Pełnienie obowiązków wychowawcy klasy jest obowiązkiem nauczyciela. To dyrektor powierza ten obowiązek.

W ten sposób są realizowane zadania statutowe szkoły w ramach czasu pracy nauczyciela (art. 7 ust. 1 KN w zw. z art. 100 Kp, art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). W związku z tym ewentualne przyczyny odmowy przyjęcia wychowawstwa klasy może określać statut szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Oświatowe).

W przypadku braku takich postanowień w statucie nauczyciel musiałby odmówić przyjęcia wychowawstwa z ważnych przyczyn i je uzasadnić. Z kolei dyrektor powinien indywidualnie ocenić ich zasadność.

Podstawą do zwolnienia z obowiązku pełnienia roli wychowawcy klasy mogą być takie zapisy, jak: zatrudnienie w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, udokumentowane problemy zdrowotne, posiadane wykształcenie bądź dokształcanie się w celu uzupełnienia kwalifikacji, a także wykonywanie ważnych zadań społecznych czy przydzielone inne ważne dla szkoły stałe prace i zajęcia.

Jeżeli nauczyciel nie uzasadnia swojej odmowy bądź podaje okoliczności, które nie zasługują na uwzględnienie, dyrektor może – mimo wszystko powierzyć nauczycielowi ową funkcję.

Z kolei zaniechanie pełnienia funkcji wychowawcy bądź nieprawidłowa jej realizacja może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela, zgodnie z treścią art. 75 ust. 1 w zw. z art. 6 pkt 1 KN.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

23.07.2020

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Świadczenia na urlop :) pytania i odpowiedzi :)

Pozostajemy w temacie urlopu nauczycieli 🙂 w końcu mamy wakacje 🙂

Dzisiaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wypłaty świadczeń urlopowych.

*** 

 1. Do kiedy i konkretnie w jakim terminie powinno być wypłacone świadczenie urlopowe?

Ustawa określa, iż powinno ono zostać wypłacone do 31 sierpnia danego roku szkolnego. Należy zachować szczególną ostrożność przy wypłacaniu tego świadczenia. Zdarza się, że dokonuje się tego wcześniej, np do końca okresu zajęć dydaktycznych. Może się jednak okazać, że nie będzie ono należne, bo stosunek pracy nauczyciela będzie trwał krócej niż zakładano. A powinien trwać do 31.08.

 1. Czy świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielowi uzupełniającemu etat w innej szkole? Czy otrzyma dwa świadczenia – z każdej szkoły, w której zawarł stosunek pracy, czy tylko macierzystej?

Zależy od tego, na jakiej zasadzie nauczyciel uzupełnia etat w drugiej szkole. Czy podstawą jest art. 22 KN, czy w każdej z nich zawarł on oddzielny stosunek pracy. W tym drugim przypadku otrzyma świadczenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia w danej szkole. Jeśli jednak uzupełnia etat na podstawie art. 22 KN to świadczenie za cały wymiar etatu otrzyma w macierzystej placówce.

 1. Czy nauczyciel zawieszony w pełnieniu obowiązków, w związku z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym otrzyma świadczenie urlopowe?

Co do zasady otrzyma takie świadczenie. Samo zmniejszenie wynagrodzenia w okresie zawieszenia, w tym brak prawa do dodatków i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, nie oznacza ograniczenia prawa do świadczenia urlopowego. Nie jest ono składnikiem wynagrodzenia nauczyciela (art. 30 ust. 1 i art. 85 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela), a w czasie zawieszenia obniżeniu ulega wynagrodzenie nauczyciela.

 1. Czy dyrektor szkoły ma prawo do świadczenia urlopowego? 

Tak, mimo zmiany przepisów i ustalenia zasad korzystania przez dyrektorów z urlopu, jak w placówkach nieferyjnych, nadal mają oni prawo do świadczenia. Warunek, jaki musi zostać spełniony to kwestia zatrudnienia dyrektora na podstawie przepisów Karty Nauczyciela (podstawa prawna art. 53 ust. 1a i art. 64 ust. 2a KN).

 1. Czy nauczyciel, który został zwolniony z pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi i przeszedł na emeryturę, a kolejno ponownie został zatrudniony w szkole ma prawo do świadczenia urlopowego?

Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole, w tym także jeśli jest emerytem, ma prawo do świadczenia urlopowego za okres zatrudnienia w danym roku szkolnym.

 1. Czy prawo do świadczenia urlopowego ma również nauczyciel zatrudniony na podstawie art. 15 ustawy Prawo Oświatowe?

Nie, osoba zatrudniona na podstawie art. 15 ustawy Prawo Oświatowe nie ma prawa do tego świadczenia. Przysługuje ono tylko tym, zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela. Ma natomiast prawo do korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 1. Czy są jakieś ograniczenia odnośnie wypłaty  świadczenia urlopowego? Czy są jakieś podstawy/przepisy, aby go nie wypłacić? 

Nie ma, jeżeli spełnione są przesłanki podstawowe do otrzymania tego świadczenia, wynikające z Karty Nauczyciela. Nie jest to świadczenie uznaniowe. Jest ustawowe i posiada ustawowo określoną wysokość jego wypłaty.

 1. Czy świadczenie urlopowe przysługuje również nauczycielom, którzy po ustaniu stosunku pracy, na skutek jego wygaśnięcia przeszli w stan nieczynny?

Tak, za czas pozostawania w stanie nieczynnym, nauczycielom przysługuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych. Za okres zatrudnienia, w czasie którego nauczyciel korzystał ze stanu nieczynnego także należy świadczenie wypłacić.

 1. Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę nabywa prawo do dwóch świadczeń urlopowych?

Tak. Świadczenie urlopowe przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu i wymiaru zatrudnienia w danym roku szkolnym. Jeżeli nauczyciel pozostaje w dwóch oddzielnych stosunkach pracy to świadczenie należne jest z każdej z nich.

 1. Czy świadczenie urlopowe podlega spadkobraniu?

Tak. Świadczenie urlopowe jest prawem majątkowym ze stosunku pracy. Jako takie przechodzi po śmierci pracownika, na małżonka oraz inne osoby uprawnione do spadkobrania. Mogą z niego korzystać zarówno osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku, jak i spadkobiercy.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

21.07.2020

2 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Świadczenia nauczycielskie na wakacje

Pozostajemy w temacie urlopów i wakacji 🙂 W końcu słonko świeci na oknem, jest przyjemnie 🙂

Tylko, czy aby portfel się nam nie kurczy? 🙂 Dlatego warto wspomnieć, jakie świadczenia na wakacje przysługują nauczycielom.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych mają obowiązek utworzyć pracodawcy, którzy zatrudniają na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego co najmniej 50 pracowników. Może go utworzyć też pracodawca zatrudniający mniejszą ilość pracowników, ale to jego wola, a nie obowiązek. Tacy pracodawcy, jeśli nie tworzą Funduszu, mogą wypłacać świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy). Co ważne, nie dotyczy to tylko placówek publicznych.

Obowiązkowe jest utworzenie Funduszu w jednostkach samorządowych bez względu na liczbę pracowników. A także w zakładach budżetowych bez względu na liczbę pracowników (np. policja, nauczyciele).

Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe

Wczasy pod gruszą

To potoczna nazwa świadczenia w postaci dopłaty do kosztów wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracownika.

Nie jest to świadczenie urlopowe. Posiada zupełnie odmienny charakter i inne są zasady jego wypłaty.

Aby skorzystać z wczasów pod gruszą pracownik sam planuje i opłaca sobie urlop, a pracodawca w całości lub w części mu go refunduje.

Ta forma dofinansowania do wypoczynku przysługuje jedynie pracownikom zatrudnionym na podstawie mianowania bądź umowy o pracę. Nie przysługuje pracownikom cywilnoprawnym.

Nie mają znaczenia takie kryteria jak staż pracy, kwalifikacje czy zajmowane stanowisko. Dlatego też z tej formy korzystają zarówno nauczyciele, jak i pracownicy obsługi oraz administracji.

Najczęściej z regulaminów wynika także, że na częściowy zwrot kosztów urlopu mogą również liczyć emeryci i renciści, którzy kiedyś pracowali w danej firmie. Może ono dotyczyć również wspólnego wyjazdu ze współmałżonkiem, a także kolonii i obozów dla dzieci. Dofinansowany może być również wyjazd do sanatorium.

Ważne do zapamiętania

Dofinansowanie do wakacji w powyższej formie ma charakter uznaniowy. To Komisja socjalna (w skład której wchodzi pracodawca i przedstawiciele związków zawodowych) decyduje, kto i w jakiej wysokości owo dofinansowanie otrzyma.

Pracownik musi złożyć wniosek aby otrzymać dofinansowanie.

Ta forma dofinansowania wypłacana jest jedynie wtedy, gdy urlop pracownika trwa nie mniej niż 14 dni. Można z niego skorzystać tylko raz w roku.

Do otrzymania dofinansowania konieczne jest przedstawienie oświadczenia o dochodach. To na tej podstawie pracodawca podejmie decyzję o wysokości wsparcia. Szczegółowe regulacje odnośnie tej formy dofinansowania określone są w obowiązującym w Twojej pracy regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Świadczenie urlopowe

Nauczycielom, poza świadczeniami określonymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przysługuje dodatkowe świadczenie urlopowe. Jest ono określone w przepisach Karty Nauczyciela.

Przysługuje ono każdemu nauczycielowi. Ustalane jest ono proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Podstawę prawną jego przyznania stanowi art. 53 ust. 1 a Karty Nauczyciela.

Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze etatu, który przepracował cały rok szkolny – bez składania wniosku, ma prawo do wypłaty świadczenia urlopowego w wysokości 1550,26 zł brutto.

Prawo do świadczenia urlopowego jest niezależne od tego, czy nauczyciel efektywnie świadczył pracę oraz czy faktycznie przebywał na urlopie wypoczynkowym. 

Należy się ono każdemu nauczycielowi, który zatrudniony jest w szkole w danym roku szkolnym. Dotyczy to również tych, którzy korzystali w danym roku z urlopu dla poratowania zdrowia, urlopów związanych z rodzicielstwem czy niezdolnych do pracy z powodu choroby.

Świadczenia urlopowego nie otrzyma jedynie nauczyciel, który przebywał na urlopie bezpłatnym, gdyż okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego należą uprawnienia pracownicze.

Termin wypłaty świadczenia urlopowego

Świadczenie urlopowe należy wypłacić do 31 sierpnia danego roku szkolnego. Należne jest również tym, których stosunek zatrudnienia ustanie szybciej niż przed 31 sierpnia.

Podsumowanie

Nauczycielom, według powyższych zasad przysługują dwa świadczenia związane z urlopem – wczasy pod gruszą oraz świadczenie urlopowe.

Wielokrotnie stanowi to spór pomiędzy pracownikami dydaktycznymi a pracownikami obsługi i administracji. Jednakże tak wynika z przepisów i taki stan należy przyjąć.

Warto również pamiętać, że oba świadczenia, jako należne nauczycielom podlegają ocenie sądowej w wypadku ich nie otrzymania.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

Okres wakacyjny w pełni. Jednak, część z Was w tym okresie decyduje się na przejście na urlop dla poratowania zdrowia. Dzieje się tak również wtedy, gdy w maju dowiedzieliście się o tym, że od września nie będzie dla Ciebie pełnego wymiaru etatu.

Dyrektor może się nie zgodzić na udzielenie urlopu. Będzie bowiem uważał, że nauczyciel nie spełnia jednego z warunków udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia. Chodzi mianowicie o zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

Przypominam jednocześnie. Od 1 września 2018 roku możliwe jest przejście na urlop dla poratowania zdrowia, także wtedy, gdy  nauczyciel zatrudniony jest w minimum połowie etatu.

Nauczyciel, który zamierza skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia musi w tym celu spełnić następujące warunki:

 1. być zatrudnionym w wymiarze co najmniej 1/2 wymiaru etatu, na podstawie mianowania lub umowy zawartej na czas nieokreślony,
 2. mieć przynajmniej 7-letni staż pracy w szkole,
 3. od poprzedniego urlopu zdrowotnego musi minąć przynajmniej rok,
 4. nauczyciel nie wykorzystał jeszcze w sumie 3 lat urlopu zdrowotnego,
 5. nauczyciel posiada orzeczenie lekarskie – lekarza medycyny pracy – uzasadniające potrzebę skorzystania z tego urlopu.

Ponieważ przepisy nie określają, na jaką chwilę należy ustalać spełnienie przez nauczyciela warunków, od których zależy udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, należy przyjąć, że spełnienie ich ustalamy na chwilę wystąpienia nauczyciela z wnioskiem o udzielenie tego urlopu.

Należy pamiętać, że kiedy nauczycielowi zaproponowano zniżkę godzin, a zamierza on iść na urlop dla poratowania zdrowia, powinien niezwłocznie – przed podpisaniem zniżki godzin – dać znać dyrektorowi, że prosi o wydanie skierowania na urlop.

Zdjęcie: Lisi Azyl – Korabiewice – Tosia w roli głównej 🙂

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

Szanowni Państwo,

za nami pierwsze spotkanie na żywo na Facebooku – dziękuję za tak liczną obecność. Jeśli nie widzieli Państwo spotkania, można je włączyć tu:

Rozmawialiśmy o podstawowych prawach nauczyciela. Odpowiedziałam też na WSZYSTKIE Państwa pytania. Ponieważ pojawiają się kolejne, zapraszam serdecznie do zamkniętej grupy na Facebooku: Nauczycielu, poznaj swoje prawa – grupa wsparcia.

Webinar – 22 czerwca: kolejna okazja do spotkania

22 czerwca 2020 roku o godz. 18.00 porozmawiamy o ekwiwalencie za sprzęt używany w pracy. Spotkanie odbędzie się w formie webinaru, czyli zamkniętego wykładu online. Na wykład obowiązują zapisy. Zapraszam do wpisania się na listę osób zainteresowanych: Webinar 22 czerwca.

Darmowy e-book: pobierz teraz!

Nadal możecie Państwo pobrać całkowicie za darmo e-book „Czas pracy nauczyciela”. Pobierając ten prezent, wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera Karty Nauczyciela, w którym informuję o wielu aspektach praw nauczyciela.

Wkrótce ruszy sklep internetowy

Co ze streszczeniem spotkania live w formie e-booka, który zapowiedziałam podczas transmisji?

E-book ze streszczeniem otrzymają osoby, które były obecne na żywo podczas transmisji. Dla pozostałych przygotujemy wersję do zakupu w przystępnej cenie – po 22 czerwca ruszy nasz sklep internetowy, oferujący produkty elektroniczne. Jak widać, dzieje się i będzie się działo!

Serdecznie proszę o recenzję

Jeśli podobał się Państwu live, proszę o odpowiedź na ten wpis lub pozostawienie recenzji na stronie na Facebooku.

Pisząc taką recenzję wyrażacie Państwo zgodę na publikację z podpisem w moich mediach w Internecie.

Dziękuję i do zobaczenia!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl