czy można odmówić wychowawstwa

Pełnienie obowiązków wychowawcy klasy jest obowiązkiem nauczyciela. To dyrektor powierza ten obowiązek. W ten sposób są realizowane zadania statutowe szkoły w ramach czasu pracy nauczyciela (art. 7 ust. 1 KN w zw. z art. 100 Kp, art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). W związku z tym ewentualne przyczyny odmowy przyjęcia wychowawstwa klasy może określać […]