04.09.2021

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Witam Cię w nowym Roku Szkolnym 2021/2022 🙂 

Już się rozpoczął 🙂 nowymi zmianami, nowymi obawami i nowymi problemami 🙂

Mam nadzieję, już wiesz, że zaczęłam od dwóch wpisów – o niekorzystnej zmianie stanowiska odpowiadając na pytanie co można zrobić, kiedy podpisaliśmy niekorzystną dla siebie zmianę stanowiska pracy oraz o dyscyplinarce dla nauczyciela. Przypuszczam, że nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak wielka jest obawa przed taką formą zwolnienia u nauczycieli.

Będę więc pisać o tym więcej.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

A póki co, zapoznaj się z kalendarzem roku szkolnego :) Harmonogram nowego roku szkolnego ogłosił we wtorek minister edukacji i nauki.

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się 1 września i zakończy 24 czerwca 2022 roku. Pamiętaj, że nauczycieli zatrudniamy na cały rok szkolny czyli od 1.09 do 31.08 kolejnego roku. O tym wpis tutaj.

Przerwa świąteczna i wakacyjna

Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2021 r. Przypominam, że jest to czas, w którym nie chodzimy do pracy 🙂 Poczytaj o tym tutaj.

Wiosenna od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r. W tym okresie nie tylko nie ma zajęć dydaktycznych, ale jest to czas wolny od szkoły. Wpis na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Wakacje (ferie letnie) zaplanowano od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

Maturzyści zakończą rok szkolny 29 kwietnia 2022 r.

Ferie zimowe w czterech turach

Ferie zimowe, zaplanowane na cztery tury, jako pierwsi rozpoczną 17 stycznia uczniowie w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim.

Podano również terminy ferii zimowych dla poszczególnych województw.

W województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim – odbędą się od 17 do 30 stycznia 2022 r.

W województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim – od 24 stycznia do 6 lutego 2022 r.

W województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodniopomorskim – od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r.

W województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim odbędą się od 14 do 27 lutego 2022 r.

Pozostałe dni wolne

14.10 – czwartek – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

1.11 – poniedziałek – Dzień Wszystkich Świętych. Tym samym mamy przedłużony weekend. Kolejnego dnia – w moje urodziny już pracujemy 🙂

11.11 – czwartek – Święto Niepodległości. Co przy odpracowaniu piątku – zgodnie z ustawą o organizacji roku szkolnego – daje nam przedłużony weekend.

6.01. 2022 r. – czwartek – Trzech Króli. Czyli jak powyżej, możemy odpocząć po Świętach i wejściu w Nowy Rok 🙂

1.05 – niedziela – 3.05 – wtorek – Majówka. Tutaj mamy przedłużony weekend aż 5 dniowy.

16.06 – czwartek – Boże Ciało. Odpracowujemy piątek i odpoczywamy na łonie natury 🙂

Pamiętaj!

Ustawa o organizacji roku szkolnego pozwana dyrektorowi szkoły ustalić dni wolne od zajęć szkolnych w wymiarze 6 dni w ciągu roku szkolnego. Ich daty musi podać do dnia 30.09. Tym samym, Ty jako nauczyciel musisz je podać uczniom i ich rodzicom.

Niech to będzie wspaniały rok szkolny. Wolny od lockdownów i innych stresów! 

 

Wielokrotnie słyszę, że pracownicy najbardziej boją się dyscyplinarki. Nawet dzisiaj w e-mailu, Klientka napisała, że obawia się, że jak odwoła się od wypowiedzenia, to w kolejnym roku otrzyma dyscyplinarkę.

Pani Ewa ciągle powtarza, że jak się sprzeciwi decyzji dyrektora to dostanie dyscyplinarkę. A mi włos się na głowie jeży!

Dyscyplinarka

Dyscyplinarką, potocznie nazywane jest rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Kwestię tę reguluje art. 52 Kodeksu pracy.

Zgodnie z nim:

Art.  52.  [Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika; konsultacja związkowa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia]

1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

2.  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Jak widzisz dotyczy to pracowników, do których zatrudnienia stosuje się Kodeks pracy. Czy nauczyciel jest pracownikiem? 🙂

To przewrotne pytanie 🙂

Tak! jest. Jednakże jego stosunek pracy uregulowany jest dokładnie – konkretnie i całościowo w Karcie Nauczyciela. Przepisy Kodeksu pracy stosuje się jedynie wówczas, gdy dana kwestia nie jest w Karcie uregulowana. Tak wynika z art. 91 C KN.

Jak zapewne wiesz, możliwości zwolnienia nauczyciela zostały określone w art. 20 KN, 23 KN i 26 KN. Mówiłam o tym na ostatnim live pod tytułem „Zadbaj o swoje zatrudnienie”. Możesz go obejrzeć na FB na stronie  „Nauczycielu-zadbaj o swoje prawa!” .

Swoją drogą przyłącz się do nas, jeśli jeszcze nie jesteś członkiem naszej grupy 🙂 wkrótce też ukaże się ebook o tej samej tematyce.

Przyczyny zwolnienia nauczyciela są jasno określone w powyższych przepisach. I nie ma wśród nich zwolnienia dyscyplinarnego! 

Proszę zapamiętaj to!

NAUCZYCIELA NIE MOŻNA ZWOLNIĆ W TRYBIE ART. 52 K.P., czyli NIE MOŻNA MU DAĆ DYSCYPLINARKI!

Jak więc zwolnić nauczyciela, który popełnił jakiś czyn niedozwolony, jest niesubordynowany wobec dyrektora, czy na przykład zasłabł w toalecie i nie przyszedł na lekcje?

Można to zrobić tylko zgodnie z określonymi w Karcie Nauczyciela przepisami. 

Zwolnienie nauczyciela

I tak:

art. 20 KN mówi o przyczynach organizacyjnych;

art. 23 KN mówi o przyczynach obiektywnych, takich jak wniosek nauczyciela, czasowa nieobecność nauczyciela spowodowana chorobą, orzeczenie lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy, w razie uzyskania negatywnej oceny pracy bądź w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole.

art. 26 KN mówi o wygaśnięciu stosunku pracy z mocy prawa.

Jeżeli odczuwasz taką potrzebę to omówię te przepisy dokładniej. Daj mi znać, czy jest taka konieczność?

Postępowanie dyscyplinarne

W przypadku, gdy nauczyciel rażąco naruszył swoje obowiązki, określone w art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz art. 6 Karty Nauczyciela może odpowiedzieć dyscyplinarnie. Do tej sytuacji stosujemy jednak jedynie przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej uregulowane w Karcie Nauczyciela. Zgodnie z art. 75 KN – nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6.

Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli, zgodnie z art. 76 KN, są: nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania, wydalenie z zawodu nauczyciela.

Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.

Jak widać z powyższego, nauczyciela nie można zwolnić bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli w sposób typowej dyscyplinarki. Nawet jeśli nauczyciel otrzyma karę zwolnienia z pracy na skutek orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej to nie jest to natychmiast.

Mam więc nadzieję, że będzie to od tej pory jasne i nie będzie budziło wątpliwości. 

 

 

 

30.08.2021

1 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Niekorzystna zmiana stanowiska

Mamy kolejny sukces i kolejnego zadowolonego nauczyciela, który z uśmiechem rozpoczyna nowy rok szkolny. Lubię takie dni 🙂

Stan faktyczny

Pani Iza w maju b.r. podpisała niekorzystną dla siebie zmianę stanowiska pracy. Dotychczas była nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, a od września miała przejść do pracy w świetlicy. Podpisując zmianę stanowiska usłyszała od p. dyrektor, że nie ma dla niej stanowiska. Usłyszała o zmianach organizacyjnych, jak i o tym, że rzekomo są skargi na nią jako na nauczyciela. Z drżącym głosem i ruchem ręki podpisała wyrażenie zgody.

Jednakże coś nie dawało jej spokoju. Na odwrocie informacji od dyrekcji szkoły napisała, że zgadza się na tą zmianę. Jednakże nie była do niej przekonana. Pani Iza obawiała się, że nie prawdą są zapowiadane zmiany organizacyjne.

Kontakt z nami

Pani Iza skontaktowała się z nami w czerwcu. Po wstępnej analizie sprawy uznaliśmy, że doszło do złamania przepisów prawa. Naruszeniu uległ art. 18 KN, który stanowi o konieczności wyrażenia zgody na zmianę stanowiska.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

Przy każdej zmianie stanowiska, czyli zmianie z nauczyciela przedmiotu na nauczyciela świetlicy, czy z nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na nauczyciela edukacji przedszkolnej niezbędna jest zgoda nauczyciela. Co więcej, zgoda ta powinna być wyrażona świadomie. I najlepiej na okres jednego roku szkolnego.

Zgoda Pani Izy taka nie była.

Oświadczenie woli

Każdy podpis, który składamy wyraża naszą wolę. Nazywany jest więc oświadczeniem woli. Z oświadczeniem woli mamy do czynienia w sytuacji, gdy dana osoba komunikuje swoją wolę z zamiarem wywołania określonych skutków prawnych, czyli następstw przewidzianych przepisami prawa.

Oświadczenie woli jest ukierunkowane na wywołanie określonych konsekwencji przewidzianych przepisami prawa. Skutkami takimi są powstanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego. Są to na przykład nawiązanie stosunku pracy, zmiana jej warunków czy rozwiązanie umowy.

Z taką sytuacją mieliśmy tutaj do czynienia. Pani Iza podpisując zgodę na przejście do świetlicy złożyła swoje oświadczenie woli. 

Jak wskazałam powyżej, oświadczenie woli musi być wyrażone świadomie i w sposób swobodny. Nikt nie powinien naciskać na złożenie takiego podpisu. Tutaj było inaczej.

Pani Iza czuła się zagrożona, czuła, że nie podpisuje zgody dobrowolnie.

Wada oświadczenia woli

Dlatego też uznaliśmy, że jej oświadczenie woli zawiera wady. Dzieje się tak wówczas, gdy oświadczenie woli zawarte jest bez świadomości lub swobody. Inne wady to pozorność, podstęp, groźba czy też błąd. W sprawie Pani Izy problemem był brak swobody przy podejmowaniu decyzji przez p. Izę. 

Pani Iza poprosiła nas o interwencję. Sama, przy naszym udziale, napisała pismo o uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.

My natomiast skierowaliśmy pismo z odpowiednimi argumentami i wskazaliśmy na skutki prawne naruszenia prawa. Ponadto poinformowaliśmy co się dzieje wówczas, kiedy p. Iza uchyliła się od skutków złożonego przez siebie podpisu.

Sukces

Czekaliśmy całe wakacje na reakcję pani Dyrektor. Dopiero dzisiaj dowiedzieliśmy się, że pismo wywołało odpowiedni skutek. Pani Iza otrzymała stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Kochany Nauczycielu! wiem, że czasami jest ciężko podjąć decyzję. Wiem, że za moją pomoc trzeba zapłacić. Ale czy nie warto?

 

 

12.08.2021

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Wynagrodzenie w stanie nieczynnym

Wiem, że są wakacje 🙂 mam nadzieję, że wypoczywasz? 🙂

Dzisiaj jednak otrzymałam pytanie dotyczące stanu nieczynnego. W końcu od początku września możesz przebywać właśnie w stanie nieczynnym. Dlatego od razu odpowiadam 🙂

Jestem nauczycielem kontraktowym w oddziale przedszkolnym. Ze względu na likwidację oddziału przedszkolnego otrzymałam w m-cu maju 2021 r wypowiedzenie trzymiesięczne umowy o pracę. Wystąpiłam do dyrekcji o przejście w stan nauczyciela nieczynnego. W związku z tym od września 2021 roku będę nauczycielem w stanie nieczynnym. Obecnie otrzymałam propozycję pracy  jako pomoc w przedszkolu dla dzieci niepełnosprawnych. Czy jeżeli podejmę pracę stracę status nauczyciela nieczynnego ?

Wynagrodzenie w stanie nieczynnym

Po pierwsze nie ma czegoś takiego, jak status nauczyciela nieczynnego. Rzecz może się rozbijać jedynie o otrzymywanie podwójnego wynagrodzenia. Stanie się tak wówczas, gdy nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym podejmie zatrudnienie w innej placówce. Rozważmy więc tą kwestię.

Po pierwsze, mam nadzieję, że dyrektor przedszkola wyraził/a zgodę na przejście nauczyciela w stan nieczynny. Z reguły jest to czynność automatyczna. Nie spotkałam się nigdy z odmową przejścia w stan nieczynny, chyba że do końca sierpnia znajdzie się szansa na zatrudnienie.

Stan nieczynny wg KN

Jeśli tak, to zgodnie z art. 20 ust. 6 i kolejnymi nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy, czyli do dnia 28 lutego kolejnego roku.

Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć (…).

W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Warunki otrzymania podwójnego wynagrodzenia

Odpowiadając na powyższe pytanie nauczyciel może otrzymywać dwa wynagrodzenia, jednakże pod pewnymi warunkami:

  1. złożył wniosek o przejście w stan nieczynny i uzyskał zgodę dyrektora,
  2. zaistniała potrzeba zatrudniania nauczyciela w tej samej lub innej szkole/przedszkolu, na podstawie umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony,
  3. zawarła Pani umowę o pracę na czas trwania stanu nieczynnego, czyli do 28.02. – czyli umowę na czas określony,
  4. podjęła Pani zatrudnienie w nowym miejscu i stawiła się do pracy w dniu 1.09.

Odnośnie pkt 3 to należy na to uważać. W sytuacji, kiedy nauczyciel chce otrzymywać podwójne wynagrodzenie konieczne jest zawarcie umowy terminowej. Dopiero od 1.03 można zawrzeć kolejną umowę. Może być ona zawarta na czas określony do końca sierpnia bądź na czas nieokreślony. Nie można podpisać umowy od razu na czas nieokreślony, czy zostać zatrudnioną przez mianowanie. Konsekwencją zawarcia inaczej stosunku pracy może być konieczność zwrotu wynagrodzenia.

A teraz wracam do pisania różnych innych rzeczy, w tym pozwów, wniosków itp. Acha, jutro jadę na urlop 🙂

 

13.06.2021

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Dodatki za warunki pracy jednak należne

Dzisiaj się chwalę 🙂 a co! 🙂

Wygraliśmy sprawę (jedną z wielu 🙂 ) o wynagrodzenie za pracę powiększone o dodatek za pracę w warunkach trudnych i/lub uciążliwych. 

Zapewne pamiętasz, że w okresie pracy zdalnej w szkołach pojawił się problem, czy nauczycielom należne jest wynagrodzenie za warunki pracy.

Pisałam o tym tutaj i tutaj. Przede wszystkim polecam Tobie ten drugi artykuł, bowiem dotyczy wprost dodatków w czasie koronawirusa.

Od samego początku pisałam, że nie ma podstaw, aby pozbawić nauczycieli  wynagrodzenia. Zarówno za pracę w godzinach ponadwymiarowych, jak i dodatków za warunki pracy. Dyrektorzy szkół, mimo stanowisku MEN pozbawiają nauczycieli dodatków wskazując na wątpliwości dotyczące sposobu realizacji zajęć. Zgodnie z ustawą Twoja praca, za którą przysługuje dodatek za warunki pracy musi być realizowana bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz.

I nagle dyrektorzy zaczęli uznawać, iż „bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz” oznacza, że zajęcia mają się odbywać w szkole. Najlepiej w klasie i w systemie osobistej styczności z uczniem. Tymczasem szkoły pozostawały zamknięte. Uczniowie uczyli się w domach, a lekcje, realizowane były zdalnie (z wykorzystaniem metod i środków kształcenia na odległość). Najczęściej odbywało się to na mocy zarządzeń dyrektorów.

Postępowania sądowe

Obecnie coraz więcej Sądów w Polsce zasądza wynagrodzenie za dodatki za warunki pracy. Uznając, że to wynagrodzenie się nauczycielom należy.

W uzasadnieniu do wyroku Sąd Rejonowy w B. – akurat nie w prowadzonej przez nas sprawie – Sąd uznał, że nie ma znaczenia forma prowadzenia zajęć, a fakt, że nauczyciel w ogóle realizuje zajęcia. Skoro za swoją pracę nauczyciel otrzymał wynagrodzenie to powinien również uzyskać pensję za dodatki za warunki pracy.

Co chcę przez to powiedzieć?

To, że cieszę się, iż miałam rację i od początku twierdziłam, że pozbawienie nauczycieli wynagrodzeń jest bezprawne.

To, że jeśli Tobie nie wypłacono wynagrodzenia za pracę w trudnych i/lub uciążliwych warunkach to szybko skontaktuj się ze mną. Zobaczymy, czy coś można zrobić, aby je Tobie wypłacono.

To, że nie warto odpuszczać i czasami warto iść do sądu. A powiem szczerze – ciągle za mało nauczycieli chce walczyć o swoje prawa.

Obecnie czeka na moją pomoc około 150 nauczycieli, dla których sporządzam pozwy do Sądu. Może wśród nich jest pozew dla Ciebie. A jak nie to może warto, aby był.

Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję, że jesteś!