20.03.2018

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Miejsce pracy szkodzi, a pracodawca nie chce podpisać zwolnienia za porozumieniem stron

Dosłownie takie pytanie zastałam dzisiaj w wyszukiwarce, skąd poszukujący został odesłany do mojego bloga. Ponadto w dniu dzisiejszym udzielałam w tym zakresie pomocy prawnej.

No więc właśnie, co zrobić wówczas, gdy pracownik nie może z powodu ograniczeń zdrowotnych wykonywać już pracy na danym stanowisku, a pracownik bądź pracodawca nie chcą podjąć inicjatywy rozwiązującej umowę o pracę.

Otóż, w przypadku nauczycieli Karta Nauczyciela – w art. 23 przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę z powodu utraty przez pracownika zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Zgodnie z nim stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie orzeczenia przez lekarza prowadzącego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.

Z tytułu rozwiązania stosunku pracy w tym trybie nauczycielowi przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pobieranego w czasie trwania stosunku pracy – za każdy pełny  rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 1a, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

O wydanie orzeczenia o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pracownik może to uczynić wówczas, gdy praca jaką wykonuje zagraża jego zdrowiu lub życiu i na przykład wiąże się z jakimiś specyficznymi obciążeniami, np. pracownik nie może pracować na wysokościach, a jest do tego przymuszany przez przełożonych. Może to nastąpić również wówczas, gdy pracownik w danej placówce doświadcza mobbingu bądź innych niepożądanych działań czy zachowań.

Motywem pracodawcy może być sytuacja, w której pracownik zachowuje się niestabilnie emocjonalnie, obraża uczniów i zachowuje się w sposób budzący podejrzenia choroby psychicznej, bądź wówczas, gdy nie jest w stanie wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Nauczyciel, kiedy otrzyma skierowanie od pracodawcy na takie badanie, ma obowiązek się na nie stawić. Dwukrotna odmowa poddania się badaniom lekarskim jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o pracę (z nauczycielem mianowanym).

I tutaj bardzo ważna uwaga dla pracodawcy. Przed rozwiązaniem umowy o pracę z nauczycielem na skutek wydania orzeczenia lekarskiego o utracie zdolności do pracy, powinna nastąpić konsultacja ze związkami zawodowymi, o ile pracownik jest ich członkiem. Mimo, że kwestia ta nie jest uregulowana w przepisach Karty Nauczyciela to zastosowanie w tej sytuacji będzie miał Kodeks pracy i jego przepisy dotyczące rozwiązywania stosunku pracy w trybie natychmiastowym (art. 52 i 53 K.p.).

Drugą przesłanką, na którą należy zwrócić uwagę jest to, czy nauczyciel przed wydaniem orzeczenia przebywał na zwolnieniach lekarskich, czy urlopach dla poratowania zdrowia bądź przejawiał zachowania sugerujące utratę zdolności do pracy. Zanim, bowiem, pracodawca zwolni pracownika w oparciu o tę podstawę powinien się upewnić, czy wystąpiła niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy stwierdzona orzeczeniem lekarskim, a nie na podstawie samego orzeczenia lekarskiego o istnieniu takiej niezdolności. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 marca 2015 r. (II PK 120/14) nie jest wyłączona sądowa kontrola prawidłowości orzeczenia o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, które jest ostateczne według § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społeczne z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.).

Dlatego zanim się zwolnisz albo zechcesz zwolnić pracownika skorzystaj z pomocy prawnej. Może się bowiem okazać, że nie wszystko jest takie proste, jak się wydawało 🙂 Może się również okazać, że korzystniejsze jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron niż przegranie sprawy w sądzie pracy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: