24.10.2019

7 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Młodociani pracownicy – zmiany od 01.09.2019 r.

Z tego tematu częściej szkolę, niż o nim piszę. Jednak może kogoś zainteresuje, albo komuś będzie potrzebny?!

Pracodawca, który przyucza młodocianego pracownika (pomiędzy 15 a 18 rokiem życia) do pracy w konkretnym zawodzie, ma prawo otrzymać dofinansowanie. A właściwie zwrot wydatków, jakie poniósł, w związku z kształceniem pracownika.

Podstawa prawna

Od 1.09.2019 roku zmieniła się treść przepisu dotyczącego zatrudniania młodocianych, czyli art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe.

No to, co się zmieniło?

  1. Młodociany może zdawać jeden z dwóch egzaminów. Wiąże się to ponadto z wyborem pracodawcy.

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy, który jest rzemieślnikiem – młodociany zdaje egzamin czeladniczy (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Egzamin ten przeprowadza Izba Rzemieślnicza.

Rzemieślnikiem jest pracodawca, który wykonuje działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Są nim również mogą być również osoby fizyczne – wspólnicy Spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku muszą oni posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego – kształci młodocianego, który następnie zdaje egzamin w Izbie Rzemieślniczej.

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy. Egzamin ten przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Pracodawca, nie jest rzemieślnikiem w przypadku, kiedy zatrudnia osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. Ostatecznie młodociany zdaje egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

***

Pracodawca, aby otrzymał dofinansowanie, musi nie tylko przyuczyć młodocianego do wykonywania określonej pracy, ale i przypilnować, aby młodociany zdał egzamin. I to przed właściwą Komisją Egzaminacyjną.

Moja fryzjerka, zatrudniająca młodocianą, niejednokrotnie opowiadała, jak musi uczennicę zawozić na egzamin, ale jeszcze wcześniej budzić ją, aby w ogóle chciała na ten egzamin się udać. Niektórzy zaś pracodawcy nawet płacą młodocianemu, aby ten do egzaminu w ogóle zechciał podejść. 

Zdanie egzaminu jest zaś warunkiem koniecznym, aby pracodawca mógł w ogóle złożyć wniosek o dofinansowanie. Musi to również zrobić w odpowiednim terminie – 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu. Termin ten nie podlega przywróceniu, więc trzeba go bardzo pilnować.

Kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

2. Usystematyzowanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zmiana ta weszła w życie 1 września 2019 roku. 

 

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu muszą posiadać:

  1. ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, i zatwierdzony przez kuratora oświaty,
  2. może to być też ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie do najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub
  3. ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
  4. w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
  5. przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
  6. kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Dodatkowo, obok uprawnień pedagogicznych, muszą oni posiadać ponadto:

  1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać (uznaje Kuratorium) i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

c) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz

d) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

e) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

f) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

Może również posiadać dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

Ewentualnie tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Podwyższone dofinansowanie

 

3. Prognoza zawodów – wysokość dofinansowania do 10.000 zł 

 

Prognoza zawodów będzie obowiązywała w przypadku umów o pracę zawartych pomiędzy młodocianym a pracodawcą od 1 września 2019 roku.

Opracowanie prognozy ma na celu dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Chodzi o wyrównanie potrzeb na rynku pracy i kształcenie młodocianych w tych zawodach, których brakuje na danym rynku pracy, np w woj. pomorskim brakuje kominiarzy.

Wnioski, jakie złożą pracodawcy, po zakończeniu kształcenia młodocianego (po 36 miesiącach), będą dofinansowane do kwoty 10 000 zł. Jednakże jedynie dla tych zawodów, które znalazły się w prognozie opracowanej przez Ministra Edukacji Narodowej, na dany rok, w którym została zawarta umowa z młodocianym.

 

Akty prawne

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),

2) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, ze zmianami) – zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 644)

4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644) – zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 391)

5) obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276).

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Magdalena 24 października, 2019 o 08:01

Dzień dobry. Chciałabym wyjaśnić jedną rzecz – cechy NIE MOGĄ przeprowadzać egzaminów czeladniczych, jedynymi instytucjami delegowanymi do przeprowadzania egzaminów w rzemiośle są izby rzemieślnicze, co wynika wprost z ustawy o rzemiośle. Cechy mogą jedynie sprawować nadzór nad praktyczną nauką zawodu, o ile są do tego umocowane przez macierzystą izbę. Bardzo proszę o sprostowanie tego wpisu, ponieważ wprowadza w błąd.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 października, 2019 o 11:15

Dzień dobry, już sprostowane. Dziękuję za zwrócenie uwagi.

Odpowiedz

Krzysztof 24 października, 2019 o 11:11

Bardzo dobry artykuł.

Odpowiedz

Wioletta 10 maja, 2021 o 14:43

Dzień dobry. Czy rzemieślnik, aby przyjąć młodocianego pracownika na naukę zawodu musi być członkiem cechu, izby rzemieślniczej lub Związku Rzemiosła Polskiego? Bo jeśli nie ,to czy powinien potem takiego ucznia skierować na egzamin do OKE?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 sierpnia, 2021 o 01:11

Tak ,musi być.

Odpowiedz

Gracjan 2 lipca, 2022 o 09:17

Dzień dobry ,
Czy instruktor praktycznej nauki zawodu może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego ?
Ps.Studia są realizowane
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 sierpnia, 2022 o 00:59

Dzień dobry, tak może. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: