01.09.2020

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Zatrudnienie nauczyciela mianowanego

Ostatnie wpisy poświęcone były zatrudnianiu nauczyciela na podstawie umowy o pracę. I dotyczyły głównie nauczycieli kontraktowych.

Dzisiaj coś o mianowanych.

Otóż.  O nauczycielu mianowanym mówi się wtedy, kiedy uzyskał on stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. A także wówczas, kiedy został zatrudniony przez mianowanie. Zamiast na podstawie umowy o pracę.

Jak zatrudnić nauczyciela przez mianowanie?

Mianowanie gwarantuje większą stabilność zatrudnienia.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem mianowanym nawiązuje się na czas nieokreślony. Na podstawie mianowania w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oznacza to, że od razu – z nauczycielem posiadającym stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – zawiera się akt mianowania – na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze etatu.

Warunki zatrudnienia na podstawie mianowania – wszystkie muszą być spełnione

Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  3. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
  4. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
  5. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
  6. istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony
    (art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela).

A co wtedy, gdy nie ma możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy?

Jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela mianowanego w pełnym wymiarze czasu pracy, należy go zatrudnić na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zatrudnienie nauczyciela mianowanego na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Zalecam ogromną ostrożność w tym, aby zatrudnić nauczyciela mianowanego na podstawie umowy o pracę na czas określony. Jest to wyjątkowa możliwość występująca tylko wtedy, gdy zaistnieje potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

Należy jednak przyjąć, że potrzeba wynikająca z organizacji nauczania występuje aktualnie – nie w przyszłości oraz nie ma innego nauczyciela o niższym stopniu awansu zawodowego, którego można zatrudnić na czas określony bądź na podstawie umowy na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela.

Pamiętaj!

Brak zatrudnienia mianowanego zgodnie z powyższymi przepisami rodzi poważne konsekwencje w postaci wysunięcia roszczenia o ustalenie zawarcia stosunku pracy przez mianowanie. A to skutkuje tym, że możesz Dyrektorze nie mieć nauczyciela w pracy, a będziesz musiał wypłacać mu wynagrodzenie. I to za cały czas pozostawania bez pracy.

Może być też tak, że po kilku latach bez pracy będziesz musiał dopuścić tego nauczyciela do pracy i to na uprzednich warunkach.

Kiedy nie masz możliwości zatrudnienia nauczyciela w kolejnym roku szkolnym, zawsze możesz go zwolnić.

Warto jednak zatrudnić zgodnie z przepisami. Wówczas współpraca będzie układać się korzystniej, a ewentualne zwolnienie z pracy mniej problematyczne.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: