22.04.2014

0 Komentarzy,

Karolina Sikorska-Bednarczyk,

Zwolnienie dyscyplinarne nie dla nauczyciela!

W czasie zwolnień nauczycieli warto zwrócić uwagę na problem zwolnień dyscyplinarnych – bez zachowania okresu wypowiedzenia. Tryb uregulowany w Kodeksie pracy nie odnosi się do nauczycieli! O tym trzeba pamiętać!

Pracownika w trybie dyscyplinarnym, można zwolnić za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem oraz zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Przez ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych rozumie się zachowanie pracownika, które musi być bezprawne, czyli naruszające objęte treścią stosunku pracy obowiązki o charakterze podstawowym, znamionowała je ciężka wina przez którą rozumie się umyślność lub rażące niedbalstwo oraz aby spowodowało poważne naruszenie interesów pracodawcy bądź naraziło go na szkodę.

Ciężkość naruszenia obowiązków kwalifikuje się przez stopień winy czyli psychiczny stosunek pracownika do skutków swojego postępowania, określony wolą i możliwością przewidywania, czyli świadomością w zakresie naruszenie obowiązków o podstawowym charakterze oraz negatywnych skutków, jakie to zachowanie może spowodować dla pracodawcy, jak i rozmiar szkody wyrządzonej bądź grożącej pracodawcy. 

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej uregulowanej w Karcie Nauczyciela (rozdział 10). Postępowanie dyscyplinarne toczące się przed Komisją Dyscyplinarną wszczyna się za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 KN. Na wniosek rzecznika dyscyplinarnego postępowanie to wszczyna komisja dyscyplinarna powołana przy wojewodzie.

Nawet gdy nauczyciel ciężko naruszy swoje obowiązki pracownicze nie może zostać zwolniony dyscyplinarnie. W sytuacji, gdy taka sytuacja zaistnieje nauczyciel niezwłocznie powinien odwołać się do Sądu Pracy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu oświadczenia o rozwiązaniu umowy, z roszczeniem o przywrócenie do pracy.

W czym mogę Ci pomóc?

Karolina Sikorska-Bednarczyk

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: