05.07.2018

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Protokół posiedzenia rady pedagogicznej a jawność protokołu

Tajemnica Rady Pedagogicznej to temat wracający jak bumerang. Jeszcze jak sama pracowałam w szkole wiele się o tym mówiło. Czy można się zapoznać z protokołem zebrania rady pedagogicznej, czy można go dostać i wykorzystać w innych celach, jakie należy wskazać uzasadnienie?

Zebranie rady pedagogicznej. 

 

O posiedzeniach Rady Pedagogicznej i sporządzanych dokumentach stanowi art. 69, 70 i 71  i 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe. Zgodnie z art. 73 Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. W regulaminie tym powinny znajdować się zapisy dotyczące sporządzania protokołów, zmieniania ich oraz wglądu do ich treści.

Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. Mowa tutaj o tzw. tajemnicy rady pedagogicznej. Odwiecznym problemem jest jej zakres. Tymczasem, zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 30 maja 2014 r, wydanym w sprawie II SAB/Wa 80/14, tajemnica rady pedagogicznej nie ma charakteru bezwzględnego i nie obejmuje wszystkich dyskutowanych kwestii. Wyrok ten precyzuje, iż osoby uczestniczące w posiedzeniu rady, nie powinny upubliczniać informacji, o których dowiedziały się w czasie zebrania rady pedagogicznej. Dotyczy to danych zarówno o uczniach, jak i o innych pracownikach szkoły (placówki); w tym ostatnim przypadku publiczne ujawnianie informacji pozyskanych dzięki udziałowi w zebraniu może prowadzić do poważnych konsekwencji nawet dla samego pracodawcy (szkoły lub placówki), np. w postaci odpowiedzialności za mobbing.  Dla odpowiedzialności uczestnika zebrania za omawiane naruszenie tajemnicy rady pedagogicznej nie jest istotne, czy ujawnienie informacji uwłaczającej dobru osobistemu ucznia lub innej osoby wymienionej w przepisie rzeczywiście dobro to naruszyło. Istotne jest nawet potencjalne naruszenie.

Prawo do informacji publicznej a protokoły rady pedagogicznej. 

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, nie precyzuje kwestii udostępniania protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej. Jednakże w rozumieniu tejże ustawy, protokoły będą danymi publicznymi stanowiącymi informację publiczną. Aby uzyskać taki dokument należy złożyć wniosek – rozpoznawany w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – musi zawierać uzasadnienie i wskazywać na tzw. interes prawny w jego uzyskaniu. 

O udostępnieniu go, bądź nie, decyduje przedstawiciel organu, w którego posiadaniu znajduje się dany dokument (w przypadku protokołów jest to dyrektor szkoły) i rozpoznając wniosek złożony w tym przedmiocie ma obowiązek podjęcia działania w postaci udzielenia informacji bądź wydania odmownej decyzji. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, w art. 5, przewiduje konkretne sytuacje, w których organ może odmówić udzielenia informacji (gdy dotyczy informacji niejawnych, tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa). Rozpoznając wniosek organ winien więc ustalić, czy nie zachodzą okoliczności ograniczające dostępność do informacji publicznej i wydać odpowiednią decyzję.

O ile, w świetle przepisów możesz wnosić o przekazanie tych protokołów, to ważny jest też cel, dla którego mają one być wykorzystane. Logicznym jest, że musi być to przyczyna prawdziwa, ale i dyplomatyczna. Pamiętaj, że organ może odmówić przekazania protokołu. Nie dziw się więc, gdy napiszesz, że chcesz za ich pomocą udowodnić mobbing w szkole, organ może Tobie odmówić do nich dostępu.

Wówczas nadal nie jesteś na straconej pozycji, bo możesz żądać ich przez Sąd.
A przed Sądem nie można ukryć żadnego dokumentu, o ile służy udowodnieniu Twojej sprawy. 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: