. Dzisiejszy post to odpowiedź na poszukiwanie odpowiedzi w googlach.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Jak wiadomo, nauczycielowi po spełnieniu określonych w ustawie warunków przysługuje prawo przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Te warunki to m.in. 30 lat pracy przy tzw. tablicy i ukończenie odpowiedniego wieku.

Nauczyciel, co do zasady musi sam rozwiązać stosunek pracy. Może tego dokonać albo na mocy porozumienia stron (na wniosek nauczyciela), albo z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Ustawa na szczęście przewiduje wyjątki od powyższej zasady. Dopuszcza prawo nauczyciela do przejścia na świadczenie kompensacyjne, gdy do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy doszło na skutek zmian organizacyjnych (art. 20 KN).

Dopuszczalne jest również skorzystanie z tego przywileju również po zakończeniu przez nauczyciela stanu nieczynnego i wygaśnięcia stosunku pracy.

Wydanie świadectwa pracy

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 91 c KN – w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku w ciągu  7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Aby przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w świadectwie pracy musi zostać zaznaczony sposób rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy. Jest to bardzo ważna okoliczność i wymaga dokładnej weryfikacji przez nauczyciela. 

Porozumienie stron w świadectwie pracy

O ile zastosowanie art. 20, 23 i 26 K.p. w zakresie wygaśnięcia stosunku pracy nie budzą wątpliwości, to pojawią się one przy rozwiązaniu na mocy porozumienia stron.

Kiedy nauczyciel mianowany występuje z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy na powyższej zasadzie powinien domagać się zaznaczenia w świadectwie pracy, że stosowny wniosek złożył on sam. Wówczas treść świadectwa pracy powinna wyglądać następująco:

stosunek pracy ustał na mocy art. 23 ust. 4 KN (na mocy porozumienia stron z wniosku nauczyciela). 

Kiedy nauczyciel rozwiązuje stosunek pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia – składa wypowiedzenie w maju, ze skutkiem na sierpień nie ma takiego obowiązku. Wystarczy jedynie przywołanie podstawy prawnej w następujący sposób:

stosunek pracy ustał na mocy art. 23 ust. 1 KN (na wniosek nauczyciela). 

Uwaga!

Przy staraniu się o przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zwracaj zawsze baczną uwagę na to, aby w świadectwie pracy znalazły się podstawy prawne z Karty Nauczyciela a nie z Kodeksu pracy. Chyba, że podstawą Twojego zatrudnienia był właśnie Kodeks pracy  a nie Karta Nauczyciela.

A jak masz wątpliwości to skorzystaj z pomocy prawnika.

Zdjęcie: Tajemnicze miejsca na ziemi.

 Wraz z początkiem nowego roku wielu nauczycielom kończą się badania okresowe i przed 1 września mają obowiązek je wykonać.

Tymczasem Ośrodki Medycyny Pracy nie chcą przyjmować pacjentów albo wykonują badania z poczuciem wymuszenia badania.

I teoretycznie wszyscy mają rację 🙂

Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to z rozwiązaniem przychodzi prawo 🙂

Nie chcę się wypowiadać na temat tego, czy stan pandemii jest słuszny, czy nie. Nie chcę też komentować kwestii teleporad prowadzonych przez lekarzy. W medycynie pracy, która przecież decyduje o zdolności pracownika do pracy tak być jednak nie powinno. Lekarz powinien być dostępny dla pracownika i przeprowadzić osobiste badanie. Dopuszczenie do pracy pracownika do niej niezdolnego, stanowi naruszenie prawa.

Tymczasem kwestia okresowych badań pracowniczych została uregulowana w ustawie z dnia 31.3.2020 r. nowelizującą ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Stanowi ona, że w razie braku dostępności do lekarza uprawnionego  do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie to może zostać przeprowadzone przez innego lekarza. Lekarz ten może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie, przy czym będzie ono ważne 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Oznacza to, że dyrektor nie musi wysyłać pracownika/nauczyciela koniecznie do lekarza medycyny pracy. Może zobowiązać go do przedstawienia zaświadczenia od jakiegokolwiek lekarza.

Warto również podkreślić, że przeprowadzenie badania medycyny pracy i wydanie orzeczenia może nastąpić zdalnie. Z takiego rozwiązania może skorzystać każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy. Wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

Jednakże najważniejszym zapisem jest to, iż powyższa specustawa przedłuża ważność badań okresowych wszystkich pracowników. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca została przedłużona o 60 dni po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Skrótowo przedstawia się to następująco:

 1. Badania wstępne i kontrolne

W przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego (lekarza medycyny pracy), badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Badanie to może być przeprowadzone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 1. Badania okresowe

Zawiesza się obowiązek przeprowadzania badań okresowych.

W sytuacji gdy badania lekarskie zostały wykonane przed datą 7 marca 2020 r. i kończą swoją ważność po tym dniu (np. 24 marca br.) ważność wszystkich badań profilaktycznych (tj. wstępnych, kontrolnych i okresowych) podlega przedłużeniu na okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (lub stanu epidemii) należy wykonać te badania w ciągu 60 dni od dnia jego odwołania.

 1. Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego pracownika:

 • zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
 • zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
 • przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
 1. Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada w:

 • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
 • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Dzieje się tak w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

A że stan epidemii nadal trwa i nie został odwołany, nie należy się stresować, że nauczyciel nie ma wykonanych badań okresowych. A na wstępne można go skierować do jakiegokolwiek lekarza.

Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym echem odbiło się pismo jednej z Pań z grupy obejmujące odpowiedź na wniosek o wypłatę ekwiwalentu za wykorzystywanie własnego sprzętu do pracy zdalnej.
Ponieważ przygotowywałam ten wniosek czuję się odpowiedzialna za wszystkich, którzy go złożyli.

Pisałam o tej kwestii wielokrotnie na blogututaj i tutaj.

Jednocześnie na ten temat odbył się webinar, który obok ebooka na temat wypłaty ekwiwalentu znajduje się w naszym sklepie. Dodatkowo jest też edytowalny wzór wniosku, który możesz samodzielnie wypełnić i wysłać do pracodawcy celem uregulowania płatności za korzystanie z prywatnego sprzętu w czasie zdalnego nauczania.

Z naszej społeczności kilkoro nauczycieli zdecydowało się na złożenie owego wniosku i wczoraj jedna z nauczycielek otrzymała odpowiedź negatywną. Wywołało to burzę w naszej społeczności. Możesz do niej dołączyć w tym miejscu.

Nie możemy jej tutaj udostępnić, bowiem dotyczy sprawy konkretnie-indywidualnej. Jednakże zrobiłam z tej odpowiedzi skrót z wyjaśnieniem, czy jest ona słuszna czy nie.

I tak, generalnie owa odpowiedź jest dla mnie i dla Was – nauczycieli dobra. Nie podważa ani podstawy prawnej, ani tego, że właściwie ten ekwiwalent się nauczycielowi należy. Podkreśla jednak, że :
1. opinię wydał inny radca prawny – który uznał, że się nie należy, ale nie podał dlaczego (no tak, adwokaci i radcowie prawni są jak papugi lub wrony = kraczą, jak każą klienci).
2. obowiązek pracy zdalnej powstał na mocy rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku i które nie określało, w jaki sposób praca zdalna ma być realizowana . Fakt nie określało, ale polecało dyrektorom szkół ową kwestię uregulować. Czyli to na dyrektora został przerzucony obowiązek określenia, w jaki sposób nauczyciel ma realizować pracę zdalną. Ponieważ szkoły były zamknięte, a nauczyciele przeniesieni na pracę zdalną logicznym było, że mają ją realizować w warunkach domowych.
3. dyrektor owej nauczycielki uznała, że nauczycielka angażując się w pracę online, do której faktycznie nie była zobowiązana wykazała się własną inicjatywą i zaangażowaniem  – no tak, prawy nauczyciel  nieważne, że otrzymał zarządzenie przesłane e-dziennikiem, że właśnie w taki sposób ma realizować zajęcia.
4. nikt nie kazał nauczycielce korzystać z własnego sprzętu, mogła zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o wypożyczenie sprzętu i na pewno wówczas by go otrzymała. – nieważne, że sprzęt szkolny nie spełnia warunków do pracy zdalnej, poza tym jego ilość jest niewystarczająca.
5. a tak w ogóle to mogła pracować ze szkoły i prowadzić lekcje ze szkoły. Szkoda, że dyrektor szkoły nie wzięła pod uwagę, że szkoły miały być zamknięte. 

Jak widzicie Państwo argumenty nie są podważające nasz wniosek. Argumenty są uznaniowe, a nie merytoryczne i formalne. Oczywiście będziemy z nimi polemizować i może nawet skierujemy pozew do sądu.

W Państwa sprawach sprawdźcie, czy nie natkniecie się na takie same argumenty 

Pocieszające jest jednak to, że w Poznaniu, Gdańsku i innych mniejszych miejscowościach ekwiwalent ten został wypłacony.

Dochodzi bowiem do swoistego rodzaju dyskryminacji. Pracownik nie będący nauczycielem, bądź nauczyciel zatrudniony na podstawie przepisów kodeksu pracy powinien ten dodatek otrzymać obligatoryjnie – wynika to wprost z Kodeksu pracy, a w stosunku do tego “karcianego” są problemy.

Zachęcam do dzielenia się swoimi uwagami na temat ekwiwalentu, a my będziemy dawać znać, co dalej.

Pełnienie obowiązków wychowawcy klasy jest obowiązkiem nauczyciela. To dyrektor powierza ten obowiązek.

W ten sposób są realizowane zadania statutowe szkoły w ramach czasu pracy nauczyciela (art. 7 ust. 1 KN w zw. z art. 100 Kp, art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). W związku z tym ewentualne przyczyny odmowy przyjęcia wychowawstwa klasy może określać statut szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Oświatowe).

W przypadku braku takich postanowień w statucie nauczyciel musiałby odmówić przyjęcia wychowawstwa z ważnych przyczyn i je uzasadnić. Z kolei dyrektor powinien indywidualnie ocenić ich zasadność.

Podstawą do zwolnienia z obowiązku pełnienia roli wychowawcy klasy mogą być takie zapisy, jak: zatrudnienie w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, udokumentowane problemy zdrowotne, posiadane wykształcenie bądź dokształcanie się w celu uzupełnienia kwalifikacji, a także wykonywanie ważnych zadań społecznych czy przydzielone inne ważne dla szkoły stałe prace i zajęcia.

Jeżeli nauczyciel nie uzasadnia swojej odmowy bądź podaje okoliczności, które nie zasługują na uwzględnienie, dyrektor może – mimo wszystko powierzyć nauczycielowi ową funkcję.

Z kolei zaniechanie pełnienia funkcji wychowawcy bądź nieprawidłowa jej realizacja może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela, zgodnie z treścią art. 75 ust. 1 w zw. z art. 6 pkt 1 KN.

23.07.2020

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Świadczenia na urlop :) pytania i odpowiedzi :)

Pozostajemy w temacie urlopu nauczycieli 🙂 w końcu mamy wakacje 🙂

Dzisiaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wypłaty świadczeń urlopowych.

*** 

 1. Do kiedy i konkretnie w jakim terminie powinno być wypłacone świadczenie urlopowe?

Ustawa określa, iż powinno ono zostać wypłacone do 31 sierpnia danego roku szkolnego. Należy zachować szczególną ostrożność przy wypłacaniu tego świadczenia. Zdarza się, że dokonuje się tego wcześniej, np do końca okresu zajęć dydaktycznych. Może się jednak okazać, że nie będzie ono należne, bo stosunek pracy nauczyciela będzie trwał krócej niż zakładano. A powinien trwać do 31.08.

 1. Czy świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielowi uzupełniającemu etat w innej szkole? Czy otrzyma dwa świadczenia – z każdej szkoły, w której zawarł stosunek pracy, czy tylko macierzystej?

Zależy od tego, na jakiej zasadzie nauczyciel uzupełnia etat w drugiej szkole. Czy podstawą jest art. 22 KN, czy w każdej z nich zawarł on oddzielny stosunek pracy. W tym drugim przypadku otrzyma świadczenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia w danej szkole. Jeśli jednak uzupełnia etat na podstawie art. 22 KN to świadczenie za cały wymiar etatu otrzyma w macierzystej placówce.

 1. Czy nauczyciel zawieszony w pełnieniu obowiązków, w związku z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym otrzyma świadczenie urlopowe?

Co do zasady otrzyma takie świadczenie. Samo zmniejszenie wynagrodzenia w okresie zawieszenia, w tym brak prawa do dodatków i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, nie oznacza ograniczenia prawa do świadczenia urlopowego. Nie jest ono składnikiem wynagrodzenia nauczyciela (art. 30 ust. 1 i art. 85 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela), a w czasie zawieszenia obniżeniu ulega wynagrodzenie nauczyciela.

 1. Czy dyrektor szkoły ma prawo do świadczenia urlopowego? 

Tak, mimo zmiany przepisów i ustalenia zasad korzystania przez dyrektorów z urlopu, jak w placówkach nieferyjnych, nadal mają oni prawo do świadczenia. Warunek, jaki musi zostać spełniony to kwestia zatrudnienia dyrektora na podstawie przepisów Karty Nauczyciela (podstawa prawna art. 53 ust. 1a i art. 64 ust. 2a KN).

 1. Czy nauczyciel, który został zwolniony z pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi i przeszedł na emeryturę, a kolejno ponownie został zatrudniony w szkole ma prawo do świadczenia urlopowego?

Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole, w tym także jeśli jest emerytem, ma prawo do świadczenia urlopowego za okres zatrudnienia w danym roku szkolnym.

 1. Czy prawo do świadczenia urlopowego ma również nauczyciel zatrudniony na podstawie art. 15 ustawy Prawo Oświatowe?

Nie, osoba zatrudniona na podstawie art. 15 ustawy Prawo Oświatowe nie ma prawa do tego świadczenia. Przysługuje ono tylko tym, zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela. Ma natomiast prawo do korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 1. Czy są jakieś ograniczenia odnośnie wypłaty  świadczenia urlopowego? Czy są jakieś podstawy/przepisy, aby go nie wypłacić? 

Nie ma, jeżeli spełnione są przesłanki podstawowe do otrzymania tego świadczenia, wynikające z Karty Nauczyciela. Nie jest to świadczenie uznaniowe. Jest ustawowe i posiada ustawowo określoną wysokość jego wypłaty.

 1. Czy świadczenie urlopowe przysługuje również nauczycielom, którzy po ustaniu stosunku pracy, na skutek jego wygaśnięcia przeszli w stan nieczynny?

Tak, za czas pozostawania w stanie nieczynnym, nauczycielom przysługuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych. Za okres zatrudnienia, w czasie którego nauczyciel korzystał ze stanu nieczynnego także należy świadczenie wypłacić.

 1. Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę nabywa prawo do dwóch świadczeń urlopowych?

Tak. Świadczenie urlopowe przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu i wymiaru zatrudnienia w danym roku szkolnym. Jeżeli nauczyciel pozostaje w dwóch oddzielnych stosunkach pracy to świadczenie należne jest z każdej z nich.

 1. Czy świadczenie urlopowe podlega spadkobraniu?

Tak. Świadczenie urlopowe jest prawem majątkowym ze stosunku pracy. Jako takie przechodzi po śmierci pracownika, na małżonka oraz inne osoby uprawnione do spadkobrania. Mogą z niego korzystać zarówno osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku, jak i spadkobiercy.