09.05.2014

12 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Na co wydać dotację? czyli o kwalifikowanych wydatkach w dotacjach przedszkolnych

Kolejnym ważnym tematem, jednocześnie kontrowersyjnym, o którym chcę Tobie napisać jest kwestia rozliczania dotacji w niepublicznych punktach przedszkolnych. 

Znowelizowana (przez byłą panią Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall) ustawa o systemie oświaty zezwoliła różnym podmiotom (osobom fizycznym, prawnym, stowarzyszeniom, fundacjom, itp.) tworzyć niepubliczne punkty przedszkolne i świadczące usługi opiekuńcze dla dzieci. Jednocześnie placówki te mogą, tak jak przedszkola publiczne, otrzymywać dotacje z budżetu gminy (państwa) na swoje funkcjonowanie. No i pojawił się problem, jak wydatkować otrzymane środki.

Rady Gminy przyjęły jednocześnie uchwały, które miały pomóc rozwikłać owo trudne zagadnienie. Okazały się utrudnieniem. I tak w Gdańsku podjęta została uchwała z dnia 29.10.2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (nr XLI/1185/09) oraz uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 31.10.2013 roku (nr XLV/1002/13), zmieniająca wcześniejszą uchwałę.

Zgodnie z jej treścią oraz ustawą o systemie oświaty, z otrzymywanej dotacji może być pokryty każdy wydatek, o ile znajduje uzasadnienie jako wydatek bieżący poniesiony na potrzeby punktu przedszkolnego. Uzasadnione są więc koszty wynajmu lokalu, bądź jego użyczenie, raty kredytu hipotecznego (o ile został zaciągnięty jedynie na potrzeby prowadzonej w konkretnym przedmiocie działalności). Nadto wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń dyrektora placówki oraz zatrudnionych pracowników, lecz jedynie tylko tych, prowadzących zajęcia (szczegółowe określenie wynagrodzeń pracowników powinno znaleźć uzasadnienie w regulaminie wynagradzania bądź regulaminie placówki). Pracownicy, aby mogli otrzymywać wynagrodzenie muszą być zatrudnieni przy przyprowadzeniu zajęć w innych formach wychowania przedszkolnego (nie mogą być zatrudnione np. osoby sprzątające, księgowe, kadrowe itp.). Do wydatków bieżących, które mogą zostać pokryte z dotacji, zaliczamy również: opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, Internet, telefon, a także na opłacenie osób prowadzących w przedszkolu zajęcia z języka angielskiego lub uczących tańca, a także ubezpieczenie placówki.

Z racji tego, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty weszła w życie dopiero w 2014 roku, brak jest komentarzy i orzecznictwa, precyzyjnie określających cele, na które można przeznaczyć dotacje. Stąd też można wysnuć wniosek, że dopóki judykatura i piśmiennictwo nie doprecyzują warunków przyznawania dotacji, mogą być z niej finansowane wszelkie wydatki ponoszone na cele działalności prowadzonego punktu przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Dotowane nie będzie również wynagrodzenie osób zarządzających placówką, chyba, że zajmują one stanowiska dyrektora bądź prowadzą zajęcia związane z wychowywaniem dzieci na terenie placówki.

Szczegółowych rozwiązań musiałbyś/musiałabyś pewno poszukać u siebie w gminie, jednak warto dążyć do ujednolicenia gminnych wydatków, a powyższej kwestii poświęcić chwilę uwagi. Zwłaszcza, że słychać głosy, że budżet państwa przestanie finansować publiczną edukację przedszkolną.

Może zmienię zawód i założę punkt przedszkolny? 🙂 Oto jest pytanie ….

{ 12 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

kasia 28 grudnia, 2015 o 07:05

A który zapis mówi, że można odliczać koszty zatrudnienia jedynie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. Ustawa mówi o wszystkich wydatkach bieżących. Koszty obsługi finansowej zalicza się do wydatków bieżących, tak samo jak sprzątanie przedszkola.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 lutego, 2016 o 23:43

Takie regulacje zawarte są w przepisach prawa miejscowego oraz ustawie o systemie oświaty. Na przykład w Gdańsku wygląda to tak:
Par. 4 pkt 2 ww uchwały Nr XLI/1185/09 stanowi, iż: „Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących dotowanych placówek, ponoszonych na:
a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
b) wydatki na utrzymanie obiektów szkół i placówek, w tym wydatki na wynajem pomieszczeń dydaktycznych potrzebnych na prowadzenie działalności dotowanej placówki oraz wydatki na remonty i modernizacje,
c) zakup wyposażenia dla szkół i placówek,
d) zakup pomocy dydaktycznych”.
Par. 5 ust. 1 uchwały Nr XLV/1002/13 stanowi, iż: „Gminie przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów, na których została przekazana dotacja i prawidłowości wykorzystania dotacji. Kontrola, o której mowa w niniejszym ustępie obejmuje:
1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji i miesięcznej informacji o liczbie uczniów, o której mowa w par. 3 ust. 2 uchwały co do zgodności danych faktycznych,
2) prawidłowości wykorzystania dotacji na cele określone w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy.”

Art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty stanowi, że: „Dotacje, o których mowa w ust. 2, 2b, 2c i 3-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:
1) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,
c) sprzęt rekreacyjny i sportowy,
d) meble,
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.”.

Art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty stanowi, że: „Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:
1) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,
c) sprzęt sportowy i rekreacyjny,
d) meble,
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania”.

Odpowiedz

Beata 31 marca, 2016 o 20:03

jasno i zrozumiale chciałabym moc czytać kolejne wpisy i komentarze

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 kwietnia, 2016 o 18:05

Zapraszam 🙂

Odpowiedz

Beata 8 kwietnia, 2016 o 18:24

Witam, mam pytanie, chcę otworzyć punkt przedszkolny, mam miejsce, mam pomysł ale brakuje mi jeszcze troszkę pieniędzy. Do końca kwietnia jeszcze pracuję na umowę o pracę, a od maja chcę zacząć załatwiać wszystkie formalności związane z przedszkolem i tak sobie pomyślałam, że mogłabym jeszcze wziąć kredyt. Moje pytanie to: czy ten kredyt jak otworzę działalność by otworzyć punkt przedszkolny będę potem mogła odliczać od dotacji?

Odpowiedz

anna 14 grudnia, 2016 o 08:58

mam pytanie
czy koszty przesylki wraz z zamowionymi ksiazkami mozna uznac w calosci do dotacji jako pomoc dydaktyczna . bo logiczne jest ze sama ta ksiazka do nas nie przyjdzie bez oplaty .
w zwiazku z tym pytam czy liczyc do dotacji calosc czy tylko ksiazki.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 02:21

Witam, do dotacji można wliczać jedynie zakup pomocy dydaktycznej. Nie jej przesyłki. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dorota 20 grudnia, 2016 o 12:09

WITAM, CZY ZAKUP STOJÓW NA ZAWODY SPORTOWE MOŻE BYC SFINANSOWANE Z SUBWENCJI OŚWIATOWEJ ? NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PROWADZONA PRZEZ STOWARZYSZENIE.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 02:00

Dzień dobry, tak, stroje sportowe dla uczniów mogą zostać sfinansowane z subwencji oświatowej. Jednak nie mogą zostać wydane uczniom na stałe, a mogą być użyczane na czas zawodów. Pozdrawiam i zapraszam.

Odpowiedz

Katarzyna 7 stycznia, 2017 o 19:51

Witam
Czy mogę odliczyć od dotacji kwotę kredytu hipotecznego zaciągniętego na wybudowanie przedszkola. W urzędzie gminy nie uznają mi tego jako koszt bo budynek jest mój co innego wynajęcie. Teraz weszło jeszcze opodatkowanie wynagrodzenia i moja wypłata jest ogromna z której mam zapłacić podatek, potem zapłacić sobie kredyt i jeszcze dokupić wyżywienie bo nam nie starcza z tego co rodzice płacą.
TO JEST ABSURD 🙁

Proszę o pomoc
Katarzyna Kaleta Przedszkole Maja

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 stycznia, 2017 o 19:46

Szanowna Pani, zapraszam do skorzystania z indywidualnej usługi, albowiem w komentarzu nie jestem w stanie pomóc. Jednak z Pani opisu przyznaję rację Urzędowi gminy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

www 24 października, 2020 o 01:36

Bardzo pomocny wpis!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: