W pewien wtorek do Kancelarii, bez zapowiedzi przyszła zapłakana Klientka. Nie była umówiona, więc nie zastała nikogo z prawników. Pani Dagmara widząc jej łzy zadzwoniła po mnie, kiedy mogę przyjąć Panią Beatę.

Przyjechałam od razu.

Jak się okazało, Pani Beata właśnie przed chwilą dostała od swojego dyrektora przedszkola decyzję o zawieszeniu jej w obowiązkach nauczyciela w związku z incydentem, jaki miał rzekomo miejsce pół roku wcześniej, a dotyczył wychowawczej reakcji na zachowanie dziecka.

Agresywne dziecko w grupie trzylatków zostało przez panią Beatę powstrzymane przed zrobieniem krzywdy sobie i innym dzieciom oraz odizolowane od innych dzieci (cały czas pozostając pod opieką nauczyciela) w osobnym pomieszczeniu. Traf chciał, że kopało w drzwi … czego świadkiem był rodzic innego dziecka. Nie wnikając co takiego się wydarzyło, uznał daną sytuację za narażającą dziecko na utratę zdrowia i życia i zawiadomił o tym fakcie dyrekcję przedszkola.

Dyrektor zabrało aż pół roku podjęcie działań wobec pani Beaty. Notabene w międzyczasie nie przeprowadziła z nią żadnej rozmowy, nie poprosiła o jakiekolwiek wyjaśnienie. Po prostu nagle dała jej dokument zawieszający w prawach nauczyciela na czas trwającego postępowania wyjaśniającego wobec nauczyciela.

Zastosowany przepis (art. 85t KN):

1.Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły mogą być zawieszeni przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
2. Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.
3. Nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły zostają z mocy prawa zawieszeni w pełnieniu obowiązków w razie ich tymczasowego aresztowania lub w razie pozbawienia ich wolności w związku z postępowaniem karnym.
4. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi lub nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły toczy się jeszcze postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło zawieszenie.
5. Od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków odpowiednio nauczycielowi albo nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem odpowiednio dyrektora szkoły albo organu prowadzącego szkołę.
6. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji rozpatruje odwołanie od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków w składzie 3 członków, na posiedzeniu niejawnym, które powinno odbyć się w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Art. 82 stosuje się odpowiednio.
7. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji wydaje postanowienie o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków.
8. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji uchyla decyzję o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków, jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego nie został uprawdopodobniony zarzut uchybienia godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela, o których mowa w art. 6, a także gdy rzecznik dyscyplinarny przy komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniósł o wymierzenie kary, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole.
9. Na postanowienie komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji organowi, który wydał decyzję o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków, nauczycielowi albo nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły służy zażalenie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem komisji, która wydała postanowienie.
10. Odwoławcza komisja dyscyplinarna rozpatruje odwołanie od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków w składzie 3 członków, na posiedzeniu niejawnym, które powinno odbyć się w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Art. 82 stosuje się odpowiednio.
11. Postanowienie odwoławczej komisji dyscyplinarnej jest ostateczne.

Ale żadne postępowanie wyjaśniające się nie toczyło! Przynajmniej nikt o nim nic nie wiedział. Ani Pani Beata, ani Komisja dyscyplinarna czy Rzecznik Dyscyplinarny.

Panią Beatę oddałam w ręce skutecznego Specjalisty. Jak wiesz, z lektury tego bloga, tym specjalistą jest mój Mąż – adwokat Rafał Bednarczyk. Chwaliłam go w tym poście 🙂 

Jak możesz się domyślać i tym razem uśmiechnął się tylko, zatarł ręce i odrzekł – odwołujemy się 🙂 i na pewno będzie dobrze 🙂

I tak! jest dobrze! Dzisiaj przyszła decyzja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli uchylająca decyzję dyrektora przedszkola o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczyciela z dniem 10 marca 2020 r. – Pani Beaty.

Komisja uznała, że zgodnie z art. 85t. us. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela dyrektor może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę  – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuwanych zarzutów, celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywanych obowiązków w szkole.

Komisja zapoznała się z dokumentacją, z której wynika, że dyrektor przedszkola podjęła decyzję o zawieszeniu nauczyciela uzasadniając ją złożeniem wniosku do rzecznika dyscyplinarnego. (edit: problem w tym, że go nie było!). Poza tym, w uzasadnieniu decyzji o zawieszeniu brak było precyzyjnego wykazania zarzutów, które uzasadniałyby celowość obligatoryjnej przesłanki przemawiającej za zawieszeniem nauczycielki.  Materiał, który przedstawiła dyrektor przedszkola nie pozwala na wiarygodną ocenę, czy wymienione przez dyrektora przedszkola zachowania obwinionej miały miejsce, a zatem na tym etapie Komisja nie dostrzega celowości odsunięcia nauczycielki od wykonywania obowiązków nauczyciela w przedszkolu.

Co z tego wynika?

Dla nauczyciela:

Kochany Nauczycielu, wiem, jak wiele pracy wkładasz w swoją pracę i jak nieludzko czasami jesteś traktowany. Dlatego nie pozwól sobie jeszcze “dmuchać w kaszę”, kiedy stawiane są Tobie nieprawdziwe zarzuty.

Walcz o siebie, walcz o swoje dobre imię. Nie zgadzaj się na wszystko, co dostaniesz. 

Nie bój się przyjść do Kancelarii. Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji! I zawsze warto go poszukać.

Dla dyrektora:

Kochany Dyrektorze, wiem, że nosisz na swoich barkach ogromną odpowiedzialność. Za szkołę, za dzieci, za rodziców i wszystkie procedury. Ale też za ich brak!

Czy wiesz, że w szkole powinna obowiązywać procedura postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli?! Nie masz takiej? Już wkrótce będzie na blogu do pobrania. Specjalnie dla Was!

Ale zanim się to pojawi, pamiętaj – masz obowiązek, ale i prawo ochronić swojego nauczyciela. Masz obowiązek wszczęcia wewnętrznego postępowania, które ewentualnie wykaże, czy czyn, o który nauczyciela oskarżają na przykład dzieci, czy rodzice faktycznie nastąpił.

Masz prawo, ale i obowiązek działać zgodnie z literą prawa.

Pamiętaj jednak także o człowieczeństwie!

A Pani Beata?

Teraz Pani Beata płacze znowu – ale z radości. Jutro zapytam ją, czy było warto? 🙂 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

Precyzyjniej pytanie winno być zadane w sposób następujący: “czym się różni stosunek pracy zawarty na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od zawartego przez mianowanie”? 

Takie pytanie zostało zadane na jednej z grup na Facebooku, na której nauczyciele i dyrektorzy szukają wsparcia prawnego dotyczącego stosunku pracy pracownika oświaty (nie była to moja grupa 🙂 ). Odpowiedzi pod owym pytaniem sprawiły, że oblał mnie zimny pot. Były one następujące:

 1. Jeśli dobrze pamiętam, umowa na podstawie mianowania daje nauczycielowi ten komfort, że pracodawca/organ prowadzący/ ma obowiązek zapewnić mu etat. Umowa na czas nieokreślony tego nie zapewnia.
 2. Pierwsza kodeks pracy, druga karta nauczyciela, nauczyciel z mianowania nie może być zwolniony (oprócz dyscyplinarki i reorganizacji),
 3. Może być zwolniony, każdego można zwolnić, ale podlega wówczas art. 20 KN, a nie KP.
 4. Umowa na czas nieokreślony dla nauczyciela nie jest umową z kodeksu pracy tylko umową zawarta na podstawie KN, a zawiera się ją z nauczycielem kontraktowym, natomiast z mianowanym/dyplomowanym jeśli nie można zapewnić całego etatu.
 5. Nie można albo nie ma dobrej woli do tego, by zapewnić etat.
 6. Na dodatek umowa na podstawie mianowania pozwala na skorzystanie ze stanu nieczynnego lub wzięcie 6-miesięcznej odprawy, czego nie gwarantują umowy na czas nieokreślony.
 7. Czyżby można było uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego bez dokładnej znajomości KN?? Ponadto można ją sobie ściągnąć na komputer i zaglądać do niej w razie potrzeby.

I postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i oto jest ten post.

Owszem, nikt nie musi znać całej Karty Nauczyciela, jednak jeśli zabiera się na udzielanie pomocy prawnej innym osobom, to z całym szacunkiem, ale merytorycznie musi posiadać fach w ręku. Chyba sami się nauczyciele burzą, kiedy wuefista idzie nauczać matematyki. A z prawem idzie czasami o poważne kwestie.

Aczkolwiek przechodząc do meritum…

Zarówno umowa o pracę na czas nieokreślony, jak i mianowanie są formami zawarcia stosunku pracy. Z kolei stosunek pracy to relacja, uregulowana prawnie, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W ramach tej relacji pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika i wypłacania mu wynagrodzenia.

Zarówno umowa o pracę, jak i mianowanie są uregulowane w Kodeksie pracy. Bowiem na podstawie mianowania zatrudnia się nie tylko nauczycieli, ale także pracowników samorządowych.

Nauczyciele mają swój akt prawny, jakim jest Karta Nauczyciela i ją stosuje się jako pierwszą. Dopiero, jeśli jakaś kwestia nie jest uregulowana w dokumencie pragmatyki służbowej (w Karcie) to odnosimy się do Kodeksu pracy (art. 91 c KN). I również w Karcie są określone, jako formy zawarcia stosunku pracy zarówno umowa o pracę, jak i mianowanie.

Artykuł 10 Karty stanowi, iż stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole (…), na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

I teraz tak:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ma miejsce wówczas, gdy dotyczy:

 1. nauczyciela rozpoczynającego pracę szkole – umowa o pracę na czas określony na jeden rok szkolny – celem odbycia stażu.
 2.  nauczyciela nie posiadającego kwalifikacji pedagogicznych – umowa o pracę na czas określony – celem uzupełnienia kwalifikacji.
 3. nauczyciela posiadającego stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – umowa o pracę na czas nieokreślony.
 4. istnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, bądź nauczyciel zatrudniony jest w trakcie roku szkolnego – nauczyciela bez względu na posiadany stopień awansu zawodowego, zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony.
 5. sytuacji, w której nauczyciela w stopniu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego nie można zatrudnić w pełnym wymiarze etatu – umowa o pracę na czas nieokreślony.
 6. nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych placówkach oświatowych – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wynikającej z Kodeksu pracy.

Nauczyciela zatrudnionego w powyższy sposób zatrudnia się przez zawarcie umowy o pracę a posiadającego stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz spełniającego przesłanki z art. 10 ust. 5, zatrudnia się na podstawie aktu mianowania. 

Stosunek pracy zawarty przez mianowanie 

Stosunek pracy z nauczycielem posiadającym stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

 1. posiada obywatelstwo polskie (…),
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 3. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 6. istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, z nauczycielem nawiązuje się stosunek pracy na podstawie mianowania. Dokument, jaki wówczas nauczyciel otrzymuje to AKT MIANOWANIA, nie umowa o pracę. 

W przypadku, kiedy nauczyciel przed spełnieniem tych warunków pozostawał w stosunku pracy zawartym na podstawie umowy o pracę, to jego umowa o pracę przekształca się w mianowanie z mocy prawa z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały wszystkie warunki. Przekształcenie stosunku pracy potwierdza, na piśmie, dyrektor szkoły.

Uprawnienia związane z mianowaniem 

W związku z zatrudnieniem na podstawie mianowania, nauczyciel korzysta z wielu uprawnień, jakich nie ma w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

I tak:

 1. stosowanie art. 18 KN – czyli przeniesienie służbowe nauczyciela – za jego zgodą lub na jego wniosek na inne stanowisko w tej samej lub w innej szkole. Przy przeniesieniu należy się nauczycielowi mieszkanie, zwrot kosztów przeniesienia oraz praca dla współmałżonka, jeśli również jest nauczycielem.
 2. stosowanie art. 20 KN – czyli rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn tzw. organizacyjnych. Może być stosowany również do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jednak nauczycielowi mianowanemu przysługuje odprawa sześciomiesięczna (zawsze), a zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę maksymalnie trzymiesięczna.
 3. stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania jest stosunkiem szczególnie chronionym przepisami prawa. Poza przypadkiem rozwiązania takiego stosunku na mocy porozumienia stron, bądź na wniosek nauczyciela mianowanego, może on ulec rozwiązaniu jedynie w przypadku (poza art. 20 KN): czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, nauczyciel otrzymał orzeczenie od lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy, uzyskania negatywnej oceny pracy oraz cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole.
 4. w przypadku rozwiązania z nauczycielem mianowanym stosunek pracy z powodu orzeczenia przez lekarza (…) niezdolności do pracy, przysługuje mu odprawa w wysokości maksymalnie sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
 5. udzielenie urlopu bezpłatnego na czas przeniesienia do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka (…),
 6. obowiązek dyrektora szkoły zapewnienia nauczycielowi zatrudnionemu przez mianowanie pełnego wymiaru etatu i udzielenia mu gwarancji zatrudnienia. Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie korzysta z ochrony przed rozwiązaniem z nim stosunku pracy, nawet w przypadku zmian organizacyjnych i konieczności zastosowania art. 20 KN. W opracowywanych kryteriach rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem bądź ograniczania mu wymiaru etatu, zatrudnienie przez mianowanie korzysta z ochrony. Niestety pierwszeństwo przy zwolnieniu mają nauczyciele z najniższym stopniem awansu zawodowego i zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Co w przypadku, gdy nauczyciel w stopniu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nie jest zatrudniony zgodnie z przepisami? 

Przysługuje mu prawo ustalenia istnienia stosunku pracy zawartego przez mianowanie, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, o której pisałam tutaj, tutaj i tutaj.

Podsumowując

Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę najczęściej stosuje się przepisy Kodeksu pracy (w zakresie umów na czas określony) i jest ona mniej korzystna dla nauczyciela. Przede wszystkim nie chroni jego stosunku pracy tak, jak mianowanie.

W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Żródło: Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

17.04.2020

7 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Koronawirus – Zdalne nauczanie a wynagrodzenie

Dostałam dzisiaj pytanie, które podniosło mi ciśnienie …

Czy nauczyciel ma obowiązek prowadzić zajęcia z uczniami w formie telekonferencji – online i czy od takiej formy prowadzenia zajęć można uzależniać wypłacenie mu wynagrodzenia? Czy nie ma dbać o swój wizerunek przed kamerą i chronić swojego miru domowego (widać elementy mieszkania). Co z bezpieczeństwem uczniów, w czasie np. prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego?

Niemal codziennie czytam o różnych pomysłach a to Ministerstwa Edukacji Narodowej o planowanych zmianach w zakresie wynagradzania nauczycieli, a to różnych gmin w Polsce. Włos się jeży na głowie, bo jakoś nie słychać, aby w innych branżach właśnie teraz podejmowano radykalne kroki, aby obniżyć pracownikom wynagrodzenie.

Wracając do zadanego pytania, częściowo na ten temat wypowiedziałam się we wpisie o przestoju w pracy nauczyciela.

Zdalne nauczanie

Otóż, nauczanie zdalne to nic innego jak praca w systemie telepracy, o której mowa w art. 67[5] i następnych Kodeksu pracy. I tak przez telepracę rozumie się wykonywanie pracy poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pojęcie telepracy wyznaczają cztery przesłanki:

 1. regularność jej wykonywania,
 2. wykonywanie pracy poza zakładem pracy,
 3. korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej,
 4. rodzaj pracy.

Trzy pierwsze przesłanki wynikają wprost z komentowanego artykułu. Są one jednakże niewystarczające do odróżnienia telepracy od innej pracy wykonywanej regularnie poza zakładem pracy, której wyniki przekazywane są elektronicznie. Pomocne w tym zakresie jest odwołanie się do porozumienia ramowego (zob. uw. 1), które lepiej oddaje rzeczywisty charakter telepracy. Stanowi ono w pkt 2, że „telepraca jest rodzajem i/lub sposobem wykonywania pracy przy użyciu środków technologii informatycznej, w ramach umowy lub stosunku pracy, w którym praca, która mogłaby być wykonywana na terenie zakładu pracodawcy, jest przeniesiona do regularnego wykonywania poza ten teren”. Chodzi tu więc o rodzaj pracy umożliwiający, po pierwsze, jej wykonywanie na terenie zakładu pracodawcy i, po drugie, przekazanie jej wyników przy użyciu technologii informatycznej.

W przepisie § 1 chodzi o środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). Według art. 2 pkt 5 tej ustawy termin „środki komunikacji elektronicznej” oznacza rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Jak widać z powyższego, nie chodzi tutaj o transmisje online, ale o przekazywanie wyników pracy pracownika, w tym wypadku nauczyciela za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym pocztę elektroniczną. Nie ma nigdzie mowy o tym, aby były to lekcje prowadzone na żywo, w formie live czy webinarów. Nie mówi o tym również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.03.2020 r. 

Oczywiście to na dyrektorze zostały położone obowiązki związane z organizacją zdalnego nauczania i wydawać by się mogło, że również otrzymał zgodę na dowolne ukształtowanie tych regulacji. Miał obowiązek stworzyć regulamin zdalnego nauczania i zapoznać go ze wszystkimi członkami Rady Pedagogicznej i uzyskać ich aprobatę. Więc z tego regulaminu powinno wynikać, w jaki sposób nauczyciel ma realizować określone zadania.

Ale UWAGA!

Nałożenie na pracownika obowiązków, musi gwarantować jemu nie tylko należyte ich wykonanie – “pracodawca dostarcza niezbędnych narzędzi do wykonywania pracy”, ale również zabezpieczać interesy nauczyciela.

Pisałam już o tym, że nie wyobrażam sobie, aby nauczyciel wychowania fizycznego polecał uczniom skoki przez meble bez możliwości sprawdzenia, czy ich rozkład w domu nie spowoduje u ucznia wypadku. Pamiętamy, że jednym z obowiązków nauczyciela jest maksymalne zagwarantowanie uczniom bezpieczeństwa w każdych warunkach realizowania obowiązków nauczyciela. Odpowiada za to dyscyplinarnie. 

Nie może być również tak, że nauczyciel w trakcie prowadzenia lekcji online dozna ze strony uczniów, rodziców, czy osób trzecich cyberprzemocy, czy naruszenia jego dóbr osobistych. A o takich sytuacjach już rozpisują się “internety” i mówią o nich sami uczniowie. Wówczas nauczyciel – także w czasie pracy zdalnej korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (art. 63 KN). Dyrektor szkoły z kolei ma obowiązek występować w ochronie nauczyciela, który doznał szkody w realizacji swoich uprawnień.

Kolejno nie może być mowy o tym, aby prowadzenie lekcji online, czy nauczania zdalnego naruszało mir domowy pracownika. Ma to miejsce wówczas, kiedy prowadzone lekcje pokazują wyposażenie mieszkania nauczyciela. Naruszenie miru domowego, poprzez komentarze, czy nawet włamanie, czy niezapowiedziane odwiedziny (obecnie mamy zakaz zgromadzeń i możemy powiedzieć na szczęście 🙂 ), stanowi również naruszenie dóbr osobistych osoby fizycznej, jak i może stanowić o popełnieniu przestępstwa (art. 193 KK).

Dlatego też apeluję do Dyrektorów, aby uważali ze stosowanymi praktykami i wymaganiami wobec nauczycieli. Może się, bowiem zdarzyć tak, że polecenie służbowe wydane nauczycielowi będzie nie tylko naruszało zasady współżycia społecznego, ale niosło za sobą popełnione przestępstwo czy rodziło odpowiedzialność dyscyplinarną także dyrektora.

A co z wynagrodzeniem?

O tym pisałam już wielokrotnie. Najprościej rzecz ujmując, nauczyciel za pracę zdalną ma otrzymać TAKIE SAMO WYNAGRODZENIE JAKIE OTRZYMAŁBY, GDYBY W TYM CZASIE PROWADZIŁ LEKCJE NA TERENIE ZAKŁADU PRACY! 

Bezprawnym z kolei działaniem dyrektora jest uzależnianie wynagrodzenia nauczyciela od prowadzenia lekcji online. 

Mam więc propozycję dla nadgorliwych Dyrektorów! Przepraszam, piszę o konkretnym przykładzie i za takiego mogę uznać tą konkretną osobę.

Otwórzcie szkołę, wpuścicie nauczycieli, zapewnijcie im narzędzia do pracy online (już nie zdalnej) i wymagajcie. Niech prowadzą lekcje online w swoich warunkach gwarantujących im należyte wykonywanie obowiązków, bezpieczne warunki pracy, jak i gwarancje nie naruszenia miru domowego, czy dóbr osobistych nauczyciela! 

Nie można?????

Zapomniałam, że obowiązuje zakaz zgromadzeń, a szkoły i placówki edukacyjne mają zawieszone realizowanie funkcji statutowych.

A skoro tak, to uprzejmie proszę Szanownych Dyrektorów o działanie zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego! 

 

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

Od kilkudziesięciu dni nie ustają informacje o koronawirusie, a ja dostaję codziennie po kilkadziesiąt informacji, które oblewają mnie zimnym potem. Dowiaduję się, że nauczyciele nie dość, że pracują dużo więcej niż normalnie, to jeszcze albo ma im być odebrany dodatek motywacyjny, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe czy też mają otrzymać jedynie wynagrodzenie zasadnicze.

Ponadto, co bardzo mnie martwi, dyrektorzy prześcigają się w wymyślaniu niezwykłych tabelek, aby jeszcze bardziej udowodnić nauczycielom, że … no właśnie nie wiem co …

Dlatego też w poniedziałek 30.03 nagrałam na FB spontaniczny live o przestoju w pracy nauczyciela. Po to, aby w końcu nauczyciele dowiedzieli się, jakie mają prawa w swojej pracy i jakie za to przysługuje im wynagrodzenie.

Przypominam, że napisałam o sytuacji nauczycieli i rodziców już kilka wpisów:

Koronawirus – nowe rozporządzenie o pracy zdalnej. 

Koronawirus- zawieszenie zajęć, a prawo do wynagrodzenia (…). 

Koronawirus – uprawnienia pracowników.

W każdym z nich poruszałam temat należnego wynagrodzenia nauczycieli w czasach pandemii i zawieszenia zajęć lekcyjnych. Jednak sądząc po ilości odtworzeń filmów i udostępnień był on bardzo potrzebny. Jestem w nim wprawdzie “po domowemu” bez makijażu i ułożonych włosów, acz czego się nie robi, by Wam pomóc. Proszę o wybaczenie i zapraszam do lektury.

Będzie o tym, o czym był live. Ułożony według następujących punktów:

 1. Przywitanie
 2. Odesłanie na bloga – wpisy o koronawirusie
 3. Przestój i wynagrodzenie.
 4. Stawka zaszeregowania.
 5. Godziny ponadwymiarowe – czy należne jest wynagrodzenie?
 6. Zajęcia zdalne a on-line i obowiązki dyrektora.
 7. Dodatek motywacyjny w czasie przestoju.
 8. Ekwiwalent za używanie własnego sprzętu w pracy.
 9. Dobre praktyki, czyli rada jednego z Dyrektorów.
 10. Przydatne linki, w tym Kamili Rowińskiej o zajęciach dla dzieci.

No to zaczynamy 🙂

Przywitanie i odesłanie na bloga pominę, bo na nim jesteś, a ostatnie wpisy o koronawirusie w odniesieniu do interesujących Ciebie treści zamieściłam powyżej 🙂

Acha, pamiętaj o podstawach prawnych, w jakich się poruszamy, czyli:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. – zawieszające zajęcia edukacyjne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. – wprowadzające obowiązek pracy zdalnej. 

Ad. 3.  Przestój i wynagrodzenie. 

Przestój – wyjaśniałam już definicję wynikającą z art. 81 Kodeksu pracy. Ponieważ nie ma o tej instytucji mowy w Karcie Nauczyciela to stosujemy odesłanie przez art. 91 c Karty właśnie do Kodeksu pracy. Więc chcąc powołać się na przepisy o przestoju wskazujemy art. 81 K.p. w zw. z art. 91 c KN. Zgodnie z jego treścią:

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

Jak wynika z powyższego, nauczyciel za brak świadczenia pracy – jeżeli był gotowy do jej świadczenia, ale doznał przyczyn ze strony pracodawcy (nawet od niego niezależnych – jak obecnie) otrzyma wynagrodzenie takie, jakie otrzymywałby wówczas, gdyby normalnie pracował. Otrzyma 100% należnego mu wynagrodzenia!

Należy wziąć również pod uwagę, że nie ma przepisów, które zmusiłyby nauczyciela do świadczenia pracy zdalnej. Bez względu na to, czy pracuje czy nie, ma otrzymać takie samo wynagrodzenie. Taki jest fakt, takie są przepisy prawa i konsekwencje wydanych rozporządzeń. Nauczyciel może zawsze powiedzieć – byłem gotowy do pracy, byłem gotowy do terapii z dzieckiem, ale pracodawca – na skutek sytuacji, w której nie ponosi winy mi tego nie umożliwił.

Ad. 4. Stawka zaszeregowania 

Stawka zaszeregowania. To jest tajemnicze pojęcie, które budzi wiele wątpliwości. Powołuje się na nie Kodeks pracy, nie wyjaśniając jednak jego definicji. Dlatego też z pomocą przychodzi orzecznictwo sądowe, do którego teraz sięgniemy.

Przez stawkę osobistego zaszeregowania nauczyciela,należy rozumieć przysługującą mu wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość wynagrodzenia została określona zgodnie z tabelą zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. W przypadku, gdy na mocy art. 30 ust. 10 KN organ prowadzący szkoły podwyższył minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, to przez stawkę osobistego zaszeregowania nauczyciela należy rozumieć odpowiednio tę podwyższoną stawkę.

Czy w wynagrodzeniu wynikającym z osobistego zaszeregowania pracownika należy uwzględnić dodatek funkcyjny?

wyroku z dnia 25 kwietnia 1985 r. (I PRN 28/85) Sąd Najwyższy uznał, że przez stawkę osobistego zaszeregowania w rozumieniu art. 81 § 1 Kodeksu pracy należy rozumieć wynagrodzenie zasadnicze, jak również dodatek funkcyjny. Zdaniem Sądu Najwyższego dodatek funkcyjny wiąże się bezpośrednio z wykonywaną przez pracownika funkcją. Pracownik nie musi spełnić dodatkowych przesłanek w celu uzyskania dodatku. Sam fakt podjęcia określonej pracy powoduje prawo pracownika do wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. Inaczej jest w przypadku innych dodatków, w tym stażowego. O tym niestety nic w przepisach nie ma.

Jednakże logicznym jest, że jeśli obecnie nauczyciele wykonują takie same zadania, jak w okresie nie pandemii, czyli realizują podstawę programową, czy pracują według ramowych programów nauczania, to tak samo, jakby pracowali, a zmieniło się jedynie miejsce pracy. Wówczas wynagrodzenie przysługuje im takie samo, jak w czasie pracy.

Ad. 5. Godziny ponadwymiarowe – czy należne jest wynagrodzenie?

TAK! Jak już pisałam we wcześniejszym artykule, na godziny ponadwymiarowe patrzymy również przez pryzmat przestoju. 

Więc jeśli nauczyciel został obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych to powinien w każdej sytuacji otrzymać wynagrodzenie, takie, jakby godziny te realizował. Zwłaszcza wówczas, gdy był gotów do wykonywania obowiązków nimi określonych.

Tak też wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 grudnia 2009 r., wskazując, że nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, tylko i wyłącznie, jeżeli był gotów do ich wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących szkoły. Zatem przesłanką istnienia prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy jest pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy w szkole, przez co należy rozumieć:

 • istnienie zamiaru wykonywania pracy,
 • istnienie realnej możliwości jej wykonywania,
 • uzewnętrznienie woli jej świadczenia,
 • pozostawanie w dyspozycji pracodawcy przez cały czas niemożności wykonywania pracy – z reguły w szkole lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora.

W każdym przypadku należy więc sprawdzać – przez pryzmat powyższych przesłanej, czy nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Podsumowując – jeśli nauczyciel wyraża gotowość do realizacji pracy w godzinach ponadwymiarowych, a doznaje przeszkód ze strony szkoły – to powinien otrzymać wynagrodzenie za ich realizowanie! A przecież teraz realizujecie znacznie więcej godzin.

Ad. 6. Zajęcia zdalne a on-line i obowiązki dyrektora.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadziło obowiązki dyrektora związane również z rozliczeniem pracy nauczyciela. To bardzo niedobre narzędzie.

Skupmy się jednak na jednym zagadnieniu: co to są zajęcia zdalne a co zajęcia on-line? 

Zajęcia zdalne to realizowane w pewnej odległości, czyli po prostu ze zmienionym miejscem świadczenia zajęć. I tak, jak wynika z przywołanych rozporządzeń, nauczyciele nie zostali zobowiązani do realizowania wszystkich zajęć w formie e-e-learningu czy on-line, a do pracy zdalnej. Jak wypowiedziało się Ministerstwo Edukacji Narodowej metody mają zostać dobrane do sytuacji uczniów i nauczycieli. Nie ma obowiązku za wszelką cenę realizowania zajęć przez internet. Można zadać zadania, można porozmawiać z uczniami o życiu, czy polecić wykonanie im ćwiczeń, których nigdy w domu by nie wykonali, jak na przykład obejrzenie prasówki z kilku stacji telewizyjnych i porównania ich ze sobą (to z mojej branży). Albo na przykład ocenienie społecznych zachowań ludzi w czasie pandemii. W końcu na co dzień walczymy, aby uczniowie korzystali mniej z telefonów, czy komputerów. A nagle mają siedzieć! przed nimi po 10 godzin dziennie. To nie tak miało wyglądać! 

W takiej sytuacji na dniach będę czytać na stronach Kancelarii i Facebookowiej grupie Uwaga mobber w szkole! książkę Kamili Rowińskiej “Kobieta asertywna”. Bo teraz, jak nigdy wcześniej niezbędne są umiejętności asertywności i pewności siebie 🙂 Na szczęście są dyrektorzy, którzy podchodzą do zaistniałej sytuacji wyrozumiale i życiowo. O tym poniżej.

Ad. 7 Dodatek motywacyjny w czasie przestoju.

Czy dyrektor może pozbawić nauczyciela dodatku motywacyjnego obecnie? NIE!

Dodatek motywacyjny przyznawany jest na określony czas, najczęściej na okres jednego semestru. Co oznacza, że skoro został Tobie przyznany na ten konkretny czas, to jako dodatkowy składnik Twojego wynagrodzenia powinien być Tobie wypłacony.

Teraz jego rola jest szczególna. Ma charakter premii. Pisałam o tym we wcześniejszym artykule. Teraz szczególnie powinien zostać doceniony trud nauczycieli, jaki wkładają w nauczanie zdalne i realizowanie zajęć w trudnym dla wszystkich czasie.

Z kolei jest to też czas na przeczytanie obowiązujących regulaminów i sprawdzenie w nich, czy dyrektor może cofnąć obecnie decyzję o przyznaniu dodatku. Moim zdaniem nie ma takiego prawa. Znowu wracamy do kwestii składników wynagrodzenia nauczyciela.

Ad. 8. Ekwiwalent za używanie własnego sprzętu do pracy. 

Obecne działania nauczycieli, czy to na polecenie dyrektorów, czy prowadzone z własnej inicjatywy, przypominają bieg przez przeszkody, a nawet maraton. Jednak już pojawiają się głosy, że zwiększa się zużycie prądu, amortyzacja sprzętu, a nawet czasem konieczność jego zakupienia.

Tymczasem, to organ prowadzący i pracodawca zobowiązani są do zapewnienia pracownikowi odpowiednich narzędzi do pracy. To jeden z obowiązków pracodawcy i to podstawowy (art. 94 K.p.).

Obecnie wykonywaną pracę można scharakteryzować jako pracę wykonywaną w systemie telepracy, a więc zgodnie z przepisami Kodeksu pracy własnie jako pracę zdalną – czyli formę organizacji pracy polegającej na świadczeniu pracy poza jednostką organizacyjną pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Coś Wam to mówi? 🙂

Nie jest to nowy sposób zatrudnienia, a jedynie forma wykonania pracy.

I teraz najlepsze 🙂

Z telepracą wiążą się pewne obowiązki dla pracodawcy.

Bowiem, z umożliwieniem pracownikowi korzystania z własnego sprzętu rodzi powstaniem po stronie pracodawcy obowiązku wypłaty pracownikowi ekwiwalentu (art. 67 [11] § 2 pkt 1 K.p.). 

Ustalając wysokość ekwiwalentu pracodawca powinien wziąć pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego cent rynkowe (art. 67 [11] § 3 K.p.).

Ekwiwalent ten jest zwolniony z opodatkowania. Wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność – art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Zwolnienie przyznawane jest przy spełnieniu następujących warunków:

 • ekwiwalent ma formę pieniężną,
 • narzędzia, materiały lub sprzęt stanowią własność pracownika,
 • korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi, materiałów lub sprzętu na potrzeby pracodawcy ma związek z wykonywaną przez niego pracą,
 • wysokość ekwiwalentu odpowiada poniesionym przez pracownika wydatkom, co oznacza, że musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy przyznaną kwotą a wartością używanego dla celów pracodawcy sprzętu oraz stopniem zużycia rzeczy dokonanego w trakcie tego używania.

Z powyższego wynika, że przygotowując dla uczniów materiały w oparciu o swój sprzęt możesz zliczać koszty, jakie poniosłeś. Pracodawca z kolei będzie miał obowiązek je Tobie zwrócić. 

Ad. 9 Dobre praktyki, czyli rada jednego z Dyrektorów. 

Owszem, to Dyrektor bardzo mądry. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewa, jak wskażę Jej Imię i Nazwisko. Pani Elżbieta Januszewska, będąc obecnie Dyrektorem jednej z niepublicznych placówek opublikowała na stronie internetowej i FB szkoły wpis. Dotyczył on właśnie realizowania zadań nauczycieli w czasie koronawirusa. Przeczytaj 🙂

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że na Radzie Pedagogicznej w dniu 27 marca 2020r. ustaliliśmy wspólnie, że wprowadzamy zmiany w zdalnym planie uczniowskim.
Dostosowaliśmy w nim liczbę godzin do poziomu realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu. Ustaliśmy, że w planie tym, najwięcej będzie godzin z przedmiotów, które realizowane były w wymiarze 2h i więcej w tygodniu. W ten sposób Uczniom powstały okienka, w czasie których mogą skorzystać z konsultacji, ale też i mogą odpocząć. To jest czas na pomoc tym uczniom, którzy jej potrzebują.
Nauczyciele zaś pracują zgodnie ze swoimi przydziałami, godziny dydaktyczne, wychowawcze przeznaczają na lekcje z klasą/grupą, na indywidualne konsultacje oraz na przygotowanie materiałów do następnej lekcji. Stawiając na rozwój ucznia, jego motywację i inspirację bez dodatkowych stresów, uprzejmie informuję, że:
1.ograniczyliśmy do minimum ilość zadawanych prac,
2.nie wprowadzamy żadnych sprawdzianów i kartkówek,
3.oceny stawiane są za aktywność, samodzielność, zaangażowanie.
Hołdujemy zasadzie Bezpieczeństwo i zdrowie mają bezwzględny priorytet i podchodzimy do tego w ten sposób, że:
a)oferujemy możliwość nauki, wsparcia i obecność w różnych formach poprzez lekcje, konsultacje, e-mail, telefon,
b)dowiadujemy się, jak dzieci organizują sobie czas, czy są zdrowe, jak sobie radzą bez przyjaciół, czy mają dostęp do oferowanych materiałów.
Zdajemy sobie sprawę, jak w trudnej sytuacji są obecnie Rodzice naszych uczniów, którzy są zajęci organizacją dnia, pracą zawodową, dziećmi, które są bez przyjaciół w izolacji.
My jako Szkoła nie chcemy i nie wymagamy, by Rodzice przejęli jeszcze rolę edukatorów. W trudnej sytuacji znaleźli się również nauczyciele, którzy pracując w warunkach domowych prowadzą zajęcia
zdalne (własne dzieci pod opieką), a wszystko w stresie, żeby profesjonalnie i skutecznie je poprowadzić.
Szanowni Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice
Zapewniam Państwa, że robimy wszystko to, co w obecnej sytuacji można zrobić i to, co jest najbardziej potrzebne dla naszej społeczności szkolnej. Wiemy, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Najważniejsze teraz jest zdrowie naszych dzieci, rodziców i nauczycieli.
Z wyrazami Szacunku
Elżbieta Januszewska

Dla mnie to wspaniały przykład tego, jak można realizować swoje obowiązki, ale i szanować zarówno społeczność szkolną, jak i Rodziców.  Mam nadzieję, że wielu pójdzie na tym przykładem.

Jednocześnie mam ochotę przeprowadzić wywiad z Panią Dyrektor. Powiedz mi proszę, czy bylibyście zainteresowani takim wywiadem?

Ad. 10. Przydatne linki, w tym Kamili Rowińskiej o zajęciach dla dzieci. 

Teraz jest czas, w którym nauczyciel nie ma być tylko belfrem. Ma być mentorem, przewodnikiem. Można to zrealizować przez powierzanie uczniom zajęć życiowych. Takich, które nauczą uczniów samodzielnego myślenia, działania i skuteczności.

Przykładem takich zajęć mogą być proponowane przez Kamilę Rowińską zajęcia, na które w obecnym roku szkolnym wysłała swoich dwóch synów 🙂 Ja je popieram w zupełności.

Polecam też tekst Wojciecha Eichelbergerga skierowany do nauczycieli: Weźcie sprawy w swoje ręce! O tym, aby walczyć, aby się nie poddawać i nie dać sobie wejść na głowę.

Pisz śmiało, w czym mogę Tobie pomóc?!

EDIT: Właściwie dzisiaj po wstaniu stwierdzam, że nauczyciele wcale nie pozostają w przestoju, tylko normalnie pracują, ale w systemie pracy zdalnej – czyli w telepracy. W związku z tym zalecam zapisywanie swoich codziennych zadań – prowadzonych lekcji, przygotowywanych materiałów, pracy własnej czy zajęć opiekuńczo-wychowawczych (np. wspólne oglądanie filmów), a kolejno domaganie się wynagrodzenia za każdą minutę swojej pracy!. Wiem, że to nie jest popularny pogląd, ale gdyby nauczyciel nie realizował zajęć edukacyjnych (czyli nie weszłoby w życie rozporządzenie z dnia 20.03.2020 r.) to pozostawałby w przestoju i otrzymał by wynagrodzenie jak za przestój, a ponieważ pracuje to należne mu wynagrodzenie wynosi 100% jego dotychczasowego wynagrodzenia. Ma to sens. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

MEN wprowadził przepisy zdalnego nauczania podczas epidemii

Wprowadzamy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ogłoszone w piątek 20 marca nowe przepisy, które będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., określą zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzą możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. – Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej.

– Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność – dodał Dariusz Piontkowski.

Dyrektor szkoły zorganizuje kształcenie na odległość

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Rozporządzenie wprowadzi zasadę, że dyrektor ma również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Nauka w oparciu o rekomendowane materiały

Zgodnie z nowymi przepisami, nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

MEN informuje, że platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Resort zachęca uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników, czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.

Dyrektor określi zasady oceniania

Na podstawie rozporządzenia dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

Wprowadzone będą zapisy, które pozwolą na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

Uelastycznione mają być zasady organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania zawodowego młodocianych. Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

Organizacja kształcenia ustawicznego

Wszystkie formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym również zajęcia realizowane dotychczas w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, mogą być realizowane na odległość. Natomiast kształcenie praktyczne na kursach niemożliwe do zrealizowania w takiej formie, będzie można uzupełnić, gdy ustaną utrudnienia.

Na odległość także w kształceniu specjalnym

Będzie również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Praca nauczycieli na terenie szkoły

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

Nauczyciele realizować mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia..

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymają wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie niektórzy nauczyciele nie będą świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

W okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.

Pracownicy administracji i obsługi też pracują

Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

O organizacji pracy tych pracowników decyduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może więc polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki może również polecić pracownikowi wykonanie określonych zadań na terenie jednostki.

Jeżeli natomiast z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w określonym czasie pracownik administracji lub obsługi nie będzie świadczył pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Ma wówczas zastosowanie przepis art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna tych rozwiązań to:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Źródło: prawo.pl 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl