z „Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu” z 390 godzin + 150 godzin praktyk. Może ta opcja byłaby lepsza?

Odpowiedz

Kamil 30 października, 2019 o 19:47

Witam,

Czy jeśli jestem nauczycielem wychowania fizycznego to oznacza to, że mam przygotowanie pedagogiczne? Chciałbym zrobić certyfikaty z angielskiego i uczyć tego języka w szkole, ale piszą, że muszę mieć przygotowanie pedagogiczne…

Odpowiedz

Agnieszka 4 grudnia, 2019 o 16:04

Witam,
W roku 2004 ukonczyłam studia magisterskie na kierunku Rachunkowość i Finanse. Mam kilkuletnie doświadczenie na stanowisku asystentki ksiegowej i pobyt za granica, gdzie uczyłam sie jezyka angielskiego przez 13 lat pobytu z poziomu jezyka zaawansowanego ze szkoly średniej.
Myślalam o przebranżowieniu się i pracy nauczyciela, ale nie wiem od czego zacząć.
Nie mam kursu pedagogicznego. Czy to realne, że mogłabym pracować w szkole i jakie minimalne kwalifikacje musze mieć, aby zacząć? Czy jest popyt na ludzi w takim mon=mencie kariery jak ja, gdzie nie jestem nauczycielem i mam inne doświadczenie zawodowe?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna 15 stycznia, 2020 o 11:45

Miałam podobny problem jak przedmówczyni, bo przy wielu latach pracy w szkole brakowało mi właśnie przygotowania pedagogicznego i musiałam coś zorganizować na szybko, więc wiem, w jakiej jesteś sytuacji. Mnie jednak pomogła dyrekcja szkoły, w której pracuje, bo wysłali mnie na podyplomówkę do uczelni, z którą kilka razy już współpracowali, dodatkowo sfinansowali mi znaczną część nauki. Bałam się jednak, że nie pogodzę pracy, dzieci i innych obowiązków z nauką. Jednak okazało się, że szkoła zapisała mnie do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego i okazało się, że ta uczelnia prowadzi kierunki w części w formie e-learningu, dzięki czemu mogłam wszystko ogarnąć 🙂

Odpowiedz

Aneta 1 marca, 2020 o 19:31

Witam , mam pytanie. Posiadam magistra z pedagogiki specjalnej i licencjat z filologii polskiej. Chciałabym uczyc polskiego w technikum. Czy muszę ukończyć studia magisterskie czy wystarczy samo przygotowanie pedagogiczne podyplomowo?

Odpowiedz

Marta Wykowska 12 maja, 2020 o 02:17

Witam chciałabym podesłać suplement w celu ustalenia czy posiadam przygotowanie ped. Ile kosztuje takowa porada?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 12 maja, 2020 o 11:32

Dzień dobry, zapraszam do skorzystania z formularza „Konsultacja online”. Jest tam cała instrukcja i możliwość przesłania suplementu. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Justyna 29 maja, 2020 o 11:21

Dzień dobry,
Chciałabym poprosić o wycenę opinii o posiadaniu lub zaprzeczeniu przygotowania pedagogicznego(na podstawie suplementu).
Z wyrazami szacunku Justyna Pietryczuk

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 czerwca, 2020 o 23:19

Dzień dobry, to zapraszam do skorzystania z zakładki Konsultacja online i załączenie suplementu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Damian 13 czerwca, 2020 o 11:02

Witam. Dostałem ofertę pracy w szkole, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Czy rozpoczynając pracę jako nauczyciel stażysta będzie potrzebne mi przygotowanie pedagogiczne?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 12 lipca, 2020 o 01:14

Oczywiście, że tak.

Odpowiedz

Magda 13 lipca, 2020 o 17:10

Szanowna Pani,
Jestem nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej (studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym) w trakcie pracy w szkole uzyskałam tytuł licencjata filologii angielskiej (kierunek ogólny, bez przygotowania pedagogicznego). Czy mogę od września uczyć języka angielskiego? Czy powinnam zapisać się na studia podyplomowe w zakresie dydaktyki języków obcych?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 lipca, 2020 o 00:44

Szanowna Pani, nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na Pani pytanie w komentarzu. Pani problem wymaga analizy dokumentów. Zapraszam do skorzystania z konsultacji online.

Odpowiedz

Kasia 29 lipca, 2020 o 17:16

Dzień dobry,
od października idę na studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, studia w 85% finansuje dyrektor. Zapewne dostanę do podpisania umowę lojalnościową, że nie odejdę w przeciągu jakiegoś czasu. Obecną umowę mam do końca sierpnia, zostanie ona przedłużona, nie wiem właśnie na jaki okres. Chciałabym się dowiedzieć jak jest z zajściem w ciążę i przejściem na l4 podczas takiej umowy. Czy może tam być informacja, ze w trakcie studiów podyplomowych i pracy w okresie trwania tej umowy lojanościowej nie mogę zajść w ciążę?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 22 sierpnia, 2020 o 22:24

Szanowna Pani, zapraszam do skorzystania z indywidualnej porady prawnej.
Jednakże ważne jest, aby uświadomić sobie, że nikt nie może Pani zakazać zajścia w ciążę. Taki zapis stanowiłby dyskryminację ze względu na płeć i rodzicielstwo!

Odpowiedz

Weronika 20 września, 2020 o 23:14

Dobry wieczór, mam pytanie odnośnie podjęcia studiów magisterskich. Jestem po licencjacie z filologii angielskiej w biznesie. Jednakże pracuję jako nauczyciel w przedszkolu. Został mi też otwarty staż na nauczyciela kontraktowego. Jest to możliwe ponieważ zobowiązałam się, że do końca maja 2021 roku uzyskam przygotowanie pedagogiczne (jestem właśnie w trakcie jego zdobywania-studia podyplomowe kończę wraz z początkiem maja 2021r.). Moje pytanie brzmi, czy w takiej sytuacji mogę podjąć studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, czy obowiązuje mnie jednak 5-letnie studia magisterskie? Pozdrawiam serdecznie Weronika Grodziska

Odpowiedz

Aneta 28 września, 2020 o 21:00

Witam posiadam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, nie posiadam pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej a od roku pracuję, za zgodą kuratora w przedszkolu. Jak mogę uzupełnić kwalifikacje wg nowych rozporządzeń. czy mogę zrobić jakiś kurs, podyplomówke? nie wiem co robić, nie chce zaczynać studiów 5letnich….

Odpowiedz

Krzysztof 6 października, 2020 o 12:12

Interpretacja przepisów zależy chyba tylko i wyłącznie od osoby która w kuratorium nasze dokumenty analizuje.
Mam zatem pytanie: mam skończoną pedagogikę specjalną( mgr) i podyplomówki min:
muzyka-nauczanie muzyki. Nie mam jednak 150 godzin praktyk a mimo to zostałem zatrudniony w 2010 roku i uczę w dwóch szkołach nota bene od 10 lat. Według najnowszej definicji przygotowania pedagogicznego to ja go po prostu nie mam. Jak faktycznie jest w moim przypadku?

pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 września, 2021 o 14:16

Nie jest łatwo odpowiedzieć na Pana pytanie w komentarzu. Zapraszam do kontaktu indywidualnego.

Odpowiedz

Anna 18 października, 2020 o 17:18

Dzień dobry. Chcę podjąć studia podyplomowe na kierunku „przygotowanie pedagogiczne”. Na co powinnam zwrócić uwagę wybierając uczelnie, by zakres kształcenia i dyplom, który otrzymam był zgodny z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem? Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Justyna 5 lipca, 2021 o 14:13

Dzień dobry,
Czy w myśl Rozporzadzenia z 1 sierpnia 2017 &2 stwierdzenie inny dokument wydany przez Uczelnię można traktować to stwierdzenie w odniesieniu do z indeksu. Uczelnia nie istnieje już. Praktykę można udowodnić za pomocą zaliczonego wpisu w indeksie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 sierpnia, 2021 o 01:04

Tak, indeks też jest tym dokumentem, o którym mowa w rozporządzeniu.

Odpowiedz

Ola 15 sierpnia, 2021 o 21:27

Dzień dobry. W 2010 r. ukończyłam studia na kierunku resocjalizacja, a w 2011 zaczęłam kurs kwalifikacyjny na kierunku oligofrenopedagogika. Od września 2011 pracuję w szkole specjalnej. Ponieważ w 2011 byłam w trakcie uzupełniania kwalifikacji, moja dyr. zwróciła się do kuratorium o zgodę na zatrudnienie mnie. Wtedy też przyszła odpowiedź z kuratorium, że na podstawie złożonych dokumentów nie wynika iż mam przygotowanie pedagogiczne. Okazało się, że miałam wystarczająco dużo godzin zajęć, ale praktyki w wymiarze 240 godzin zrealizowałam w domu dziecka, a powinnam w placówce oświatowej. Pani z kuratorium poradziła mi zwrócić się do mojej uczelni, aby zrealizować praktyki w szkole. Tak też zrobiłam. Odbyłam te wymagane 150 godzin praktyk. Uczelnia wystawiła mi zaświadczenie, iż w ramach studiów nabyłam przygotowanie pedagogiczne. Napisali wszystkie przedmioty i wymiar godzin oraz informację, że odbyłam praktyki w szkole ( wraz z dokładnym adresem). Jestem nauczycielem mianowanym, obecnie został mi ostatni rok awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Mam tylko pytanie do Pani, czy kuratorium może podważyć taki dokument? Czy jest on wiążący. W 2011 przeżyłam wiele stresów w związku z tym podważeniem kwalifikacji, że do dziś miewam lęki, czy kuratorium zaakceptuje moje zaświadczenie. Po drodze ukończyłam studia mgr oraz kilka kierunków studiów podyplomowych. Bardzo się boję, żeby nie cofnięto.mi uprawnień i uzyskanych stopni awansu.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 września, 2021 o 14:10

Nie jest łatwo odpowiedzieć na Pana pytanie w komentarzu. Zapraszam do kontaktu indywidualnego.

Odpowiedz

Sylwia Bagińska 3 listopada, 2021 o 19:00

Dzień dobry,
Ukończyłam 5 letnie studia administracyjne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (2006), natomiast w roku 2020 ukończyłam Przygotowanie Pedagogiczne. Pracuję w Szkole Polskiej na Islandii od 5 lat i przedszkolu islandzkim od 7 lat. Chciałam uzyskać potwierdzenie moich kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela za granicą (Isandia) w ministerstwie. Ministerstwo jednak nie chce uznać moich kwalifikacji. Czy da radę coś zrobić w tej sprawie?
Z wyrazami szacunku
Sylwia Bagińska

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 1 lutego, 2022 o 22:08

Dzień dobry, nie mam możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie w komentarzu. Pozdrawiam

Odpowiedz

Agnieszka 19 stycznia, 2022 o 08:46

Dzień Dobry.
Od zawsze w głowie krążyła mi myśl uczenia geografii, jednak pod wpływem nacisku podążyłam inną ścieżką kariery. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Zarządzanie. Czy jeśli chciałabym powrócić do marzeń wystarczą mi studia magisterskie (po innym licencjacie) o kierunku geograficznym oraz podyplomowe przygotowanie pedagogiczne? Czy to wystarczy aby uczyć w szkole? Chciałabym zapytać również czy mogę uczyć po ukończeniu studiów magisterskich o kierunku geografia jeśli nie ukończyłam studiów licencjackich w tej dziedzinie? Oraz czy jest sens pójścia na studia magisterskie bez wcześniejszego licencjatu na tym kierunku.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 1 lutego, 2022 o 19:29

Dzień dobry, nie mam możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w komentarzu. Zapraszam do kontaktu indywidualnego. Pozdrawiam!

Odpowiedz

Ania 17 kwietnia, 2022 o 12:28

Przepraszam, zapomniałam dodać, że pracowałam/pracuję jako pedagog i psycholog szkolny.

Odpowiedz

Mariusz 27 sierpnia, 2022 o 19:59

Dzień dobry.
Skończyłem studia II stopnia resicjalizacje , podyplomowe z autyzmu i historie . Od 2 lat bylem zatrudniony w dwóch s kołach, w pierwszej stazu nie odbyłem a w drugim tak i zdałem egzamin. W kolejnej szkole dyrektor zajwstionowal moje przygotowanie pedagogiczne i awans jako nauczyciel kontraktowy. Po weryfikacji indeksów warunkowo uznał ale zwrócił się do uczelni i w moim imieniu uczelnia stwierdziła brak przygotowania. Dodam ,że jestem nauczycielem Wsp. oraz prowadzę rewalidacje. Kto zawalił, dyrektor szky który niesprawdzil , czy ja, jestem kontraktowym czy nie , jakie wyjście z tego?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 31 sierpnia, 2022 o 02:54

Dzień dobry, zapraszam do skorzystania z odpłatnej oferty. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Natalia 24 sierpnia, 2023 o 16:37

Czy w obecnym stanie prawnym jest jedno przygotowanie pedagogiczne, czy osobne dla różnych specjalności? Czy jedna osoba wykonująca obowiązki nauczyciela przedmiotu i jednocześnie psychologa, musi mieć specjalne pp dla psychologów?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 11 września, 2023 o 01:23

Zależy, jakie ma studia ukończone podstawowe. Szczegółowo te kwestie rozwiązuje rozporządzenie MEiN o kwalifikacjach nauczycieli.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: