16.03.2014

141 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Przeczytałam dzisiaj artykuł, w którym Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w wywiadzie dla Dziennika „Gazety Prawnej” (25.02.br.) stwierdziła, że „w efekcie obowiązywania Karty Nauczyciela dyrektor nie jest w stanie zwolnić złych nauczycieli, stąd konieczne są zmiany tej ustawy, czy wręcz jej likwidacja”. Wypowiedź ta nie tylko wywołała lawinę komentarzy, ale okazuje się, że nie do końca jest zgodna z przepisami. Karta Nauczyciela przewiduje bowiem minimum 10 sposobów rozwiązania umowy z nauczycielem. Tryb rozwiązania umowy z nauczycielem zależy od jego stopnia awansu zawodowego. Pozwól, że przybliżę te sposoby na razie ogólnie, rozwijając je w późniejszych wiadomościach 🙂

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić na wniosek nauczyciela, z powodu okresowej niezdolności do pracy, z powodu niezdolności do wykonywania pracy nauczyciela, jak również z powodu uzyskania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy. Kolejno może nastąpić w związku z cofnięciem skierowania do nauczania religii, jak również ma mocy porozumienia stron. Nauczyciel mianowany może również utracić zatrudnienie, gdy nie usprawiedliwi swojego niezgłoszenia się na badanie okresowe lub kontrolne oraz gdy upłynie okres, do którego mógł przebywać na urlopie bezpłatnym.

O czym na pewno wiesz, nauczyciel może być zatrudniony również  na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Karta Nauczyciela pozwala na to jedynie w ściśle określonych przypadkach (zgodnie z art. 10 ust. 4 i 6 KN). Dotyczą one zatrudnienia nauczyciela kontraktowego (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy) lub w przypadku braku możliwości zatrudnienia nauczyciela mianowanego bądź dyplomowanego w pełnym wymiarze zajęć. Umowy na czas nieokreślony nie można zawrzeć z nauczycielem stażystą.

Wiążą się z tym szczególne zasady rozwiązania takiej umowy. Nastąpi to wówczas, gdy nauczyciel utraci zdolność do wykonywania pracy, uzyska negatywną ocenę pracy, zostanie cofnięte jego skierowanie do nauczania religii oraz nie usprawiedliwi on swojej nieobecności na badaniach okresowych lub kontrolnych.  Przepisy Karty Nauczyciela dopuszczają rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem. W oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę musi zostać wskazana przyczyna rozwiązania tej umowy oraz zachowany okres wypowiedzenia. Przepisy dopuszczają także rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, z powodu okresowej niezdolności do pracy (powyżej 182 dni – art. 53 Kp) oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia (jedynie w tym wypadku – nauczyciel mianowany i dyplomowany odpowiada dyscyplinarnie – ściśle według przepisów Karty).

Jak zapewne wiesz, nauczyciela w wyjątkowych sytuacjach można zatrudnić na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. Również tutaj może to nastąpić w ściśle określonych przypadkach, na mocy art. 10 ust. 7 KN. Może to nastąpić w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.

Wspomnę także, że zgodnie z art. 10 ust. 8 KN, nie można nawiązać stosunku pracy na czas nieokreślony z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt. 2-5 KN. Wskazane warunki to: pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych,  nietoczenie się przeciwko nauczycielowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego, lub postępowania o ubezwłasnowolnienie, niekaranie za przestępstwo popełnione umyślnie oraz posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska.  Nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony można zwolnić, jak zawsze za porozumieniem stron, jak również w trzech przypadkach – w oparciu o konstrukcję z kodeksu pracy. Są to rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia oraz wraz z upływem czasu, na który umowa była zawarta (o ile nie dotyczy to nauczyciela kontraktowego do którego nie ma zastosowania art. 10 ust. 7 KN).

Stosunek pracy z nauczycielem może ulec rozwiązaniu także z powodu zmian organizacyjnych szkoły (zgodnie z art. 20 KN). Ma to miejsce w związku z całkowitą lub częściową likwidacją szkoły, zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, zmianami planu nauczania uniemożliwiającymi dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Podobnie, gdy szkoła zostanie przejęta przez inną placówkę oświatową czy przekazana osobie fizycznej lub prawnej (zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty – art. 71).

Umowa z nauczycielem wygasa również z mocy prawa (na mocy art. 23 KN). Następuje to wówczas, gdy nauczyciel nie przystąpi do pracy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, bądź upłynie okres, w którym nauczyciel pozostaje w stanie nieczynnym. W powiązaniu z postępowaniem karnym bądź dyscyplinarnym przyczynami wygaśnięcia stosunku pracy są tymczasowe aresztowanie nauczyciela czy upływ trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności, czy też prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utrata pełnej zdolności do czynności prawnych. Ten sam skutek wywołuje również prawomocne ukaranie nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym i jego śmierć. Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa nie wymaga nawet jednostronnego oświadczenia woli.

Jak widzisz, nie mogę się zgodzić z Panią Minister Rostkowską, że rzekomy „brak możliwości do zwolnienia złego nauczyciela sprawia, że ustawa nauczycielska wymaga zmiany, bądź likwidacji”. Możliwości rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem jest wiele, tylko trzeba umiejętnie z nich korzystać.

A Ty co o tym myślisz nauczycielu czy dyrektorze? 🙂

{ 141 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kazimierz 11 kwietnia, 2014 o 13:38

Czy wobec tego należy rozumieć, że z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na podstawie umowy na czas nieokreślony można rozwiązać stosunek pracy na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy ? Mam wrażenie, że art. 27 ust. 2 Karty Nauczyciela wyłącza taka możliwość, gdyż reguluje wyczerpująco przypadki rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela kontraktowego w razie jego niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.

Odpowiedz

Karolina Sikorska 11 kwietnia, 2014 o 14:38

Dziękuję bardzo za komentarz. W sprawach, w których Karta Nauczyciela wyraźnie reguluje daną kwestię stosujemy wprost jej przepisy. Dopiero, gdy takiej regulacji nie ma, art. 91 c KN odsyła nas do Kodeksu Pracy.

Odpowiedz

adwokat Iwo Klisz 20 kwietnia, 2014 o 17:15

Prowadziłem ostatnio ciekawą sprawę związaną z tematem. Postawiłem tezę, że z nauczycielem nie można zawrzeć typowej umowy o pracę na zastępstwo. Umowy mogą być zawarte na czas określony lub nieokreślony. Dodatkowo, uznałem, że nie można rozwiązać umowy zawartej na czas określony przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Tą ostatnią tezę znalazłem w pewnym orzeczeniu SN. Jak wygląda to z praktycznego punktu widzenia? Pytam, bo pewnie częściej ma Pani z tym styk niż ja.

Odpowiedz

Karolina Sikorska 20 kwietnia, 2014 o 18:10

Dziękuję za komentarz. Postawił Pan bardzo ciekawą tezę :). Chętnie zapoznałabym się ze stanem faktycznym i rozstrzygnięciem w sprawie.
Odpowiadając przyznaję, że umowa z nauczycielem może być zawarta jedynie na czas określony lub nieokreślony. Jednak Karta Nauczyciela, a i praktyczne do niej podejście, pozwalają na zatrudnienie nauczyciela na czas określony – czas zastępstwa – ze wskazaniem zastępstwa za konkretnego nauczyciela (winien zostać wskazany z imienia i nazwiska). Jednak jedynie wówczas, gdy wymagają tego względy organizacyjne.
Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zawartej na czas określony może nastąpić jedynie wówczas, gdy w umowie została przewidziana taka możliwość.

Odpowiedz

Dariusz 29 kwietnia, 2015 o 07:50

Syn ma umowę o pracę na czas określony do 31.08.2015 roku ale jak mam interpretować poprzedni wpis że w umowie o pracę powinien być zapis że można rozwiązać umowę z nauczycielem może nastąpić wówczas, gdy w umowie zostala przewidziana taka możliwość. A jeżeli nie ma takiego zapisu to co wtedy? Czy syn może się odwoływać? Bo dyrektor w nowym planie organizacyjnym nie przewidział do niego pracy, ale na RP powiedział że na to stanowisko pracy jest wakat. Co mam zrobić jeżeli wymaga to konsultacji z panią jestem w stanie ponieść koszty porady prawnej

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 maja, 2015 o 10:28

Szanowna Pani, poproszę o kontakt e-mailowy celem udzielenia porady prawnej. Ważne jest, jaki stopień awansu zawodowego ma syn oraz czy jest to jego pierwsza praca w szkole? Pozdrawiam i czekam na kontakt.

Odpowiedz

Dariusz 6 maja, 2015 o 13:24

Nauczyciel stazysta i jest to jego pierwsza praca wogóle pierwsza po po studiach

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 24 maja, 2015 o 18:48

To w takich wypadkach umowa zawsze zawierana jest na okres jednego roku. Dyrektor ma prawo także zwolnić takiego nauczyciela. Może syn powinien złożyć wniosek o kontynuowanie zatrudnienia w tej szkole? Czy to uczynił?

Odpowiedz

Dariusz 1 czerwca, 2015 o 05:25

Tak syn złożył podanie. I mam nadzieję że wszystko idzie w dobrym kierunku że będzie miał tą pracę. Czy wtedy musi być już umowa na czas nieokreślony?

jola 12 maja, 2015 o 22:23

nauczyciel ma przyznaną emeryturę i jest zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu na czas nieokreślony. Jak rozwiązać umowę z nauczycielem w związku ze zmianami organizacyjnymi – zmniejszenie godzin pracy o 1/2 etatu.
Bardzo proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 maja, 2015 o 13:52

Szanowna Pani, w takiej sytuacji rozwiązanie umowy o pracę nie będzie miało jakiejś szczególnej konstrukcji. Podstawą rozwiązania umowy będzie art. 20 ust. 1 pkt. 2 a zgodnie z obowiązującymi w szkole kryteriami jego wybór do zwolnienia będzie uzasadniony tym, iż posiada inne źródło utrzymania. W kwestii tej wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21.09.2009 roku (sygn. akt II PZP 13/08)stwierdzając, iż możliwe jest wytypowanie do zwolnienia nauczyciela, który nabył prawa emerytalne jeśli jest to uzasadnione zmianami organizacyjnymi. W razie potrzeby zapraszam do kontaktu celem przygotowania dokumentu rozwiązania umowy o pracę.

Odpowiedz

Elżbieta 14 maja, 2015 o 19:25

Dzień dobry,
trafiałam tu z przypadku i bardzo mi się tu podoba 🙂
Jeśli dobrze rozumie umowa z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym w pełnym wymiarze godzinowym, na czas nieokreślony- ,,może ulec rozwiązaniu także z powodu zmian organizacyjnych szkoły (zgodnie z art. 20 KN). Ma to miejsce w związku z całkowitą lub częściową likwidacją szkoły, zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, zmianami planu nauczania uniemożliwiającymi dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Podobnie, gdy szkoła zostanie przejęta przez inną placówkę oświatową czy przekazana osobie fizycznej lub prawnej (zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty – art. 71)”.

Czy to oznacza, że jeśli brakuje etatu/ godzin dla takiej osoby to można:
1. zastosować wypowiedzenie zmieniające (na mniejszy wymiar etatu) i jeśli wyrazi zgodę, to od nowego r.szkolnego ma zmieniony wymiar etatu (na mniejszy), – jeśli nie zgadza się -umowa się rozwiązuje z dniem 31.08 danego roku lub przechodzi w stan nieczynny?
2. czy należy wypowiedzieć umowę takiemu nauczycielowi- na 3 msc i od nowego r.szkolnego zawrzeć umowę na część etatu?
Będę wdzięczna za informacje.

Pozdrawiam serdecznie,

Odpowiedz

Sylwia 19 maja, 2015 o 22:13

Witam. Czytając ten artykuł zastanawiam się nad swoją sytuacją. Otóż, jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony w przedszkolu (od września 2014). Jest to moja 3 umowa o pracę (poprzednie na czas zastępstwa oraz na rok). Dowiedziałam się, że naczelnik oświaty chce ze mną rozwiązać umowę i odebrać stopień awansu zawodowego (nauczyciel kontraktowy) ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji. Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą z wczesnoszkolną. Przy podpisywaniu poprzednich umów podobno wszystkie dokumenty były sprawdzane przez kadrową, która konsultowała się z kuratorium i poprzednio było wszystko w porządku. Teraz po 9 miesiącach ktoś dopatrzył się, że jednak nie moge pracować w przedszkolu. Na studiach stwierdzono, że na tym kierunku mam odpowiednią ilość godzin zajęć kierunkowych. I PODOBNO w kuratorium wyrażono na to zgodę. Czy teraz można cofnąć mi umowę i stopień awansu? Moim zdaniem jest to nie dopełnienie obowiązków przez kadrową, czy inną osobę która się tym zajmowała. Ja przedstawiłam wszystkie dokumenty przy podejmowaniu pracy. Czy jest teraz możliwość, żebym to ja była ukarana za błędy innych osób?

Odpowiedz

Sylwia 19 maja, 2015 o 22:14

Zapomniałam dodać, że zaproponowano mi umowę na zastępstwo, o ile kuratorium wyrazi na to zgodę.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 maja, 2015 o 13:24

Szanowna Pani, niestety organ prowadzący ma prawo weryfikacji Pani kwalifikacji. Może je również zakwestionować, a wówczas Pani stosunek pracy wygasa, zgodnie z treścią art. 26 KN. Generalnie pedagogika wczesnoszkolna nie uprawnia do pracy w przedszkolu, można jednak wystąpić do władz uczelni o wydanie zaświadczenia o ilości godzin kierunkowych i przedłożyć je do kuratorium. Umowę na zastępstwo proponuję wziąć, chyba że znajdzie Pani możliwość pracy w zawodzie. Pozdrawiam i w razie potrzeby zapraszam do kontaktu.

Odpowiedz

Kama 26 maja, 2015 o 23:11

Witam
Czy dyrektor ma prawo zwolnić nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas nieokreślony zatrudniając jednoczesnie drugiego nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas określony?
Decyzję tłumaczy tym, ze ten drugi zatrudniony jest na zastępstwo a zastępowany nauczyciel jeszcze nie wrócił do pracy?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 maja, 2015 o 00:43

Osobiście bardzo mi się ta sytuacja nie podoba. Proszę o kontakt i przesłanie umowy o pracę celem jej konsultacji.

Odpowiedz

Magdalena 28 maja, 2015 o 22:02

Witam ,
„Kama” to moja przyjaciółka i pisała o mojej sytuacji. Przesłałam na adres e-mailowy kancelarii kilka szczegółów dotyczących sprawy no i oczywiście umowę o pracę.
Będę wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Kama 8 czerwca, 2015 o 21:28

Witam
Prowadzę grupę mieszaną w proporcji 1/3 dzieci sześcioletnich i 2/3 dzieci pięcioletnich.
Organ prowadzący wyznaczył dla nauczycieli pracujacych w takich oddzialach pensum 24 godziny tygodniowo. Karta Nauczyciela nie przewiduje takiego pensum …czytałam orzecznictwo SN w tej sprawie…Jakie mam szanse i dokąd zwrócić sie o rekompensatę za zawyżenie pensum?
Z poważaniem
Kama

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 czerwca, 2015 o 23:41

Witam Panią, aby skonsultować Pani sprawę zapraszam do skorzystania z indywidualnej porady prawnej, niezbędna jest analiza dokumentów i uchwała organu prowadzącego szkołę.

Pozdrawiam,

Odpowiedz

Alicja 24 czerwca, 2015 o 09:35

Witam
Od 1 września 2014 r. jestem zatrudniona na zastępstwo za nauczycielkę, która przebywała najpierw na urlopie macierzyńskim, potem na niewykorzystanym z 2014 r. urlopie wypoczynkowym. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Z otrzymanej pensji na początku czerwca 2015 r. wynika, że szkoła zaplanowała zatrudnić mnie tylko do końca okresu trwania zajęć dydaktycznych, czyli do 26.06.2015 r. Ja osobiście nie wiem, kiedy do pracy wraca ta nauczycielka – czy 27.06. i od razu rozpoczyna kolejny urlop wypoczynkowy, czy dopiero 1 września. Od 23 czerwca do 30 czerwca 2015 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim. W jaki sposób szkoła powinna ze mną rozwiązać stosunek pracy, jeśli do 22 czerwca włącznie nie otrzymałam wypowiedzenia na piśmie z zachowaniem trzydniowego okresu tegoż wypowiedzenia?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 25 czerwca, 2015 o 11:01

Witam, wypowiedzenie w przypadku umowy zawartej na zastępstwo jest 3 dniowe i nie zawiera regulacji szczegółowych. Tak więc, jak nauczycielka, którą Pani zastępuje wróci do pracy to Pani powinna otrzymać rozwiązanie umowy. W przypadku, gdy nie wróci obecnie to Pani powinna otrzymywać wynagrodzenie za czas jej nieobecności.

Odpowiedz

Alicja 28 czerwca, 2015 o 18:30

W trakcie rozmowy telefonicznej dowiedziałam się, że żadnego wypowiedzenia nie otrzymam, jestem zatrudniona do 26.06., ponieważ do tego dnia zastępowana nauczycielka ma zwolnienie z pracy i, że ten sposób rozwiązywania umowy jest zgodny z prawem i praktykowany od wielu lat w tej szkole. Czy rzeczywiście można w ten sposób rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na zastępstwo, bez wypowiedzenia ( w umowie nie mam podanej daty zakończania pracy, tylko informację kogo zastępuję)? Jakie konsekwencje dla mnie wynikają z takiego zakończenia pracy w szkole?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 29 czerwca, 2015 o 13:31

Umowa na zastępstwo musi zostać rozwiązana – nie wygasa z mocy prawa. Jeśli nie zostanie rozwiązana to dojdzie do niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy i będzie Pani przysługiwało prawo domagania się odszkodowania za 3 dni robocze na drodze postępowania sądowego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Alicja 11 lipca, 2015 o 21:36

Dziękuję za dotychczasowe porady. Chciałam się jednak upewnić, czy właściwie rozwiązano ze mną stosunek pracy, jeżeli w umowie miałam wskazaną osobę, którą zastępuję, a nie czas od kiedy do kiedy pracuję. W Świadectwie pracy wysłanym do mnie listem zwykłym w pkt 3 napisano: ” Stosunek pracy ustał w wyniku: wygaśnięcia umowy zawartej na czas określony ( art.30 par.1 pkt 4 Kodeksu pracy)”. Przypominam, że nie otrzymałam pisemnego wypowiedzenia. I jeszcze jedno pytanie. Od kiedy, w moim przypadku ( świadectwo odebrane ze skrzynki pocztowej), liczy się te 7 dni, w czasie których przysługuje mi prawo wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa?

Karolina Sikorska-Bednarczyk 13 lipca, 2015 o 14:03

Tak , była Pani prawidłowo zatrudniona.
Termin 7 dniowy do sprostowania świadectwa pracy liczony jest od dnia doręczenia Pani owego świadectwa.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magda 30 czerwca, 2015 o 12:00

Szanowna Pani, jestem nauczycielem kontraktowym na umowie o pracę na czas nieokreślony. Zmieniam miejsce zamieszkania na inne miasto, oodalone o 100km i chciałabym poszukać tam pracy, jednak nie zdążyłam złozyć wypowiedzenia do 31.05., bo po prostu nie wiedziałam jeszcze, ze do tej przeprowadzki dojdzie. Dyrektor w pierwszym momencie zgodził się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31.08., jednak z przepisów KN wynika,iż takie rozwiązanie można zastosować tylko w stosunku do nauczyciela mianowanego. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy może będę musiała dojeżdżać do pracy 100km? Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 1 lipca, 2015 o 23:54

Tak, jest możliwe przeniesienie nauczyciela do szkoły w innej miejscowości. Szczegóły mogę podać po zapoznaniu się z wpisem „zasady udzielania porad prawnych” i kontakcie indywidualnym.

Odpowiedz

Ula 14 lipca, 2015 o 08:47

Witam, szukałam odpowiedzi w internecie na pewne pytanie ale nigdzie jej nie znalazłam, czy można zatrudnić nauczyciela mianowanego na zastępstwo za nauczyciela kontraktowego, słyszałam,że to może być przeszkoda typu finansowego.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 lipca, 2015 o 01:34

Witam, można zatrudnić go na zastępstwo, ale musi mieć wynagrodzenie zgodne ze swoim stopniem awansu zawodowego. Albowiem zatrudnienie nauczyciela i wysokość jego wynagrodzenia związane są ze stopniem awansu zawodowego, a nie z tym na jakim stanowisku jest zatrudniony. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Emilia 6 sierpnia, 2015 o 10:45

Witam! Nauczyciel mianowany zatrudniony na umowie o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 4/18 etatu. W nowym roku szkolnym brak dla niego godzin, powinien otrzymać wypowiedzenie do koń ca maja, ale poszedł na zwolnienie lekarskie na którym przebywa nadal. Czy jak wróci ze zwolnienia lekarskiego w trakcie roku szkolnego mogę z nim rozwiązać umowę o pracę czy muszę czekać do maja następnego roku? Jeśli tak to na jakiej podstawie. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 sierpnia, 2015 o 20:47

Szanowna Pani, wnioskuję, że jest Pani Dyrektorem Szkoły zapraszam więc do kontaktu indywidualnego. Odnosząc się do powyższego problemu to obecnie trzeba czekać do kolejnego maja. Jak nie będzie dla owego nauczyciela godzin musi otrzymywać wynagrodzenie za ową ilość godzin i może pozostawać do dyspozycji dyrektora. Zwolnić go obecnie nie można. Jednak na przyszłość proszę pamiętać, że w oparciu o art. 20 KN i obowiązujące orzecznictwo jest możliwość rozwiązania umowy z nauczycielem nawet wówczas, gdy przebywa on na zwolnieniu lekarskim. Może ten nauczyciel, skoro przebywa tyle na zwolnieniu lekarskim winien skorzystać z prawa do urlopu dla poratowania zdrowia?! pozdrawiam.

Odpowiedz

Emilia 7 sierpnia, 2015 o 13:22

Dziękuję za odpowiedź. Myślę jednak,że w stosunku do tego nauczyciela mogę zastosować art.27 KN a nie art.20. No i niestety z urlopu dla poratowania zdrowia nie może skorzystać bo jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 7 sierpnia, 2015 o 13:31

Aby zastosować art. 27 KN niezdolność do pracy nauczyciela musi trwać ponad rok lub lekarz musi stwierdzić niezdolność nauczyciela do pracy. Występuje taka okoliczność?

Odpowiedz

Emilia 28 sierpnia, 2015 o 07:51

Niestety roku jeszcze nie choruje, ale jeżeli będzie kontynuował to rok minie w maju. Co do art.20 to wydaje mi się, może się mylę, że dotyczy nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Elzbieta 17 sierpnia, 2015 o 22:44

Witam, proszę o pomoc. Od 1 września zatrudniam nauczyciela ktory ma kwalifikacje ale to jego pierwsza praca będzie jako stażysta. Wszędzie czytam ze mogę zatrudnić tylko na rok. Nie ma opcji aby nauczyciel dostał umowe odrazu na czas nieokreślony ? Dodam że nauczyciel napewno zostanie w placówce jest wolny wakat. Proszę o odpowiedź

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 sierpnia, 2015 o 12:35

Szanowna Pani, tak, nauczyciela po raz pierwszy zatrudnianego w szkole zatrudnia się jedynie na rok. Jednak nie ma przeszkód, aby zatrudnić go od razu na czas nieokreślony. Zależy to bowiem od decyzji dyrektora, czy chce korzystniej niż w przepisach ukształtować stosunek pracy nauczyciela. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Elzbieta 19 sierpnia, 2015 o 12:56

To na jakiej zasadzie mam nawiązać umowę na czas nieokreślony ? Jak dostosować się do zapisu: „Nauczyciel stażysta nie może otrzymać umowy na czas nieokreślony, Karta Nauczyciela wymusza żeby była to umowa na jeden rok szkolny.”

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 sierpnia, 2015 o 13:11

Szanowna Pani, albowiem pracodawca zgodnie z art. 18 K.p. może korzystniej ukształtować stosunek pracy nauczyciela. Wykładnia gramatyczna Karty Nauczyciela i zwrot „zatrudnia się” wskazuje, iż taki jest nakaz ale nie zakaz. W przepisie nie ma zakazu zatrudnienia na czas nieokreślony.

Odpowiedz

Joanna 31 sierpnia, 2015 o 08:48

Witam, czy gdy pracownik (w konkretnej sprawie nauczyciel kontraktowy, umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony) przebywał na urlopie wychowawczym, a zgodnie z decyzją dyrektora placówki udzielono mu urlopu do dnia 31 sierpnia 2015 roku, nie stawił się u pracodawcy w dniu chociażby 1 września 2015 r. (wymagane skierowanie na badania i poddanie się badaniom w celu dopuszczenia do pracy), czy w takiej sytuacji można zwolnić tego nauczyciela dyscyplinarnie ?? Czy gdyby się stawił w pracy, to można wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia i jako przyczynę podać utratę zaufania (w czasie, gdy pracownik przebywał na urlopie wychowawczym wyszły na jaw liczne ciężkie przewinienia z jego strony).

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 31 sierpnia, 2015 o 23:36

Wlos mi sie na glowie zjezyl …. Nauczyciela mianowanego mozna zwolnic jedynie zgodnie z przepisami okreslonymi w Karcie Nauczyciela, art. 20 KN i 23 KN. I nie mozna tego zrobic we wrzesniu, a jedynie w maju, gdyz okres wypowiedzenia – o ile nie jest to z powodu choroby i orzeczen Komisji dyscyplinarnej – musi uplynac w dnu 31.08. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Kasia 9 września, 2015 o 19:46

Witam, zwracam się do Pani z takim problemem… 31.08.2015r podpisałam umowę na czas określony jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Zanosiłam oczywiście wcześniej swoje wszystkie dokumenty suplementy dyplomów i cv. Po rozpoczęciu pracy w dniu 7.09 pani dyrektor wezwała mnie na rozmowe iż nie dopatrzyła się tego że nie mam odpowiednich kwalifikacji do pracy w przedszkolu. Mam skończony licencjat z pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i magistra z pedagogiki szkolnej. Moje pytanie jest następujące czy w zwiazku z tym dyrektor może mnie zwolnić? Czy mogę pracować ale nie robić awansu ?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 10 września, 2015 o 00:18

Szanowna Pani, proszę wybaczyć, ale indywidualnej porady to mogę udzielić jedynie po skontaktowaniu się i przesłaniu umowy oraz jej opłaceniu. W razie zainteresowania proszę o kontakt przez formularz. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Urszula 18 września, 2015 o 08:53

Witam serdecznie
Jestem zatrudniona w szkole na stanowisku administracyjno -biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy, pracuję w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku . Na odrębną umowę o pracę jestem zatrudniona jako nauczyciel (umowa na czas nieokreślony z nauczycielem mianowanym od 01.09.2015 r. w wymiarze 11,85/18 etatu na podstawie art. 10 ust. 6 KN, wcześniej jako nauczyciel kontraktowy byłam zatrudniana przez 10 lat na umowy na czas określony). Jako nauczyciel pracuję zgodnie z rozkładem lekcyjnym od godz. 15.05 do 16.40 od poniedziałku do piątku oraz w niektóre soboty po 2-3 godziny lekcyjne ucząc na kierunkach zaocznych ( soboty nie są dniami mojej pracy administracyjnej). Mam więc zawarte dwie odrębne umowy, jedną na podstawie KP, drugą na podstawie KN, przedmiotem każdej z nich są prace odmienne rodzajowo, wykonywanie pracy nauczyciela nie koliduje z moim podstawowym zatrudnieniem na stanowisku administracyjnym, mam odrębnie ustalony wymiar czasu dla każdego stosunku i odrębne wynagrodzenie z każdego z nich oraz wymiar urlopu wypoczynkowego. Moja praca na stanowisku nauczyciela nie stanowi więc również pracy w godzinach nadliczbowych, nie wiążę się także z łamaniem przez pracodawcę mojego prawa do dobowego i tygodniowego odpoczynku.
Niestety w połowie września organ prowadzący powiadomił dyrektora szkoły , iż nie wyraża zgody na łączenie pracy na stanowisku administracyjnym ze stanowiskiem nauczyciela w tej samej szkole, uzasadniając to niemożliwością pogodzenia zakresu obowiązków na tych dwóch stanowiskach oraz ich odpowiedzialnością (nadmieniam, że dyrektor o taką zgodę nie występował). W tej sytuacji mam pytanie:
1. Na jakiej podstawie i kiedy dyrektor może ze mną rozwiązać umowę o pracę jako z nauczycielem, która została zawarta 01.09.2015 r. (obecnie jest 18.09.2015 r.) i czy w ogóle może na podstawie stanowiska zajętego przez organ prowadzący
2.Czy organ prowadzący może dyrektorowi jako kierownikowi zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami nie wyrazić zgody na moje zatrudnienie na dwóch stanowiskach pracy, mimo, iż wcale o taką zgodę nie prosił
3. Czy organ prowadzący może ingerować w sprawy zatrudniania i zwalniania pracowników przez dyrektora, które należą do jego kompetencji
3. Czy na pewno zatrudnienie mnie na tych dwóch stanowiskach jest zgodne z przepisami prawa (nadmieniam, że dyrektorowi bardzo zależy na zatrudnieniu mnie jako nauczyciela chciałby mieć jednak mocne argumenty w ręku do walki z organem prowadzącym)

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 28 września, 2015 o 23:46

Szanowna Pani, proszę wybaczyć, ale indywidualnej porady to mogę udzielić jedynie po skontaktowaniu się i przesłaniu umowy oraz opłaceniu porady prawnej. W razie zainteresowania proszę o kontakt przez formularz. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa 5 października, 2015 o 17:07

Witam,
jestem nauczycielem stażystą zatrudnionym na zastępstwo od 1.09 do końca czerwca. Zmieniam miejsce zamieszkania i będę miała za daleko do pracy. Rozumiem że obowiązuje mnie 3 dniowy okres wypowiedzenia. Czy w ogóle moge złożyć wypowiedzenie i czy zostanie ono przyjęte skoro w umowie nie ma mowy o rozwiązywaniu czy wypowiadaniu umowy?
Proszę o szybką odpowiedź na maila (ewa1510@o2.pl, bo sprawa pilna.
Pozdrawiam i dziękuję! Ewa

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 października, 2015 o 10:32

Szanowna Pani, na komentarze odpowiadam w komentarzach lub wcale, gdy dotyczą kwestii objętej poradą prawną. W Pani przypadku przysługuje Pani 3 dniowy okres wypowiedzenia i może je Pani złożyć w każdej chwili, bez względu na to, że nie zostało to określone w umowie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

karolina 27 listopada, 2015 o 18:51

Jestem nauczycielem stażystą zatrudnionym na zastępstwo od 1.09 do końca czerwca. Jednak chcę zrezygnować z tej pracy bo nie nadaję się na nauczycielkę. Jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia i jak wygląda rozwązanie umowy?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 16:01

Szanowna Pani, dziękuję za Pani komentarz. Na takie pytania jednak odpowiadam jedynie w formie odpłatnej porady prawnej. Pozdrawiam i zapraszam 🙂

Odpowiedz

Anna 27 listopada, 2015 o 23:54

Witam,ma problem i chciałabym prosić o radę. Od 2dni przebywam na zwolnieniu lek.ze względu na problemy o podłożu psychosomatycznych.zwolnienie jest wystawione przez psychiatrę do dnia 14 grudnia.Jednakze nie będę w stanie wykonywać swojej pracy ze względu na pogorszenie mojego stanu. Dyrekcja zaproponowała mi wzięcie urlopu zdrowotnego do czerwca 2016. Jednak doszły mnie słuchy, ze ponoć najnowsze przepisy mówią, ze nauczyciel przebywając na urlopie zdrowotnym moze być zwolniony.czy tak faktycznie jest?czy korzystniej byłoby mi przedłużać L4 aż do czerwca czy zdecydować sie na urlop zdrowotny.jestem naucz. Kontraktowym w ostatnim roku awansu na mianow. I mam umowę na czas nieokreślony.
Dziekuje z góry za pomoc.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 16:01

Szanowna Pani, dziękuję za Pani komentarz. Na takie pytania jednak odpowiadam jedynie w formie odpłatnej porady prawnej. Pozdrawiam i zapraszam 🙂

Odpowiedz

Janusz 29 listopada, 2015 o 15:07

Dzień dobry,

jestem nauczycielem zatrudnionym na umowie na zastępstwo na czas określony – do końca semestru. W umowie o pracę jest napisane, że odstąpienie od umowy może nastąpić z trzydniowym wyprzedzeniem. Podejmując pracę dostałem jednak jeszcze jeden dokument, „informację o warunkach zatrudnienia”, w którym napisane jest, że okres wypowiedzenia regulowany jest przez art.20-6 Karty Nauczyciela, a tam nie ma nic o 3-dniowym okresie wypowiedzenia. Czy mimo wszystko mogę złożyć wypowiedzenie jedynie 3 dni przed planowanym odejściem z pracy?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 15:57

Szanowny Panie, dziękuję za Pana komentarz. Na takie pytania jednak odpowiadam jedynie w formie odpłatnej porady prawnej. Pozdrawiam i zapraszam 🙂

Odpowiedz

Marta 29 listopada, 2015 o 19:04

Witam! Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy ( nauczyciel dyplomowany) otrzymał wypowiedzenie na początku września br. z uwagi na utratę zaufania dyrektora . Wydaje mi się , ze wypowiedzenie powinno być dostarczone do 31 maja. Nauczyciel nie wniósł sprawy do sądu ( w wypowiedzeniu podano błędnie miejscowość gdzie można złożyć odwołanie do sądu). Czy można to zrobić po upływie 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, czy obecnie należy czekać na dokument rozwiązujący umowę i wtedy ( w jakim terminie?) odwołać się do sądu pracy?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 grudnia, 2015 o 15:57

Szanowna Pani, dziękuję za Pani komentarz. Na takie pytania jednak odpowiadam jedynie w formie odpłatnej porady prawnej. Pozdrawiam i zapraszam 🙂

Odpowiedz

Jagoda 2 stycznia, 2016 o 20:51

Dzień dobry,
Jestem nauczycielem- robię staż od 09.09.15r Stanowisko nauczyciel-logopeda, wymiar zatrudnienia w ZSP (8h przedszkole, 8 h szkoła) umowa do 30.06.2016. Okres wypowiedzenia wg umowy 3 dni.
Prosze o informację- czy w każdej chwili mogę złożyć wypowiedzenie?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 stycznia, 2016 o 12:49

Dzień dobry, czyli wygląda na to, że jest to umowa na zastępstwo. Jeśli tak, to muszą być 3 dni robocze pełne. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Paula 18 stycznia, 2016 o 12:02

Witam,
Mam pytanie odnośnie tego, czy jeśli jestem nauczycielem zatrudnionym na czas określony od listopada do końca czerwca, to czy moge rozwiązać taką umowę? np za porozumieniem stron albo za wypowiedzeniem? jestem nauczycielem rozpoczynającym pracę w tej szkole, a nie nauczycielem kontraktowym,. W umowie nie mam wspomniane o okresie wypowiedzenia. Przepracowałam tam faktycznie tylko miesiać bo złamałam noge a teraz chciałabym zmienić prace (mam propozycje) bo dojazdy są dalekie i bardzo uciązliwe.
Czekam niecierpliwie na odpowiedz i pozdrawiam

Odpowiedz

Paula 18 stycznia, 2016 o 12:04

Dodam tylko, że jestem zatrudniona na Karte Nauczyciela

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 18 stycznia, 2016 o 19:44

Szanowna Pani, na zadane przez Panią pytania odpowiadam jedynie w formie usługi prawnej, gdyż konieczna jest analiza Pani umowy o pracę. Jeśli jest Pani zainteresowana to proszę o kontakt. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 18 stycznia, 2016 o 19:45

Szanowna Pani, na zadane przez Panią pytania odpowiadam jedynie w formie usługi prawnej, gdyż konieczna jest analiza Pani umowy o pracę. Jeśli jest Pani zainteresowana to proszę o kontakt. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 lutego, 2016 o 22:26

Szanowna Pani, nie widzę Pani umowy, więc nie mogę na to pytanie odpowiedzieć. Życzę zdrowia i pozdrawiam.

Odpowiedz

Justyna 22 stycznia, 2016 o 15:11

Witam! Mam pytanie jestem nauczycielem mianowanym, pracuje w szkole gdzie od wrzesnia 2016 r. nie wiadomo czy bedzie tyle pierwszaków, aby mogła być odpowiednia liczba klas dla nauczycieli oddajacych III klasy ( jest ich trzech).Obecnie mam klase pierwsza lecz jesli od wrzesnia bedzie tylko dwie pierwsze to ktos z drugich klas musi oddac jedną klase od IX 2016r, gdyz te nauczycielki ktore koncza trzecie maja duzy staz pracy!Według zasady powinien odpaść ostatni, czy tak?Oczywiście z najmniejszym stażem pracy?! Czy staż pracy i stopień nauczyciela sie liczy i czy wpływa na pracę w kolejnych latach?Proszę o wiadomość.Pozdrawiam!

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 8 lutego, 2016 o 22:03

Szanowna Pani, w takiej sytuacji na terenie szkoły muszą istnieć kryteria doboru nauczyciela do rozwiązania z nim umowy o pracę. I tam proszę szukać odpowiedzi na to pytanie. Ewentualnie w ruchu służbowym zwrócić się do jakiegoś prawnika, aby podpowiedział co zrobić, aby nie rozwiązano z Panią umowy o pracę. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Monika 11 kwietnia, 2016 o 23:23

Witam, jestem nauczycielem mianowanym- zatrudniona na czas nieokreślony- pod koniec maja planuję złożyć wniosek o rozwiązanie umowy z zachowaniem 3 miesiecznego okresu wypowiedzenia. Czy otrzymam w lipcu pieniądze ” na wakacje” iczy należy mi się jakaś część 13-stki ? Za ile miesięcy? Czy dyrektor może mi tych pieniędzy nie wypłacić? Dodam, że obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim- pół rocznym, lecz co 2/3 tygodnie lekarz prowadzący wydłuża zwolnienie ze względu na mój stan zdrowia. Pozdrawiam serdecznie i czekam na odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 kwietnia, 2016 o 13:08

Szanowna Pani, to nie temat na komentarz 🙂 zapraszam do skorzystania z płatnej porady prawnej. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Sandra 18 kwietnia, 2016 o 13:38

Dzień dobry, jestem nauczycielem stażystą moja umowa kończy się 31.09.2016 czy aby szkoła przedłużyła mi umowę do dnia porodu musze być w 3 miesiącu ciąży w dniu zakończenia umowy?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 kwietnia, 2016 o 10:32

Stażysta zawsze jest zatrudniany na rok czasu. Proszę porozmawiać z dyrektorem, czy jest możliwość Pani ponownego zatrudnienia. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Sandra 18 kwietnia, 2016 o 13:56

Dzień dobry, jestem nauczycielem stażystą moja umowa kończy się 31.08.2016 (pomyłka we wcześniejszym wpisie) czy aby szkoła przedłużyła mi umowę do dnia porodu musze być w 3 miesiącu ciąży w dniu zakończenia umowy?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 23 kwietnia, 2016 o 10:31

Szanowna Pani, w pierwszej kolejności raczej przyjrzałabym się prawidłowości Pani zatrudnienia, aniżeli zastanawiała się nad przedłużeniem Pani umowy. Zapraszam więc do kontaktu indywidualnego 🙂 Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Katarzyna 4 maja, 2016 o 09:59

Witam, jestem nauczycielem mianowanym, dyplomowanym,praca na czas nieokreślony, mam uprawnienia emerytalne ( nigdy nie pobierałam emerytury jest zawieszona). W szkole brakuje etatów( likwidacja oddziałów) i dyrektor zaproponował mi przejście na emeryturę. Moje pytanie brzmi , czy może dyrektor rozwiązać ze mną umowę w oparciu o nabyte prawa emerytalne, czy tez w tej sytuacji mam zagwarantowane zwolnienie z art. 20 ust.1 pkt 2 co wiąże się z 6 miesięcznym odszkodowaniem.Drugie pytanie czy przy zastosowaniu art. 20 przysługuje mi tez odprawa emerytalna i kiedy ją składać.
Dziękuje bardzo za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 maja, 2016 o 11:13

Szanowna Pani, to nie temat na komentarz 🙂 zapraszam do skorzystania z płatnej porady prawnej. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Katarzyna 4 maja, 2016 o 15:07

Witam jeszcze raz. Z zainteresowaniem czytałam Pani blog na którym często udziela Pani rożnych porad. Dlatego zadałam pytanie. Proszę napisać jak skorzystać z prywatnej porady i ile kosztuje.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 4 maja, 2016 o 19:20

Szanowna Pani, aby skorzystać z porady prawnej należy napisać e-maila lub skontaktować się przez formularz kontaktowy, opisując swój problem i załączając dokumenty i opłacając na podany rachunek bankowy kwotą 100-200 zł w zależności czego sprawa dotyczy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

małgorzata 17 maja, 2016 o 17:36

witam mam pytanie – jak długo nauczyciel maksymalnie moze byc na L4 – tzn po upływie ilu dni moze dyrektor zwolnic nauczyciela bedacego na L4 bez wypowiedzenia

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 18 maja, 2016 o 17:24

Art. 23 KN – po upływie 182 dni.

Odpowiedz

małgorzata 18 maja, 2016 o 17:59

no dobrze – ale czy to musi byc ciagle 182 dni ? czy jesli jest przerwane np feriami to nalicza sie od nowa ?

Odpowiedz

małgorzata 17 maja, 2016 o 17:37

pytanie dotyczy nauczciela mianowanego zatrdnionego na zasadach mianowania

Odpowiedz

Robert 21 maja, 2016 o 08:04

Jestem nauczycielem zatrudnionym z mianowania, Dyrektor zaproponował mi ograniczenie ilości godzin w roku następnym pouczając na piśmie, że w przypadku odmowy zastosuje art 20 KN. Nie podpisałem na co szef powiedział, że miasto i tak na zwolnienie I ODPRAWĘ się nie zgodzi. Czy faktycznie jeżeli Dyr CHCE zwolnić nauczyciela nie mając dla niego godzin to miasto szuka na siłę dla niego uzupełnienia – art 22? Wbrew woli Dyrektora i nauczyciela, który chce odejść.
Pozdrawiam serdecznie 🙂

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 maja, 2016 o 09:52

Dzień dobry, tak może tak niestety być, że organ prowadzący w myśl art. 22 i 19 KN może znaleźć nauczycielowi zatrudnienie w innym miejscu pracy. Jeśli nauczyciel się nie zgodzi to pozostaje mu rozwiązanie umowy o pracę (złożone przez nauczyciela). Pozdrawiam.

Odpowiedz

Andzelika 21 maja, 2016 o 19:48

Witam. Jestem zatrudniona ma umowę o pracę ma czas określony ma 3 lata. Stopień awansu nauczyciel kontaktowy. Z powodu redukcji etatu otrzymałam po pierwszym roku wypowiedzenie zgodnie z art.20 ust.1. Dyrektor nie poinformował związków zawodowych do których należę przed wręczeniem mi wypowiedzenia. Co robić w tej sytuacji? Dodam, że w szkole są nauczyciele którzy mając umowę na rok dostali kolejny etat na przyszły rok. Proszę o poradę.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 21 maja, 2016 o 21:11

Natychmiast proszę się skontaktować – trzeba się odwoływać do sądu pracy.

Odpowiedz

Ania 25 maja, 2016 o 06:40

Witam serdecznie. Proszę o poradę: nauczycielka podczas urlopu zdrowotnego dostała wypowiedzenie, złożyła wniosek o stan nieczynny. Stan nieczynny miał się rozpocząć od 01.06.2016. Jednak inny nauczyciel dostarczył dokumenty do urlopu zdrowotnego. Co w tej sytuacji? ZNP uważa, iż muszę przywrócić nauczyciela ze zdrowotnego na czas nieokreślony i poinformować o braku prawa do stanu nieczynnego. Ma wejść na miejsce nauczycielki która zdrowotny rozpocznie…
Za wszelką pomoc będę ogromnie wdzięczna.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 25 maja, 2016 o 09:07

Szanowna Pani, stan nieczynny może się rozpocząć od 1 09 a nie od 1.06. Proszę o kontakt indywidualny. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Basia 25 maja, 2016 o 12:21

Witam jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na 9godz na czas nieokreslony .Wlasnie dostalam wypowiedzenie z uzasadnieniem braku oddzialu na przyszly rok.Czy moge w jakis prawny sposob starac sie o przywrocenie godzin w tej szkole?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 25 maja, 2016 o 12:39

Proszę o kontakt indywidualny. Potrzebuję Pani umowy o pracę, ponadto nie udzielam porad prawnych w komentarzach. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna 14 czerwca, 2016 o 05:26

Jestem zatrudniona na zastępstwo na czas nieobecności nauczyciela od 01.09.2013 r. (jedna umowa)Nauczyciel wraca do pracy od 01.09.2016r.. Czy mnie zgodnie z KN art 64 przysługuje urlop? czy moja umowa może kończyć się 31.08.2016 czy musi z końcem roku szkolnego? Dodam,że w tej szkole będę nadal pracowała od 1IX, czy muszę być na czas wakacji zwolniona?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 czerwca, 2016 o 23:30

To wszystko zależy od tego, jak ma Pani skonstruowaną umowę. Bez jej analizy nie mam jak odpowiedzieć na Pani pytanie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Michał 16 czerwca, 2016 o 06:12

Dzień dobry,
Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na czas nieokreślony. W maju tego roku otrzymałem wypowiedzenie umowy w związku z reorganizacją szkoły pomimo przebywania w tym czasie na urlopie zdrowotnym. W wypowiedzeniu powołano się na art. 20 i ponadto zawarto błędne informacje odnośnie ilości oddziałów klasowych zrówno przed jak i po reorganizacji (w istocie jest ich więcej).W arkuszu organizacyjnym szkoły na przyszły rok jest wystarczająca liczba godzin na zatrudnienie mnie na cały etat, jednak Dyrekcja argumentuje, że zwolnienie jest podyktowane brakiem chęci wypłaty przez organ prowadzący tzw 14 w nadchodzącym roku szkolnym. W związku z tym mam 2 pytania:

1. Czy można wręczyć wypowiedzenie nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym (orzecznictwo SN jest w tej kwestii niejednoznaczne:(

2. Na jaki fakt należy się powołać przy składaniu pozwu do Sądu Pracy ?

Pozdrawiam,

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 czerwca, 2016 o 23:08

Szanowny Panie, czy można dać wypowiedzenie nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym zależy od wielu czynników i nie mam jak odpowiedzieć na to pytanie w komentarzach. To na jaki fakt należy się powołać przy składaniu pozwu do Sądu Pracy to element taktyki procesowej/prawniczej, którą realizuje się na rzecz konkretnego klienta. Jeśli ma Pan wolę nim zostać to zapraszam do kontaktu indywidualnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agnieszka 26 czerwca, 2016 o 18:46

Witam!
Trafiłam na tę stronę przypadkowo, zastanawiając się nad przypadkiem mojej pracownicy – nauczycielki.
Otóż jest ona nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym na podstawie mianowania z ponad trzydziestoletnim stażem. Ma problemy i nieustannie przebywa na zwolnieniu lekarskim. W dniu 3 lipca br (czyli w czasie urlopu – pracuje w placówce feryjnej) upływa 182 dni jej zwolnienia lekarskiego.
W dniu 24 czerwca zakończył się rok szkolny, a ona w dniu 22 czerwca przedstawiła zwolnienie lekarskie do 3 lipca, co zdziwiło mnie, bo nie wybiera się na rentę, ani nie ubiegała się o świadczenie rehabilitacyjne. W bezpośredniej rozmowie przekazała mi zamiar ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia od 4 lipca. Jednak następnego dnia przekazała mi wiadomość, że 7 lipca ma być przyjęta do szpitala.
Mam wątpliwości, co do postępowania wobec tej nauczycielki. Jestem dyrektorem szkoły od roku. Nie miałam jeszcze takiego przypadku, tym bardziej, że zwolnienie jej kończy się w czasie urlopu, a ona nie określa swojego stanowiska. Ze źródeł nieoficjalnych wiem, że ma problemy osobiste i nie chce/lub nie może wrócić do pracy we wrześniu. To jest prawdopodobnie powód, dla którego próbuje przedłużać sobie nieobecność w pracy.
W związku z powyższymi informacjami mam prośbę o wyjaśnienie moich wątpliwości, co do udzielenia pracownicy urlopu dla poratowania zdrowia (ma takie prawo według kryteriów) już w lipcu oraz, czy nauczyciel po 182 dniach zwolnienia lekarskiego – nawet jeśli upływa ono w czasie urlopu – powinien stawić się w pracy (szkole, w której trwają wakacje, a nauczycielowi przysługuje urlop).
Martwię się, że nauczycielka chce wykorzystać moje małe doświadczenie i uchylić się od swoich obowiązków, a usprawiedliwić się moją niewiedzą. Niestety jest to osoba bezwzględnie wykorzystująca ludzi do własnych celów iw własnego dobra.
Przepraszam za taki długi wywód, ale naprawdę mam obawy w stosunku do zamiarów tej osoby.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 czerwca, 2016 o 22:47

Szanowna Pani, w takiej sprawie konieczna jest analiza dokumentacji i nie jest możliwe wykonanie tego w komentarzach. W tej sprawie naprawdę nie można popełnić błędy. Jeśli jest Pani zainteresowana pomocą prawną to zapraszam do skorzystania z usług prywatnie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewa 2 sierpnia, 2016 o 16:17

Witam! Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym na czas nieokreślony. Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim, który powinien trwać do stycznia. Dodam, iż nie zostałam ujęta w planie organizacyjnym na obecnie zbliżający sie rok szkolny, a na moje stanowisko ( w zastępstwie) jest wybrana inna nauczycielka, która nie ma etatu. Czy dyrektor moze zwolnić mnie zaraz po urlopie macierzyńskim? Czy powinien mi zapewnić etat/ godziny? Czy muszę wybrać zaległy urlop wypoczynkowy? Ponadto w szkole maja zapewnione etaty nauczycielki mające stopień nauczyciela kontraktowego i zostały przyjęte do pracy później niż ja.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 sierpnia, 2016 o 14:50

Witam, to trochę bardziej skomplikowana sytuacja. Nie da się udzielić na nią odpowiedzi w komentarzu. Jeśli jest Pani zainteresowana pomocą prawną to zapraszam do skorzystania z formularza. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra 25 sierpnia, 2016 o 10:57

Dzień dobry czy wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania jest zawsze równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy?
Nastąpiło to po tym jak nauczyciel nie zgodził się na zaproponowane nowe warunki pracy ( w związku z mniejszą ilością klas, zostało mu zaproponowane prowadzenie innych zajęć niż dotychczas.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 września, 2016 o 15:13

Dzień dobry, tak jest to równoznaczne. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Weronika 25 sierpnia, 2016 o 13:11

Witam, jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania na czas nieokreślony. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim do stycznia. Dyrektor oświadczył mi, iż po urlopie macierzyńskim mam zapewnione godziny, jednak od przyszłego września mam szukać innej pracy bo brakuje dla mnie godzin. Czy w sytuacji zostanę zwolniona? Czy będzie 3 miesięczne wypowiedzenie? Czy biorąc urlop wychowawczy od września lub urlop dla poratowania zdrowia zachowam swoją pracę, czy jednak też może dyrektor rozwiązać umowę? Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 września, 2016 o 15:12

Szanowna Pani, w czasie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego nie ma podstaw prawnych do rozwiązania umowy o pracę, więc jest to jakaś forma utrzymania statusu pracowniczego. Do przyszłego roku jednak wiele może się wydarzyć. Proszę zachować czujność. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna 29 sierpnia, 2016 o 13:55

Witam serdecznie. Od 8 lat pracuje w zawodzie nauczyciela, od 5 lat w tej samej placówce. 2 lata temu otrzymałam stopień awansu nauczyciela mianowanego. Przez 5 lat pracy otrzymywałam co roku umowę na czas określony (od 1.09 do 31.08). Nie były to umowy o zastępstwo. W czerwcu urodziłam dziecko i przebywam na urlopie macierzyńskim. 31.08.2016r. kończy mi się umowa i pani dyrektor nie wyraża zgody by ją przedłużyć… Czy ma do tego prawo? Czy zawierane ze mną umowy na czas określony przez minione 5 lat były zgodne z przepisami prawa?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 września, 2016 o 14:39

Szanowna Pani, Pani umowy o pracę nie były zawierane prawidłowo. Wskazane byłoby więc przyjrzenie się im bliżej, a w razie konieczności wystąpienie o zmianę formy zatrudnienia i przywrócenie Pani do pracy. W razie potrzeby zapraszam do skorzystania z usług naszej kancelarii. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Hesia 29 sierpnia, 2016 o 14:32

Nauczyciel mianowany od 21 lutego 2015 (po długim zwolnieniu) przebywał na rocznym urlopie zdrowotnym. Bezpośrednio po urlopie zdrowotnym od 22 lutego 2016 poszedł na zwolnienie lekarskie które trwa. Dzień 21 sierpnia jest 182 dniem choroby. Dwukrotnie w telefonicznej rozmowie informowałam Nauczyciela (w maju i lipcu) o konieczności wystąpienia do ZUS-u o świadczenie rehabilitacyjne. W rozmowie telefonicznej nauczyciel zapewnił Dyrektora że w dniu 29 sierpnia stawi się w pracy czego jednak nie uczynił i w dniu dzisiejszym przyniósł kolejne zwolnienie i druk do wypełnienia o świadczenie rehabilitacyjne. Co mamy teraz zrobić.
Zwolnienia są z Poradni Uzależnień.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 września, 2016 o 14:38

Szanowna Pani, takiego nauczyciela należy zwolnić. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Katarzyna 29 sierpnia, 2016 o 15:16

Witam serdecznie. Od 8 lat pracuje w zawodzie nauczyciela, od 5 lat w tej samej placówce. 2 lata temu otrzymałam stopień awansu nauczyciela mianowanego. Przez 5 lat pracy otrzymywałam co roku umowę na czas określony (od 1.09 do 31.08). Rok szkolny 2011/12- nauczyciel kontraktowy, nauczyciel nauczania indywidualnego; 2012/13- nauczyciel kontraktowy, nauczyciel nauczania indywidualnego, pedagog szkolny; 2013/14- nauczyciel kontraktowy, nauczyciel nauczania indywidualnego, pedagog szkolny; 2014/15- nauczyciel mianowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego; 2015/2016– nauczyciel mianowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego; Nie były to umowy o zastępstwo. Od 1 .09. 2014r pracowałam w oddziale przedszkolnym gdzie wcześniej, przez wiele lat pracowała nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony i zrezygnowała z pracy w tej placówce ponieważ podjęła pracę w innej szkole jako wice dyrektor i nauczyciel wychowania przedszkolnego. Tym samym, wg mnie zajęłam miejsce pracy które nie podlega warunkom określonym w art. 10 ust.7 KN. W czerwcu urodziłam dziecko i przebywam na urlopie macierzyńskim. 31.08.2016r. kończy mi się umowa i pani dyrektor nie wyraża zgody by ją przedłużyć… Czy ma do tego prawo? Czy zawierane ze mną umowy na czas określony przez minione 5 lat były zgodne z przepisami prawa?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 3 września, 2016 o 14:37

Szanowna Pani, Pani umowy o pracę nie były zawierane prawidłowo. Wskazane byłoby więc przyjrzenie się im bliżej, a w razie konieczności wystąpienie o zmianę formy zatrudnienia i przywrócenie Pani do pracy. W razie potrzeby zapraszam do skorzystania z usług naszej kancelarii. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Eliza 5 września, 2016 o 13:31

Witam.
Dnia 31 maja otrzymałam 3 miesięczne wypowiedzenie, gdzie stosunek pracy upłynął w dniu 31 sierpnia br. {stosunek pracy rozwiązany na podstawie art. 20 ust 1 pkt 2 Karty Nauczyciela}. Od 1 września przeszłam w stan nieczynny. W dniu dzisiejszym lekarz stwierdził, że jestem w 7 tygodniu ciąży. Czy mogę złożyć pismo o uczynienie wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy za bezskuteczne, w związku z zajściem w ciąże w okresie wypowiedzenia?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 5 września, 2016 o 15:24

Szanowna Pani, gratuluję. W tej sytuacji może Pani złożyć pismo do pracodawcy, a wobec bezskuteczności przywrócenia do pracy przez pracodawcę wnosić pozew do sądu pracy o przywrócenie do pracy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Eliza 5 września, 2016 o 23:28

Mam jeszcze jedno pytanie, do tematu. Wniosek o przejście w stan nieczynny złożyłam w połowie czerwca…. to tak, czy owak stan nieczynny rozpoczyna się od 1 września, czy w momencie, kiedy złożyłam ten wniosek?
Wyczytałam, że złożenie wniosku o przeniesienie w stan nieczynny oznacza świadome podjęcie decyzji o tym, że wypowiedzenie straci moc prawną. Tak więc wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku pracy będą nadal bezskuteczne? Czy nadal mogę się ubiegać o przywrócenie do pracy?

Odpowiedz

Karolina 6 września, 2016 o 16:06

Szanowna Pani, nie może się Pani ubiegać o przywrócenie do pracy. Może Pani wnosić o dopuszczenie do pracy, o ile istnieją w szkole przesłanki wynikające z art. 20 KN. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Eliza 5 października, 2016 o 12:11

Dnia 10 września zaniosłam do dyrekcji pismo o dopuszczenie mnie do pracy, razem z potwierdzoną przez lekarza ciążą. Dyrektorka powiedziała, że się do mnie odezwie, jak skonsultuje się z prawnikiem. Po dwóch tygodniach, zadzwoniłam do szkoły, czy już jest jakaś odpowiedź w mojej sprawie-dyrektora powiedziała, żeby nadal czekać. Mija już prawie miesiąc i żadnej odpowiedzi.
Czy pracodawca ma jakiś czas na ustosunkowanie się do mojej sprawy? Czy powinnam coś w tej sprawie jeszcze zrobić, czy tylko cierpliwie czekać?
Pozdrawiam.

Maria 13 października, 2016 o 17:52

Szanowna Pani,
jestem nauczycielem mianowanym. W szkole pracowałam od
1983 r do 2016. W 2008r. nabyłam prawo do emerytury z art. 88 KN. Przez
ostatnie trzy lata, z powodu niżu demograficznego, pracowałam na
niepełnym etacie. Co roku podpisywałam dyrektorowi zgodę na ograniczenie
etatu, zawsze było to powyzej pół etatu. W tym roku szkolnym zostałam
zwolniona z pracy na podstawie art. 20 ust. 1pkt. 2 ustawy KN. Mam
pytanie: czy mogę odejść na emeryturę z art.20 w sytuacji gdy godziłam
się na obniżenie pensum, czyli z niepełnego etatu. Będę wdzieczna za
szybką odpowiedź.

Odpowiedz

Maria 18 października, 2016 o 07:45

Będę wdzieczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 października, 2016 o 22:47

Odpowiadam, choć nie wiem na co …

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 października, 2016 o 23:29

Szanowna Pani, Pani wpis w komentarzu wymaga już wiedzy specjalistycznej. Takie informacje nie są udzielane na blogu, gdyż nie służy on udzielaniu porad prawnych, a przybliżeniu tematyki prawa pracy zwykłym ludziom. W związku z czym, chętnie Pani odpowiem już podczas indywidualnej porady prawnej. Zapraszam i pozdrawiam.

Odpowiedz

Remigiusz 22 listopada, 2016 o 13:29

Witam serdecznie, mam pytanie, moja żona ostatni rok pracowała w dwóch szkołach, w jednej zrobiła awans na nauczyciela kontraktowego, w drugiej uczyła zgodnie z wykształceniem logistyki, w szkole dzięki której uzyskała awans była mała ilość uczniów, a w drugiej dużo godzin na nowy rok, oczywiście złożyła deklaracje o gotowości w podjęciu zatrudnienia, z tym że pomimo istnienia wakatu, jej kandydatura została odrzucona, a przyjęty został człowiek nie posiadający kwalifikacji, czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 03:58

Szanowny Panie, nie wiem czy jest zgodne z prawem, bowiem nie znam szczegółów sprawy. Za organizację pracy szkoły, jak i zatrudnianie nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły. Dopiero kiedy będę znała treść umów oraz korespondencji wymienianej w szkole będę mogła odpowiedzieć na owe pytania. Jeśli jest Pan zainteresowany to zapraszam do kontaktu na: kancelariabatna@wp.pl . Pozdrawiam.

Odpowiedz

Kasia 26 listopada, 2016 o 13:39

Muszę zwolnić się z pracy. Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na czas określony. Czy dyrektor moze wyciągnac z tego jakieś konsekwencje wobec mnie? No i jak to zrobic? Jakie dokumenty i w jakich terminach powinnam złożyć?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 27 grudnia, 2016 o 03:54

Szanowna Pani, a jak mam Pani pomóc nie widząc Pani umów? Dopiero kiedy będę wiedziała jakie są zapisy w Pani umowach będę mogła określić, kiedy i w jaki sposób może Pani złożyć wypowiedzenie. jeśli potrzebuje Pani pomocy to proszę przesłać umowy na adres: kancelariabatna@wp.pl. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

zkatia 30 grudnia, 2016 o 07:57

W zwiazku z kolejna reforma nastapi reorganizacja mojej szkoly .Sa w niej zatrudnione osoby z przeniesienia (zatrudnieni ok 4 lata wczesniej po zlikwidowaniu innej szkoly) czy w obecnych kryteriach zwalniania ma to jakies znaczenie i czy takie osoby maja rowne prawa wobec osob zatrudnionych w tej szkole od lat kilkunastu – mimo rownie dlugiego stazu ale w innej placowce?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 stycznia, 2017 o 21:10

Proszę się zapoznać z kryteriami zwalniania nauczycieli – one mają zastosowanie w każdym przypadku zwalniania nauczycieli. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Paula 12 maja, 2017 o 19:05

Witam, mam umowę na czas nieokreślony (jestem nauczycielem kontraktowym) jednak przez redukcję etatów mam dostać wypowiedzenie. Do kiedy powinnam go dostać ? Ewentualnie jeśli znajdzie się klasa mam dostać od września nową umowę.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 9 czerwca, 2017 o 13:10

Witam Panią, rozwiązanie umowy o pracę musi Pani otrzymać w ruchu służbowym. Tak może Pani otrzymać nową umowę. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marek 17 lipca, 2017 o 09:54

U nas w szkole nie ma problemu z tym bo widać jaka rotacja jest na danych stanowiskach zwłaszcza jeśli chodzi o nauczycieli w-f’u czy też Historyków na prawdę tutaj się dużo zmienia jeśli chodzi o stanowiska i różne pogłoski krążą dlatego rozwiązanie stotsunku pracy z nauczycielem wydaje mi się być dość proste.

Odpowiedz

Damian Cebulski 29 lipca, 2017 o 02:13

Ładowanie strony trwa bardzo długo…

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 31 lipca, 2017 o 22:44

Przekażę administratorom. Acz proszę nie reklamować na moim blogu swoich usług. Nie wyrażam na to zgody!

Odpowiedz

Ewelina 31 sierpnia, 2017 o 13:40

Witam,jestem nauczycielem kontraktowy m, wrocilam do pracy po urlopie wychowawczym. Jako ze sknonczyla mi sie umowa podpisalam kolejna na czas nieokreślony, po dwóch dniach chca zmienic mi umowe na zastępstwo. Czy moga to zrobic?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 października, 2017 o 13:28

Dzień dobry, nie, absolutnie nie mogą tego zrobić. Na zmianę umowy musi się Pani zgodzić. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Marta 18 września, 2017 o 20:33

Witam!
Mam pytanie: Jestem nauczycielem wspomagającym (mianowanym) z umową na czas nieokreślony. 1 września dostałam wymiar uposażenia na następny rok. Na początku września okazało się, że jedna z moich podopiecznych wyprowadziła się z rodzicami do innej miejscowości (dziewczynka miała upośledzenie w stopniu znacznym). W klasie została 2 uczniów z upośledzeniem lekkim. Czy na początku roku szkolnego można zlikwidować klasę integracyjną?. Czy dyrektorka może mnie zwolnić?
Czekam na szybką odpowiedź
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 października, 2017 o 13:23

Szanowna Pani, w komentarzach nie udzielam porad prawnych. Natomiast dyrektor nie może zwolnić nauczyciela w trakcie roku szkolnego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna 24 września, 2017 o 12:57

Dzień dobry. W jaki sposób sam nauczyciel kontraktowy (zatrudniony na umowę na czas określony) może odstąpić od wykonywania swoich obowiązków ? Czy argumenty o utrudnianiu wykonywania pracy (mobbing ze strony rodziców, poddawanie nauczyciela presji spełniania ich życzeń i ciągłego tłumaczenia się z wymyślnych zarzutów oraz nadinterpretacji – które w konfrontacji ze społecznością całego grona rodziców są pomówieniami i oszczerstwami) są stosowne do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym lub z ewentualnym niedługim marginesem czasowym? Czy niezgoda na pracę w „niesprzyjających warunkach” jest w jakikolwiek sposób sprecyzowana pod względem prawnym?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 19 października, 2017 o 12:23

dzień dobry, nie rozumiem co to znaczy odstąpienie od wykonywania swoich obowiązków? Żadne przepisy Karty Nauczyciela, jak i Kodeksu Pracy nie przewidują takiej sytuacji. Jeśli dochodzi do sytuacji zagrażającej zdrowiu bądź życiu pracownika, może się on powstrzymać od wykonywania pracy (po uprzednim zawiadomieniu przełożonych). W opisywanym przypadku o takim zjawisku nie ma mowy. Gdy dochodzi do mobbingu wobec pracownika (potwierdzonego przez Sąd) pracownik może rozwiązać umowę o pracę z powodu naruszenia obowiązków pracowniczych (w trybie art. 55 par. 1 [1] K.p.). Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksandra 6 kwietnia, 2018 o 09:31

Szanowna Pani,

A jak jest z nauczycielem mianowanym zatrudnionym na czas nieokreślony, któremu kończy sie urlop wychowawczy a z powodu zmian organizacyjnych w szkole (zmniejszenie liczby oddziałów) dyrektor nie jest w stanie zapewnić pełnego etatu, czy może rozwiązać z nim umowę i zwolnić z art.20 czy musi zwolnić kogoś innego a jemu zapewnić pełny etat?
Byłabym wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 kwietnia, 2018 o 23:49

Szanowna Pani, chętnie odniosę się do Pani pytań, jednak nie w komentarzach. Aby Pani pomóc potrzebuję analizy Pani umowy o pracę oraz osobistego kontaktu z Panią. Nie wiem, kiedy się Pani kończy urlop wychowawczy. Co do zasady w czasie urlopu wychowawczego umowy rozwiązać nie można. Pozdrawiam i zapraszam do formularza kontaktowego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Sylwester 7 czerwca, 2018 o 12:16

Witam
mam ogólne pytanie. Nauczyciel stażysta zatrudniony na umowę na czas określony do 31.08. z powodu wakatu na tym stanowisku od 01.01. Czy dyrektor może mu nie przedłużyć umowy z powodu tego iż dwóch pracowników rozpoczęło studia podyplomowe z pedagogiki na sugestię dyrektora iż z powodu braku godzin od nowego roku szkolnego mogliby pełnić funkcję pedagoga na części etatu? czy jest to wszystko zgodnie z KN i KP?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 6 lipca, 2018 o 23:35

Dobry wieczór, pytanie nie jest takie ogólne, jak się wydaje. Jednakże jest to jak najbardziej możliwe i zgodne z prawem. Nauczyciela stażystę zatrudnia się tylko na jeden rok szkolny i nie ma obowiązku przedłużania mu umowy o pracę. Z kolei, kiedy zostanie już kontraktowym to zatrudnienie go na czas nieokreślony zależy od braku przesłanek organizacyjnych. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Maria 24 sierpnia, 2019 o 13:49

Witam, chciałabym zasięgnąć porady prawnej – wiem, że jest odpłatna.
Jestem nauczycielką języka polskiego od 30 lat – nauczyciel dyplomowany. W grudniu 2018 skończyłam 60 lat. W maju 2018 dowiedziałam się od koleżanek, że będę zwolniona ze względu na zmniejszającą się liczbę oddziałów, pani dyrektor nawet nie raczyła ze mną porozmawiać. Ponieważ wiedziałam, że dałoby się dla mnie uzbierać pół etatu (nie chcę odchodzić na emeryturę, ponieważ mam jeszcze dużo energii, a przy tym moja emerytura jest wyliczana orientacyjnie na 1800 zł), zwróciłam się do dyrekcji z ustną prośbą o to pół etatu, bo wiedziałam, że koleżanka, która w ubiegłym roku przebywała na długim zwolnieniu lekarskim, będzie od 1 września na urlopie zdrowotnym Tak się stało, dostałam zniżkę godzin i ustny komentarz, że od września dostanę godziny za wspomnianą koleżankę i w związku z tym będę miała nawet nadgodziny. Spokojnie przeżyłam wakacje, ale dzisiaj dowiedziałam się od koleżanki, że zostaję na zniżce godzin. Zadzwoniłam do pani dyrektor i otrzymałam informację, że to prawda. Zapytałam, co z godzinami za nieobecną polonistkę i dowiedziałam się, że w dalszym ciągu będzie ją zastępować ta sama osoba, co w tamtym roku.
Umówiłam się na bezpośrednią rozmowę z dyrekcją na poniedziałek. Czy w tej sytuacji istnieją jakieś argumenty, których mogłabym użyć? Czy sytuacja jest dla mnie przegrana? Czy mam szanse np. w sądzie pracy?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 14 października, 2019 o 00:37

Zapraszam do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Odpowiedz

Anna 23 marca, 2020 o 19:19

Szanowna Pani,
Pracuje w przedszkolu od 5 lat, w pierwszym roku byłam zatrudniona na zastępstwo jako logopeda oraz terapeuta wwr, w kolejnych dwóch latach znowu zatrudnili mnie na zastępstwo tej samej osoby, w czwartym roku pracy znowu byłam zatrudniona na trzech stanowiskach; dwa na zastępstwo, jedno – dostałam trzy godziny na stałe (jako psycholog). W piątym roku pracy – pracuje na 4 stanowiskach jako psycholog, wychowawca grupy, logopeda, specjalista wwr. Mam tylko 3h na stałe. Wszystkie inne godziny ciągle są zastępstwami. Dyrektor zatrudnia inne osoby na stałe na całym etacie a ja ciągle mam prawie 90%umów na zastępstwo. Czy Dyrektor możne tak w nieskończoność dawać mi umowy na zastępstwo. Robię awans na nauczycielka mianowanego, jednak dziś Dyskrecja mi obcięła 3/4 etatu bo wróciła nauczycielka z chorobowego po 3 latach nieobecność. Co z moim awansem, nie mam godzin, z których realizuje awans.

Odpowiedz

Anna 15 sierpnia, 2022 o 08:39

Dzień dobry, dostałam nakaz pracy w celu uzupełnienia tygodniowego wymiaru pracy w placówce innej niż macierzystej. Czy mogę się nie zgodzić? I czy niezgoda oznacza zwolnienie z obecnej szkoły?

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 16 sierpnia, 2022 o 00:52

Dzień dobry, zapraszam do kontaktu w prywatnej wiadomości z uwagi na konieczność analizy dokumentu źródłowego. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 1 czerwca, 2015 o 09:52

Witam, jeśli syn zrobi awans na nauczyciela kontraktowego, to jego umowa powinna zostać nawiązana na czas nieokreślony, chyba że będą zachodzić sytuacje określone w art. 10 ust.7 KN.

Odpowiedz

Karolina Sikorska-Bednarczyk 20 października, 2016 o 23:09

Szanowna Pani, czy Pani sprawa się już wyjaśniła? W razie konieczności zapraszam do skorzystania z indywidualnej porady prawnej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: